Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Przebudowa i odwodnienie łącznika między ulicami Furgoła (DW924) a ulicą Parkową na terenie Dzielnicy Czerwionka w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

Data ogłoszenia przetargu: 02.02.2006
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 429 59 11, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Przebudowa i odwodnienie łącznika między ulicami Furgoła (DW924) a ulicą Parkową na terenie Dzielnicy Czerwionka w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.
Kod CPV: 45232451.
Termin realizacji zamówienia: od 08.05.2006 r. do 29.07.2006 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 91,50 zł można odebrać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, w godzinach od 900 do 1500 lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Piotr Łuc
Referat Drogownictwa
ul. Parkowa 9, pok. nr 17
tel.: (32) 429 59 30
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17. Termin składania ofert upływa 17.02.2006 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, w dniu 17.02.2006 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: do 18.03.2006
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: 5000,00 zł
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Każdy warunek będzie oceniany zgodnie z SIWZ.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Przebudowę i odwodnienie łącznika między ulicami Furgoła (DW-924) a ul. Parkową na terenie Dzielnicy Czerwionka-Karolinka w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 17 lutego 2006 r.,
 • złożono 4 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 133 960,06 zł brutto, a najdroższej: 158 159,56 zł brutto,
 • wybór oferty:
  • Zakład Betoniarski Sp.C. Kłosek - Porwoł,
   ul. Poprzeczna 90, 44-290 Jejkowice
 • cena wybranej oferty:
  • 133 960,06 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 01.03.2006 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.03.03
Data udostępnienia: 2006.03.03 14:31:35
Liczba odwiedzin strony: 1044 (ostatnie odwiedziny 2018.11.17 09:26:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny