Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Wykonanie oceny aktualności planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Data ogłoszenia przetargu: 16.03.2006
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (0 32) 429 59 11, fax (0 32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Wykonanie oceny aktualności planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Termin realizacji zamówienia: od 25 kwietnia do 20 sierpnia 2006 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można otrzymać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. nr 1, al. św. Barbary 6
Osoba do kontaktów z oferentami:

Naczelnik mgr inż. arch. Marek Pańczyk
tel. (0 32) 429 59 90

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w kancelarii zamawiającego . Termin składania ofert upływa 10.04.2006 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 10.04.2006 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: 9 maja 2006 r.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania tych warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.
Z treści w/w dokimentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg na „Ocenę aktualności planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny” ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny) na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10 kwietnia 2006 r.,
 • złożono 4 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  • Towarzystwo Urbanistów Polskich
   Zakład Planowania Przestrzennego TUP
   Pracownia Katowice
   40-053 Katowice, Barbary 21a 

 • cena wybranej oferty:
  • 12 000,00 zł netto
 • przetarg został rozstrzygnięty 10.04.2006 r.

  Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marek Pańczyk, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 90, e-mail: ua@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.04.27
Data udostępnienia: 2006.04.27 15:16:13
Liczba odwiedzin strony: 931 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 02:47:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny