Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

OGŁOSZENIE

o zaproszeniu do rokowań na zbycie składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – odwęglonego łupka przywęglowego.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, działając w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zaprasza do rokowań na zbycie składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – odwęglonego łupka przywęglowego.

Przedmiotem zbycia jest odwęglony łupek przywęglowy znajdujący się na nieruchomości położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko, KW nr 119157, zajętej przez hałdę po KWK “Dębięńsko”.

Zbyciu podlega odwęglony łupek przywęglowy w ilości minimum 3 mln ton, maksimum 5 mln ton.

Odbiór własny przedmiotu zbycia następował będzie w okresie od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r.

Cena wywoławcza 1 tony przedmiotu zbycia wynosi 1,20 zł.

Oferty pisemne należy składać do dnia 01 czerwca 2007 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zamkniętych kopertach. Koperty należy opisać “rokowania-zbycie łupka”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferta musi zawierać:

  1. Nazwę i siedzibę oferenta wraz z dokumentem z odpowiedniego rejestru (np. KRS, EDG).
  2. Datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu oferenta.
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  4. Harmonogram odbioru przedmiotu zbycia.
  5. Proponowany termin i sposób zapłaty za przedmiot rokowań.
  6. Oświadczenie o wyniku finansowym oferenta za rok 2006.

Materiał, zbycie którego jest przedmiotem rokowań oglądać można w każdym czasie do rozstrzygnięcia rokowań.

Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy zostanie przeprowadzona w dniu 04 czerwca 2007 r. o godz. 14.00 w siedzibie sprzedającego.

Rokowania dotyczyć będą: ceny zbycia, ilości zbywanego kruszywa, warunków odbioru kruszywa oraz płatności za przedmiot zbycia.

Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół, będący podstawą do zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań oraz prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grzegorz Wolnik, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (032) 429 59 47, e-mail: zbm.wolnik@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.05.28
Data udostępnienia: 2007.05.28 10:04:44
Liczba odwiedzin strony: 1734 (ostatnie odwiedziny 2018.12.08 07:44:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny