Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Wykonanie remontu kapitalnego pokrycia dachowego, kominów i rynien wraz z remontem instalacji odgromowej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Czerwionce-Leszczynach

Data ogłoszenia przetargu: 27.06.2007
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony
Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. 032 431-14-40, 032 431-12-32; fax.: 032 431-15-93

Przedmiot zamówienia:

wykonanie remontu kapitalnego pokrycia dachowego, kominów i rynien wraz z remontem instalacji odgromowej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 9

Specyfikacja warunków zamówienia: Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego (przy ul. Ligonia 5c), pokój nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.com.pl
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2007r.
Osoby do kontaktów z oferentami:
  • Grzegorz Gola, Andrzej Wala
    tel. 431-14-40, 431-12-32, wew.27 
  • Ewelina Witoszek
    tel. 431-14-40, 431-12-32, wew.22 
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 20.07.2007 do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego (przy ul. Ligonia 5c), w pokoju nr 15.
Otwarcie kopert nastąpi dnia 20.07.2007 o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego (przy ul. Ligonia 5c).
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
Kryteria wyboru oferty: Cena - 100%
Wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 2500 zł
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
- warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych
- wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść specyfikacji można pobrać w formacieFormat PDF PDF (123 KB).

Załącznik nr 1 do specyfikacji - Kosztorys ślepy -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (57 KB).
Przedmiar -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (57 KB).

Załącznik nr 2 do specyfikacji - Wzór umowy-  można pobrać w formacie Format PDF PDF (56 KB).

Załącznik nr 3 do specyfikacji - Druk "Oferta"- do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie ofert - można pobrać w formacie Format PDF PDF (78 KB).

Załącznik nr 4 do specyfikacji -Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego od oferentów -można pobrać w formacie Format PDF PDF (52 KB).

Załącznik nr 5do specyfikacji - Oświadczenie -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (89 KB).

Załącznik nr 6 do specyfikacji - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (116 KB).

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania można pobrać w formie Format PDF PDF (81 KB)

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Leonard Piórecki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.10.17
Data udostępnienia: 2007.10.17 12:32:38
Liczba odwiedzin strony: 966 (ostatnie odwiedziny 2018.12.11 10:17:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny