Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czerwionce-Leszczynach II etap.

Data ogłoszenia przetargu: 03.08.2006
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO
Zamawiający:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień: 45.21.50.00
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 • wymiana stolarki drzwiowej pom. III p.
 • montaż drzwi o klasie p.poż.EL 30 - klatka schodowa strona prawa
 • roboty rozbiórkowe, tynkarskie związane z wymianą drzwi,
 • zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i wykonanie z płytek gresowych III piętro strona prawa,
 • wykonanie gładzi gipsowych i roboty malarskie w części pomieszczeń i klatka schodowa po stronie prawej,
 • wyposażenie 3 szt. Wc dla niepełnosprawnych,
 • wykonanie wentylacji szybu windy i zabudowa wentylatora kanałowego,
 • wykonanie instalacji wodociągowej p.poż i zabudowa skrzynek hydrantowych
 • wymiana kabli zasilających RTG,
 • wymiana instalacji elektrycznej klatka schodowa prawa strona,
 • wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • wykonywanie przegród ogniochronnych kl. Odporności El 120
 • uzyskanie pozytywnej opinii dot. Użytkownika przebudowanej cześci Przychodni takich organów państwowych jak: PIP, PSP, Sanepid, Ochrona Środowiska
Termin realizacji zamówienia:

data rozpoczęcia: 15.10.2006 r.
data zakończenia: 15.12.2006 r.

Specyfikacja warunków zamówienia: Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wydział Inwestycji i Remontów, Al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny po wniesieniu opłaty 30,00 zł w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoby do kontaktów z oferentami:
 • w zakresie proceduralnym:
  Joanna Szymura - Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów
  tel. 032 42 95 984
 • w zakresie merytorycznym:
  Benedykt Korus - Inspektor Nadzoru Wydziału Inwestycji i Remontów
  te. 032 42 95 981
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Inwestycji i Remontów, Al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, I piętro. Termin składania ofert upływa 5 września 2006 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Inwestycji i Remontów, Al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, I piętro w dniu 5 września 2006 r. o godz. 10.30.
Termin związania ofertą: 30 dni  od dnia składania ofert
Kryteria wyboru oferty: Cena (koszt) - 95%, gwarancja - 5%
Wadium:

3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100 zł) na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub inny sposób przewidziany w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (szczegóły w sprawie wadium zamieszczone są w SIWZ).

Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn.zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spełnienie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń wskazywanych w SIWZ, które nalezy dołączyć do oferty.

 Treść specyfikacji oraz załączniki od 1 do 6 można pobrać w formacieFormat PDF PDF (255 KB).
Załącznik nr 7 a do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (348 KB).
Załącznik nr 7 b do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (711 KB).
Załącznik nr 7 c do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,36 MB).
Załącznik nr 7 d do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,66 MB).
Załącznik nr 7 e do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,93 MB).
Załącznik nr 7 f do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (2,33 MB)
Załącznik nr 7 g do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (519 KB)
Załącznik nr 7 h do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (48 KB)
Załącznik nr 8 a do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (76 KB).
Załącznik nr 8 b do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (63 KB).
Załącznik nr 8 c do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (114 KB).
Załącznik nr 8 d do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (65 KB).
Załącznik nr 8 e do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (69 KB).
Załącznik nr 8 f do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (70 KB)
Załącznik nr 8 g do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (78 KB)
Załącznik nr 8 h do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (197KB)
Załącznik nr 8 i do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (264 KB).
Załącznik nr 8 j do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (186 KB).
Załącznik nr 8 k do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (165 KB).
Załącznik nr 8 l do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (168 KB).
Załącznik nr 8 m do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (168 KB).
Załącznik nr 8 n do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (113 KB)
Załącznik nr 9 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (929 KB)
Załącznik nr 10 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (268 KB).
 Załącznik nr 11 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (50 KB)
Załącznik nr 12 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (103 KB)

Rozstrzygnięcie przetargu

Unieważniono postępowanie przetargowe gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. PZP (Dz.U.Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

Data rozstrzygniecia: 06.09.2006 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 80, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.09.28
Data udostępnienia: 2006.09.28 12:30:26
Liczba odwiedzin strony: 924 (ostatnie odwiedziny 2019.05.18 14:05:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny