Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Palowice.

Data ogłoszenia przetargu: 07.09.2006
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony
Zamawiający:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Przedmiot zamówienia:

Dostawa do świetlicy następującego sprzętu:

 • stół do POOL BILARDA z wyposażeniem 1 sztuka,
 • telewizor 1 sztuka,
 • odtwarzacz DVD 1 sztuka,
 • stoły 20 sztuk,
 • krzesła 80 sztuk,
 • stół do tenisa stołowego 1 sztuka.

Wspólny Słownik Zamówień:
Krzesła:                                   36115000-0
Stoły drewniane                    36121210-0
Stół do tenisa stołowego    36530000-5
Mini bilard (stół bilardowy) 36533000-6
Sprzęt TV                                32300000-6

Termin realizacji zamówienia: Sprzęt należy dostarczyć do świetlicy Wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 44-246 Palowice, ul. Wiejska 62 w terminie do dnia 23 października 2006 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: www.czerwionka-leszczyny.com.pl lub można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule "spełnia - nie spełnia" w oparciu o dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia załączone do ofert, a których wykaz zawiera pkt. 7 SIWZ.
Osoby do kontaktów z oferentami:
 • Adrian Strzelczyk - Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego
  w dniach pracy Urzędu od godz. 900 do 1500, tel. (0-prefiks-32) 429 59 50, 429 59 49
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 19 września 2006 r. godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. Do tego czasu oferta winna być doręczona do Sekretariatu Urzędu - adres j.w. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2006 r. godz. 1030 w Wydzile Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 ("mały budynek") pokój nr 7. 
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert
Kryteria wyboru oferty: Cena brutto - 100%
Wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Treść specyfikacji można pobrać w formacieFormat PDF PDF (170KB).
Załącznik nr 1 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (71 KB).
Załącznik nr 2 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (98 KB).
Załącznik nr 3 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (73 KB).
Załącznik nr 4 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostwę wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Palowicach" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny) na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • termin składania oferty w siedzibie zamawiającego upłynął 19 września 2006 r.
 • złożono 1 ofertę,  z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania -0,
 • wybór oferty:
  • BAM Spółka Jawna Wyposażenie Szkół i Biur
   Barbara Przybyłek, Aleksandra Przybyłek, Mariusz Przybyłek
   ul. Niedobczycka 94
   44-200 Rybnik
 • cena wybranej oferty:
  • 8 092,00 zł + 22% VAT = 9 872,24 zł
 • przetarg został rozstrzygnięty 19.09.2006 r.

Powrót do pozostałych przetargów


 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kluczniok, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 (budynek USC), pok. nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 56, e-mail: zko@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.09.20
Data udostępnienia: 2006.09.20 09:59:07
Liczba odwiedzin strony: 905 (ostatnie odwiedziny 2018.11.25 14:20:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny