Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr VII/30/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28.03.2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2003 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta oraz w gazecie lokalnej "Kurier".

Załącznik do uchwały nr VII/30/2003

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2003 rok

Diagnoza sytuacji i zasoby lokalne umożliwiające rozwiązywanie problemów alkoholowych

Na podstawie wskaźników opracowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można oszacować ilość osób wymagających różnego typu oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych.

Dla gminy Czerwionka-Leszczyny przy ogólnej liczbie 41 440 mieszkańców szacunki te kształtują się następująco:

 • 2% tj. 830 osób, to ludzie uzależnieni od alkoholu,
 • 4% tj. 1 660 osób, to dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym,
 • 5% tj. 2 070 osób, to ich małżonkowie i inni dorośli członkowie rodziny,
 • 22,5% dorastającej młodzieży (450 osób) upija się co najmniej raz w miesiącu.

Oznacza to, że ok. 12% mieszkańców czyli ok. 5 tysięcy osób doznaje szkód związanych z nadużywaniem alkoholu, borykając się z problemem alkoholowym. Ze względu na społeczną rangę tych problemów, ich rozwiązywanie staje się jednym z ważnych elementów polityki lokalnej w sferze zdrowia publicznego.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy wynosi 140 (w tym - 92 sklepy, 48 lokale), co stanowi 1 punkt sprzedaży na 296 mieszkańców.

Na dzień 31.12.2002 r. liczba punktów sprzedaży wynosi 123 (w tym - 84 sklepy, 39 lokale), a ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest następująca:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 182,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 111,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu - 111.

Gmina nie posiada na swoim terenie placówki ani poradni odwykowej, a funkcję tę stara się pełnić punkt konsultacyjny zlokalizowany w dzielnicy Leszczyny, którego działalność w 2002 roku przedstawiała się następująco:

 • udzielono 305 konsultacji oraz 70 porad dla osób z problemem alkoholowym,
 • przeprowadzono rozmowy motywujące z 28 osobami uzależnionymi od alkoholu do podjęcia leczenia, z 60 osobami nadużywającymi alkoholu do ograniczenia picia oraz 36 rozmów z osobami współuzależnionymi,
 • w spotkaniach grup pomocowo-psychologicznych uruchomionych od miesiąca września uczestniczyło jednorazowo po kilka osób:
  • 11 spotkań grupa rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • 8 spotkań grupa edukacyjna dla osób nadużywających alkoholu,
  • 10 spotkań grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 roku prowadziła 55 spraw (w tym 17 spraw z ubiegłego roku oraz 38 nowych wniosków) w zakresie objęcia leczeniem odwykowym zgłaszanych osób, z czego 47 spraw zakończono, a 8 spraw pozostaje do rozpatrzenia w roku bieżącym.

Uzyskano 30 opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do sądu skierowano 37 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, 2 informacje o sytuacji dziecka oraz przeprowadzono 30 rozmów motywacyjnych ze zgłaszanymi osobami.

Straż Miejska udzieliła 32 pouczeń w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach objętych zakazem (park, skwer, obręb sklepu) nakładając 1 mandat karny, przeprowadziła 11 interwencji wobec osób pijanych oraz zanotowała 6 zatrzymań pijanych kierowców.

Ośrodek Pomocy Społecznej na przestrzeni 2002 roku objął różnymi formami pomocy 1 603 rodziny, tj. 5 549 osób. W 96 rodzinach (tj. 289 osób) występuje znaczny problem alkoholowy.

Działalność profilaktyczno-edukacyjną w placówkach szkolnych realizowano poprzez programy - "Spójrz inaczej" do prowadzenia, którego przeszkolono grupę 14 pedagogów, "Noe", a także spektakle teatralne o problematyce uzależnień - "Naucz się mówić nie", "Ostatnia lekcja chemii" i "11 przykazanie - Toleruj", w których uczestniczyło prawie 2 500 uczniów.

W ramach ogólnopolskiej akcji "Zachowaj trzeźwy umysł" dofinansowano realizację autorskich szkolnych programów profilaktycznych oraz programów środowiskowych sfinansowano pobyt na obozach letnich dla 55 dzieci i młodzieży oraz dofinansowywano realizatorów zadań w zakresie tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych.

Przeprowadzono szkolenia dla handlujących napojami alkoholowymi, w których uczestniczyły 153 osoby.

Na terenie gminy działają grupy samopomocowe: grupa AA "Krokus" oraz grupa AL-Anon "Godność".

Cele i założenia programu

 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz tworzenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.
 2. Konstruowanie i utrwalanie modelu trzeźwego stylu życia u osób nadużywających alkoholu oraz promocja postaw abstynenckich.
 3. Profilaktyka i edukacja w środowisku lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 4. Przeciwdziałanie procesom degradacji osób i rodzin z problemem alkoholowym przez objęcie ich formami pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej.
 5. Tworzenie koalicji środowiskowej służącej zmniejszaniu i rozwiązywaniu problemów patologii społecznej z uwzględnieniem przemocy i zaniedbania w rodzinie.
 6. Eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania programu

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 1. Współpraca z placówkami leczenia uzależnień oraz biegłymi sądowymi w zakresie konsultacji i leczenia osób nadużywających alkoholu oraz badań i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 2. Prowadzenie i finansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym w dzielnicy Leszczyny oraz kontynuacja zadania adaptacji pomieszczeń na taki punkt w dzielnicy Czerwionka.
 3. Udzielanie informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób w sprawach związanych z uzależnieniami i przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta.
 4. Diagnozowanie osób i zgłaszanych problemów wynikających z nadużywania alkoholu poprzez konsultacje indywidualne, a następnie udział osób z problemem alkoholowym w zajęciach pomocowych dla grup wsparcia.
 5. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działalności zmierzającej do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione, poprzez motywację lub zastosowanie zobowiązania sądowego.
 6. Tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez finansowanie zakupu sprzętu do ich realizacji.
 7. Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych oraz pobytu dzieci i młodzieży na biwakach i obozach socjoterapeutycznych.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 1. Zakup i rozpowszechnianie wydawnictw tematycznych traktujących o problemach alkoholowych oraz innych formach uzależnień, które z nich wynikają.
 2. Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych typu "Noe" oraz autorskich programów szkolnych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów programu - "Drugi elementarz", "Nasze spotkania", "Spójrz inaczej".
 3. Prezentacje spektakli teatralnych dotyczących problemów uzależnień (narkotyki, alkohol, nikotyna) oraz form przemocy i agresji.
 4. Propagowanie oraz wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach organizowanych lokalnie imprez rozrywkowo- sportowych promujących modę na trzeźwy styl zabawy oraz spędzania czasu wolnego.
 5. Organizacja różnych form gminnych konkursów w zakresie wiedzy tematycznej, profilaktyki problemowej, promocji zdrowia i życia bez nałogów.
 6. Prowadzenie społecznej edukacji związanej z profilaktyką problemów alkoholowych poprzez prelekcje, pogadanki i wykłady oraz artykuły w prasie lokalnej.
 7. Udział w kampanii medialnej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz innych regionalnych i ogólnopolskich akcjach dotyczących problematyki uzależnień.
 8. Szkolenia dla grup zawodowych oraz dla osób, które zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wynikającymi z nich patologiami społecznymi.
 9. Wprowadzenie systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wynikających z nich uzależnień.

 1. Tworzenie warunków sprzyjających działaniu tych organizacji przez dofinansowanie realizacji profilaktycznych programów środowiskowych w oparciu o zadania ujęte w programie gminnym.
 2. Wspieranie inicjatyw krzewienia trzeźwości i abstynencji, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.
 3. Nawiązanie współpracy z powiatem w sprawie koordynacji działań oraz wspólnej realizacji zadań własnych na terenie gminy.

IV. Inicjowanie działań zmierzających do kształtowania polityki lokalnej dotyczącej obrotu napojami alkoholowym oraz ograniczania dostępności do alkoholu.

 1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy dotyczących reklamy, promocji, informowania o sponsorowaniu i zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 2. Ustalanie przez Radę Miejską w formie uchwał, przepisów gminnych o charakterze wykonawczym w zakresie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Prowadzenie działań kontrolno-intrwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Organizacja szkoleń dla handlowców w zakresie obrotu napojami alkoholowymi, dotyczących zmian w przepisach ustawy oraz przepisach gminnych.
 5. Analiza występowania zakłóceń porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych w celu prowadzenia działalności naprawczej.

V. Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:
  • przewodniczącemu, jego zastępcy i sekretarzowi - 224,00 złotych,
  • pozostałym członkom - 150,00 złotych.
 2. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym osoba nie uczestniczyła w pracach komisji.

Gminny program jest podstawą do podejmowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jako zadań własnych gminy, wskazanych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na realizację zadań programu przeznacza się wpływy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.03.28
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:03
Liczba odwiedzin strony: 1657 (ostatnie odwiedziny 2018.12.13 03:02:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny