Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XVI/112/2003
z dnia 30.12.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
XV/111/2003
z dnia 18.12.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
XV/110/2003
z dnia 18.12.2003
w sprawie upoważnień dla burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 r.
XV/109/2003
z dnia 18.12.2003
w sprawie Programu współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2004 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
XV/108/2003
z dnia 18.12.2003
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
XIV/107/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Jana Jańczaka na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
XIV/106/2003
z dnia 28.11.2003
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
XIV/105/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie zgłoszenia wniosków o dotację na remonty i wyposażenie szkół oraz świetlic ze środków publicznych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich podkomponentu B-2 "edukacja"
XIV/104/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
XIV/103/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie zmiany uchwały nr V/9/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XIV/102/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004
XIV/101/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień obowiązujących od 1 stycznia 2004 r.
XIV/100/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2004 roku
XIV/99/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie zwolnień z podatku leśnego oraz formularzy z tytułu tego podatku obowiązujących od 1 stycznia 2004 r.
XIV/98/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie wzorów formularzy w podatku rolnym obowiązujących od 1 stycznia 2004 r.
XIV/97/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz formularzy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 roku
XIV/96/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji przez burmistrza gminy i miasta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn"
XIV/95/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2003-2005
XIV/94/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie zmian w uchwale o sprzedaży lokali mieszkalnych
XIV/93/2003
z dnia 28.11.2003
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/86/2003 z dnia 24 października 2003 r. zawierającej ocenę realizacji procesu restrukturyzacji służby zdrowia w Czerwionce-Leszczynach przeprowadzonej w 2002 r.
XIII/92/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowisk Rad Miast w Mikołowie, Łaziskach Górnych, Orzeszu oraz Rady Gminy w Ornontowicach dotyczących likwidacji KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych w związku z programem restrukturyzacji branży
XIII/91/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
XIII/90/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
XIII/89/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XIII/88/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej prawem użytkowania
XIII/87/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie zamiany nieruchomości
XIII/86/2003
z dnia 24.10.2003
zawierająca ocenę realizacji procesu restrukturyzacji służby zdrowia w Czerwionce-Leszczynach przeprowadzonej w 2002 r.
XIII/85/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
XIII/84/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie przyznania burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dodatku specjalnego
XIII/83/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
XIII/82/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku
XIII/81/2003
z dnia 24.10.2003
w sprawie nowego regulaminu przyznawania wyróżnienia "Karolinka" za zasługi dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
XII/80/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta z 27 czerwca 2003 r.
XII/79/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w części stwierdzającej nieważność §29 ust. 5, §23 ust. 3, §46 ust. 1 oraz §46 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyjętego uchwałą nr XI/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XII/78/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2003 w kwocie 3 960 000,00 zł
XII/77/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
XII/76/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
XII/75/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej
XII/74/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XII/73/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XII/72/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XII/71/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XII/70/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XII/69/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zniesienia odrębnej własności lokalu oraz współwłasności nieruchomości zabudowanej - działki 322/22 oraz określenia zasad jej podziału
XII/68/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów, przy ulicy Szyb Zachodni
XII/67/2003
z dnia 5.09.2003
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
XI/66/2003
z dnia 27.06.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
XI/65/2003
z dnia 27.06.2003
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku
XI/64/2003
z dnia 27.06.2003
w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XI/63/2003
z dnia 27.06.2003
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
XI/62/2003
z dnia 27.06.2003
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
XI/61/2003
z dnia 27.06.2003
w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
XI/60/2003
z dnia 27.06.2003
w sprawie ustalenia dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Czerwionce-Leszczynach najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
XI/59/2003
z dnia 27.06.2003
w sprawie powołania w gminie i mieście Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu
XI/58/2003
z dnia 27.06.2003
w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
X/57/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2002-2004
X/56/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez burmistrza gminy i miasta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia: "Modernizacja starej kotłowni węglowej na węglową ekologiczną w Szkole Podstawowej nr 8 w Dębieńsku"
X/55/2003
z dnia 30.05.2003
zmieniająca uchwałę nr V/11/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
X/54/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
X/53/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie kontraktowania przez NFZ usług z zakresu rehabilitacji medycznej jako samodzielnego świadczenia medycznego
X/52/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie zmiany reprezentantów gminy do Rady Nadzorczej Redakcji Gazety Lokalnej Kurier Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
X/51/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
X/50/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie regulaminu parków miejskich i skwerów
X/49/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie regulaminu placu zabaw
X/48/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2002
X/47/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
X/46/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie zmiany składu Komisji Promocji i Rozwoju
X/45/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie zmiany składu Komisji Działalności Gospodarczej
X/44/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie zmiany składu Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
X/43/2003
z dnia 30.05.2003
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej w Okręgu Wyborczym nr 2
IX/42/2003
z dnia 25.04.2003
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Jolanty Nych
IX/41/2003
z dnia 25.04.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
IX/40/2003
z dnia 25.04.2003
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2002
IX/39/2003
z dnia 25.04.2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
IX/38/2003
z dnia 25.04.2003
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z wykonania budżetu za rok 2002
VIII/37/2003
z dnia 10.04.2003
w sprawie finansowania zadania pt. "Budowa ul. K. Miarki - boczna z odwodnieniem" w sołectwie Bełk z zakresu planu inwestycyjnego realizowanego przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny przy współudziale środków programu SAPARD
VII/36/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Emilię Nelec na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
VII/35/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie zmiany w uchwale o dopłatach z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków
VII/34/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
VII/33/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
VII/32/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz formularzy obowiązujących od 1 stycznia 2003 r.
VII/31/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku rolnego oraz formularzy na 2003 r.
VII/30/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2003 rok
VII/29/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie osiedlenia w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny 1 osoby narodowości polskiej - przesiedleńca z Republiki Kazachstanu
VII/28/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie przyjęcia zasad umarzania zaległych należności czynszowych, opłat niezależnych, odsetek oraz kosztów dochodzenia roszczeń i egzekucji za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy
VII/27/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie zmian w uchwale o sprzedaży lokali mieszkalnych
VII/26/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/63/2000 z dnia 7 lipca 2000 r.
VII/25/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
VII/24/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnych na rzecz klubów sportowych
VII/23/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
VII/22/2003
z dnia 28.03.2003
w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
VI/21/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok
VI/20/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie likwidacji Przedszkola w Szczejkowicach
VI/19/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie dopłat z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków
VI/18/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółki z o.o. w Czerwionce-Leszczynach na lata 2003-2005
VI/17/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do stowarzyszenia Związek Gmin Zlewni Rzeki Bierawki
VI/16/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie powierzenia reprezentowania gminy i miasta w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju
VI/15/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I-szej i II-giej instancji
VI/14/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
VI/13/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
VI/12/2003
z dnia 27.02.2003
w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej
V/11/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
V/10/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2003
V/9/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
V/8/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie stawki jednostkowej będącej podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowej dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach
V/7/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie wystąpienia z inicjatywą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 57, poz. 603 z późn. zm.)
V/6/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie przystąpienia do likwidacji Przedszkola w Szczejkowicach
V/5/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego z miastem Orzesze
V/4/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie ustalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
V/3/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością drogową
V/2/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością drogową
V/1/2003
z dnia 21.01.2003
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością drogową

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.20
Data udostępnienia: 2006.02.20 14:52:23
Liczba odwiedzin strony: 3511 (ostatnie odwiedziny 2019.01.12 04:16:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny