Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XLI/351/2005
z dnia 29.12.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XLI/350/2005
z dnia 29.12.2005
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
XLI/349/2005
z dnia 29.12.2005
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XL/348/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XL/347/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie upoważnień dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2006 r.
XL/346/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na rok 2005
XL/345/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2005-2007
XL/344/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz podpisania umów: pożyczki i dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dębieńsku”
XL/343/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XL/342/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie wniesienia na kapitał zakładowy spółki PWiK w Czerwionce-Leszczynach części majątku gminy
XL/341/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2008”
XL/340/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących w PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
XL/339/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie nowego regulaminu przyznawania wyróżnień „Karolinka” za zasługi dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XL/338/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie ustalenia dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu
XL/337/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie ustalenia dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Czerwionce-Leszczynach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu
XL/336/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu
XL/335/2005
z dnia 16.12.2005
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej do problematyki związanej z restrukturyzacją spółki "MEGAWAT" w Czerwionce-Leszczynach i planowanymi w niej zwolnieniami grupowymi
XXXIX/334/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XXXIX/333/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie Programu współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2006 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
XXXIX/332/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XXXIX/331/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej emisji obligacji komunalnych
XXXIX/330/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2005-2007
XXXIX/329/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, obowiązującego w 2006 roku
XXXIX/328/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących w 2006 roku
XXXIX/327/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień obowiązujących od 1 stycznia 2006 r.
XXXIX/326/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz formularzy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2006 roku
XXXIX/325/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród" w szkołach na rok 2006, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
XXXIX/324/2005
z dnia 25.11.2005
w sprawie ustalenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii oraz wartości jednego punktu
XXXVIII/323/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania skargi dotyczącej dyrektora Szkoły Podstawowej w Bełku
XXXVIII/322/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XXXVIII/321/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2005-2007
XXXVIII/320/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005
XXXVIII/319/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XXXVIII/318/2005
z dnia 28.10.2005
w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością gminy wskazanego w poleceniu wyjazdu służbowego radnego Rady Miejskiej
XXXVII/317/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/308/05 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz podpisania umów: pożyczki i dotacji na dofinansowanie w 2005 roku przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn"
XXXVII/316/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XXXVII/315/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/235/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2005 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XXXVII/314/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie przyznania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXXVII/313/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005
XXXVII/312/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej
XXXVII/311/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
XXXVI/310/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana [...] na burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
XXXVI/309/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie skargi złożonej przez panią [...] na Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
XXXVI/308/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz podpisanie umów: pożyczki i dotacji na dofinansowanie w 2005 roku przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn"
XXXVI/307/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XXXVI/306/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006
XXXVI/305/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie odstąpienia od obowiązku organizowania przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XXXVI/304/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XXXVI/303/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
XXXVI/302/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny nieruchomości gruntowej niezabudowanej Skarbu Państwa
XXXVI/301/2005
z dnia 2.09.2005
w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach
XXXV/300/2005
z dnia 22.07.2005
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2005 w kwocie 2 572 026,00 zł
XXXV/299/2005
z dnia 22.07.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XXXV/298/2005
z dnia 22.07.2005
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006
XXXV/297/2005
z dnia 22.07.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/279/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie w 2005 r. realizacji wspólnych zadań z powiatem rybnickim na drogach powiatowych
XXXIV/296/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XXXIV/295/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji Podatkowej oraz udzielania ulg w spłaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
XXXIV/294/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004- 2006
XXXIV/293/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz dyrektora szkoły dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach specjalnego funduszu nagród
XXXIV/292/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
XXXIV/291/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2004
XXXIV/290/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
XXXIV/289/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie przystąpienia gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do partnerstwa "Odziedzicz pracę" realizowanego w ramach programu operacyjnego - program inicjatywy wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
XXXIII/288/2005
z dnia 2.06.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XXXIII/287/2005
z dnia 2.06.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/279/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie w 2005 r. realizacji wspólnych zadań z powiatem rybnickim na drogach publicznych
XXXIII/286/2005
z dnia 2.06.2005
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XXXIII/285/2005
z dnia 2.06.2005
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006
XXXIII/284/2005
z dnia 2.06.2005
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy i miasta nieposiadających osobowości prawnej
XXXIII/283/2005
z dnia 2.06.2005
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
XXXIII/282/2005
z dnia 2.06.2005
w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicy Czerwionka Karolinka
XXXII/281/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie skargi pana Henryka Durczoka, prowadzącego firmę "Durczok" z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 10, na burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w związku z przewlekłym i biurokratycznym załatwieniem sprawy uzgodnienia dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia odkrywki karbońskiej w wyrobisku po nieczynnym Zakładzie Górniczym "Czerwionka" w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Leśnej
XXXII/280/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie w 2005 r. realizacji wspólnych zadań z marszałkiem województwa śląskiego
XXXII/279/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie w 2005 r. realizacji wspólnych zadań z powiatem rybnickim na drogach publicznych
XXXII/278/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku"
XXXII/277/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z centrum multimedialnym w Szczejkowicach"
XXXII/276/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Szczejkowice oraz wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z centrum multimedialnym w Szczejkowicach"
XXXII/275/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu w Palowicach"
XXXII/274/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Palowice oraz wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu w Palowicach"
XXXII/273/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku"
XXXII/272/2005
z dnia 11.05.2005
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Bełk oraz wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku"
XXXI/271/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XXXI/270/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005
XXXI/269/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
XXXI/268/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
XXXI/267/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2004
XXXI/266/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie poparcia dla inicjatywy ustawodawczej zgłoszonej przez Radę Gminy w Krzyżanowicach
XXXI/265/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
XXXI/264/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z wykonania budżetu za rok 2004
XXX/263/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
XXX/262/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych
XXX/261/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny"
XXX/260/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny"
XXX/259/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania: "Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny"
XXX/258/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
XXX/257/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, tj.: usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
XXX/256/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Czerwionka-Leszczyny"
XXX/255/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie dopłat z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków
XXX/254/2005
z dnia 18.03.2005
w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
XXIX/253/2005
z dnia 4.03.2005
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana [...] zarzucającej nieważność Zebrania Mieszkańców dzielnicy Dębieńsko w dniu 30 listopada 2004 roku
XXIX/252/2005
z dnia 4.03.2005
w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny"
XXIX/251/2005
z dnia 4.03.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/247/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach na rok 2005, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
XXVIII/250/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, obowiązującego w 2005 roku
XXVIII/249/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare
XXVIII/248/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny"
XXVIII/247/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw" w szkołach na rok 2005, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
XXVIII/246/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
XXVIII/245/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach
XXVIII/244/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących osadnik 15a oraz fragment bocznicy kolejowej
XXVIII/243/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XXVIII/242/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie zaakceptowania montażu finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn"
XXVIII/241/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie wyrażenia sprzeciwu odnośnie decyzji ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie lokalizacji w Częstochowie siedziby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
XXVIII/240/2005
z dnia 21.01.2005
w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na rok 2005

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.10
Data udostępnienia: 2006.02.20 14:52:20
Liczba odwiedzin strony: 4134 (ostatnie odwiedziny 2019.01.13 06:38:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny