Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XXVII/239/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006
XXVII/238/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na rok 2005
XXVII/237/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2005
XXVII/236/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie zamrożenia diet przysługujących radnym oraz sołtysom i przewodniczącym zarządów dzielnic (osiedli)
XXVII/235/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2005 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XXVII/234/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 rok
XXVII/233/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XXVII/232/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XXVII/231/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
XXVII/230/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
XXVII/229/2004
z dnia 29.12.2004
w sprawie diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów dzielnic (osiedli)
XXVI/228/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny - dzielnicy Leszczyny Osiedle przez pana [...] na burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XXVI/227/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie zmiany w uchwale nr XXV/207/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XXVI/226/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XXVI/225/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XX/145/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
XXVI/224/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie zmian w uchwale nr VII/33/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
XXVI/223/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005
XXVI/222/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień obowiązujących od 1 stycznia 2005 r.
XXVI/221/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz formularzy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2005 roku
XXVI/220/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie zgłoszenia kandydata gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rybniku
XXVI/219/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady dla wykonywania czynności polegających na zleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady oraz określenia stawek dla radnych za używanie pojazdów niebędących własnością gminy dla celów służbowych
XXVI/218/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
XXVI/217/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów dzielnic (osiedli)
XXVI/216/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysa sołectwa Książenice w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2004 r.
XXVI/215/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2004 r.
XXVI/214/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Czerwionce-Leszczynach najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
XXVI/213/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
XXVI/212/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie ustalenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
XXVI/211/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie zmian w uchwale o przyjęciu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwionka-Leszczyny na lata 2002-2007
XXVI/210/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz powiatu rybnickiego nieruchomości komunalnej zabudowanej budynkiem dawnej balneologii
XXVI/209/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz powiatu rybnickiego nieruchomości komunalnej zabudowanej budynkiem Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
XXVI/208/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie wniesienia na kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Czerwionce-Leszczynach części majątku gminy
XXV/207/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XXV/206/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na rok 2004
XXV/205/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 rok
XXV/204/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/114/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2004 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XXV/203/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie wniesienia na kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Czerwionce-Leszczynach części majątku gminy
XXV/202/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania
XXV/201/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
XXV/200/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej wolnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Palowice przy ul. Szerokiej
XXV/199/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
XXIV/198/2004
z dnia 1.10.2004
w sprawie Programu współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2005 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
XXIV/197/2004
z dnia 1.10.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XXIV/196/2004
z dnia 1.10.2004
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na rok 2004
XXIV/195/2004
z dnia 1.10.2004
w sprawie odstąpienia od obowiązku organizowania przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej
XXIV/194/2004
z dnia 1.10.2004
w sprawie zmian w uchwale o sprzedaży lokali mieszkalnych
XXIV/193/2004
z dnia 1.10.2004
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie:
"Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny"
XXIV/192/2004
z dnia 1.10.2004
w sprawie ustalenia terminów wyborów Rady Dzielnicy w dzielnicy Czerwionka Karolinka
XXIV/191/2004
z dnia 1.10.2004
w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysa w sołectwie Książenice
XXIII/190/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XXIII/189/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią [...] na burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
XXIII/188/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią [...] na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
XXIII/187/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XXIII/186/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych
XXIII/185/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
XXIII/184/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny nieruchomości gruntowej niezabudowanej Skarbu Państwa
XXIII/183/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zniesienia odrębnej własności lokalu, współwłasności nieruchomości zabudowanej zapisanej w KW 128.463, określenia zasad jej podziału oraz koniecznych obciążeń nieruchomości komunalnych
XXIII/182/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej prawem użytkowania
XXIII/181/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zmiany w statucie sołectwa Książenice jako jednostki pomocniczej w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny
XXIII/180/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zmian w statutach sołectw: Bełk, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice jako jednostek pomocniczych w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny
XXIII/179/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zmiany w statucie jednostki pomocniczej o nazwie Czerwionka Karolinka w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny
XXIII/178/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych o nazwach: Czerwionka Centrum, Czuchów, Dębieńsko, Leszczyny Osiedle, Leszczyny Stare, Osiedle Malenie w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny
XXIII/177/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zgłoszenia wniosku o dotację na zadanie pn.: "Kanalizacja sanitarna - Leszczyny Stare" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XXIII/176/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zatwierdzenia delegata na Zgromadzenie Ogólne stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych
XXIII/175/2004
z dnia 3.09.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XXII/174/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XXII/173/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2004 w kwocie 2 687 900,00 zł
XXII/172/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
XXII/171/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na rok 2004
XXII/170/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych zabudowanych
XXII/169/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny przy ulicy M. Konopnickiej
XXII/168/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej stanowiącej boisko sportowe LKS Dąb Dębieńsko
XXII/167/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
XXII/166/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
XXII/165/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych
XXII/164/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice jako jednostce pomocniczej w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny
XXII/163/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie nadania statutów sołectwom: Bełk, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice jako jednostkom pomocniczym w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny
XXII/162/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej o nazwie Czerwionka Karolinka w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny
XXII/161/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym o nazwach: Czerwionka Centrum, Czuchów, Dębieńsko, Leszczyny Osiedle, Leszczyny Stare, Osiedle Malenie w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny
XXI/160/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XXI/159/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/97 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 1997 r. z późniejszymi zmianami dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej
XXI/158/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie regulaminu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
XXI/157/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych
XXI/156/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XXI/155/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2003-2005
XXI/154/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na rok 2004
XXI/153/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej zabudowanej budynkiem balneologii
XXI/152/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie ustalenia w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXI/151/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2003
XXI/150/2004
z dnia 28.05.2004
w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
XX/149/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie przystąpienia gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych
XX/148/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie sprzedaży wspólnotom mieszkaniowym strychów w budynkach przy ul. dr Rostka 4 i ul. Wolności 40, stanowiących własność gminy
XX/147/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XX/146/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Planu Rozwoju Lokalnego
XX/145/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie emisji obligacji komunalnych
XX/144/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2003
XX/143/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych wraz z budynkiem mieszkalnym
XX/142/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie zmian w uchwale o przyjęciu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwionka-Leszczyny na lata 2002-2007
XX/141/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie zamrożenia diet przysługujących radnym oraz sołtysom i przewodniczącym Zarządów Dzielnic (osiedli), a także Rad Sołeckich
XX/140/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych
XX/139/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z wykonania budżetu za rok 2003
XIX/138/2004
z dnia 15.04.2004
w sprawie odrzucenia przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach wezwania wojewody śląskiego do wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Raka
XVIII/137/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie rozpatrzenia skargi Mirosławy i Kazimierza Salamon na burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie udzielenia wskazań i warunków zabudowy dla projektowanej przez skarżących inwestycji w Leszczynach przy ul. Pierchały
XVIII/136/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie zamrożenia diet przysługujących radnym oraz sołtysom i przewodniczącym Rad i Zarządów Dzielnic (osiedli), a także Rad Sołeckich
XVIII/135/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie Planu Pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2004 r.
XVIII/134/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
XVIII/133/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok
XVIII/132/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie zwolnienia od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XVIII/131/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych
XVIII/130/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie dopłat z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków
XVIII/129/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie statutów sołectw i dzielnic
XVIII/128/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku
XVIII/127/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach
XVIII/126/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach
XVIII/125/2004
z dnia 18.03.2004
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Książenicach
XVII/124/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
XVII/123/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między gminą i miastem Czerwionka-Leszczyny i miastem Jekabpils
XVII/122/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie statutów sołectw i dzielnic
XVII/121/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 rok
XVII/120/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej prawem użytkowania jako ograniczonym prawem rzeczowym
XVII/119/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie akceptacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocowego
XVII/118/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2004 roku
XVII/117/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz formularzy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 roku
XVII/116/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2003-2005 oraz ustalenia jednolitej treści tegoż programu
XVII/115/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na rok 2004
XVII/114/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2004 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XVII/113/2004
z dnia 12.02.2004
w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.20
Data udostępnienia: 2006.02.20 14:52:21
Liczba odwiedzin strony: 6872 (ostatnie odwiedziny 2019.01.15 15:08:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny