Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr XVII/121/2004 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12.02.2004 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta oraz w prasie lokalnej.

Załącznik do uchwały nr XVII/121/2004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 rok

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, których realizacja prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Program ten stanowi część strategii integracji i polityki społecznej i jest realizowany przez pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania w zakresie zadań określonych w programie inicjuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Źródłem środków finansowych na realizację zadań programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Diagnoza sytuacji i zasoby lokalne umożliwiające rozwiązywanie problemów alkoholowych

Na podstawie wskaźników opracowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można oszacować, że dla gminy Czerwionka-Leszczyny przy ogólnej liczbie 41 320 mieszkańców, ok. 12% czyli 4 960 osób (w tym 1 650 dzieci) doznaje szkód spowodowanych występowaniem problemów alkoholowych. Ze względu na szczególną rangę tych problemów, ich rozwiązywanie staje się jednym z ważnych elementów integracji i polityki społecznej.

Na terenie gminy limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), który ustalony został na 140 (w tym 92 sklepy i 48 lokali) wykorzystany jest na poziomie 136, co stanowi 1 punkt sprzedaży na 304 mieszkańców. Ilość wszystkich zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z których korzysta się na przestrzeni roku kształtuje się na poziomie 415, w tym:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 183 zezwolenia,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 116 zezwoleń,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu - 116 zezwoleń.

Pomoc osobom z problemami alkoholowymi odbywa się poprzez współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia i terapii osób uzależnionych od alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia jako działania prowadzone w punkcie konsultacyjnym, który także zajmuje się prowadzeniem konsultacji, grup wsparcia i udzielaniem porad.

W roku 2003 w wyniku działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także w punkcie konsultacyjnym udzielono ok. 1 070 informacji, konsultacji i porad w zakresie zgłaszanych problemów alkoholowych oraz ok. 380 motywacji do ograniczenia nadużywaniem alkoholu w ramach prowadzonych zajęć grup wsparcia. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku prowadziła 53 sprawy (w tym 8 spraw z ubiegłego roku oraz 45 nowych wniosków) w zakresie objęcia leczeniem odwykowym zgłaszanych osób, z czego 27 spraw zakończono, a 26 spraw pozostaje do rozpatrzenia w roku bieżącym. Uzyskano 17 opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Do sądu skierowano 12 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Straż Miejska udzieliła 22 pouczeń w związku z wnoszeniem lub spożywaniem alkoholu w miejscach objętych zakazem (park, skwer, obręb sklepu), nakładając 6 mandatów karnych za popełnione wykroczenia. Ponadto podjęła 16 interwencji wobec osób pijanych (w tym 4 w związku z zakłócaniem porządku publicznego) oraz zanotowała 5 zatrzymań kierowców, którzy kierowali pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu.

Wraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzone zostały w 48 placówkach handlowych kontrole przestrzegania zasad oraz warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej na przestrzeni 2003 roku objął różnymi formami pomocy 1 508 rodzin, tj. 4 780 osób. W 93 rodzinach (tj. 267 osób) występuje znaczny problem alkoholowy.

W tegorocznej ogólnopolskiej akcji "Zachowaj trzeźwy umysł", w placówkach szkolnych wystawiono spektakle teatralne o problematyce uzależnień. W szkołach podstawowych "Dzień wagarowicza", który obejrzało 760 uczniów oraz "Trudne powroty" dla 160 uczniów. W gimnazjach "Kolejka", który obejrzało 1360 uczniów. W Zespole Szkół przeprowadzono program profilaktyczny "Noe", w którym uczestniczyło 160 osób.

W zakresie programów środowiskowych dofinansowano w ramach dotacji realizację na 3 obozach letnich organizowanych przez ZHP dla 92 uczestników, program profilaktyczno-wychowawczy "Zuch" oraz pobyt na nich dla 32 dzieci i młodzieży.

Na terenie gminy działają grupy samopomocowe : grupa AA "Krokus" oraz grupa AL-Anon "Godność".

Cele i założenia programu

 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz tworzenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.
 2. Konstruowanie i utrwalanie modelu trzeźwego stylu życia u osób nadużywających alkoholu oraz promocja postaw abstynenckich.
 3. Profilaktyka i edukacja w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniami ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z problemem alkoholowym przez objęcie ich formami pomocy psychospołecznej i prawnej oraz zajęciami grup wsparcia.
 5. Tworzenie koalicji środowiskowej służącej zmniejszaniu i rozwiązywaniu problemów patologii społecznej z uwzględnieniem przemocy i zaniedbania w rodzinie.
 6. Eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania programu

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  1. Współpraca z placówkami leczenia uzależnień oraz biegłymi sądowymi w zakresie leczenia i terapii osób nadużywających alkoholu oraz badań i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
  2. Prowadzenie oraz finansowanie działalności punktu konsultacyjnego jako miejsca pierwszego pomocnego kontaktu dla osób z problemami alkoholowymi.
  3. Udzielanie informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób w sprawach związanych z uzależnieniami i przemocą w rodzinie.
  4. Wprowadzenie procedury "Niebieskie Karty" do działań gminnej komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  5. Diagnozowanie osób i zgłaszanych problemów wynikających z nadużywania alkoholu poprzez konsultacje indywidualne, a następnie udział osób z problemem alkoholowym w zajęciach pomocowych dla grup wsparcia.
  6. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działalności zmierzającej do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione, poprzez motywację lub zastosowanie zobowiązania sądowego.
  7. Tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez finansowanie zakupu sprzętu do ich realizacji.
  8. Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych oraz pobytu dzieci i młodzieży na biwakach i obozach socjoterapeutycznych.
  9. Uruchomienie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
  1. Zakup i rozpowszechnianie literatury tematycznej oraz programów profilaktycznych traktujących o problemach uzależnień.
  2. Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych typu "Noe" oraz autorskich programów szkolnych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów programu - "Drugi elementarz", "Nasze spotkania", "Spójrz inaczej".
  3. Prezentacje spektakli teatralnych dotyczących problemów uzależnień (narkotyki, alkohol, nikotyna) oraz form przemocy i agresji.
  4. Propagowanie oraz wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach organizowanych lokalnie imprez rozrywkowo-sportowych promujących modę na trzeźwy styl zabawy oraz spędzania czasu wolnego.
  5. Organizacja różnych form gminnych konkursów w zakresie wiedzy tematycznej, profilaktyki problemowej, promocji zdrowia i życia bez nałogów.
  6. Prowadzenie społecznej edukacji związanej z profilaktyką problemów alkoholowych i narkomanii poprzez prelekcje, pogadanki i wykłady oraz artykuły w prasie lokalnej.
  7. Udział w kampanii medialnej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz innych regionalnych i ogólnopolskich akcjach dotyczących problematyki uzależnień.
  8. Szkolenia dla grup zawodowych oraz dla osób, które zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wynikającymi z nich patologiami.
  9. Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez środowiska pracujące z dziećmi i młodzieżą w ramach realizacji programów szkolnych i środowiskowych.
 3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wynikających z nich uzależnień.
  1. Tworzenie warunków sprzyjających działaniu tych organizacji przez dofinansowanie realizacji profilaktycznych programów środowiskowych w oparciu o zadania ujęte w programie gminnym.
  2. Popieranie inicjatyw krzewienia trzeźwości i abstynencji, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.
  3. Podejmowanie współpracy i koordynacja działań w ramach interdyscyplinarnej pomocy osobom w zakresie zadań własnych gminy i powiatu.
  4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego w ramach współpracy z centrami integracji społecznej, jako uzupełnienie działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu realizowanych na szczeblu lokalnym, przez ich dofinansowanie w przypadku uczestnictwa w zajęciach centrów, osób z terenu gminy.
 4. Inicjowanie działań zmierzających do kształtowania polityki lokalnej dotyczącej obrotu napojami alkoholowym oraz ograniczania dostępności do alkoholu.
  1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy dotyczących reklamy, promocji, informowania o sponsorowaniu i zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
  2. Ustalanie przez Radę Miejską w formie uchwał, przepisów gminnych o charakterze wykonawczym w zakresie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  3. Prowadzenie działań kontrolno-intrwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz eliminacji zakłóceń porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu.
  4. Organizacja szkoleń dla handlowców w zakresie obrotu napojami alkoholowymi oraz zmian w przepisach ustawy i przepisach gminnych.
 5. Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji.
  1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:
   • przewodniczącemu - 224,00 złotych,
   • zastępcy i sekretarzowi - 224,00 złotych,
   • pozostałym członkom - 150,00 złotych.
  2. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym osoba nie uczestniczyła w pracach komisji.

Gminny program jest podstawą do składania ofert na realizację zadań w nim zawartych, a także wniosków o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizację zgłoszonych projektów.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.02.12
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:06
Liczba odwiedzin strony: 1995 (ostatnie odwiedziny 2018.12.11 20:30:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny