Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr XV/109/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18.12.2003 w sprawie Programu współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2004 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873), na wniosek burmistrza gminy i miasta, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

Uchwalić Program współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2004 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XV/109/2003

Program współpracy organów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2004 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Zakres zadań publicznych objętych współpracą wynikających z powyższej ustawy, których realizacja zlecona będzie przez gminy lub przyjmowane będą w tym zakresie oferty organizacji pozarządowych czy parafii:
  1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  2. promocja i organizacja wolontariatu,
  3. pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  4. pomoc rodzinom, dzieciom i młodzieży w nauce i kształceniu poprzez promowanie młodzieży uzdolnionej i udzielanie stypendiów,
  5. ochrona zdrowia osób przewlekle chorych,
  6. pomoc dla bezdomnych,
  7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 2. Formy współpracy.

  Organy gminy i miasta współpracować będą z organizacjami poprzez wyłącznie wspieranie zadań wyżej określonych wraz z udzielaniem dotacji zapewniających częściowe dofinansowanie ich realizacji.

  Dla wyboru organizacji, której udzielone będzie wsparcie przeprowadzone zostaną konkursy ofert, a jedynie w drodze wyjątku wynikającego z nagłości potrzeb, sposobu realizacji zadania i ograniczoności środków finansowych dopuszcza się rozpatrywanie ofert organizacji pozarządowych w trybie przewidzianym w art. 12 ww. ustawy.

 3. Finansowanie zadań.

  W budżecie gminy i miasta na 2004 rok wydzielone zostaną środki na realizację zadań określonych wyżej w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, w tym również z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Na pozostałe zadania określone w tym programie środki finansowe na wsparcie działań wynikać mogą wyłącznie z rezerw i oszczędności w ramach budżetu w trakcie roku. Dotyczy to także ewentualnego zwiększenia środków.

 4. Inne zagadnienia.

  Nie zakłada się w roku 2004 powierzenia organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem pełnej dotacji. Wspierać należy z całą możliwą gamą organizacyjnych możliwości działanie wolontariuszy zgłaszających zamiar wykonania zadań publicznych w organach gminy, a także działanie organizacji pozarządowych i Kościoła zamierzających wykorzystać dla zadań publicznych pomoc wolontariuszy. Określić należy w strukturach Urzędu Gminy i Miasta komórkę organizacyjną koordynującą sferę pomocy określoną w tym programie.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.12.18
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:05
Liczba odwiedzin strony: 1318 (ostatnie odwiedziny 2019.01.13 03:23:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny