Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Dzielnica Leszczyny Stare
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Sołectwo Bełk
Sołectwo Książenice
Sołectwo Palowice
Sołectwo Przegędza
Sołectwo Stanowice
Sołectwo Szczejkowice
Dzielnica Czerwionka Centrum
Dzielnica Czerwionka Karolinka
Dzielnica Czuchów
Dzielnica Dębieńsko
Dzielnica Leszczyny Osiedle
Dzielnica Leszczyny Stare
Statut
Plany i programy
Sprawozdania
Osiedle Malenie
Dzielnica Leszczyny Stare położona jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 606 ha. Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

Dzielnica jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego jej uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Dzielnica prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone jej przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. Do zadań dzielnicy należy w szczególności:

 • działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli o zwartej zabudowie,
 • reprezentowanie interesów społeczności dzielnicy względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • organizowanie zbiorowej działalności społeczności dzielnicy w sprawach publicznych mających znaczenie dla gminy, województwa, kraju,
 • współdziałanie z organami gminy i miasta oraz ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania a także z innymi dzielnicami i sołectwami gminy,
 • uczestniczenie w komisjach:
  • konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek działających w dzielnicy z wyjątkiem postępowań konkursowych regulowanych ustawowo (np. szkoły),
  • odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę, realizowanych na obszarze dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych ze środków dzielnicy,
 • wnioskowanie do organów gminy i miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze dzielnicy, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:
  • lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  • organizacji usług zdrowotnych,
  • likwidacji samowoli budowlanej,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu dzielnicy, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
  • wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla gminy w trybie ustalonym przez Radę Miejską,
  • funkcjonowania komunikacji publicznej,
  • nazw ulic, placów czy obiektów,
 • opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru dzielnicy,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • tworzenia lub likwidacji palcówek oświaty i upowszechniania kultury,
  • innych spraw przekazanych sołectwu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub burmistrza,
  • zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie gminy,
  • zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,
 • ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania gminy i miasta na terenie dzielnicy,
 • przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania dzielnicy.

Organami dzielnicy są:

 • Rada Dzielnicy - organ uchwałodawczy,
 • Zarząd Dzielnicy- organ wykonawczy.

Rada jest organem uchwałodawczym dzielnicy. Podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do dzielnicy. Członkowie Rady Dzielnicy wybierani są na organizowanych w tym celu zebraniach mieszkańców w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają mieszkańcy, którzy stale zamieszkują w dzielnicy (stałe zameldowanie) i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Kadencja Rady Dzielnicy trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 • opiniowanie:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru dzielnicy,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie gminy,
  • zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,
  • tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,
  • budowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem,
  • indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • wnioskowanie w sprawach:
  • lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  • organizacji usług zdrowotnych,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu dzielnicy, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla gminy w trybie ustalonym przez Radę Miejską,
  • funkcjonowania komunikacji publicznej,
  • nazw ulic, placów czy obiektów,
 • wybór Zarządu Dzielnicy oraz odwołanie członków i całego Zarządu,
 • decydowanie o sposobie korzystania z mienia przekazanego dzielnicy w zarząd,
 • określenie celów wydatkowania środków budżetowych i własnych dzielnicy,
 • decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych z jednoczesnym powołaniem społecznych komitetów czynów społecznych,
 • zezwalanie na występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem o zgodę na zbycie składników mienia przekazanego w zarząd lub nabytego ze środków pozostających w dyspozycji dzielnicy.

Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. Zasady i tryb zwoływania posiedzeń opisane są szczegółowo w §15-16 Statutu dzielnicy.

Organem wykonawczym dzielnicy jest Zarząd, składający się z 5 członków Rady Dzielnicy (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący), który reprezentuje dzielnicę na zewnątrz, kieruje jej bieżącymi sprawami i realizuje uchwały Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy wybiera przewodniczącego Zarządu. W szczególności Zarząd:

 • wykonuje zadania z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,
 • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
 • uczestniczy w akcjach pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
 • uczestniczy w komisjach przetargowych przy zbywaniu mienia komunalnego na terenie dzielnicy, poprzez wskazanego członka Zarządu,
 • wykonuje bieżący zarząd mieniem pozostającym w gestii dzielnicy,
 • uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie dzielnicy, poprzez wyznaczonego członka Zarządu,
 • prowadzi rozliczenia finansowe dzielnicy,
 • występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi w tym o przyznanie zasiłków,
 • inicjuje czyny społeczne,
 • organizuje imprezy w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,
 • decyduje o najmie, dzierżawie i innych formach prowadzenia obiektów pozostających w zarządzie dzielnicy,
 • opiniuje sposób korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne,
 • wydaje opinie i zgłasza wnioski w sprawach niezastrzeżonych dla Rady Dzielnicy.

W obecnej kadencji 2004-2008 Rada Dzielnicy i Zarząd działają w następującym składzie:

Przewodniczący Zarządu: Leszek Salamon
tel. (32) 431 56 43
Członkowie Zarządu: Krystian Palarz
Wiesław Kita
Henryk Siwica
Zygmunt Zając
Przewodniczący Rady:  Grzegorz Zdrzałek
tel. (32) 431 52 30
Członkowie Rady: Zdzisław Hałys
Daniela Fojcik
Henryk Głombica
Marek Jędrzejewski
Czesław Kajtoch
Wiesław Kita
Krystian Palarz
Kazimierz Salamon
Leszek Salamon
Henryk Siwica
Edward Szczygieł
Stanisław Szymura
Marek Wistuba
Zygmunt Zając

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.23
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:28
Liczba odwiedzin strony: 3974 (ostatnie odwiedziny 2019.06.21 22:02:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny