Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Sołectwo Palowice
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Sołectwo Bełk
Sołectwo Książenice
Sołectwo Palowice
Statut
Plany i programy
Sprawozdania
Sołectwo Przegędza
Sołectwo Stanowice
Sołectwo Szczejkowice
Dzielnica Czerwionka Centrum
Dzielnica Czerwionka Karolinka
Dzielnica Czuchów
Dzielnica Dębieńsko
Dzielnica Leszczyny Osiedle
Dzielnica Leszczyny Stare
Osiedle Malenie
Sołectwo Palowice położone jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 1 205 ha.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

 • działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli o zwartej zabudowie,
 • reprezentowanie interesów społeczności sołectwa względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • organizowanie zbiorowej działalności społeczności sołectwa w sprawach publicznych mających znaczenie dla sołectwa, gminy, województwa, kraju,
 • współdziałanie z organami gminy i miasta oraz ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania a także z innymi sołectwami i dzielnicami gminy i miasta,
 • uczestniczenie w komisjach:
  • konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek działających w sołectwie z wyjątkiem postępowań konkursowych regulowanych ustawowo (np. szkoły),
  • odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę, realizowanych na obszarze sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych ze środków sołectwa,
 • wnioskowanie do organów gminy i miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze sołectwa, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:
  • lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  • organizacji usług zdrowotnych,
  • likwidacji samowoli budowlanej,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu sołectwa, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
  • wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla sołectwa w trybie ustalonym przez Radę Miejską,
  • nazw ulic, placów czy obiektów,
 • opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • tworzenia lub likwidacji palcówek oświaty i upowszechniania kultury,
  • innych spraw przekazanych sołectwu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub burmistrza,
  • zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie gminy,
 • ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania gminy i miasta na terenie sołectwa,
 • przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania sołectwa.

Organami sołectwa są:

 • zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
 • sołtys - organ wykonawczy,
 • Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa.

Zebranie wiejskie sprawuje nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

 • opiniowanie:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie gminy,
  • tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,
  • budowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem,
  • indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • wnioskowanie w sprawach:
  • lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  • organizacji usług zdrowotnych,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu sołectwa, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla sołectwa w trybie ustalonym przez Radę Miejską,
  • nazw ulic, placów czy obiektów,
 • wybór sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie tych organów,
 • decydowanie o sposobie korzystania z mienia przekazanego sołectwu w zarząd,
 • określenie celów wydatkowania środków budżetowych i własnych sołectwa,
 • decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych z jednoczesnym powołaniem społecznych komitetów czynów społecznych,
 • zezwalanie na występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem o zgodę na zbycie składników mienia przekazanego w zarząd lub nabytego ze środków pozostających w dyspozycji sołectwa.

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich opisane są szczegółowo w §14-16 Statutu sołectwa.

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu. W szczególności sołtys:

 • wykonuje zadania z zakresu administracji określone w ustawach szczegółowych,
 • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
 • kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
 • udziela pomocy podróżnym i turystom,
 • wykonuje bieżący zarząd mieniem pozostającym w gestii sołectwa,
 • uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie sołectwa,
 • reprezentuje sołectwo w sprawach publicznych,
 • opiniuje ulgi z zakresu podatków i opłat,
 • prowadzi rozliczenia finansowe sołectwa,
 • występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi w tym o przyznanie zasiłków.

Rada Sołecka składa się maksymalnie z 15 członków (poza sołtysem). Na jej czele stoi sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa. Do zadań rady sołeckiej należy wyrażanie opinii w sprawach zarządu mieniem pozostającym w gestii sołectwa, a ponadto:

 • opiniowanie prac specjalistycznych finansowych ze środków sołectwa,
 • opiniowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia materiałów itp. ze środków sołectwa,
 • inicjowanie czynów społecznych,
 • organizacja imprez wiejskich w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,
 • opiniowanie o najmie, dzierżawie i innych formach prowadzenia obiektów pozostających w zarządzie sołectwa,
 • opiniowanie sposobu korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

W obecnej kadencji 2004-2008 Rada Sołecka działa w następującym składzie:

Sołtys:  Bernard Strzoda
ul. Wiejska 24, 44-246 Palowice
tel. (32) 431 75 87
Członkowie Rady: Krystian Blinda
Franciszek Chowaniec
Zygfryd Gembalczyk
Andrzej Grzegorzek
Elfryda Grzegorzek
Augustyn Musioł
Bronisław Owczorz
Henryk Paszek
Andrzej Pawlas
Daniel Płonka
Ryszard Prochot
Leszek Rasek
Teresa Sładek
Jolanta Smorzik

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.23
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:33
Liczba odwiedzin strony: 4183 (ostatnie odwiedziny 2019.01.16 12:14:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny