Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Osiedle Malenie
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Sołectwo Bełk
Sołectwo Książenice
Sołectwo Palowice
Sołectwo Przegędza
Sołectwo Stanowice
Sołectwo Szczejkowice
Dzielnica Czerwionka Centrum
Dzielnica Czerwionka Karolinka
Dzielnica Czuchów
Dzielnica Dębieńsko
Dzielnica Leszczyny Osiedle
Dzielnica Leszczyny Stare
Osiedle Malenie
Statut
Plany i programy
Sprawozdania
Osiedle Malenie położone jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 150 ha. Wspólnotę lokalną osiedla stanowią jego mieszkańcy.

Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy. Prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Do zadań osiedla należy w szczególności:

 • reprezentowanie interesów społeczności osiedla względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • organizowanie zbiorowej działalności społeczności osiedla w sprawach publicznych mających znaczenie dla gminy, województwa, kraju,
 • współdziałanie z organami gminy i miasta oraz ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania a także z innymi dzielnicami i sołectwami gminy,
 • uczestniczenie w komisjach odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę, realizowanych na obszarze osiedla ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych ze jego środków,
 • wnioskowanie do organów gminy i miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:
  • lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  • organizacji usług zdrowotnych,
  • likwidacji samowoli budowlanej,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu osiedla, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
  • funkcjonowania komunikacji publicznej,
  • nazw ulic, placów czy obiektów,
 • opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru osiedla,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • innych spraw przekazanych osiedlu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub burmistrza,
  • zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,
 • przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania osiedla.

Organami osiedla są:

 • Zebranie Mieszkańców - organ uchwałodawczy,
 • Zarząd Osiedla - organ wykonawczy.

Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym osiedla. Prawo do głosowania na zebraniu mają mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej i stałe zameldowanie na jego terenie. Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do osiedla. Do wyłącznej właściwości Zebrania Mieszkańców należy:

 • opiniowanie:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru osiedla,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • innych spraw przekazanych osiedlu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub burmistrza,
  • zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,
  • tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,
  • budowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem,
  • indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • wnioskowanie w sprawach:
  • lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  • organizacji usług zdrowotnych,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu osiedla, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • funkcjonowania komunikacji publicznej,
 • wybór Zarządu Osiedla oraz odwołanie członków i całego Zarządu,
 • określenie celów wydatkowania środków budżetowych i własnych osiedla,
 • decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych z jednoczesnym powołaniem społecznych komitetów czynów społecznych.

Organem wykonawczym osiedla jest Zarząd, składający się z 5 członków (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący), który kieruje jej bieżącymi sprawami i realizuje uchwały Zebrania Mieszkańców. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W szczególności Zarząd:

 • wykonuje zadania z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,
 • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
 • uczestniczy w akcjach pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
 • uczestniczy w komisjach przetargowych przy zbywaniu mienia komunalnego na terenie osiedla, poprzez wskazanego członka Zarządu,
 • uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie osiedla, poprzez wyznaczonego członka Zarządu,
 • prowadzi rozliczenia finansowe osiedla,
 • występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi w tym o przyznanie zasiłków,
 • inicjuje czyny społeczne,
 • organizuje imprezy w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,
 • opiniuje sposób korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne,
 • wydaje opinie i zgłasza wnioski w sprawach niezastrzeżonych dla Zebrania.

W obecnej kadencji 2004-2008 Zarząd Osiedla działa w następującym składzie:

Przewodniczący Zarządu:  Alojzy Pifczyk
tel. (32) 431 41 90
Członkowie Zarządu: Janina Biłas
Grzegorz Dyrbuś
Krystyna Szymura

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.24
Data udostępnienia: 2007.04.24 13:23:54
Liczba odwiedzin strony: 3585 (ostatnie odwiedziny 2018.12.10 00:47:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny