Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Sołectwo Bełk
Sołectwo Książenice
Sołectwo Palowice
Sołectwo Przegędza
Sołectwo Stanowice
Sołectwo Szczejkowice
Dzielnica Czerwionka Centrum
Dzielnica Czerwionka Karolinka
Dzielnica Czuchów
Dzielnica Dębieńsko
Dzielnica Leszczyny Osiedle
Dzielnica Leszczyny Stare
Osiedle Malenie

Statut Osiedla Malenie w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny

I. Postanowienia ogólne

§1

Wspólnotę lokalną osiedla stanowią jej mieszkańcy.

§2

 1. Osiedle Malenie jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zwaną dalej "gminą".
 2. Osiedle Malenie obejmuje terytorium o powierzchni 150 ha. Dokładny przebieg granic ukazuje mapa stanowiąca załącznik do statutu.
 3. Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic osiedla jako jednostki pomocniczej gminy, określa statut gminy.
 4. Organizację i zakres działania osiedla określa niniejszy statut zwany dalej "statutem".

II. Zakres działania i zadania osiedla

§3

 1. Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.
 2. Organy osiedla w sprawach należących do jej zakresu działania, mają dostęp do materiałów i informacji z jednostek organizacyjnych gminy na prawach wynikających dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta z instrukcji i zarządzeń dot. obiegu dokumentów.

§4

Do zadań osiedla należy:

 1. reprezentowanie interesów społeczności osiedla względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
 2. organizowanie zbiorowej działalności społeczności osiedla w sprawach publicznych mających znaczenie dla gminy, województwa, kraju,
 3. współdziałanie z organami gminy oraz ze stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania a także z dzielnicami i sołectwami gminy,
 4. uczestniczenie w komisjach odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę, realizowanych na obszarze osiedla ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych ze jego środków,
 5. wnioskowanie do organów gminy oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:
  1. lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  2. organizacji usług zdrowotnych,
  3. likwidacji samowoli budowlanej,
  4. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu osiedla, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  5. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  6. funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
  7. funkcjonowania komunikacji publicznej,
  8. nazw ulic, placów czy obiektów,
 6. opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru osiedla,
  2. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  3. innych spraw przekazanych osiedlu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub Burmistrza,
  4. zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,
 7. przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania osiedla.

§5

Osiedle posiada kompetencje opiniotwórcze przy wyborze szczegółowych zadań w następujących dziedzinach (zadania powierzone):

 1. prace remontowe szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola, w przypadku ubiegania się o pomoc ze środków osiedla,
 2. prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia,
 3. tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,
 4. budowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem,
 5. linii komunikacji publicznej.

§6

Osiedle prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§7

Osiedle nie otrzyma mienia komunalnego w zarząd.

§8

Rada Miejska jest zobowiązana sfinansować zaakceptowane przez siebie inwestycje osiedla, a w szczególności te, które przynoszą korzyści całej gminie.

§9

Organy gminy powiadamiają niezwłocznie osiedle o podejmowanych i projektowanych rozstrzygnięciach. Osiedle jest zobowiązane udzielić opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma przewodniczącemu Zarządu , chyba że organy gminy i przewodniczący ustalą w drodze porozumienia inaczej. Nie udzielenie opinii w w/w terminie oznacza akceptację dla projektowanych przez władze gminy rozstrzygnięć.

§10

Na wniosek Burmistrza poparty pozytywną opinią Zebrania Mieszkańców, Rada Miejska może upoważnić Zarząd do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

III. Organy Osiedla

§11

Organami osiedla są:

 1. Zebranie Mieszkańców,
 2. Zarząd Osiedla.

1. Zebranie Mieszkańców

§12

 1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest Zebranie Mieszkańców, zwane dalej "Zebraniem".
 2. Prawo do udziału w zebraniu i głosowania mają mieszkańcy osiedla stale mieszkający na jego terenie, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§13

 1. Zebranie podejmuje uchwały w sprawach należących do osiedla.
 2. Do wyłącznej właściwości Zebrania należy:
  1. opiniowanie spraw określonych wyżej w §4 pkt 6, oraz §5 lit. c, d, i §10,
  2. wnioskowanie w sprawach określonych wyżej w §4 pkt 5 lit. a, b, d, e, g,
  3. wybór Zarządu Osiedla oraz odwołanie członków i całego Zarządu,
  4. określenie celów wydatkowania środków budżetowych własnych osiedla,
  5. decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych z jednoczesnym powołaniem społecznych komitetów czynów społecznych.

§14

 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 30 mieszkańców.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu z zastrzeżeniami wynikającymi ze statutu.

§15

 1. Zebranie zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd Osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Zebranie na wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie posiedzenia jest zobowiązany podać temat na 7 dni przed terminem posiedzenia. Obowiązek zwołania istnieje również na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców.
 3. Zebranie w sytuacji, gdy Zarząd nie zwoła posiedzenia w przypadkach określonych wyżej w ust. 2, zwołuje Burmistrz lub upoważniona przez Burmistrza osoba. Zebranie takie prowadzi osoba wyznaczona przez Burmistrza.
 4. Zarząd Osiedla może informować Burmistrza Gminy i Miasta o wszystkich terminach zwoływanych zebrań z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkańców.
 5. Zarząd winien przynajmniej raz w roku w terminie do końca maja zwołać Zebranie, celem przedstawienia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu, a także z wykonania wydatków finansowych. W przypadku nie zwołania takiego Zebrania zwołuje je Burmistrz powiadamiając o tym mieszkańców i przewodniczącego Zarządu w terminie najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.

§16

 1. Zebrania prowadzi przewodniczący Zarządu lub wiceprzewodniczący Zarządu w przypadkach nieobecności przewodniczącego.
 2. Posiedzenia są protokołowane. Protokolanta ustala Zarząd. Protokół i uchwały Zebrania podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.

§17

Zarząd ogłasza uchwały przez rozplakatowanie.

2. Zarząd Osiedla

§18

Organem wykonawczym osiedla jest Zarząd zwany dalej "Zarządem".

§19

Do zadań Zarządu należy zarządzanie codziennymi sprawami osiedla, realizacja uchwał Zebrania oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.

 1. W szczególności Zarząd:
  • wykonuje zadania z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,
  • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
  • uczestniczy w akcjach pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
  • uczestniczy w komisjach przetargowych przy zbywaniu mienia komunalnego na terenie osiedla, poprzez wskazanego członka Zarządu,
  • uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie osiedla, poprzez wyznaczonego członka Zarządu,
  • prowadzi rozliczenia finansowe osiedla,
  • występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi w tym o przyznanie zasiłków,
  • inicjuje czyny społeczne,
  • organizuje imprezy w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,
  • opiniuje sposób korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne,
  • wydaje opinie i zgłasza wnioski w sprawach nie zastrzeżonych dla Zebrania.
 2. Wydawanie środków oraz przyjęcie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% środków budżetowych osiedla wymaga akceptacji Zebrania.

§20

 1. Zarząd składa się z 5 członków w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący.
 2. Zebranie Zarządu jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim najmniej trzech członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 3. Zarząd przyjmuje regulamin pracy na pierwszym swoim posiedzeniu.

§21

 1. Zarząd może wybierać skarbnika również spoza swojego składu, który ma wówczas prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. Jego zadaniem byłaby pomoc dla Zarządu w prowadzeniu gospodarki finansowej osiedla.
 2. Przewodniczący Zarządu informuje Zebranie o pracy Zarządu za okres pomiędzy Zebraniami.

IV. Wybory Zarządu

§22

 1. Zarząd jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców osiedla na Zebraniu Mieszkańców zwołanym wyłącznie dla tych celów przez Burmistrza Gminy i Miasta lub zastępcę Burmistrza w uzgodnieniu z przewodniczącym Zarządu Osiedla. Zebranie takie prowadzi osoba wybrana spośród zebranych mieszkańców.
 2. Zebranie wyborcze jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborców. Prawo do udziału w takim zebraniu mają mieszkańcy stale zamieszkali w osiedlu jak określono wyżej w §12 ust. 2.

§23

 1. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają osoby uprawnione do udziału w Zebraniu bezpośrednio w trakcie zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na piśmie.
 2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków Zebrania w liczbie 5 osób. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na powyższą funkcję. Przewodniczącego komisja wybiera we własnym zakresie.
 3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie Zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
 4. Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.
 5. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty opatruje się pieczątką osiedla. Komisja opracowuje protokół z głosowania. Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest kartą nieważną i nie jest brana pod uwagę przy liczeniu głosów.
 6. Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na Zebraniu, za okazaniem dokumentu tożsamości i potwierdzeniem odbioru karty na liście obecności. Przy oddawaniu głosu do jednej tylko urny, komisja sprawdza dokument tożsamości ze zdjęciem z którego wynika prawo udziału w zebraniu (fakt zamieszkiwania w osiedlu). Głos oddaje się tylko do jednej urny. Oddając głos wyborca okazać winien Komisji dokument tożsamości ze zdjęciem dla potwierdzenia przez nią na wyżej wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.
 7. Głosuje się przez postawienie znaku "X" obok nazwiska kandydata na którego oddaje się głos. Dla ważności głosów należy postawić maksymalnie pięć znaków "X".

§24

Członkiem Zarządu może być każdy mieszkaniec osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§25

 1. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a przekroczony zostanie limit 5 członków, głosowanie powtarza się z ograniczeniem do kandydatów z tą samą liczbą głosów.

§26

 1. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Zarządu, w głosowaniu tajnym.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Zarządu oraz prowadzenie jej obrad oraz realizacja innych zadań określonych tym statutem. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania wykonuje wiceprzewodniczący.
 3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu w trybie określonym w ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Wybory nowego przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego muszą się odbyć do 30 dni wg zasad z ust. 1. Posiedzenie Zarządu dla tego celu zwołuje Burmistrz lub upoważniony przez Burmistrza zastępca. Prowadzi to posiedzenie osoba wyznaczona przez Burmistrza lub upoważnionego zastępcę.

§27

Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Liczy się ona od daty wyboru i kończy z dniem wyboru Zarządu na nową kadencję. Nowe wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach tego roku, w którym upływa kadencja. Rokiem tym jest drugi pełny rok kadencji Rady Miejskiej.

§28

Odwołanie wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, może nastąpić przed upływem kadencji na pisemny wniosek najmniej 30 osób uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu zawierający uzasadnienie odwołania. Odwołanie wymaga uzyskania opinii Burmistrza i może nastąpić w głosowaniu tajnym większością głosów osób obecnych na Zebraniu, nie mniejszą niż ta, którą uzyskał dany członek na Zebraniu, na którym został wybrany.

§29

 1. Mandat członków Zarządu wygasa w następujących przypadkach:
  • pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego przewodniczącemu Zarządu, a on - Burmistrzowi,
  • utraty biernego prawa wyborczego,
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Nierozpatrzenie sprawy w ciągu miesiąca od daty jej zaistnienia, skutkuje przyjęciem rezygnacji przez tzw. przemilczenie.

§30

Nowe wybory w przypadkach opisanych w §§28 i 29, winne być przeprowadzone do 30 dni od odwołania całego Zarządu lub któregoś z jej członków, bądź stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Tak wybrany członek Zarządu pełni funkcję do końca danej kadencji. Zasady określone wyżej w §§22-25 stosuje się odpowiednio.

V. Kontrola i nadzór nad działalnością dzielnicy

§31

 1. Kontrolę nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Kontrole mogą być problemowe i sprawdzające zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę.
 2. Nadzór nad działalnością organów osiedla sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności.
 3. Przewodniczący Zarządu osiedla przekazuje Radzie Miejskiej uchwały z posiedzeń organów do 14 dni od ich podjęcia. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska w formie uchwały do 60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu skutkuje możliwością podjęcia przez Radę uchwały o nieważności do roku od daty podjęcia uchwały przez organy osiedla.
 4. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważnione przez Radę Miejską lub Burmistrza osoby, mają prawo:
  1. wglądu do dokumentacji,
  2. dokonywania wizytacji i uczestniczenia w zebraniach organów osiedla.
 5. Rada Miejska i Burmistrz udzielają pomocy przewodniczącemu organów osiedla w zakresie jego działalności. Burmistrz udziela pomocy o charakterze organizacyjnym i administracyjno-gospodarczym, w tym również przy organizacji wyborów do Zarządu osiedla.

§32

 1. W razie powtarzającego się naruszenia przez Zarząd przepisów prawa, Rada Miejska, na wniosek 1 jej ustawowego składu, Burmistrza lub co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych
  do głosowania z obszaru osiedla, może odwołać Zarząd w całości.
 2. W takim przypadku przeprowadza się wybory nowego Zarządu.

§33

W sytuacji określonej wyżej w §32 ust. 2 wybory przeprowadza się według zasad określonych wyżej w Rozdziale IV.

VI. Gospodarka finansowa

§34

 1. Środki finansowe osiedla stanowią:
  1. fundusze wydzielone w budżecie gminy;
  2. środki z prowadzenia działalności dochodowej oraz inne dochody z imprez organizowanych przez osiedle;
  3. środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz osiedla,
  4. dotacje z budżetu gminy na sfinansowanie zadań osiedla,
  5. inne dochody przewidziane przepisami prawa.
 2. Gospodarkę finansową dzielnicy prowadzi Zarząd, zgodnie z uchwałami Zebrania.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§35

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania.

§36

Interpretację statutu przeprowadza Rada Miejska.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.23
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:29
Liczba odwiedzin strony: 1538 (ostatnie odwiedziny 2019.01.13 16:52:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny