Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Remont niecki basenowej brodzika dla dzieci

Data ogłoszenia przetargu: 02.08.2006
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO
Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3-go Maja 36 a
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 4318842, fax (32) 4318842
e-mail: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Przedmiot zamówienia:

Remont niecki basenowej brodzika dla dzieci
Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45000000-7.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 • rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju,
 • skucie nierówności betonu na ścianach niecki,
 • skucie nierówności betonu - próg przy wejściu do basenu,
 • usunięcie zewnętrznej warstwy betonu na powierzchniach poziomych,
 • wykucie dysz wylotowych,
 • uzupełnienie schodów (deskowanie, zbrojenie),
 • wypełnienie rys, uzupełnienie ubytków powierzchni poziomych i pionowych
 • gruntowanie podłoży,
 • wykonanie izolacji i uszczelnień,
 • licowanie ścian niecki płytkami z kamieni sztucznych,
 • posadzki dna niecki z płytek z kamieni sztucznych,
 • okładziny schodów do niecki z płytek,
 • wklejenie rynien przelewowych,
 • montaż dysz wlotowych,
 • uszczelnienie i licowanie plaży - pas wokół niecki.
Termin realizacji zamówienia:

data rozpoczęcia: 21.08.2006 r.
data zakończenia: 08.09.2006 r.

Specyfikacja warunków zamówienia: Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub można otrzymać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 36 a, pok. nr 109.
Osoby do kontaktów z oferentami:

Zenon Gorzawski
tel. (32) 4318842
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 36 a, pok. nr 109. Termin składania ofert upływa 10.08.2006 r. o godz.10.00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Kryteria wyboru oferty: Cena (koszt) - 100%
Wadium:

brak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn.zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów przez Komisję Przetargową.

 Treść specyfikacji można pobrać w formacieFormat PDF PDF (116 KB).
Załącznik nr 1 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (80 KB).
Załącznik nr 2 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (108 KB).
Załącznik nr 3 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (44 KB).
Załącznik nr 4 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (44 KB).
Załącznik nr 5 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (32 KB).
Załącznik nr 6 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (28 KB)
Załącznik nr 7 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (204 KB)
Załącznik nr 8 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (165 KB)

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Remont niecki basenowej brodzika dla dzieci" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (MOSiR Czerwionka-Leszczyny) na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Portalu UZP,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10 sierpnia 2006 r.,
 • złożono 1 ofertę, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  • P.H.U. "FUGIT" Jerzy Janaszek
   ul. Sukowska 134 A
   25-146 Kielce
 • cena wybranej oferty:
  • 30 012,00 zł brutto
 • przetarg został rozstrzygnięty 10.08.2006 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alojzy Klasik, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 88 42, e-mail: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.08.14
Data udostępnienia: 2006.08.14 10:01:51
Liczba odwiedzin strony: 913 (ostatnie odwiedziny 2018.12.09 18:26:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny