Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Sołectwo Bełk
Sołectwo Książenice
Sołectwo Palowice
Sołectwo Przegędza
Sołectwo Stanowice
Sołectwo Szczejkowice
Dzielnica Czerwionka Centrum
Dzielnica Czerwionka Karolinka
Statut
Plany i programy
Sprawozdania
Dzielnica Czuchów
Dzielnica Dębieńsko
Dzielnica Leszczyny Osiedle
Dzielnica Leszczyny Stare
Osiedle Malenie

Statut dzielnicy Czerwionka Karolinka w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny

I. Postanowienia ogólne

§1

Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

§2

 1. Dzielnica Czerwionka Karolinka jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zwaną dalej "gminą".
 2. Dzielnica Czerwionka Karolinka obejmuje terytorium o powierzchni 267 ha. Dokładny przebieg granic ukazuje mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu.
 3. Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic dzielnicy jako jednostki pomocniczej gminy, określa statut gminy.
 4. W dzielnicy nie tworzy się jednostek niższego rzędu.
 5. Organizację i zakres działania dzielnicy określa niniejszy statut zwany dalej "statutem".

II. Zakres działania i zadania dzielnicy

§3

 1. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone jej przez Radę Miejską służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.
 2. Organy dzielnicy w sprawach należących do jej zakresu działania mają dostęp do materiałów i informacji z jednostek organizacyjnych gminy na prawach wynikających dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta z instrukcji i zarządzeń dot. obiegu dokumentów.

§4

Do zadań dzielnicy należy:

 1. działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli o zwartej zabudowie,
 2. reprezentowanie interesów społeczności dzielnicy względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
 3. organizowanie zbiorowej działalności społeczności dzielnicy w sprawach publicznych mających znaczenie dla gminy, województwa, kraju,
 4. współdziałanie z organami gminy oraz ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania, a także z innymi dzielnicami i sołectwami gminy,
 5. uczestniczenie w komisjach:
  1. konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek działających w dzielnicy z wyjątkiem postępowań konkursowych regulowanych ustawowo (np. szkoły),
  2. odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę, realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych ze środków dzielnicy,
 6. wnioskowanie do organów gminy oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze dzielnicy, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:
  1. lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  2. organizacji usług zdrowotnych,
  3. likwidacji samowoli budowlanej,
  4. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu dzielnicy, w tym zgłaszanie postulatów przed ich sporządzeniem,
  5. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  6. funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
  7. wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla gminy w trybie ustalonym przez Radę Miejską,
  8. funkcjonowania komunikacji publicznej,
  9. nazw ulic, placów czy obiektów,
 7. opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru dzielnicy,
  2. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  3. tworzenia lub likwidacji placówek oświaty i upowszechniania kultury,
  4. innych spraw przekazanych dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miejską lub Burmistrza,
  5. zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie gminy,
  6. zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,
 8. ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania gminy na terenie dzielnicy,
 9. przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania dzielnicy.

§5

Dzielnica posiada kompetencje opiniotwórcze przy wyborze szczegółowych zadań w następujących dziedzinach (zadania powierzone):

 1. prace remontowe szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola, w przypadku ubiegania się o pomoc ze środków dzielnicy,
 2. prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia,
 3. tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,
 4. budowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem,
 5. lokalne wydarzenia kulturalne,
 6. linii komunikacji publicznej,
 7. zbycia nieruchomości komunalnych na terenie dzielnicy.

§6

 1. Dzielnica prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
 2. Dzielnica korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałą Rady Miejskiej w zarząd, rozporządzając dochodami z tego źródła. Przekazanie mienia w zarząd może nastąpić wyłącznie na wniosek Rady Dzielnicy. Podstawą przejęcia jest protokół zdawczo-odbiorczy. Zarząd powyższy polega na:
  1. bieżącej eksploatacji mienia i utrzymywaniu go w stanie nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia,
  2. wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu lub oddaniu osobom trzecim do korzystania na podstawie umów podobnych.

§7

Dzielnicy przysługuje inicjatywa dla dochodzenia swoich praw w sprawach gospodarowania mieniem.

§8

Rada Miejska jest zobowiązana sfinansować zaakceptowane przez siebie inwestycje dzielnicy, a w szczególności te, które przynoszą korzyści całej gminie.

§9

Organy gminy powiadamiają niezwłocznie dzielnicę o podejmowanych i projektowanych rozstrzygnięciach. Dzielnica jest zobowiązana udzielić opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy, chyba że organy gminy i przewodniczący ustalą w drodze porozumienia inaczej. Nie udzielenie opinii w w/w terminie oznacza akceptację dla projektowanych przez władze gminy rozstrzygnięć.

§10

Na wniosek Burmistrza poparty pozytywną opinią Rady Dzielnicy Rada Miejska może upoważnić Zarząd do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

III. Organy dzielnicy

§11

Organami Dzielnicy są:

 1. Rada Dzielnicy,
 2. Zarząd Dzielnicy.

1. Rada Dzielnicy

§12

Organem uchwałodawczym w dzielnicy jest Rada Dzielnicy, zwana dalej "Radą" o liczbie członków 15, zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

§13

 1. Rada podejmuje uchwały w sprawach należących do dzielnicy.
 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
  1. opiniowanie spraw określonych wyżej w §4 pkt 7, lit. a, b, e, f oraz §5 lit. c, d, i §10,
  2. wnioskowanie w sprawach określonych wyżej w §4 pkt 6 lit. a, b, d, e, g, h, i,
  3. wybór Zarządu dzielnicy oraz odwołanie członków i całego Zarządu,
  4. decydowanie o sposobie korzystania z mienia przekazanego dzielnicy w zarząd,
  5. określenie celów wydatkowania środków budżetowych własnych dzielnicy,
  6. decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych z jednoczesnym powołaniem społecznych komitetów czynów społecznych,
  7. zezwalanie na występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem o zgodę na zbycie składników mienia przekazanego w zarząd lub nabytego ze środków pozostających w dyspozycji dzielnicy.

§14

 1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 8 członków Rady.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu z zastrzeżeniami wynikającymi ze statutu.

§15

 1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Zwołuje go z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Dzielnicy.
 2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie posiedzenia jest zobowiązany podać temat na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Posiedzenie Rady Dzielnicy w sytuacji, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia na wniosek Zarządu Dzielnicy lub w przypadku określonym wyżej w ust. 2, zwołuje Burmistrz lub upoważniona przez Burmistrza osoba. Dotyczy to także zwołania pierwszego posiedzenia po wyborach. Pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.
 4. Przewodniczący Rady może informować Burmistrza Gminy i Miasta o wszystkich terminach posiedzeń Rady zwoływanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Dzielnicy.
 5. Przewodniczący Rady winien przynajmniej raz w roku w terminie do końca maja, zwołać zebranie z mieszkańcami celem przedstawienia sprawozdania z bieżącej działalności Rady i Zarządu a także z wykonania wydatków finansowych. W przypadku nie zwołania takiego zebrania zwołuje je Burmistrz powiadamiając o tym mieszkańców i przewodniczącego Rady w terminie najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

§16

 1. Posiedzenia prowadzi przewodniczący lub zwołujący wiceprzewodniczący.
 2. Posiedzenia są protokołowane. Protokolanta wybiera każdorazowo Rada na wniosek przewodniczącego posiedzenia. Protokół i uchwały Rady podpisuje prowadzący obrady i protokolant.

§17

Przewodniczący ogłasza uchwały przez rozplakatowanie.

2. Zarząd Dzielnicy

§18

Zarząd Dzielnicy, zwany dalej "Zarządem", jest organem wykonawczym dzielnicy.

§19

Do zadań Zarządu należy zarządzanie codziennymi sprawami dzielnicy, realizacja uchwał Rady oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.

 1. W szczególności Zarząd:
  • wykonuje zadania z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,
  • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
  • uczestniczy w akcjach pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
  • uczestniczy w komisjach przetargowych przy zbywaniu mienia komunalnego na terenie dzielnicy, poprzez wskazanego członka Zarządu,
  • wykonuje bieżący zarząd mieniem pozostającym w gestii dzielnicy,
  • uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie dzielnicy, poprzez wyznaczonego członka Zarządu,
  • prowadzi rozliczenia finansowe dzielnicy,
  • występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi w tym o przyznanie zasiłków,
  • inicjuje czyny społeczne,
  • organizuje imprezy w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,
  • decyduje o najmie, dzierżawie i innych formach prowadzenia obiektów pozostających w zarządzie dzielnicy,
  • opiniuje sposób korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne,
  • wydaje opinie i zgłasza wnioski w sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Dzielnicy.
 2. Wydawanie środków oraz przyjęcie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% środków budżetowych dzielnicy wymaga akceptacji Rady. Oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem pozostającym w gestii dzielnicy składa przewodniczący, a w przypadku niemożności uczestniczenia w dokonaniu czynności prawnej przez wyżej wymienionego, oświadczenia woli może składać dwóch członków Zarządu.

§20

 1. Zarząd składa się z 5 członków w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący.
 2. Zebranie Zarządu jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim najmniej trzech członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 3. Zarząd przyjmuje regulamin pracy na pierwszym swoim posiedzeniu.

§21

 1. Zarząd może wybierać skarbnika również spoza swojego składu, który ma wówczas prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. Jego zadaniem byłaby pomoc dla Zarządu w prowadzeniu gospodarki finansowej dzielnicy.
 2. Przewodniczący Zarządu informuje Radę Dzielnicy o pracy Zarządu za okres pomiędzy posiedzeniami Rady.

IV. Wybory Rady i Zarządu

§22

Radę wybiera się w głosowaniu powszechnym tajnym, bezpośrednim i równym. Zasady przeprowadzenia wyborów określa załącznik nr 2 do Statutu.

§23

 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania wykonuje wiceprzewodniczący.
 3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Wybory nowego przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego muszą się odbyć do 30 dni wg zasad z ust. 1. Posiedzenie Rady dla tego celu zwołuje Burmistrz lub upoważniony przez Burmistrza zastępca. Prowadzi to posiedzenie osoba wyznaczona przez Burmistrza lub upoważnionego Zastępcę

§24

 1. Zarząd Dzielnicy składa się z Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu i trzech członków.
 2. Przewodniczącego Zarządu wybiera Rada Dzielnicy spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady Dzielnicy. Głosuje się przez postawienie jednego znaku "X" obok wybieranego nazwiska kandydata.
 3. Wiceprzewodniczącego oraz członków Zarządu Dzielnicy (trzech) wybiera Rada Dzielnicy odrębnie spośród swoich członków tylko na wniosek Przewodniczącego Zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Stosuje się odpowiednio zapis ostatniego zdania powyższego ustępu 2.
 4. Funkcji w Zarządzie nie mogą pełnić przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy.

§25

 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu nastąpić może na wniosek najmniej 8 członków Rady, w głosowaniu tajnym, większością najmniej 10 głosów.
 2. Odwołanie wiceprzewodniczącego lub pozostałych członków Zarządu nastąpić może wyłącznie na wniosek przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Rezygnację osoby wybrane do Zarządu, mogą składać na piśmie przewodniczącemu Rady. Dla tej sytuacji stosuje się poniższe przepisy §28 ust. 2.
 4. W sytuacjach opisanych wyżej w ust. 1-3, a także w przypadku określonym niżej w §28 ust. 3 (wygaśnięcie mandatu), wybory uzupełniające bądź nowe Zarządu przeprowadza się w trybie określonym w §24 ust. 2 i 3 statutu, w ciągu 30 dni od zwolnienia się miejsca w Zarządzie.

§26

Kadencja Rady trwa 4 lata. Liczy się ona od daty wyboru i kończy z dniem wyboru Rady Dzielnicy na nową kadencję. Nowe wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach tego roku, w którym upływa kadencja. Rokiem tym jest drugi pełny rok kadencji Rady Miejskiej.

§27

Kadencja Zarządu dzielnicy trwa również cztery lata i kończy się z dniem wyboru pełnego składu nowego Zarządu.

§28

 1. Mandat członków Rady wygasa w następujących przypadkach:
  • pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego przewodniczącemu Rady, a on Burmistrzowi,
  • utraty biernego prawa wyborczego,
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Nierozpatrzenie sprawy w ciągu miesiąca od daty jej zaistnienia, skutkuje przyjęciem rezygnacji przez tzw. przemilczenie.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady skutkuje automatycznie wygaśnięciem członkostwa w Zarządzie.

§29

Nowe wybory w przypadku opisanym w §28, winne być przeprowadzone do 60 dni od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Tak wybrany członek Rady pełni funkcję do końca danej kadencji. Zasada określona wyżej w §26 ma odpowiednie zastosowanie.

V. Kontrola i nadzór nad działalnością dzielnicy

§30

 1. Kontrolę nad działalnością dzielnicy sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Kontrole mogą być problemowe i sprawdzające zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę.
 2. Nadzór nad działalnością organów dzielnicy sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności.
 3. Przewodniczący Rady Dzielnicy przekazuje Radzie Miejskiej uchwały z posiedzeń Rady i Zarządu do 14 dni od ich podjęcia. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska w formie uchwały do 60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu skutkuje możliwością podjęcia przez Radę uchwały o nieważności do roku od daty podjęcia uchwały przez organy dzielnicy.
 4. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważnione przez Radę Miejską lub Burmistrza osoby, mają prawo:
  1. wglądu do dokumentacji,
  2. dokonywania wizytacji i uczestniczenia w zebraniach organów dzielnicy.
 5. Rada Miejska i Burmistrz udzielają pomocy przewodniczącym organów dzielnicy w zakresie ich działalności. Burmistrz udziela pomocy o charakterze organizacyjnym i administracyjno-gospodarczym, w tym również przy organizacji wyborów do organów dzielnicy.

§31

 1. W razie powtarzającego się naruszenia przez Radę lub Zarząd przepisów prawa, Rada Miejska, na wniosek 1 jej ustawowego składu, Burmistrza lub co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania z obszaru dzielnicy, może odwołać organy dzielnicy w całości, bądź jeden z tych organów.
 2. W przypadku odwołania w powyższym trybie Rady wygasają automatycznie mandaty członków Zarządu.

§32

 1. W przypadku odwołania Rady z przyczyn określonych wyżej w §31 nowych wyborów nie przeprowadza się.
 2. W przypadku odwołania z powyższych przyczyn Zarządu dzielnicy, wybory nowego Zarządu przeprowadza Rada Dzielnicy do 30 dni od Uchwały Rady Miejskiej o odwołaniu. Zebranie Rady dzielnicy zwołuje w tym przypadku Burmistrz w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady. Prowadzi je osoba wybrana spośród zebranych mieszkańców. Zasady określone wyżej w §24 ust. 2 i 3 mają zastosowanie.

VI. Gospodarka finansowa

§33

 1. Środki finansowe dzielnicy stanowią:
  1. fundusze wydzielone w budżecie gminy;
  2. środki z prowadzenia działalności dochodowej oraz inne dochody z imprez organizowanych przez dzielnicę;
  3. środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz dzielnicy,
  4. dotacje z budżetu gminy na sfinansowanie zadań dzielnicy,
  5. środki z mienia zarządzanego przez dzielnicę,
  6. inne dochody przewidziane przepisami prawa.
 2. Gospodarkę finansową dzielnicy prowadzi Zarząd, zgodnie z uchwałami Rady.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§34

Nabyte przez dzielnicę rzeczy stają się z chwilą nabycia mieniem komunalnym pozostającym w zarządzie dzielnicy.

§35

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Dzielnicy.

§36

Interpretację Statutu przeprowadza Rada Miejska.

Załącznik nr 2 do Statutu

Ordynacja wyborcza na członków Rady Dzielnicy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Ordynacja niniejsza ustala zasady i tryb wyboru członków Rady Dzielnicy.

§2

 1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Głosować można tylko osobiście.

§3

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje w dzielnicy (jest ujęty w rejestrze wyborców).

§4

Nie mają prawa wybierania osoby:

 1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 2. pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
 3. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§5

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady Miejskiej, umieszczonej w rejestrze wyborców dla terenu dzielnicy.

§6

 1. Wybory do Rady Dzielnicy - zwanej dalej "Radą" zarządza w drodze uchwały Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy, najpóźniej 45 dni przed dniem wyborów.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określa dni, w których upływają terminy przewidziane w niniejszej ordynacji wyborczej (kalendarz wyborczy).
 3. Uchwałę powyższą podaje się do publicznej wiadomości.

§7

Wybory, przeprowadzone być winne najpóźniej do 30 listopada roku w którym upływa koniec kadencji organów dzielnicy.

Rozdział II
Okręgi wyborcze, obwody głosowania

§8

 1. Okręgiem wyborczym jest dzielnica.
 2. Głosowanie przeprowadza się w obwodzie głosowania, który pokrywa się z okręgiem wyborczym.
 3. Komisja Wyborcza dla Gminy i Miasta, na wniosek Burmistrza wyznacza siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej.
 4. Uchwałę taką podaje się do wiadomości mieszkańców dzielnicy przez rozplakatowanie obwieszczeń najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział III
Spisy wyborców

§9

 1. Burmistrz Gminy i Miasta zarządza sporządzenie spisu wyborców zamieszkałych na terenie dzielnicy wg stanu na dzień sporządzenia spisu - nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wyborów.
 2. W spisie wyborców wymienia się nazwisko, imię i imię ojca, datę urodzenia i adres zamieszkania wyborcy i uwzględnia się miejsce na podpis.
 3. Spis sporządza się w 1 egzemplarzu dla obwodu głosowania.
 4. Spis sporządza się w oparciu o istniejący w Urzędzie Gminy i Miasta rejestr wyborców.

Rozdział IV
Organy wyborcze

§10

Burmistrz Gminy i Miasta:

 1. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
 2. zapewnia komisjom wyborczym lokale, środki finansowe, techniczne i organizacyjne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia wyborów,
 3. rozpatruje skargi na działalność Komisji Wyborczej dla Gminy i Miasta,
 4. podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniku wyborów,
 5. przekazuje Radzie Miejskiej informacje o przebiegu i wynikach wyborów.

§11

 1. Dla przeprowadzenia wyborów Burmistrz powołuje Komisję Wyborczą dla Gminy i Miasta najpóźniej na 38 dni przed dniem wyborów, zwaną dalej Miejską Komisją, w składzie 3 osób.
 2. Miejska Komisja powołuje Obwodową Komisję najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów ustalając skład osobowy spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na członków Rady Dzielnicy. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż skład Komisji, wybór następuje w drodze losowania.

§12

Do zadań Miejskiej Komisji należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ordynacji wyborczej przez Obwodową Komisję Wyborczą,
 2. zapewnienie we współdziałaniu z Burmistrzem organizacji wyborów,
 3. określenie zasad funkcjonowania Obwodowej Komisji Wyborczej,
 4. rozpatrywanie skarg na działalność Obwodowej Komisji Wyborczej oraz udzielanie, w miarę potrzeby, Obwodowej Komisji wytycznych i wyjaśnień,
 5. zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich Obwodowej Komisji,
 6. rejestrowanie kandydatów na członków Rady,
 7. zarządzenie drukowania obwieszczeń oraz ich dostarczenie ich do Obwodowej Komisji,
 8. ustalenie zbiorowych wyników wyborów i zarządzenie ich ogłoszenia,
 9. rozpatrywanie protestów wyborczych,
 10. przesyłanie sprawozdań z przebiegu wyborów wraz z wynikami wyborów Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, na podstawie protokołu wyników wyborów wydawanie zaświadczeń o wyborze,
 11. podawanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i danych o kandydatach przez rozplakatowanie w obwodzie.

§13

Do zadań Obwodowej Komisji wyborczej należy:

 1. przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 2. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 3. ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej oraz przesłanie protokołów głosowania do Miejskiej Komisji.

§14

W skład Komisji Wyborczych wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz 3 członków.

§15

 1. Osoba wchodząca w skład Komisji Wyborczej traci członkostwo komisji w przypadku zgłoszenia swojej kandydatury do Rady.
 2. Osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczych mogą otrzymać diety. Wysokość diet wynosi 5 % obowiązującego aktualnie minimalnego wynagrodzenia.

§16

Miejska Komisja ustala:

 1. wzory pieczęci wyborczych,
 2. wzory protokołów rejestracji kandydatów do Rady Dzielnicy,
 3. wzory kart do głosowania,
 4. wzory protokołów głosowania i ustalenia wyników wyborów,
 5. wzory zaświadczeń o wyborze,
 6. wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady.

§17

Komisje Wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał, po zakończeniu ich działalności.

Rozdział V
Zgłaszanie kandydatów na członka Rady

§18

 1. Kandydatów zgłasza się do Miejskiej Komisji najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów.
 2. Liczba zgłoszonych kandydatów musi wynosić najmniej 15.
 3. W przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w ust. 2 termin rejestracji przedłuża się o 5 dni, o czym zawiadamia się mieszkańców. W przypadku braku wymaganej ilości kandydatów zarejestrowanych ważnie przez Miejską Komisję, wyborów nie przeprowadza się.
 4. Zgłaszając kandydata wyborcom w tym trybie na członka Rady należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania.
 5. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 6. Zgłasza się tylko pojedynczo kandydata, a nie listę kandydatów.

§19

 1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno być podpisane, przez co najmniej 20 mieszkańców dzielnicy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
 2. Wyborca podpisując zgłoszenie kandydata obok podpisu podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL.
 3. Wyborca może złożyć podpis na więcej niż jednej liście poparcia.

§20

 1. Miejska Komisja niezwłocznie rejestruje kandydaturę zgłoszoną zgodnie z przepisami, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym zgłaszających. Zgłoszenia dokonuje kandydat.
 2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, Komisja stwierdza nieważność zgłoszenia powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.
 3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, Komisja wzywa do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte, Komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.
 4. Decyzje stwierdzającą nieważność zgłoszenia kandydata zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 3 dni do Burmistrza.
 5. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna.

§21

 1. Po upływie terminu rejestracji kandydatów, z uwzględnieniem §20 pkt 4, Miejska Komisja ustala w porządku alfabetycznym wykaz kandydatów na członków Rady.
 2. Po ustaleniu wykazu Miejska Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia, zawierającego dane o zarejestrowanych kandydatach. Kandydaci są umieszczeni na obwieszczeniu w kolejności alfabetycznej.
 3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, rozplakatowuje Miejska Komisja najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

§22

 1. Miejska Komisja skreśla z rejestru nazwisko kandydata, który zmarł, utracił bierne prawo wyborcze lub wycofał zgodę na kandydowanie.
 2. O skreśleniu nazwiska kandydata, Komisja niezwłocznie powiadamia wyborców.
 3. Informacja o skreślonym kandydacie (kandydatach) powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.
 4. Jeżeli wskutek skreślenia nazwiska kandydata liczba kandydatów jest mniejsza niż 15, nie przeprowadza się wyborów w trybie tej ordynacji.

Rozdział VI
Karty do głosowania

§23

 1. Drukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja na podstawie ustalonego rejestru kandydatów.
 2. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie w porządku alfabetycznym.
 3. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie.
 4. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Miejskiej Komisji.
 5. Karta zawiera nazwisko i imię, miejsce z prawej strony na postawienie znaku "X" i pouczenie o ważności głosu.

Rozdział VII
Głosowanie

§24

 1. Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej, bez przerwy, między godziną 8.00 a 18.00.
 2. Najpóźniej w dniu głosowania przed otwarciem lokalu, Komisja Miejska dostarcza Obwodowej Komisji wszystkie dokumenty (karty do głosowania, spis wyborców, protokół, pieczęć, materiały biurowe).

§25

Przed rozpoczęciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy na swoim miejscu znajdują się spisy wyborców, po czym Komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą.

§26

Przez cały czas trwania głosowania w lokalu wyborczym powinny być obecne co najmniej 2 osoby, w tym przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej lub jego zastępca.

§27

Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej czuwa nad zachowaniem tajności głosowania oraz nad porządkiem w lokalu wyborczym.

§28

 1. Przed wydaniem karty do głosowania Komisja Wyborcza sprawdza tożsamość wyborcy i czy dana osoba jest objęta spisem wyborców (każdy dokument ze zdjęciem jest podstawą stwierdzenia tożsamości).
 2. Wydając wyborcy kartę do głosowania Komisja zaznacza to w spisie wyborców przy jego nazwisku. Otrzymując kartę do głosowana, wyborca składa również własnoręczny podpis przy swoim nazwisku na spisie wyborców.

§29

Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu w dniu wyborów, jeżeli z zapisu wyłącznie w jego dowodzie osobistym wynika, że jest stale zameldowany w dzielnicy.

§30

 1. Wyborca stawia znak "X" w pustym kwadracie umieszczonym przy nazwisku wybieranych kandydatów.
 2. Głos jest ważny, jeżeli liczba wskazań wynosi maksymalnie 15 (może być mniej).
 3. Jakiekolwiek skreślenia, oprócz wymienionych w ust. 1 jak również dopiski nie wpływają na ważność oddanego głosu.

§31

 1. W razie konieczności przerwania głosowania, Komisja pieczętuje urnę i oddaje ją na przechowanie przewodniczącemu.
 2. Po podjęciu głosowania Komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie nie zostały naruszone.

Rozdział VIII
Ustalenie wyników głosowania

§32

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.
 2. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania oraz - po otwarciu urny wyborczej - ustala się liczbę oddanych głosów.
 3. Po ustaleniu liczby głosów ważnych, Obwodowa Komisja Wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

§33

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza w 2 egzemplarzach protokół głosowania.
 2. W protokole należy wymienić liczbę:
  1. osób uprawnionych do głosowania,
  2. oddanych głosów,
  3. głosów nieważnych,
  4. głosów ważnych,
  5. głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

  W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania, jak również podaje się istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

 3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej obecni przy obliczaniu wyników głosowania.
 4. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

§34

 1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Obwodowa Komisja Wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości publicznej przez wywieszenie kopii protokołu w jej siedzibie.
 2. Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej dostarcza niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie 2 egzemplarze protokołu Miejskiej Komisji wraz z całą dokumentacją wyborczą, w tym karty do głosowania.

Rozdział IX
Ustalenie wyników wyborów

§35

 1. Na podstawie protokołów otrzymanych od Obwodowej Komisji, Miejska Komisja ustala wyniki w dzielnicy.
 2. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał w kolejności najwięcej ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów a przekracza to limit 15 miejsc, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie pomiędzy tymi kandydatami, przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji w obecności członków Komisji oraz zainteresowanych kandydatów. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.
 4. Kopię protokołu wyników wyborów Miejska Komisja przekazuje nowo wybranej Radzie wraz z zaświadczeniem o wyborze. Czyni to na najbliższym posiedzeniu Rady.

Rozdział X
Protesty wyborcze

§36

 1. W ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszej Ordynacji dotyczących przebiegu głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.
 2. Protest może wnieść każdy wyborca zamieszkały w dzielnicy, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców.
 3. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji.
 4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
 5. Miejska Komisja rozpoznaje protesty w ciągu 7 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów w składzie 3 członków, z udziałem zainteresowanych i przewodniczących właściwych komisji wyborczych.
 6. Miejska Komisja pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną w myśl przepisów ust. 2 lub nie spełniający warunków określonych w ust. 1.

§37

 1. Miejska Komisja rozpoznając protesty rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru członka Rady Dzielnicy.
 2. Miejska Komisja, orzekając o nieważności wyborów, stwierdza wygaśniecie mandatów lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze.
 3. Na orzeczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zainteresowanym i przewodniczącemu właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej przysługuje, w ciągu 3 dni od daty doręczenia orzeczenie, zażalenie do Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpoznaje sprawę na najbliższej sesji; na rozstrzygnięcie Rady nie przysługuje środek zaskarżenia.

§38

 1. Podjęcie wskazanych czynności wyborczych zarządza Burmistrz w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania, o którym mowa w §36.
 2. Wygaśniecie mandatu, o którym mowa w §36, następuje z dniem podania zarządzenia Burmistrza do publicznej wiadomości.

§39

 1. Wskazane czynności wyborcze przeprowadzają te same komisje wyborcze, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszych.
 2. Jeżeli podstawą były zarzuty odnoszące się do komisji wyborczych lub nieprawidłowości w spisie wyborców, powołuje się nowe komisje lub sporządza nowe spisy.
 3. Wyniki przeprowadzonych czynności wyborczych podaje się w sposób określony w niniejszych przepisach.

Rozdział XI
Ważność wyborów i ogłoszenie wyników

§40

Ważność wyborów stwierdza Rada Miejska na podstawie opinii Miejskiej Komisji oraz Burmistrza.

§41

Wyniki wyborów ogłasza Burmistrz na podstawie protokołu Miejskiej Komisji, po stwierdzeniu ich ważności przez Radę Miejską, z zastrzeżeniem §43 ust. 2 Ordynacji.

§42

W przypadkach określonych powyżej w §§18 ust. 3, §22 ust. 4 i §37 ust. 2 wyborów Rady dokonuje Zebranie Mieszkańców zwołane przez Burmistrza, najpóźniej do 30 dni od zaistnienia przypadku określonego w powyższych paragrafach. Dla przeprowadzenia tychże wyborów stosuje się następujące zasady:

 1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają osoby uprawnione do udziału w zebraniu mieszkańców bezpośrednio w trakcie zebrania albo przed zebraniem na piśmie.
 2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania w liczbie 5-7 osób. Członkami Komisji nie mogą być osoby kandydujące na powyższą funkcję. Przewodniczącego, Komisja wybiera we własnym zakresie.
 3. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
 4. Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.
 5. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczając na nich kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty opatruje się pieczątką Rady Dzielnicy. Wyborów dokonuje się poprzez postawienie znaku "X" obok nazwiska kandydata na którego oddaje się głos. Dla ważności głosów należy wskazać maksymalnie 15 kandydatów. Protokół z głosowania opracowuje komisja skrutacyjna. Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest kartą nieważną i nie jest brana pod uwagę przy liczeniu głosów.
 6. Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na zebraniu, za potwierdzeniem na liście obecności i po okazaniu dokumentu tożsamości. Przy oddawaniu głosu do jednej tylko urny, komisja sprawdza dokument tożsamości ze zdjęciem z którego wynika prawo udziału w zebraniu (fakt zamieszkiwania w dzielnicy). Głos oddaje się tylko do jednej urny. Oddając głos wyborca okazać winien Komisji dokument tożsamości ze zdjęciem dla potwierdzenia przez nią na wyżej wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.
 7. Zebranie mieszkańców dla powyższych celów zwołuje Burmistrz lub Zastępca. Biorą w nim udział mieszkańcy stale zamieszkujący w dzielnicy. Zebranie jest ważne o ile bierze w nim udział najmniej 50 mieszkańców. Zebranie takie prowadzi osoba wyznaczona przez Burmistrza.
 8. Członkiem Rady może być każdy mieszkaniec dzielnicy, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
 9. Członkami Rady zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a przekroczony zostanie limit 15 członków, głosowanie powtarza się z ograniczeniem do kandydatów z tą samą liczbą głosów.

§43

 1. W sytuacji, gdy liczba zarejestrowanych ważnie kandydatów do dnia oddania do druku kart do głosowania wynosić będzie 15 lub zmniejszy się do tej liczby, głosowania w trybie tej ordynacji nie przeprowadza się, a za wybranych do Rady uważa się tychże 15 kandydatów. Potwierdza, tę okoliczność Komisja Miejska przez podjęcie odpowiedniej uchwały.
 2. Wstrzymuje ona w takim przypadku poprzez Uchwałę, dalsze czynności w danej dzielnicy, zapisane w rozdziałach VI-X tej Ordynacji.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.23
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:27
Liczba odwiedzin strony: 1815 (ostatnie odwiedziny 2018.12.08 21:19:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny