Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Sołectwo Bełk
Sołectwo Książenice
Sołectwo Palowice
Sołectwo Przegędza
Sołectwo Stanowice
Sołectwo Szczejkowice
Dzielnica Czerwionka Centrum
Dzielnica Czerwionka Karolinka
Dzielnica Czuchów
Dzielnica Dębieńsko
Dzielnica Leszczyny Osiedle
Statut
Plany i programy
Sprawozdania
Dzielnica Leszczyny Stare
Osiedle Malenie

Statut dzielnicy Leszczyny Osiedle w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny

I. Postanowienia ogólne

§1

Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

§2

 1. Dzielnica Leszczyny Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zwaną dalej "gminą".
 2. Dzielnica Leszczyny Osiedle obejmuje terytorium o powierzchni 1 501 ha. Dokładny przebieg granic ukazuje mapa stanowiąca załącznik do statutu.
 3. Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic dzielnicy jako jednostki pomocniczej gminy, określa statut gminy.
 4. W dzielnicy nie tworzy się jednostek niższego rzędu.
 5. Organizację i zakres działania dzielnicy określa niniejszy statut zwany dalej "statutem".

II. Zakres działania i zadania dzielnicy

§3

 1. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone jej przez Radę Miejską służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.
 2. Organy dzielnicy w sprawach należących do jej zakresu działania, mają dostęp do materiałów i informacji z jednostek organizacyjnych gminy na prawach wynikających dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta z instrukcji i zarządzeń dot. obiegu dokumentów.

§4

Do zadań dzielnicy należy:

 1. działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli o zwartej zabudowie,
 2. reprezentowanie interesów społeczności dzielnicy względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
 3. organizowanie zbiorowej działalności społeczności dzielnicy w sprawach publicznych mających znaczenie dla gminy, województwa, kraju,
 4. współdziałanie z organami gminy i miasta oraz ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania a także z innymi dzielnicami i sołectwami gminy,
 5. uczestniczenie w komisjach:
  1. konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek działających w dzielnicy z wyjątkiem postępowań konkursowych regulowanych ustawowo (np. szkoły),
  2. odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę, realizowanych na obszarze dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych ze środków dzielnicy,
 6. wnioskowanie do organów gminy oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze dzielnicy, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:
  1. lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  2. organizacji usług zdrowotnych,
  3. likwidacji samowoli budowlanej,
  4. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu dzielnicy, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  5. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  6. funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
  7. wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla gminy w trybie ustalonym przez Radę Miejską,
  8. funkcjonowania komunikacji publicznej,
  9. nazw ulic, placów czy obiektów,
 7. opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru dzielnicy,
  2. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  3. tworzenia lub likwidacji palcówek oświaty i upowszechniania kultury,
  4. innych spraw przekazanych dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miejską lub Burmistrza,
  5. zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie Gminy,
  6. zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,
 8. ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania gminy na terenie dzielnicy,
 9. przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania dzielnicy.

§5

Dzielnica posiada kompetencje opiniotwórcze przy wyborze szczegółowych zadań w następujących dziedzinach (zadania powierzone):

 1. prace remontowe szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola, w przypadku ubiegania się o pomoc ze środków dzielnicy,
 2. prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia,
 3. tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,
 4. budowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem,
 5. lokalne wydarzenia kulturalne,
 6. linii komunikacji publicznej,
 7. zbycia nieruchomości komunalnych na terenie dzielnicy.

§6

 1. Dzielnica prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
 2. Dzielnica korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałą Rady Miejskiej w zarząd, rozporządzając dochodami z tego źródła. Przekazanie mienia w zarząd może nastąpić wyłącznie na wniosek Rady Dzielnicy. Podstawą przejęcia jest protokół zdawczo-odbiorczy. Zarząd powyższy polega na:
  1. bieżącej eksploatacji mienia i utrzymywaniu go w stanie nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia,
  2. wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu lub oddaniu osobom trzecim do korzystania na podstawie umów podobnych.

§7

Dzielnicy przysługuje inicjatywa dla dochodzenia swoich praw w sprawach gospodarowania mieniem.

§8

Rada Miejska jest zobowiązana sfinansować zaakceptowane przez siebie inwestycje dzielnicy, a w szczególności te, które przynoszą korzyści całej gminie.

§9

Organy gminy powiadamiają niezwłocznie dzielnicę o podejmowanych i projektowanych rozstrzygnięciach. Dzielnica jest zobowiązana udzielić opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy, chyba że organy gminy i przewodniczący ustalą w drodze porozumienia inaczej. Nie udzielenie opinii w w/w terminie oznacza akceptację dla projektowanych przez władze gminy rozstrzygnięć.

§10

Na wniosek Burmistrza poparty pozytywną opinią Rady Dzielnicy, Rada Miejska może upoważnić Zarząd do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

III. Organy dzielnicy

§11

Organami Dzielnicy są:

 1. Rada Dzielnicy,
 2. Zarząd Dzielnicy.

1. Rada Dzielnicy

§12

Organem uchwałodawczym w dzielnicy jest Rada Dzielnicy, zwana dalej "Radą" o liczbie członków 15, zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

§13

 1. Rada podejmuje uchwały w sprawach należących do dzielnicy.
 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
  1. opiniowanie spraw określonych wyżej w §4 pkt 7, lit. a, b, e, f oraz §5 lit. c, d, i §10,
  2. wnioskowanie w sprawach określonych wyżej w § 4 pkt 6 lit. a, b, d, e, g, h, i,
  3. wybór Zarządu dzielnicy oraz odwołanie członków i całego Zarządu,
  4. decydowanie o sposobie korzystania z mienia przekazanego dzielnicy w zarząd,
  5. określenie celów wydatkowania środków budżetowych własnych dzielnicy,
  6. decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych z jednoczesnym powołaniem społecznych komitetów czynów społecznych,
  7. zezwalanie na występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem o zgodę na zbycie składników mienia przekazanego w zarząd lub nabytego ze środków pozostających w dyspozycji dzielnicy.

§14

 1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 8 członków Rady.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu z zastrzeżeniami wynikającymi ze Statutu.

§15

 1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Zwołuje go z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Dzielnicy.
 2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie posiedzenia jest zobowiązany podać temat na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Posiedzenie Rady Dzielnicy w sytuacji, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia na wniosek Zarządu Dzielnicy lub w przypadku określonym wyżej w ust. 2, zwołuje Burmistrz lub upoważniona przez Burmistrza osoba. Dotyczy to także zwołania pierwszego posiedzenia po wyborach. Pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.
 4. Przewodniczący Rady może informować Burmistrza Gminy i Miasta o wszystkich terminach posiedzeń Rady zwoływanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Dzielnicy.
 5. Przewodniczący Rady winien przynajmniej raz w roku w terminie do końca maja, zwołać zebranie z mieszkańcami celem przedstawienia sprawozdania z bieżącej działalności Rady i Zarządu, a także z wykonania wydatków finansowych. W przypadku nie zwołania takiego zebrania zwołuje je Burmistrz powiadamiając o tym mieszkańców i przewodniczącego Rady w terminie najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

§16

 1. Posiedzenie prowadzi przewodniczący lub zwołujący wiceprzewodniczący.
 2. Posiedzenia są protokołowane. Protokolanta wybiera każdorazowo Rada na wniosek przewodniczącego posiedzenia. Protokół i uchwały Rady podpisuje prowadzący obrady i protokolant.

§17

Przewodniczący ogłasza uchwały przez rozplakatowanie.

2. Zarząd Dzielnicy

§18

Organem wykonawczym dzielnicy jest Zarząd zwany dalej "Zarządem".

§19

Do zadań Zarządu należy zarządzanie codziennymi sprawami dzielnicy, realizacja uchwał Rady oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.

 1. W szczególności Zarząd:
  • wykonuje zadania z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,
  • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
  • uczestniczy w akcjach pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
  • uczestniczy w komisjach przetargowych przy zbywaniu mienia komunalnego na terenie dzielnicy, poprzez wskazanego członka Zarządu,
  • wykonuje bieżący zarząd mieniem pozostającym w gestii dzielnicy,
  • uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie dzielnicy, poprzez wyznaczonego członka Zarządu,
  • prowadzi rozliczenia finansowe dzielnicy,
  • występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi w tym o przyznanie
   zasiłków,
  • inicjuje czyny społeczne,
  • organizuje imprezy w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,
  • decyduje o najmie, dzierżawie i innych formach prowadzenia obiektów pozostających w zarządzie dzielnicy,
  • opiniuje sposób korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne,
  • wydaje opinie i zgłasza wnioski w sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Dzielnicy.
 2. Wydawanie środków oraz przyjęcie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% środków budżetowych dzielnicy wymaga akceptacji Rady. Oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem pozostającym w gestii dzielnicy składa przewodniczący, a w przypadku niemożności uczestniczenia w dokonaniu czynności prawnej przez wyżej wymienionego, oświadczenia woli może składać dwóch członków Zarządu.

§20

 1. Zarząd składa się z 5 członków w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący.
 2. Zebranie Zarządu jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim najmniej trzech członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 3. Zarząd przyjmuje regulamin pracy na pierwszym swoim posiedzeniu.

§21

 1. Zarząd może wybierać skarbnika również spoza swojego składu, który ma wówczas prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. Jego zadaniem byłaby pomoc dla Zarządu w prowadzeniu gospodarki finansowej dzielnicy.
 2. Przewodniczący Zarządu informuje Radę o pracy Zarządu za okres pomiędzy posiedzeniami Rady.

IV. Wybory Rady i Zarządu

§22

 1. Rada jest wybierana w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców dzielnicy na zebraniu mieszkańców zwołanym wyłącznie dla tych celów przez Burmistrza Gminy i Miasta lub zastępcę Burmistrza w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Dzielnicy.
 2. Zebranie wyborcze jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborców. Prawo do udziału w takim zebraniu mają mieszkańcy stale zamieszkali w dzielnicy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w tym umieszczeni w rejestrze wyborców dla obszaru dzielnicy prowadzonym w Urzędzie Gminy i Miasta zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Wyborcza do Sejmu i Senatu RP.
 3. Zebranie takie prowadzi osoba wybrana spośród zebranych mieszkańców.

§23

 1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają osoby uprawnione do udziału w zebraniu bezpośrednio w trakcie zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na piśmie.
 2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania w liczbie 5-7 osób. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na powyższą funkcję. Przewodniczącego komisja wybiera we własnym zakresie.
 3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
 4. Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.
 5. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty opatruje się pieczątką dzielnicy. Komisja opracowuje protokół z głosowania. Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest kartą nieważną i nie jest brana pod uwagę przy liczeniu głosów.
 6. Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na zebraniu, za okazaniem dokumentu tożsamości i potwierdzeniem odbioru karty na liście obecności. Przy oddawaniu głosu do jednej tylko urny, komisja sprawdza dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego wynika prawo udziału w zebraniu (fakt zamieszkiwania w dzielnicy). Głos oddaje się tylko do jednej urny. Oddając głos wyborca okazać winien Komisji dokument tożsamości ze zdjęciem dla potwierdzenia przez nią na wyżej wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.
 7. Głosuje się przez postawienie znaku "X" obok nazwiska kandydata na którego oddaje się głos. Dla ważności głosów należy postawić maksymalnie piętnaście znaków "X".

§24

Członkiem Rady może być każdy mieszkaniec dzielnicy, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§25

 1. Członkami Rady zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a przekroczony zostanie limit 15 członków, głosowanie powtarza się z ograniczeniem do kandydatów z tą samą liczbą głosów.

§26

 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania wykonuje wiceprzewodniczący.
 3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Wybory nowego przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego muszą się odbyć do 30 dni wg zasad z ust. 1. Posiedzenie Rady dla tego celu zwołuje Burmistrz lub upoważniony przez Burmistrza zastępca. Prowadzi to posiedzenie osoba wyznaczona przez Burmistrza lub upoważnionego zastępcę.

§27

 1. Zarząd Dzielnicy składa się z przewodniczącego Zarządu, wiceprzewodniczącego Zarządu i trzech członków.
 2. Przewodniczącego Zarządu wybiera Rada Dzielnicy spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady Dzielnicy. Głosuje się przez postawienie jednego znaku "X" obok wybieranego nazwiska kandydata.
 3. Wiceprzewodniczącego oraz członków Zarządu Dzielnicy (trzech) wybiera Rada Dzielnicy odrębnie spośród swoich członków tylko na wniosek przewodniczącego Zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Stosuje się odpowiednio ostatnie zdanie powyższego ustępu 2.
 4. Funkcji w Zarządzie nie mogą pełnić przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy.

§28

 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu nastąpić może na wniosek najmniej 8 członków Rady w głosowaniu tajnym większością najmniej 10 głosów.
 2. Odwołanie wiceprzewodniczącego lub pozostałych członków Zarządu nastąpić może wyłącznie na wniosek przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Rezygnację osoby wybrane do Zarządu, mogą składać na piśmie przewodniczącemu Rady. Dla tej sytuacji stosuje się poniższe przepisy §31 ust. 2.
 4. W sytuacjach opisanych wyżej w ust. 1-3, a także w przypadku określonym niżej w §31 ust. 3 (wygaśnięcie mandatu), wybory uzupełniające bądź nowe Zarządu przeprowadza się w trybie określonym w §27 ust. 2-3 statutu, w ciągu 30 dni od zwolnienia się miejsca w Zarządzie.

§29

 1. Kadencja Rady trwa 4 lata. Liczy się ona od daty wyboru i kończy z dniem wyboru Rady Dzielnicy na nową kadencję. Nowe wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach tego roku, w którym upływa kadencja. Rokiem tym jest drugi pełny rok kadencji Rady Miejskiej.
 2. Kadencja Zarządu trwa również 4 lata i kończy się z dniem wyboru pełnego składu nowego Zarządu.

§30

Odwołanie wszystkich lub poszczególnych członków Rady, może nastąpić przed upływem kadencji na pisemny wniosek najmniej 5% uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu mieszkańców, zawierający uzasadnienie odwołania, względnie na wniosek 2/3 składu Rady Dzielnicy. Odwołanie wymaga uzyskania opinii Burmistrza i może nastąpić w głosowaniu tajnym większością głosów osób obecnych na zebraniu, nie mniejszą niż ta, którą uzyskał dany członek na zebraniu, na którym został wybrany.

§31

 1. Mandat członków Rady wygasa w następujących przypadkach:
  • pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego przewodniczącemu Rady, a on - Burmistrzowi,
  • utraty biernego prawa wyborczego,
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Nierozpatrzenie sprawy w ciągu miesiąca od daty jej zaistnienia, skutkuje przyjęciem rezygnacji przez tzw. przemilczenie.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady skutkuje automatycznie wygaśnięciem członkostwa w Zarządzie.

§32

Nowe wybory w przypadkach opisanych w §§30 i 31, winne być przeprowadzone do 60 dni od odwołania całej Rady lub któregoś z jej członków, bądź stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Tak wybrany członek Rady pełni funkcję do końca danej kadencji. Zasady określone wyżej w §§23-25 stosuje się odpowiednio.

V. Kontrola i nadzór nad działalnością dzielnicy

§33

 1. Kontrolę nad działalnością dzielnicy sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Kontrole mogą być problemowe i sprawdzające zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę.
 2. Nadzór nad działalnością organów dzielnicy sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności.
 3. Przewodniczący Rady Dzielnicy przekazuje Radzie Miejskiej uchwały z posiedzeń organów do 14 dni od ich podjęcia. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska w formie uchwały do 60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu skutkuje możliwością podjęcia przez Radę uchwały o nieważności do roku od daty podjęcia uchwały przez organy dzielnicy.
 4. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważnione przez Radę Miejską lub Burmistrza osoby, mają prawo:
  1. wglądu do dokumentacji,
  2. dokonywania wizytacji i uczestniczenia w zebraniach organów dzielnicy.
 5. Rada Miejska i Burmistrz udzielają pomocy przewodniczącym organów dzielnicy w zakresie ich Działalności. Burmistrz udziela pomocy o charakterze organizacyjnym i administracyjno-gospodarczym, w tym również przy organizacji wyborów do organów dzielnicy.

§34

 1. W razie powtarzającego się naruszenia przez Radę lub Zarząd przepisów prawa, Rada Miejska, na wniosek 1 jej ustawowego składu, Burmistrza lub co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania z obszaru dzielnicy, może odwołać organy dzielnicy w całości bądź jeden z tych organów.
 2. W przypadku odwołania w powyższym trybie Rady wygasają automatycznie mandaty członków Zarządu.
 3. W takim przypadku przeprowadza się wybory nowej Rady lub Zarządu.

§35

W sytuacji określonej wyżej w §34 ust. 3 wybory przeprowadza się według zasad określonych wyżej w Rozdziale IV.

VI. Gospodarka finansowa

§36

 1. Środki finansowe dzielnicy stanowią:
  1. fundusze wydzielone w budżecie gminy;
  2. środki z prowadzenia działalności dochodowej oraz inne dochody z imprez organizowanych przez dzielnicę;
  3. środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz dzielnicy,
  4. dotacje z budżetu gminy na sfinansowanie zadań dzielnicy,
  5. środki z mienia zarządzanego przez dzielnicę;
  6. inne dochody przewidziane przepisami prawa.
 2. Gospodarkę finansową dzielnicy prowadzi Zarząd, zgodnie z uchwałami Rady.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§37

Nabyte przez dzielnicę rzeczy stają się z chwilą nabycia mieniem komunalnym pozostającym w zarządzie dzielnicy.

§38

Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Dzielnicy.

§39

Interpretację Statutu przeprowadza Rada Miejska.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.23
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:28
Liczba odwiedzin strony: 1483 (ostatnie odwiedziny 2019.01.16 06:45:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny