Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Kierownictwo Urzędu
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu
Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stanowią: burmistrz, pierwszy zastępcazastępca, sekretarz i skarbnik gminy i miasta.

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Wiesław Janiszewski
ul. Parkowa 9, pok. nr 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 34
e-mail: bm@czerwionka-leszczyny.com.pl
przyjmowanie stron:

w każdy poniedziałek od 1400 do 1700

Do zadań i kompetencji burmistrza należy w szczególności:

 • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,
 • prowadzenie polityki kadrowej w tym dokonywanie aktu mianowania pracowników oraz dbanie o należyty dobór pracowników Urzędu oraz o podnoszenie ich kwalifikacji,
 • pełnienie funkcji terenowego organu obrony cywilnej oraz administratora danych osobowych,
 • składanie Radzie sprawozdań z realizacji zadań Urzędu w zakresie przez nią ustalonym,
 • rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • składanie oświadczeń woli dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz gospodarowanie mieniem w ramach udzielonych upoważnień,
 • wydawanie zarządzeń regulujących bieżącą działalność Urzędu w tym powoływanie zespołów bądź komisji działających stale lub doraźnie dla realizacji określonych zadań, jeżeli rozwiązanie problemu lub załatwienie sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy lub dokonania czynności wykraczających poza zakres spraw powierzonych niniejszym regulaminem poszczególnym komórkom organizacyjnym względnie waga sprawy wymaga ścisłego współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

Pierwszy Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

mgr Grzegorz Wolnik
ul. Parkowa 9, pok. nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 34
e-mail: zbm.wolnik@czerwionka-leszczyny.com.pl
przyjmowanie stron:

w każdy poniedziałek od 1400 do 1700 

Do zadań i kompetencji pierwszego zastępcy burmistrza należy w szczególności:

 • reprezentowanie gminy na zewnątrz i kierowanie jej bieżącymi sprawami oraz podpisywanie bieżącej korespondencji,
 • przygotowanie projektów uchwał Rady i określenie ich wykonania,
 • decydowanie w sprawach wszczynania sporów sądowych, rezygnacji z nich lub zawierania ugód,
 • wykonywanie zadań zleconych gminie ustawami lub w drodze porozumień,
 • wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 • zatwierdzenie wszelkich dokumentów finansowych do realizacji oraz wydawanie środków zgodnie z zapisami budżetu a także planu finansowego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udziale zamówień publicznych oraz wykonywanie czynnosci zastrzeżonych dla Burmistrza na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 • nadzór w zakresie realizacji zadań przez Wydziały: Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów, Lokalowego, Rozwoju Gminy i Miasta, Urbanistyki i Architektury oraz jednostki organizacyjne: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z przydzielonych zadań, pełnienie funkcji rzecznika prasowego Urzędu a także przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

mgr Andrzej Raudner
ul. Parkowa 9, pok. nr 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 34
e-mail: zbm@czerwionka-leszczyny.com.pl
przyjmowanie stron:

w każdy poniedziałek od 1400 do 1700

Do zadań i kompetencji zastępcy burmistrza należy w szczególności:

 • reprezentowanie gminy na zewnątrz i kierowanie jej bieżącymi sprawami oraz podpisywanie bieżącej korespondencji,
 • przygotowanie projektów uchwał Rady i określenie ich wykonania,
 • decydowanie w sprawach wszczynania sporów sądowych, rezygnacji z nich lub zawierania ugód,
 • wykonywanie zadań zleconych gminie ustawami lub w drodze porozumień,
 • wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 • zatwierdzenie wszelkich dokumentów finansowych do realizacji oraz wydawanie środków zgodnie z zapisami budżetu a także planu finansowego,
 • nadzorowanie działalności Wydziału Edukacji, Wydziału Ekologii i Zdrowia, Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Biura ds. Świadczeń Rodzinnych, Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Czerwionce-Leszczynach, wszystkich Zespołów Szkół, Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
 • kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikajacych z podzielonych zadań a także przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców

Sekretarz Gminy i Miasta

mgr Irena Woźnica
ul. Parkowa 9, pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 42
e-mail: se@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Do zadań i kompetencji sekretarza należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 • kompleksowe załatwianie spraw gminy powierzonych przez Burmistrza,
 • wykonywanie zadań kierownika Kancelarii Urzędu,
 • nadzorowanie działalności Biura Rady, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich,
 • nadzór nad przestrzeganiem zarządzeń Burmistrza przez komórki organizacyjne Urzędu.

Skarbnik Gminy i Miasta

Teresa Czajka
ul. Parkowa 9, pok. nr 8, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 73
e-mail: ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Do zadań i kompetencji skarbnika należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu budżetu gminy oraz realizacja budżetu,
 • kompleksowy nadzór nad realizacją bieżącej działalności finansowej gminy,
 • przygotowywanie zarządzeń burmistrza dotyczących zmian w budżecie,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Finansowo-Budżetowym,
 • prowadzenie rachunkowości Urzędu i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.20
Data udostępnienia: 2008.05.20 08:00:12
Liczba odwiedzin strony: 11988 (ostatnie odwiedziny 2022.06.21 11:03:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny