Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Regulamin organizacyjny Urzędu
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Gmina - Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
 2. Rada - Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach,
 3. Burmistrz - Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 4. Urząd - Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 5. Wydział - komórki organizacyjne Urzędu wymienione w §12 niniejszego regulaminu,
 6. Kierownicy komórek organizacyjnych - komendanta Straży Miejskiej, naczelników wydziałów, kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,
 7. Regulamin - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§2

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania własne Gminy określone obowiązującymi ustawami, statutem Gminy, uchwałami Rady a także zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz zadania przekazane w drodze porozumień z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządowymi.
 2. Urząd jest jednostką budżetową.
 3. Siedzibą Urzędu jest miasto Czerwionka-Leszczyny.

§3

 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 2. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

§4

Tryb pracy Urzędu, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu nadawany przez Burmistrza.

§5

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§6

Czynności biurowe i kancelaryjne wykonywane są zgodnie z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. nr 112 poz. 1319).

Rozdział II
Kierownictwo Urzędu

§7

Kierownictwo Urzędu stanowią Burmistrz, jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik Gminy i Miasta (symbole: BM, Z-cy BM, SE, SK).

§8

Do zadań Burmistrza należą obowiązki wyszczególnione w §53 Statutu Gminy a także w szczególności:

 1. Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu.
 2. Prowadzenie polityki kadrowej w tym dokonywanie aktu mianowania pracowników oraz dbanie o należyty dobór pracowników Urzędu oraz o podnoszenie ich kwalifikacji.
 3. Pełnienie funkcji terenowego organu obrony cywilnej oraz administratora danych osobowych.
 4. Składanie Radzie sprawozdań z realizacji zadań Urzędu w zakresie przez nią ustalonym.
 5. Rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu.
 6. Składanie oświadczeń woli dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz gospodarowanie mieniem w ramach udzielonych upoważnień.
 7. Wydawanie zarządzeń regulujących bieżącą działalność Urzędu w tym powoływanie Zespołów bądź komisji działających stale lub doraźnie dla realizacji określonych zadań, jeżeli rozwiązanie problemu lub załatwienie sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy lub dokonania czynności wykraczających poza zakres spraw powierzonych niniejszym regulaminem poszczególnym komórkom organizacyjnym względnie waga sprawy wymaga ścisłego współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych.
 8. Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 9. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
 10. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

§9

 1. Zastępcy Burmistrza wykonują swoje zadania w zakresie określonym przez Burmistrza.
 2. Do ich zadań należy w szczególności:
  1. współpraca z Burmistrzem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy,
  2. kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z przydzielonych im zadań,
  3. nadzorowanie działalności podległych im komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
  4. dokonywanie czynności prawnych w imieniu Gminy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

§10

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu.
 2. Kompleksowe załatwianie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza.
 3. Wykonywanie zadań kierownika Kancelarii Urzędu.
 4. Nadzór w zakresie realizacji zadań powierzonych regulaminem dla Biura Rady Miejskiej i Wydziału Organizacyjnego.
 5. Przygotowywanie tematyki posiedzeń zespołu doradczego Burmistrza zgodnie z wnioskami kierowników komórek organizacyjnych oraz prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji z posiedzeń.
 6. Pełnienie funkcji rzecznika prasowego Urzędu w sytuacji gdy Burmistrz nie wyznaczy do wykonywania tegoż zadania innych osób.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i zarządzeń Burmistrza przez komórki organizacyjne Urzędu.

§11

Do zadań Skarbnika Gminy i Miasta należy w szczególności:

 1. Przygotowanie projektu budżetu gminy oraz realizacja budżetu.
 2. Kompleksowy nadzór nad realizacją bieżącej działalności finansowej Gminy.
 3. Przygotowywanie Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie.
 4. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Finansowo-Budżetowym.
 5. Prowadzenie rachunkowości Urzędu i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych.
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Urzędu

§12

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Biuro Rady (symbol BR).
 2. Kancelaria Urzędu (symbol KA).
 3. Wydział Organizacyjny (symbol OG) z podporządkowanym mu Referatem Informatyki (symbol R-I).
 4. Wydział Finansowo-Budżetowy (symbol FN) z podporządkowanym mu:
  1. Referatem Księgowości - (symbol FK),
  2. Referatem Podatków - (symbol FP),
  3. Referatem Finansowo-Budżetowym - (symbol FB).
 5. Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol GK) z podporządkowanym mu:
  1. Referatem Drogownictwa (symbol R-D).
 6. Wydział Urbanistyki i Architektury (symbol UA).
 7. Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (symbol GiR) z podporządkowanym mu Referatem Geodezji i Rolnictwa (symbol R-GiR).
 8. Wydział Spraw Obywatelskich (symbol SO).
 9. Wydział Ekologii i Zdrowia (symbol EiZ).
 10. Wydział Inwestycji i Remontów (symbol IiR).
 11. Wydział Lokalowy (symbol GL).
 12. Wydział Prawny (symbol P).
 13. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (symbol ZKO).
 14. Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych.
 15. Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (symbol Bds.IN).
 16. Wydział Rozwoju Gminy i Miasta (symbol RGiM).
 17. Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC).
 18. Wydział Edukacji (symbol ED).
 19. Straż Miejska.

oraz samodzielne stanowiska:

 1. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (symbol Pds.PA).
 2. Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej (symbol Pds.AiF).

§13

Schemat organizacyjny Urzędu przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

§14

Wydziałami kierują naczelnicy, referatami kierownicy referatów, Strażą Miejską - Komendant Straży Miejskiej, natomiast Kancelarią Urzędu - Sekretarz Gminy i Miasta a Wydziałem Finansowo-Budżetowym - Skarbnik Gminy i Miasta.

§15

Szczegółowy zakres zadań wydziałów i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Rozdział IV
Obowiązki kierowników komórek organizacyjnych Urzędu

§16

 1. Naczelnicy organizują pracę kierowanych przez nich wydziałów, ustalają szczegółowe zakresy czynności podległych pracowników oraz dokonują kontroli realizacji tych czynności i ich oceny.
 2. Naczelnicy ponoszą odpowiedzialność wobec Burmistrza i kierownictwa Urzędu za stan spraw powierzonych im do realizacji.
 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy oraz kierowników referatów w zakresie ich działania oraz Komendanta Straży Miejskiej.

§17

Wspólnymi zadaniami wydziałów są w szczególności:

 1. opracowywanie projektów uchwał organów Gminy, decyzji administracyjnych, wystąpień, odpowiedzi i innych pism w sprawach należących do zakresu działania danej komórki organizacyjnej,
 2. opracowywanie branżowych wycinków budżetu Gminy, prognoz programów rozwoju podległych dziedzin gospodarki Gminy, a także sprawozdań z wykonania wycinków budżetu, współdziałanie w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu właściwą i terminową realizację zadań w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie,
 4. przygotowanie dokumentacji i przedstawienie opinii w sprawach wymagających rozwiązania przez władze Gminy lub kierownictwo Urzędu,
 5. występowanie do kierownictwa Urzędu z inicjatywą podjęcia przedsięwzięć organizacyjnych, gospodarczych, administracyjnych w Gminie wraz z opracowaną koncepcją ich realizacji,
 6. organizowanie współdziałania z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy,
 7. kontrola przestrzegania prawa a także uchwał władz Gminy przez przedsiębiorców i osoby fizyczne przebywające na terenie Gminy,
 8. rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Urzędu, a dotyczących zadań komórki organizacyjnej, prowadzenie analiz źródeł i przyczyn zgłoszonych przez społeczeństwo nieprawidłowości, podejmowanie operatywnych działań zapewniających realizację słusznych postulatów, przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji w przedmiocie sprawy z którą zwrócili się do Urzędu,
 9. przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców miasta, wnioski i interpelacje radnych,
 10. bieżąca analiza spraw Gminy należących do zakresu działania danej komórki organizacyjnej i niezwłoczne informowanie kierownictwa Urzędu o występujących nieprawidłowościach i proponowanych sposobach przywrócenia właściwego stanu rzeczy,
 11. przygotowywanie sprawozdań (w tym statystycznych) oraz analiz i bieżących informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań,
 12. gospodarowanie mieniem będącym w dyspozycji wydziału,
 13. prowadzenie w zakresie swojej właściwości i posiadanych upoważnień postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 14. realizację uchwał i stanowisk organów gminy oraz składanie okresowych sprawozdań w tym zakresie,
 15. wykonywanie zadań ustalonych przez Burmistrza związanych z wyborami, referendami oraz spisami powszechnymi ludności,
 16. uzyskanie kontrasygnaty Skarbnika w działaniach wywołujących zobowiązania finansowe,
 17. współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w tematach prowadzonych przez wydziały branżowe,
 18. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi miasta w sprawach, które wymagają uzgodnień,
 19. w zakresie powierzonym przez Burmistrza sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 20. wnioskowanie do kierownictwa Urzędu w sprawach pracowniczych kierowanej komórki organizacyjnej,
 21. udostępnianie dokumentów stanowiących informację publiczną w zakresie zadań ustalonych dla poszczególnych komórek organizacyjnych,
 22. współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
 23. pozostałe zadania wynikające bezpośrednio z realizacji postanowień niniejszego regulaminu ustalone dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

§18

 1. Występując z inicjatywą podjęcia danego przedsięwzięcia kierownicy komórek organizacyjnych zgłaszają kierownictwu Urzędu konieczność podjęcia stosownych działań i po wstępnej akceptacji celowości załatwiania sprawy przygotowują:
  1. analizę sposobów realizacji przedsięwzięcia,
  2. ocenę przewidywanych kosztów z tym związanych oraz sposobu jego sfinansowania.
 2. Do informacji zawierającej dane, o których mowa w ust. 1 kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu załączają:
  1. zaopiniowany przez radcę prawnego projekt uchwały, decyzji, zarządzenia lub innego aktu wymaganego przepisami prawa,
  2. opinię Skarbnika odnośnie możliwości sfinansowania przedsięwzięcia.

§19

W terminie określonym w poleceniu Burmistrza lub pracowników działających z jego upoważnienia lecz nie później niż na 7 dni przed terminem ustanowionym w kodeksie postępowania administracyjnego projekt decyzji lub innego aktu administracyjnego, kierownicy komórek organizacyjnych przedkładają kierownictwu Urzędu wraz z opinią radcy prawnego lub pracownika Wydziału Prawnego, chyba, że sami posiadają upoważnienie do wydania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza.

§20

 1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu zawierają zakresy czynności tych pracowników.
 2. Zakresy działania oraz niniejszy regulamin wyznaczają jednocześnie zakresy czynności pracowników kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§21

Na okres nieobecności pracowników w pracy ich zastępców wyznaczają bezpośredni przełożeni.

§22

 1. Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu obowiązuje protokolarne przekazywanie spraw i posiadanej dokumentacji.
 2. Przypadki sporne dotyczące przekazywania spraw i dokumentacji rozstrzyga bezpośredni przełożony.

Rozdział V
Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu

§23

Do zakresu działania Kancelarii Urzędu należy w szczególności obsługa sekretariatów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestracja skarg oraz zarządzeń Burmistrza.

§24

Do zadań Biura Rady należą w szczególności sprawy organizacyjnego przygotowania oraz obsługi przedsięwzięć związanych z działalnością Rady i jej organów.

§25

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą w szczególności organizacja pracy Urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego oraz spraw kadrowo-płacowych, informatycznych i BHP.

§26

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należą w szczególności sprawy związane z gospodarką finansową Gminy i jej budżetem, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Urzędu, windykacja należności oraz wymiar podatków i opłat lokalnych, kontrola podatkowa, prowadzenie rachunkowości podatkowej i obsługi kasowej.

§27

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należą w szczególności sprawy utrzymania, remontów i budowy dróg, parkingów, chodników oraz utrzymania czystości i porządku; remontów oświetlenia, zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt, koordynacja akcji szczepienia psów, nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej oraz koordynacja zadań z zakresu komunikacji pasażerskiej, telekomunikacji i usług pocztowych.

§28

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należą w szczególności sprawy zagospodarowania przestrzennego Gminy, zadania z zakresu warunków zabudowy oraz nadzór nad remontami obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków.

§29

Do zadań Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa należą w szczególności sprawy komunalizacji mienia, podziały gruntów, gospodarowanie nieruchomościami gminy, sprawy wodno-melioracyjne oraz rolnictwa.

§30

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności sprawy związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dokumentów tożsamości (dowody osobiste i paszporty).

§31

Do zadań Wydziału Ekologii i Zdrowia należą w szczególności sprawy związane z ochroną środowiska (ochrona wód, powierzchni ziemi i powietrza) w tym nadzór nad usuwaniem szkód górniczych, gospodarowanie odpadami oraz nadzór nad opieką zdrowotną mieszkańców.

§32

Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów należą w szczególności sprawy prowadzenia inwestycji i remontów obiektów będących własnością gminy, poza zleconymi innym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Gminy.

§33

Do Wydziału Lokalowego należy w szczególności gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, będącymi w zasobach gminy oraz prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i zbywaniem lokali mieszkalnych.

§34

Do zadań Wydziału Prawnego należy w szczególności wykonywanie pomocy prawnej na rzecz Rady, Urzędu, wyznaczonych jednostek organizacyjnych Gminy oraz nadzór nad obsługą prawną w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy.

§35

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należą w szczególności zadania dotyczące ochrony ludności, zabezpieczenia kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, spraw obronnych oraz wojskowych.

§351

Do zadań Biura ds. Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych).

§36

Do zadań Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności prowadzenie Kancelarii Tajnej oraz zapewnienie przestrzegania w Urzędzie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§37

Do zadań Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta należy w szczególności współpraca z zagranicą, promocja gospodarcza gminy (w tym organizacja strony internetowej Gminy), planowanie strategiczne, starania nakierowane na pozyskiwanie środków w ramach programów pomocowych krajowych i zagranicznych, działania pomocowo-informacyjne związane z rejestracją działalności gospodarczej oraz przygotowywaniem innych zezwoleń będących w gestii Burmistrza a dotyczących działalności gospodarczej jak również prowadzenie dokumentacji dotyczącej udziału Gminy w związkach, stowarzyszeniach i porozumieniach komunalnych.

§38

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i wydawanie z nich odpisów oraz organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego oraz długoletnim pożyciem małżeńskim i jubileuszami urodzeń najstarszych mieszkańców gminy.

§39

Do zadań Wydziału Edukacji należą w szczególności sprawy prowadzenia szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz upowszechnianie i organizacja form sportu w zakresie Szkolnych Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych, a także rejestrowanie szkół i placówek niepublicznych

§40

Do zadań Straży Miejskiej należą w szczególności sprawy w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych w tym prawa miejscowego.

§41

Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności przeciwdziałanie patologiom, w tym profilaktyka antyalkoholowa oraz przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§42

Do zadań Pełnomocnika ds. Audytu i Kontroli Finansowej należy w szczególności przeprowadzenie kontroli organizacji i gospodarki w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy i podmiotach dotowanych co do właściwego wykorzystania przyznanych środków, a także sprawy obejmujące badanie dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych, ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§43

Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków według regulacji prawnej zawartej w stosownym Zarządzeniu Burmistrza.

§44

 1. W celu regulacji prawidłowego obiegu dokumentów w Urzędzie stosuje się instrukcję kancelaryjną.
 2. Pisma i decyzje wychodzące na zewnątrz Urzędu podpisuje Burmistrz lub jego Zastępca względnie osoby pisemnie do tego upoważnione.

§45

W sprawach wątpliwych interpretacji postanowień niniejszego regulaminu dokonuje Burmistrz.

§46

Wszyscy pracownicy Urzędu w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w zakresie czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość oraz legalność i celowość przygotowywanych przez siebie pism, dokumentów, wniosków, opinii i rozstrzygnięć.

§47

Wszyscy pracownicy Urzędu ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie na zasadach określonych przepisami prawa a także odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej za powierzony majątek oraz wykonanie budżetu w ramach harmonogramu wydatków przyjmowanego przez Zarząd.

§48

Zaznajomienie się z postanowieniami regulaminu pracownicy potwierdzają w formie pisemnych oświadczeń, które przechowywane są w aktach osobowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach

Szczegółowy zakres działania wydziałów Urzędu oraz osób będących na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy i Miasta

Do zadań:

 • Biura Rady należy w szczególności:
  1. obsługa kancelaryjno-biurowa oraz organizacyjna sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych Rady,
  2. obsługa komisji stałych i doraźnych Rady oraz Klubów Radnych,
  3. obsługa innych przedsięwzięć związanych z działalnością Rady zleconych przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady,
  4. przygotowanie i terminowe przekazanie materiałów na posiedzenia komisji i sesji Rady,
  5. opracowanie materiałów z obrad sesji Rady i komisji, ich przekazywanie odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom organizacyjnym gminy, innym instytucjom oraz czuwanie nad realizacją podjętych ustaleń,
  6. przyjmowanie wniosków i postulatów z zebrań mieszkańców oraz posiedzeń rad dzielnicowych, sołeckich i osiedlowych, przekazywanie ich do realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy, czuwanie nad terminową ich realizacją,
  7. nadzór nad realizacją uchwał Rady dotyczących spraw organizacyjnych Rady,
  8. prowadzenie rejestru uchwał Rady i interpelacji radnych,
  9. przekazywanie uchwał Rady Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
  10. przekazywanie do publikacji uchwał Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  11. organizacja wyborów ławników ludowych oraz wyborów organów w jednostkach pomocniczych gminy,
 • Kancelarii Urzędu należy w szczególności:
  1. kierowanie obiegiem dokumentów i pism przychodzących do Burmistrza i Jego Zastępców oraz Urzędu,
  2. sprawowanie nadzoru nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków,
  3. kontrola terminowego przygotowania przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców, komisji branżowych Rady oraz radnych,
  4. kontrola terminowego przygotowywania przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu materiałów na Sesję Rady oraz posiedzenia komisji branżowych Rady,
  5. kontrola wykonywania zaleceń z narad Burmistrza z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy,
  6. obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępców Burmistrza oraz Sekretarza Gminy i Miasta,
  7. wykonywanie czynności techniczno-administracyjnych dla Sekretarza Gminy i Miasta związanych z obsługą zespołu doradczego Burmistrza,
  8. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza oraz dokumentacji z posiedzeń zespołu doradczego,
  9. koordynowanie prac związanych ze współpracą z organami samorządowymi szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a także administracją rządową,
  10. koordynowanie działalności związanej ze współpracą zagraniczną,
  11. informacja o zakresie spraw załatwianych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy,
  12. zapewnienie realizacji funkcji reprezentacyjnej Burmistrza oraz organizacja kontaktów Burmistrza z organizacjami społecznymi, załogami zakładów pracy, organizacjami związkowymi i politycznymi,
  13. potwierdzenie zgodności odpisów z oryginałem oraz urzędowe poświadczenie podpisów w zakresie określonym przez przepisy prawne,
  14. prowadzenie księgozbioru Urzędu, w tym zbiorów przepisów prawnych zamieszczonych w Dziennikach Ustaw, Monitorach oraz Dziennikach Urzędowych Wojewody Śląskiego.
 • Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:
  1. opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu,
  2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Urzędu,
  3. nadzorowanie przestrzegania obowiązujących w Urzędzie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych,
  4. organizacja szkoleń w siedzibie Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na szkolenia, seminaria i kursy,
  5. przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień,
  6. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
  7. prowadzenie spraw płacowych oraz gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń,
  8. prowadzenie spraw związanych z kształceniem się pracowników oraz praktykami uczniowskimi i studenckimi,
  9. czuwanie nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
  10. zapewnienie należytego zabezpieczenia i ochrony mienia Urzędu,
  11. zapewnienie prawidłowego stanu technicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP w budynkach Urzędu,
  12. prowadzenie całości spraw gospodarczych Urzędu, prowadzenie ewidencji, zamawianie
   i likwidacja pieczęci urzędowych,
  13. prenumerata czasopism,
  14. archiwizowanie akt Urzędu,
  15. wykonywanie czynności związanych z realizacją zapisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  16. współpraca z Radami Dzielnicowymi, Sołeckimi i Osiedlowymi w zakresie spraw gospodarczych i organizacyjnych,
  17. nadzorowanie poprawnego działania wewnętrznej sieci telefonicznej,
  18. nadzór nad właściwym korzystaniem z sieci telefonicznej przez pracowników Urzędu,
  19. nadzorowanie eksploatacji sprzętu kserograficznego, wnioskowanie o jego wymianę,
  20. nadzór nad instalacjami antywłamaniowymi Urzędu,
  21. prowadzenie spraw związanych z dozorowaniem budynków Urzędu,
  22. przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  23. udział w opracowywaniu regulaminu pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  24. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków,
  25. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  26. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  27. uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 • Referatu Informatyki należy w szczególności:
  1. inspirowanie i organizowanie prac związanych z wprowadzeniem informatyki w Urzędzie Gminy i Miasta:
   • rozbudowa sieci komputerowej,
   • dbałość o utrzymanie sprzętu komputerowego w należytym stanie,
   • wnioskowanie o środki oraz zakup sprzętu komputerowego,
   • zakup nowego oprogramowania dla poszczególnych wydziałów oraz jego wdrożenie,
   • nadzór oraz zakup nowych wersji systemów komputerowych zgodnych z obowiązującymi na bieżąco przepisami oraz wymaganiami,
   • nadzór nad właściwym wprowadzeniem danych do zakupionych systemów komputerowych oraz ich prawidłową eksploatacją,
  2. szkolenie na bieżąco pracowników poszczególnych wydziałów w zakresie obsługi komputerów jak również obsługi poszczególnych systemów informatycznych jak również programów użytkowych,
  3. pomoc przy sporządzaniu sprawozdań dla różnych jednostek organizacyjnych w poszczególnych wydziałach (opracowywanie drobnych programów ułatwiających pozyskanie informacji),
  4. obsługa programów graficznych (wykonywanie listów gratulacyjnych, zaproszeń, dyplomów itp.),
  5. obsługa oraz aktualizacja haseł dostępu do systemów komputerowych,
  6. administrowanie oraz nadzór nad prawidłowym działaniem sieci komputerowej,
  7. obsługa internetu oraz poczty elektronicznej,
  8. nadzorowanie pracy sieci komputerowej oraz systemu komputerowego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • Kierownik Referatu pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w tutejszym Urzędzie, wykonując między innymi następujące czynności:
  1. rejestracja zbiorów danych przetwarzanych w urzędzie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych,
  2. wyrejestrowanie zbioru danych, którego przetwarzania zaprzestano,
  3. dbałość o zabezpieczenie danych osobowych przed osobami niepowołanymi,
  4. sporządzanie kopii zapasowych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w urzędzie,
  5. kontrolowanie oraz nadzór nad pracą poza godzinami pracy urzędu,
  6. opiniowanie słuszności udzielenia informacji o danych osobowych w przypadkach spornych,
 • Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:
  1. Referat Podatków:
   1. wymiar podatków i opłat lokalnych,
   2. przygotowywanie rozstrzygnięć dotyczących ulg, zwolnień i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych,
   3. wykonywanie kontroli podatkowej,
   4. prowadzenie postępowania w zakresie opłaty skarbowej,
   5. opracowywanie i ogłaszanie propozycji udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom,
   6. ewidencja wpłat podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej,
   7. nadzór nad poborem opłaty targowej w tym:
    • kontrola poboru opłaty targowej,
    • ewidencja i oznaczenie nominalnej wartości dowodów opłaty targowej,
  2. Referat Finansowo-Budżetowy:
   1. opracowywanie prognoz finansowych dla gminy,
   2. organizacja i wykonywanie prac związanych z planowaniem i zatwierdzaniem budżetu gminy,
   3. ewidencja bieżącej realizacji budżetu, okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
   4. opracowywanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie,
   5. ewidencja zaangażowania środków tj. umów zawieranych przez gminę na dostawę materiałów, towarów lub usług,
   6. negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na zadania zlecone bądź powierzone,
   7. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych, w temacie dotyczącym wyboru banku prowadzącego obsługę gminy zaciągania kredytów i pożyczek w ramach zapisu w budżecie oraz sporządzanie stosownych umów,
   8. przygotowywanie porozumień w zakresie realizacji zadań wspólnych z innymi organami samorządowymi,
  3. Referat Księgowości:
   1. prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej urzędu jako jednostki budżetowej,
   2. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji,
   3. ewidencja, rozliczanie i windykacja należności urzędu innych niż podatki i opłaty lokalne,
   4. finansowanie jednostek i zakładów budżetowych - uruchamianie środków i kontrola ich wydatkowania,
   5. obsługa kasowa petentów,
   6. kompleksowa obsługa płacowa pracowników urzędu,
   7. ewidencja opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
   8. współudział w korektach i wdrażaniu obowiązujących oraz nowych systemów ewidencji komputerowej w zakresie zagadnień będących przedmiotem działania wydziału,
   9. opiniowanie projektów uchwał i aktów normatywnych w zakresie rachunkowości
    i finansów,
   10. przyjmowanie sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu od jednostek i zakładów budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych,
 • Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
  1. zapewnienie prawidłowego oświetlenia dróg, ulic i placów,
  2. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie standardu oświetlenia ulic oraz obniżenie opłat za energię,
  3. zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości w Gminie, w tym przystanków autobusowych,
  4. utrzymanie targowisk oraz pobór opłaty targowej,
  5. współdziałanie w zakresie realizacji zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
  6. współudział w akcji sanitarnej w zakresie szczepienia psów i zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt,
  7. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi odpowiadającymi za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i gazu,
  8. koordynowanie zadań w zakresie utrzymania zieleni,
  9. nadzór merytoryczny nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania w zakresie gospodarki komunalnej,
  10. zakładanie, rozszerzanie cmentarzy komunalnych oraz nadzór nad ich bieżącym utrzymaniem,
  11. organizacja lokalnego transportu zbiorowego oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad świadczeniami usług przewozowych,
  12. wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób - usługi "TAXI",
  13. wydawanie decyzji na wywóz stałych i płynnych odpadów komunalnych,
  14. opiniowanie i programowanie potrzeb telekomunikacyjnych gminy - współpraca
   z podmiotami realizującymi te usługi,
  15. współpraca z Urzędem Pocztowym w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców gminy,
 • Referatu Drogownictwa należy w szczególności:
  1. budowa i remonty dróg gminnych, placów i mostów, w tym:
   • przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z procedurą zamówień publicznych,
   • przeprowadzanie przetargów na realizację ww. zadań,
   • prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań, w tym weryfikacja kosztorysów oraz kontrola realizacji zapisów umów,
  2. prowadzenie ewidencji majątku drogowego i mostowego,
  3. zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych, lokalnych miejskich, osiedlowych i zakładowych,
  4. koordynowanie robót w pasie drogowym dróg będących własnością gminy,
  5. przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i przejazd pojazdów ponad gabarytowych,
  6. przywracanie stanu pasa dróg gminnych i lokalnych miejskich do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
  7. wydawanie warunków projektowych na dojazdy, wyjazdy do nowo projektowanych obiektów kubaturowych,
  8. sprawowanie nadzoru nad prowadzoną akcją zimową,
  9. organizowanie robót drogowych wykonywanych systemem gospodarczym przez jednostki pomocnicze gminy,
  10. współpraca z administratorami dróg przebiegającymi przez teren gminy,
  11. organizacja ruchu drogowego,
 • Wydziału Urbanistyki i Architektury należy w szczególności:
  1. prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
  3. opracowywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
  4. prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych,
  5. sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
  6. prowadzenie rejestru sporządzonych wyrysów i wypisów,
  7. przygotowywanie i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  8. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  9. stwierdzanie wygaśnięcia ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  10. wydawanie zaświadczeń odnośnie przeznaczenia terenów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  11. prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
  12. przygotowywanie i opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych,
  13. prowadzenie rejestru wydanych postanowień o podziale nieruchomości,
  14. opiniowanie programów terenów górniczych pod kątem ich zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  15. prowadzenie archiwum spraw planistyczno-urbanistycznych,
  16. prowadzenie archiwum związanego z wydanymi pozwoleniami na budowę,
  17. prowadzenie rejestru zabytków,
  18. nadzór nad realizacją robót budowlanych w obiektach zabytkowych oraz dbanie o estetykę gminy,
  19. przekazywanie spraw i sporów budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  20. uczestnictwo w oględzinach na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  21. opiniowanie na etapie opracowywania projektów budowlanych,
  22. współpraca i koordynacja działań związanych z procesem budowlanym pomiędzy województwem, powiatem, gminą oraz związkiem gmin i powiatów,
 • Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa należy w szczególności:
  1. tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele zabudowy,
  2. scalanie i podział nieruchomości,
  3. zarządzanie gruntami komunalnymi,
  4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki gruntami komunalnymi,
  5. prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego,
  6. komunalizacja mienia z mocy prawa i na wniosek Gminy,
  7. prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z prawa pierwokupu,
  8. zawieranie i rozwiązywanie umów o użytkowanie wieczyste, użytkowanie i dzierżawa oraz zarząd,
  9. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach gminy,
  10. występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie,
  11. wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności,
  12. prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,
  13. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości,
  14. regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne,
 • Referatu Geodezji i Rolnictwa należy:
  1. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem dróg i placów,
  2. nadawanie numeracji nieruchomościom i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
  3. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
  4. utrzymywanie kontaktów z dzierżawcami gruntów rolnych, rolnikami, grupami producenckimi w zakresie spraw związanych z prowadzonymi gospodarstwami rolnymi,
  5. opiniowanie wniosków na pokrycie kosztów zalesiania gruntów rolnych,
  6. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniach zwierząt na choroby zaraźliwe,
  7. likwidacja chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych,
  8. utrzymanie gruntów będących w zasobach gminy, które nie są dzierżawione,
  9. prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na zamianę, zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz gminy,
  10. współpraca z instytucjami zajmującymi się utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych,
  11. utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy,
  12. współpraca z nadleśnictwami w zakresie gospodarki leśnej,
 • Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji ludności, w tym:
   • rejestracja urodzin, zmian stanu cywilnego, imion i nazwisk, obywatelstwa i zgonów,
   • dokonywanie zameldowań i wymeldowań,
   • wydawanie decyzji w sprawach o wymeldowanie z urzędu lub na wniosek strony,
   • udzielanie informacji adresowych osobom do tego upoważnionym,
   • sporządzanie wykazów przedpoborowych,
   • sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
   • sporządzanie wykazów osób zmarłych do Urzędu Skarbowego,
   • sporządzanie spisów wyborców oraz osób uprawnionych do udziału w referendum,
  2. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, sporządzanie formularza ścisłego zarachowania i przekazanie go wytwórcy dowodu osobistego tj. do Centrum Personalizacji Dokumentów oraz doręczanie nowych dowodów osobistych ich wnioskodawcy,
  3. wdrażanie systemu informatycznego PESEL oraz przekazywanie do Wojewody Śląskiego w formie dokumentu elektronicznego informacji zgromadzonych w zbiorach meldunkowych oraz do DRLiSRP - MSWiA w formie dokumentów Pu E-1 w zakresie migracji wewnętrznej Pu E-15 w zakresie migracji zewnętrznych,
  4. wydawanie decyzji o przeprowadzaniu zbiórek publicznych,
  5. przyjmowanie zgłoszeń o zgromadzeniach publicznych i wydawanie w tych sprawach decyzji,
  6. prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą w sprawach konsularnych,
  7. przyjmowanie wniosków o wydanie paszportu oraz doręczanie nowych paszportów ich wnioskodawcom,
  8. prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja,
  9. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich, a także referendów oraz spisów powszechnych ludności,
 • Wydziału Ekologii i Zdrowia należy w szczególności:
  1. ochrona powierzchni ziemi, powietrza i wód,
  2. opiniowanie inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  3. kontrola wymagań ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawnymi,
  4. ochrona przyrody,
  5. propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju gminy,
  6. nadzór i koordynacja działań związanych z usuwaniem szkód górniczych,
  7. prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
  8. współpraca z placówkami służby zdrowia w realizacji programów zdrowotnych finansowanych z budżetu gminy,
  9. prowadzenie zagadnień z zakresu ochrony zdrowia, w tym współpraca z placówkami służby zdrowia oraz stowarzyszeniami i fundacjami, a także gospodarowanie majątkiem Gminy przekazanym w posiadanie placówkom,
  10. współdziałanie ze stowarzyszeniami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia,
 • Wydziału Inwestycji i Remontów należy w szczególności:
  1. prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem finansowym inwestycji realizowanych ze środków własnych i dotacji, za wyjątkiem inwestycji drogowych, w tym przede wszystkim:
   • przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzanie przetargów na realizację zadań zgodnie z procedurą i przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
   • prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań, w tym weryfikacja kosztorysów oraz kontrola realizacji zapisów umów,
   • współpraca w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,
   • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej wykonanych zadań,
  2. przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków stanowiących własność gminy a nie przekazanych do zarządzania innym jednostkom organizacyjnym gminy oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego,
  3. prowadzenie remontów (bez bieżącego utrzymania) w budynkach stanowiących własność gminy, w tym placówek oświatowych, a nie przekazanych do zarządzania jednostkom organizacyjnym gminy,
  4. opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • Wydziału Lokalowego należy w szczególności:
  1. przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie wniosków o najem mieszkań komunalnych z udziałem Komisji Mieszkaniowej,
  2. sporządzanie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych wg zasad przyjętych przez Radę oraz kierowanie ich do ZGKiM w celu zawarcia z nimi umowy najmu,
  3. załatwianie spraw związanych ze wzajemną zamianą mieszkań wg wniosków zainteresowanych najemców, akceptowanych przez Burmistrza w oparciu o obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej,
  4. wykonywanie prawomocnych wyroków eksmisyjnych wydanych a nie wykonanych przed dniem wejścia w życie ustawy o najmie lokali,
  5. dostarczanie najemcy lokalu zamiennego i pokrycie kosztów przeprowadzki w przypadku konieczności opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (przekwaterowanie do lokalu zamiennego),
  6. prowadzenie postępowania związanego ze zmianą stawek czynszu regulowanego,
  7. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem własności lokali mieszkalnych przez osoby fizyczne na zasadach określonych przez Radę,
  8. reprezentowanie gminy jako współwłaściciela Wspólnot Mieszkaniowych przez pracowników wydziału, powołanych uchwałą Rady do pełnienia funkcji pełnomocnika gminy,
  9. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na zasób gminy mieszkań zakładowych,
  10. prowadzenie procedury związanej z przyznawaniem lokali socjalnych,
  11. przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, wydawanie decyzji o jego przyznaniu lub odmowie, wstrzymanie jego wypłaty i przywracanie oraz sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych,
  12. sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe i ich rozliczanie,
  13. prowadzenie ewidencji wypłat dodatków mieszkaniowych,
  14. przeprowadzanie okresowych analiz sytuacji mieszkaniowej w gminie oraz popieranie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych zasobów mieszkaniowych,
 • Wydziału Prawnego należy w szczególności:
  1. obsługa prawna Urzędu, organów gminy oraz następujących jednostek organizacyjnych gminy: OPS, MOSiR, ZEAS, szkół i przedszkoli,
  2. współudział przy opracowywaniu statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie organów gminy, Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
  3. udział w opracowywaniu projektów przepisów prawa miejscowego,
  4. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych wydanych przez Burmistrza oraz projektów uchwał Rady,
  5. opiniowanie projektów umów, porozumień i ugód, udział w negocjacjach nad ich tworzeniem,
  6. sporządzanie opinii prawnych i komunikatów prawnych,
  7. prowadzenie konsultacji prawnych,
  8. nadzór nad przestrzeganiem przepisów kpa w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
  9. występowanie przed sądami i urzędami w sprawach związanych z działalnością gminy w ramach odrębnych pełnomocnictw, prowadzenie spraw w tym zakresie,
  10. współudział w organizowaniu szkoleń wewnętrznych, szczególnie z zakresu nowych rozwiązań prawnych,
  11. udzielanie porad prawnych mieszkańcom z zakresu spraw załatwianych przez Urząd i jednostki organizacyjne gminy,
  12. prowadzenie zbioru przepisów prawnych własnych i ogólnie obowiązujących oraz orzecznictwa, udostępnianie zbiorów osobom zainteresowanym,
  13. obsługa prawna posiedzeń organów gminy oraz wg potrzeb komisji branżowych i doraźnych,
  14. koordynowanie działań oraz udzielanie pomocy w zakresie realizacji zamówień publicznych,
  15. nadzorowanie przebiegu procesu windykacyjnego z orzeczeń sądowych,
 • Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:
  1. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie gminy i miasta,
  2. przygotowanie i kierowanie jednostkami organizacyjnymi obrony cywilnej,
  3. przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
  4. opracowanie planu obrony cywilnej gminy i miasta oraz sprawowanie nadzoru nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy i miasta, a także komórek organizacyjnych urzędu,
  5. opracowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
  6. kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań,
  7. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej i innych organów,
  8. planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
  9. sprawowanie nadzoru i prowadzenie ewidencji budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz ochronnego zaciemniania gminy i miasta,
  10. koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i miasta do prowadzenia akcji ratunkowej oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
  11. organizowanie ćwiczeń i dyżurów z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz zabezpieczenie udziału jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w odpowiednich treningach i dyżurach organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki,
  12. inspirowanie społecznych przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy i miasta (na podstawie zarządzenia Burmistrza GiM),
  13. prowadzenie akt osobowych kierowców, kart pracy kierowców, pojazdów, sprzętu oraz materiałów Ochotniczych Straży Pożarnych,
  14. realizacja zadań remontowych w obiektach pożarniczych,
  15. planowanie i realizacja budżetu z zakresu obrony cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych,
  16. przygotowanie i realizacja akcji kurierskiej,
  17. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
  18. udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu poboru,
  19. załatwianie spraw żołnierzy i poborowych związanych z pełnieniem służby zastępczej, sprawowaniem bezpośredniej opieki i uznawaniem za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków ich rodzin,
  20. realizowanie spraw obronnych oraz ich koordynowanie w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy i miasta,
 • Biura ds. Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:
  1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych,
  2. wydawanie i podpisywanie decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych,
  3. postępowanie w sprawie wstrzymania lub zawieszenia wypłaty świadczeń rodzinnych,
  4. prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
  5. prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną,
  6. sporządzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych,
 • Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie,
  2. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  3. prowadzenie kancelarii tajnej,
  4. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  5. kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  6. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  7. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  8. przeprowadzanie procedury sprawdzającej w celu dopuszczenia osób do informacji niejawnych,
 • Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta należy w szczególności:
  1. ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
  2. przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  3. przygotowywanie informacji gospodarczej dotyczącej gminy i miasta,
  4. obsługa inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych na terenie gminy i miasta,
  5. prowadzenie działań promujących Gminę i Miasto,
  6. opracowywanie we współpracy z innymi wydziałami, kompleksowych ofert o nieruchomościach Gminy przeznaczonych do zbycia,
  7. współpraca z podmiotami gospodarczymi, politycznymi, środowiskami społecznymi i naukowymi w zakresie opracowywania, realizacji i aktualizacji strategii rozwoju gminy i miasta oraz innych dokumentów dotyczących perspektywicznego rozwoju gminy i miasta,
  8. współpraca z izbami handlowo-przemysłowymi oraz innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z terenu gminy i miasta,
  9. inicjowanie zadań mających na celu minimalizaję bezrobocia,
  10. pozyskiwanie środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
  11. współpraca ze związkami i stowarzyszeniami w skład których wchodzi gmina oraz koordynacja działań związanych z zawieraniem porozumień międzygminnych,
  12. organizacja oraz aktualizacja strony internetowej Gminy,
 • Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
  1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
  2. przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  3. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci, jeżeli małżeństwo będzie zawierane przed osobą duchowną,
  4. wpisywanie aktów małżeństw do ksiąg stanu cywilnego i wydawanie z nich odpisów na podstawie dokumentów dostarczonych przez władze kościelne,
  5. przyjmowanie oświadczeń o:
   • wstąpieniu w związek małżeński,
   • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
   • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
   • uznaniu dziecka,
   • uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
   • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
   • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  6. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawie możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
  7. wydawanie obywatelom polskim zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  8. wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego,
  9. dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego,
  10. postępowanie w sprawach związanych z zawarciem małżeństwa przez obywateli polskich w kraju i za granicą oraz załatwianie korespondencji konsularnej,
  11. sporządzanie decyzji administracyjnych w szczególności dotyczących:
   • transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
   • odtworzenia aktu, którego księgi zostały zniszczone lub zagubione,
   • prostowania błędów pisarskich,
   • skrócenia terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa przed upływem m-ca, jeżeli małżeństwo zawierane będzie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
   • uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
  12. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych do tych ksiąg,
  13. sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz organizowanie uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia,
  14. przyjmowanie w formie protokołu oświadczenia ustnej woli spadkodawcy,
 • Wydziału Edukacji należy w szczególności:
  1. realizacja polityki edukacyjnej - zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach zerowych, sześcioletniej szkole podstawowej oraz 3-letnim gimnazjum, koordynowanie działań tych placówek,
  2. zakładanie, likwidacja i reorganizacja placówek oświatowych,
  3. zatwierdzanie projektów organizacyjnych oraz ich aneksów,
  4. sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych,
  5. prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do dyrektorów placówek oświatowych w tym:
   • prowadzenie ich akt osobowych,
   • przygotowanie oceny cząstkowej,
   • występowanie z wnioskami o nagrody dla wyróżniających się w pracy dyrektorów,
   • przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów,
  6. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  7. prowadzenie akt osobowych pracowników przedszkoli jednooddziałowych,
  8. pomoc dyrektorom w rozwiązywaniu problemów kadrowych,
  9. kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
  10. organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
  11. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  12. współorganizowanie wypoczynku śródrocznego dzieci - "zielone szkoły",
  13. koordynacja imprez międzyszkolnych,
  14. prowadzenie dokumentacji i wydawanie decyzji w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych,
  15. realizacja zadań wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
  16. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
  17. współpraca z pracodawcami w celu refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  18. współpraca z:
   • organami nadzorującymi placówki oświatowe,
   • stowarzyszeniami,
   • związkami zawodowymi,
  19. zakres działania Wydziału nie obejmuje zadań powierzonych do realizacji dyrektorom placówek a także zadań stanowiących przedmiot działania wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - zgodnie z postanowieniami ustalonych dla nich statutów,
 • Straży Miejskiej należy w szczególności:
  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
  5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianie przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,
 • Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:
  1. działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia społecznego dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych,
  2. przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy,
  3. przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Burmistrzowi:
   • projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   • projektu preliminarza na jego wykonanie,
   • projektu sprawozdania z jego wykonania,
  4. koordynacja i realizacja zadań wynikających z gminnego programu:
   • przygotowywanie umów, porozumień, zleceń,
   • rozliczanie wykonania rzeczowo-finansowego zadań programu w tym dotacji otrzymywanych przez instytucje realizujące zadania programu gminnego,
   • ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie zadań w ramach gminnego programu,
  5. współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  6. wdrażanie i przeprowadzanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
  7. nadzór nad pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  8. wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Pełnomocnika ds. Audytu i Kontroli Finansowej należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie planowanych kontroli działalności komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy wg opracowanego i zatwierdzonego przez Burmistrza planu kontroli,
  2. przeprowadzanie doraźnych kontroli działalności w podmiotach, o których mowa wyżej, na zlecenie organów gminy,
  3. kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
  4. wskazywanie Burmistrzowi przyczyn występujących nieprawidłowości jak i propozycji sposobów ich zapobiegania oraz eliminacji,
  5. zabezpieczenie dowodów i przygotowanie materiałów kwalifikujących sprawę do skierowania na drogę postępowania prokuratorskiego czy sądowego,
  6. kontrola właściwego wykorzystania przyznawanych z budżetu gminy dotacji na realizację zadań własnych gminy,
  7. badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
  8. dokonywanie okresowej oceny systemu planowania środków publicznych i dysponowania nimi,
  9. dokonywanie okresowej oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.21
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:32
Liczba odwiedzin strony: 7684 (ostatnie odwiedziny 2022.06.27 05:03:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny