Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Sprawozdania
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Sprawozdania Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 1. Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1 MB).  
 2. Opinia referencyjna Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (597 KB).  
 3. Informacja PKO Bank Polski S.A. o współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (627 KB).  
 4. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (80 KB).  
 5. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (54 KB).  
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 23.05.2008 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,5 MB).  
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  z dnia 20.05.2008 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1 MB).  
 8. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 - dokument można pobrać w formacie Format zip zip (1,9 MB).
 9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (5 MB).  
 10. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (874 KB).  
 11. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1 MB).  
 12. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (760 KB).  
 13. Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.03.2008 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (544 KB).
 14. Zestawienie przepływów pieniężnych na dzień 31.03.2008 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (935 KB). , Format xls xls (29 KB).
 15. Uchwała Nr 4100/IV/66/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu w wysokości 809.384 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Sala gimanstyczna Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach" - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,6 MB).
 16. Uchwała Nr 4100/IV/65/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu w wysokości 5.996.157 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,6 MB).
 17. Uchwała Nr 4100/IV/27/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (856 KB).
 18. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 - dokument można pobrać w formacie Format zip zip (889 KB).
 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 - dokument można pobrać w formacie Format zip zip (1,7 MB).
 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 - dokument można pobrać w formacie Format zip zip (249 KB).
 21. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2007 r. - można pobrać w formacie Format PDF PDF (249 KB).
 22. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2007 - można pobrać w formacie Format PDF PDF (537 KB).
   • Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku wg źródeł dochodów - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (75 KB).
   • Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (84 KB).
   • Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2007 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (69 KB).
   • Deficyt budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2007 oraz źródła jego finansowania - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (75 KB).
   • Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2007 roku - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (81 KB).
   • Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007 roku - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (72 KB).
   • Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i rachunków dochodów własnych w 2007 roku - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (79 KB).
   • Zestawienie dotacji udzielonych na realizację zadań bieżących z budżetu Gminy i Miasta w roku 2007 - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (55 KB).
   • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007 - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (85 KB).
   • Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w 2007 roku - można pobrać w formacie  Format PDF PDF (78 KB).
 23. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - KOREKTA - za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (755 KB).  
 24. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (744 KB).
 25. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 13.12.2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,6 MB).
 26. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) z dnia 10.12.2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1 MB).
 27. Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (97 KB).
 28. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,1 MB).  
 29. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,5 MB).  
 30. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 (korekta) - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (869 KB).  
 31. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (720 KB).
 32. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (332 KB).
 33. Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 marca 2007 - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (59 KB).
 34. Zestawienie przepływów pieniężnych Format PDF PDF (1.3 MB).
 35. Uchwała Nr 4100/V/206/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budŻetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budzetów w następnych latach  - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (824 KB).
 36. Uchwała Nr 4100/V/27/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.032.943 zł przedstawionego w projekcie budzetu na 2008 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (717 KB).
 37. Uchwała Nr 4100/V/204/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,6 MB).
 38. Uchwała Nr 4100/V/33/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (900 KB).

 

poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.11
Data udostępnienia: 2008.07.11 10:01:20
Liczba odwiedzin strony: 6456 (ostatnie odwiedziny 2021.10.05 21:19:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny