Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Szukanie w serwisie

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XVI/168/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 
XVI/167/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Sportu
XVI/166/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
XVI/165/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
XVI/164/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Sportu, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
XVI/163/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
XVI/162/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
XVI/161/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
XVI/160/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
XVI/159/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej kredytu na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare" w kwocie 3.197.083, - zł
XVI/158/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 rok
XVI/157/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XVI/156/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
XVI/155/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Radość” w Gliwicach przy ul. Banacha 10
XVI/154/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach na rok 2008, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”
XVI/153/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i sposobu ich przyznawania
XVI/152/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
XVI/151/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
XVI/150/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
XVI/149/07
z dnia 30.11.2007

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

XV/148/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Jendraszka złożonej na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XV/147/07
z dnia 26.10.2007
zmieniająca Uchwałę Nr XIV/120/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
XV/146/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 rok
XV/145/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. stanowiącej podstawę do określenia wysokości podatku rolnego w 2008 roku
XV/144/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujacych w 2008 roku
XV/143/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie wzorów formularzy w podatku rolnym obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku
XV/142/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz formularzy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2008 roku
XV/141/07
z dnia 26.10.2007
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
XV/140/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XV/139/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XV/138/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
XV/137/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w dwie jednostki organizacyjne: jednostkę budżetową - Zarząd Dróg i Służby Komunalne oraz zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
XV/136/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny
XV/135/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik, dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego “Bim Bom” w Rybniku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1b
XV/134/07
z dnia 26.10.2007
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogdana Knopika zamieszkałego przy ul. Olchowej 5 w Czerwionce-Leszczynach złożonej na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XIV/133/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 rok
XIV/132/07
z dnia 28.09.2007
zmieniająca Uchwałę Nr IX/92/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych
XIV/131/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/109/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku dotyczącej przystąpienia do projektu „e-Administracja w powiecie rybnickim” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
XIV/130/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmiany stawki jednostkowej będącej podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2007 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach
XIV/129/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok
XIV/128/07
z dnia 28.09.2007
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
XIV/127/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie
XIV/126/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
XIV/125/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola “Wesołe Nutki” w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4
XIV/124/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. p.n. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”
XIV/123/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
XIV/122/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XIV/121/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
XIV/120/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
XIV/119/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję w latach 2008-2011
XIV/118/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2020"
XIII/117/07
z dnia 07.09.2007
w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z krytej pływalni w Czerwionce-Leszczynach
XIII/116/07
z dnia 07.09.2007
w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach
XIII/115/07
z dnia 07.09.2007
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością drogową
XIII/114/07
z dnia 07.09.2007
w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach
XII/113/07
z dnia 10.08.2007
w sprawie zmian  w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 rok
XII/112/07
z dnia 10.08.2007
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
XII/111/07
z dnia 10.08.2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/109/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku dotyczącej przystąpienia do projektu "e-Administracja w powiecie rybnickim" w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
XII/110/07
z dnia 10.08.2007
w sprawie przystąpienia do projektu "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim" w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.22
Data udostępnienia: 2008.01.22 08:57:18
Liczba odwiedzin strony: 1928 (ostatnie odwiedziny 2019.01.14 15:12:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny