Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Szukanie w serwisie

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XXII/233/08
z dnia 25.04.2008
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok
XXII/232/08
z dnia 25.04.2008
w sprawie wydania zgody na przedłużenie terminu umowy dzierżawy gruntu pod garaże blaszane usytuowane poza terenem zabytkowego osiedla robotniczego "Familoki" w Czerwionce-Leszczynach obręb Czerwionka, nie wpisanego do rejestru zabytków i nie objętego nadzorem przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
XXII/231/08
z dnia 25.04.2008
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
XXII/230/08
z dnia 25.04.2008
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XXII/229/08
z dnia 25.04.2008
w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach
XXII/228/08
z dnia 25.04.2008
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stefana Mitury, złożonej na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XXII/227/08
z dnia 25.04.2008
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2007 rok
XXI/226/08
z dnia 28.03.2008
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok
XXI/225/08
z dnia 28.03.2008
w sprawie zmiany w Uchwale Nr III/15/98 Rady Mejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (z późniejszymi zmianami)
XXI/224/08
z dnia 28.03.2008
zmieniająca Uchwałę nr XVII/182/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych dla potrzeb zastępczego odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów
XXI/223/08
z dnia 28.03.2008
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/155/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola "Radość" w Gliwicach przy ul. Banacha
XXI/222/08
z dnia 28.03.2008
w sprawie ustalenia dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych
XXI/221/08
z dnia 28.03.2008
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych
XXI/220/08
z dnia 28.03.2008
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka ul. Furgoła
XX/219/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok
XX/218/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach" w kwocie 809.384,00 zł
XX/217/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5.996.157,00 zł
XX/216/08
z dnia 29.02.2008
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
XX/215/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Powiatu Rybnickiego
XX/214/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
XX/213/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie niezabudowanych nieruchomości gruntowych
XX/212/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
XX/211/08
z dnia 29.02.2008
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/184/2007 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu placów targowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XX/210/08
z dnia 29.02.2008
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/183/2007 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi odbioru odpadów stałych i płynnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wykonywane przez Zarząd Dróg i Służby Komunalne
XX/209/08
z dnia 29.02.2008
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/182/2007 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych dla potrzeb zastępczego odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów 
XX/208/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnot Mieszkaniowych, złożonej na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XIX/207/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe w latach 2008-2009 na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XIX/206/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok
XIX/205/08
z dnia 25.01.2008
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
XIX/204/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
XIX/203/08
z dnia 25.01.2008
zmieniająca Uchwałę nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczen przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i sposobu ich przyznawania
XIX/202/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
XIX/201/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
XIX/200/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czewrwionka-Leszczyny
XIX/199/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dziecko - mieszkańca Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczającego do Prywatnego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori "Bajtuś" w Rybniku
XIX/198/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny"
XIX/197/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2020"
XIX/196/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XIX/195/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 rok
XIX/194/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 rok
XIX/193/08
z dnia 25.01.2008
zmieniająca Uchwałę nr XXVII/230/04 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
XIX/192/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-leszczynach na 2008 rok
XIX/191/08
z dnia 25.01.2008
w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

 

poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.10
Data udostępnienia: 2008.06.10 11:22:47
Liczba odwiedzin strony: 1928 (ostatnie odwiedziny 2018.12.10 09:15:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny