Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/172/2005
z dnia 30.12.2005
w sprawie zmiany regulaminu wyposażenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach w okulary korygujące wzrok na stanowiskach obsługi monitorów ekranowych (komputerów)
0151/171/2005
z dnia 30.12.2005
w sprawie wynajęcia wolnych pomieszczeń w przychodni w Czerwionce-Leszczynach opuszczonych przez Fundację "Unia Bracka", na rzecz NZOZ "MEDIPOZ"
0151/170/2005
z dnia 30.12.2005
w sprawie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji środka trwałego
0151/169/2005
z dnia 30.12.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/168/2005
z dnia 30.12.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/167/2005
z dnia 19.12.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/166/2005
z dnia 19.12.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/165/2005
z dnia 19.12.2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; ochrona i promocja zdrowia; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, a także powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, jej składu osobowego oraz Regulaminu Działania
0151/164/2005
z dnia 15.12.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
0151/163/2005
z dnia 12.12.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/162/2005
z dnia 5.12.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/161/2005
z dnia 1.12.2005
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
0151/160/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2006"
0151/159/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/158/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/157/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
0151/156/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/155/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie ustalenia dodatkowej opłaty za pozyskiwany nowy produkt ze zwałów płaskich przez ich dzierżawcę - "ZOWER" Sp. z o.o.
0151/154/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy
0151/153/2005
z dnia 28.11.2005
w sprawie organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dostawa samochodu specjalistycznego"
0151/152/2005
z dnia 28.11.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny"
0151/151/2005
z dnia 22.11.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/150/2005
z dnia 21.11.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny"
0151/149/2005
z dnia 14.11.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/148/2005
z dnia 14.11.2005
w sprawie dzierżawy gruntu
0151/147/2005
z dnia 14.11.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Piotra Kucharzewskiego
0151/146/2005
z dnia 14.11.2005
w sprawie powołania zespołu spisowego
0151/145/2005
z dnia 14.11.2005
w sprawie weryfikacji sald kont księgowych
0151/144/2005
z dnia 14.11.2005
w sprawie powołania zespołów spisowych
0151/143/2005
z dnia 14.11.2005
w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
0151/142/2005
z dnia 10.11.2005
w sprawie darowizny sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych
0151/141/2005
z dnia 8.11.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/140/2005
z dnia 8.11.2005
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2006
0151/139/2005
z dnia 2.11.2005
w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2005/2006 na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/138/2005
z dnia 2.11.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku"
0151/137/2005
z dnia 31.10.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/136/2005
z dnia 31.10.2005
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach
0151/135/2005
z dnia 24.10.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/134/2005
z dnia 24.10.2005
w sprawie zagospodarowania mienia ruchomego pozostałego po zlikwidowanym ZOZ-ie Czerwionka-Leszczyny
0151/133/2005
z dnia 21.10.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/132/2005
z dnia 17.10.2005
w sprawie organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stanowice"
0151/131/2005
z dnia 14.10.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/130/2005
z dnia 7.10.2005
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
0151/129/2005
z dnia 6.10.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/128/2005
z dnia 3.10.2005
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
0151/127/2005
z dnia 3.10.2005
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
0151/126/2005
z dnia 3.10.2005
w sprawie użyczenia terenu
0151/125/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/124/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmian w zakładowym planie kont w Urzędzie Gminy i Miasta
0151/123/2005
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/122/2005
z dnia 29.09.2005
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
0151/121/2005
z dnia 29.09.2005
w sprawie organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stanowice"
0151/120/2005
z dnia 28.09.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare"
0151/119/2005
z dnia 28.09.2005
w sprawie powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/118/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie dzierżawy gruntu
0151/117/2005
z dnia 22.09.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na zadanie pt.: "Przebudowa nawierzchni ulicy Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów" - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Piorytet 3 - Rozwój lokalny, działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
0151/116/2005
z dnia 22.09.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/115/2005
z dnia 21.09.2005
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w magazynie gminy i miasta
0151/114/2005
z dnia 14.09.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
0151/113/2005
z dnia 12.09.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/112/2005
z dnia 6.09.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/111/2005
z dnia 5.09.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/110/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare
0151/109/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy usługi: "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2005 w kwocie 2 572 026 PLN"
0151/108/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/107/2005
z dnia 31.08.2005
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach pani mgr Ewie Szopa
0151/106/2005
z dnia 23.08.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/105/2005
z dnia 23.08.2005
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny
0151/104/2005
z dnia 23.08.2005
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny
0151/103/2005
z dnia 23.08.2005
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja
0151/102/2005
z dnia 16.08.2005
w sprawie przekazania w pozostałe koszty operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kwoty nieściągalnej zaległości czynszowej
0151/101/2005
z dnia 16.08.2005
w sprawie zniszczenia spisów wyborców zamieszkałych na terenie dzielnicy Czerwionka Karolinka oraz sołectwa Książenice
0151/100/2005
z dnia 12.08.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/99/a/2005
z dnia 5.08.2005
w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare
0151/99/2005
z dnia 27.07.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/98/a/2005
z dnia 26.07.2005
w sprawie rozpatrzenia wniosku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare
0151/98/2005
z dnia 25.07.2005
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego odpłatnego użytkowania części nieruchomości, zabudowanej lokalem "Sztygarka", położonym w Parku im. Furgoła
0151/97/2005
z dnia 25.07.2005
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego użyczenia terenów
0151/96/2005
z dnia 25.07.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/95/2005
z dnia 20.07.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/94/2005
z dnia 18.07.2005
w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare
0151/93/2005
z dnia 12.07.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/92/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Beaty Romaniuk
0151/91/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Katarzyny Bober
0151/90/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Dominiki Morciniec-Otremba
0151/89/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Eweliny Procek
0151/88/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Sylwii Firek
0151/87/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Teresy Adynowskiej
0151/86/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Edyty Wojtyńskiej
0151/85/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Tomasza Zająca
0151/84/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Agnieszki Baranowskiej
0151/83/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Hanny Kutek
0151/82/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Doroty Nowak
0151/81/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Marzeny Kempny-Ptaczek
0151/80/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Marleny Stephan
0151/79/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Joanny Winkler
0151/78/2005
z dnia 5.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Czerniak
0151/77/2005
z dnia 1.07.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny"
0151/76/2005
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/75/2005
z dnia 29.06.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/74/2005
z dnia 29.06.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 r.
0151/73/2005
z dnia 23.06.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/72/2005
z dnia 23.06.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz dzierżawy
0151/71/2005
z dnia 16.06.2005
w sprawie ustalenia stawek wywoławczych na przetarg dla lokali w adaptowanych przejściach klatek oraz stawki na zaplecze przynależne do lokalu w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/70/2005
z dnia 16.06.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/69/2005
z dnia 15.06.2005
w sprawie użyczenia terenu basenów otwartych
0151/68/2005
z dnia 15.06.2005
w sprawie użyczenia basenu krytego
0151/67/2005
z dnia 15.06.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w okresie roku szkolnego 2005/2006"
0151/66/2005
z dnia 7.06.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Likwidacja ogrzewania piecowego w dzielnicy Leszczyny"
0151/65/2005
z dnia 7.06.2005
w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/64/2005
z dnia 6.06.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/63/2005
z dnia 3.06.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/62/2005
z dnia 3.06.2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny polegającego na adaptacji dowolnego budynku niezagospodarowanego, będącego własnością gminy, na schronisko dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, jej składu osobowego oraz regulaminu działania
0151/61/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/60/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie ogłoszenia konkursu pod hasłem "Estetyczne zagospodarowanie zagród"
0151/59/2005
z dnia 30.05.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
0151/58/2005
z dnia 17.05.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/57/2005
z dnia 16.05.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy dla zadania "Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum"
0151/56/2005
z dnia 16.05.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zadania "Utrzymanie bieżące targowiska w dzielnicy Czerwionka przy ul. 3 Maja"
0151/55/2005
z dnia 15.05.2005
w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach oraz jednostkach organizacyjnych gminy
0151/54/2005
z dnia 9.05.2005
w sprawie dzierżawy gruntu pod uprawy rolne
0151/53/2005
z dnia 9.05.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
0151/52/2005
z dnia 9.05.2005
w sprawie dzierżawy terenu składającego się z działek 2882/68 i 2883/68 o łącznej powierzchni 6,6257 ha
0151/51/2005
z dnia 9.05.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/50/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/49/2005
z dnia 28.04.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/48/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie dzierżawy terenu składającego się z działek 2882/68 i 2883/68 o łącznej powierzchni 6,6257 ha
0151/47/2005
z dnia 19.04.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/46/2005
z dnia 12.04.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na wykonanie zadania "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego teren ulicy Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare w Leszczynach"
0151/45/2005
z dnia 12.04.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/44/2005
z dnia 6.04.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na realizację zadań inwestycyjno-remontowych realizowanych w pasie drogowym dróg gminnych
0151/43/2005
z dnia 5.04.2005
w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy
0151/42/2005
z dnia 1.04.2005
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
0151/41/2005
z dnia 1.04.2005
w sprawie obciążenia gruntów komunalnych nieodpłatnym prawem użytkowania
0151/40/2005
z dnia 1.04.2005
w sprawie obciążenia gruntów komunalnych nieodpłatnym prawem użytkowania
0151/39/2005
z dnia 1.04.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów
0151/38/2005
z dnia 1.04.2005
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów
0151/37/2005
z dnia 29.03.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 r.
0151/36/2005
z dnia 29.03.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/35/2005
z dnia 23.03.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
0151/34/2005
z dnia 21.03.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/33/2005
z dnia 21.03.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/32/2005
z dnia 14.03.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/31/2005
z dnia 1.03.2005
w sprawie użyczenia terenów
0151/30/2005
z dnia 1.03.2005
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
0151/29/2005
z dnia 1.03.2005
w sprawie użyczenia terenów
0151/28/2005
z dnia 1.03.2005
w sprawie użyczenia terenów
0151/27/2005
z dnia 1.03.2005
w sprawie odpłatnego korzystania z gruntów przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
0151/26/2005
z dnia 1.03.2005
w sprawie obciążenia gruntów komunalnych nieodpłatnym prawem użytkowania
0151/25/2005
z dnia 1.03.2005
w sprawie dzierżawy terenów
0151/24/2005
z dnia 1.03.2005
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/23/2005
z dnia 1.03.2005
w sprawie powierzenia panu Leonardowi Piórecki stanowiska p.o. dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/22/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/21/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy
0151/20/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2005"
0151/19/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/159/2004 dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; nauka, edukacja i wychowanie; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, jej składu oraz regulaminu działania
0151/18/2005
z dnia 21.02.2005
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/17/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie dzierżawy gruntu pod uprawy rolne
0151/16/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/15/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok
0151/14/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/13/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie powierzenia pani Elżbiecie Wojaczek stanowiska p.o. dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/12/2005
z dnia 7.02.2005
w sprawie dzierżawy terenu składającego się z działek 2882/68 i 2883/68 o łącznej powierzchni 6,6257 ha
0151/11/2005
z dnia 7.02.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/10/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
0151/9/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Aliny Woźniak
0151/8/2005
z dnia 24.01.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2005 rok
0151/7/2005
z dnia 17.01.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 r.
0151/6/2005
z dnia 17.01.2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 r.
0151/5/2005
z dnia 17.01.2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2005 r.
0151/4/2005
z dnia 10.01.2005
w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2004-2015
0151/3/2005
z dnia 10.01.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/2/2005
z dnia 10.01.2005
w sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego w gminie Czerwionka-Leszczyny" i "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w gminie Czerwionka-Leszczyny"
0151/1/2005
z dnia 10.01.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.01
Data udostępnienia: 2006.02.07 11:53:27
Liczba odwiedzin strony: 3660 (ostatnie odwiedziny 2020.01.18 00:41:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny