Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Straż Miejska
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9 (budynek Straży Miejskiej), 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 25, 431 19 28
e-mail: sm@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny pracy:

od poniedziałku do piątku:

I zmiana: od 700 do 1500
II zmiana: od 1400 do 2200
III zmiana: od 2200 do 600

sobota od 700 do 1500

komendant: Adam Reniszak, tel.: (32) 429 59 77
e-mail: sm.k@czerwionka-leszczyny.com.pl

Straż Miejska została powołana do życia 6 stycznia 1992 roku zarządzeniem burmistrza. Celem jej utworzenia była ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz egzekwowanie prawa miejscowego na terenie gminy. Zadania i zakres uprawnień straży określiła ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę organizacyjną określił regulamin uchwalony przez Radę Miejską na podstawie powyższej ustawy.

Obecnie łącznie zatrudnionych jest dziesięciu wykwalifikowanych strażników, mających do dyspozycji jeden samochód służbowy, którzy pełnią służbę w systemie trzyzmianowym.

Do zadań straży należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w  przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
 • pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonując zadania, o których mowa, mają prawo do:

 • udzielania pouczeń,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się w nagłych wypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz do organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Straż Miejska aktywnie włącza się do działań zapobiegawczych i profilaktycznych:

 • uczestniczy w całej gamie przedsięwzięć organizacyjnych w ramach programu „Bezpieczne Miasto”,
 • prowadzi pogadanki z dziećmi ze szkół podstawowych na temat kształtowania prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego, czy poruszania się na drogach,
 • wspólnie z Policją uczestniczy w akcjach prewencyjnych („Znicz”, „Bezpieczna droga do szkoły” itp.),
 • współdziała z jednostkami Straży Leśnej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,
 • współpracuje z szeregiem innych instytucji takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, schroniska i przytuliska dla bezdomnych, Sanepid i wiele innych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Reniszak, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 (budynek Straży Miejskiej), 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 77, e-mail: sm.k@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.04.14
Data udostępnienia: 2006.04.14 12:41:33
Liczba odwiedzin strony: 11953 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 16:34:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny