Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Organizacyjny
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 38, 429 59 44
e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: Maria Wowra, pok. nr 20, tel. (32) 429 59 39
e-mail: og.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 • opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Urzędu,
 • nadzorowanie przestrzegania obowiązujących w Urzędzie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych,
 • organizacja szkoleń w siedzibie Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na szkolenia, seminaria i kursy,
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzenie spraw płacowych oraz gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń,
 • prowadzenie spraw związanych z kształceniem się pracowników oraz praktykami uczniowskimi i studenckimi,
 • czuwanie nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
 • zapewnienie należytego zabezpieczenia i ochrony mienia Urzędu,
 • zapewnienie prawidłowego stanu technicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP w budynkach Urzędu,
 • prowadzenie całości spraw gospodarczych Urzędu, prowadzenie ewidencji, zamawianie i likwidacja pieczęci urzędowych,
 • prenumerata czasopism,
 • archiwizowanie akt Urzędu,
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zapisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • współpraca z Radami Dzielnicowymi, Sołeckimi i Osiedlowymi w zakresie spraw gospodarczych i organizacyjnych,
 • nadzorowanie poprawnego działania wewnętrznej sieci telefonicznej,
 • nadzór nad właściwym korzystaniem z sieci telefonicznej przez pracowników Urzędu,
 • nadzorowanie eksploatacji sprzętu kserograficznego, wnioskowanie o jego wymianę,
 • nadzór nad instalacjami antywłamaniowymi Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z dozorowaniem budynków Urzędu,
 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w opracowywaniu zakładowych regulaminów pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.01
Data udostępnienia: 2007.02.01 14:19:37
Liczba odwiedzin strony: 2908 (ostatnie odwiedziny 2022.06.30 16:51:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny