Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Gospodarki Komunalnej
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 18, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 46, 431 19 72
e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: mgr inż. Krzysztof Kulesa, pok. nr 18a, tel. (32) 429 59 55
e-mail: gk.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego oświetlenia dróg, ulic i placów,
 • inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie standardu oświetlenia ulic oraz obniżenie opłat za energię,
 • zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości, w tym przystanków autobusowych,
 • utrzymanie targowisk oraz pobór opłaty targowej,
 • współdziałanie w zakresie realizacji zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • współudział w akcji sanitarnej w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi odpowiadającymi za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i gazu,
 • koordynowanie zadań w zakresie utrzymania zieleni,
 • współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw prowadzonych przez wydział,
 • współdziałanie z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • współdziałanie z komórką odpowiedzialną za realizację zapisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania w zakresie gospodarki komunalnej,
 • zakładanie, rozszerzanie cmentarzy komunalnych oraz nadzór nad ich bieżącym utrzymaniem, ochrona miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego,
 • organizacja lokalnego transportu zbiorowego oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad świadczeniami usług przewozowych,
 • wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób - usługi „TAXI”, oraz transportu zbiorowego na terenie gminy,
 • opiniowanie i programowanie potrzeb telekomunikacyjnych gminy - współpraca z podmiotami realizującymi te usługi,
 • współpraca z Urzędem Pocztowym w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców gminy,
 • wydawanie decyzji na wywóz stałych i płynnych odpadów komunalnych.

System Informacji o Środowisku: www.czerwionka-leszczyny.sios.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 55, e-mail: gk.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:54
Liczba odwiedzin strony: 3911 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 12:20:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny