Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Finansowo-Budżetowy
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 2, 3, 8, 10, 12, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
e-mail: fn@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

pok. nr 7 (USC) - podatki lokalne, tel. (32) 429 59 75
pok. nr 7 (USC)- podatki lokalne, tel. (32) 429 59 29
pok. nr 8 - księgowość, tel. (32) 429 59 74
pok. nr 8 - płace, tel. (32) 429 59 70
pok. nr 7 (USC) - podatki od środków transportu, tel. (32) 429 59 29, (32) 429 59 75
pok. nr 12 - księgowość, tel. (32) 429 59 32, 429 59 37
kasa nr 1 - pok. nr 1, tel. (32) 429 59 28

czynna:

poniedziałek od 730 do 1400
od wtorku do piątku od 730 do 1230
                                    
od 1400 do 1530

kasa nr 2 - pok. nr 6, tel. (32) 429 59 41

czynna:

poniedziałek od 9 00 do 12 30
                        od 14 00 do 17 00

od wtorku do piątku od 7 30 do 14 00


skarbnik: Teresa Czajka, pok. nr 8, tel. (32) 429 59 73
główna księgowa, Ewelina Falkiewicz, pok. nr 10, tel. (32) 429 59 59
e-mail: ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

 1. Referat Podatków:
  • wymiar podatków i opłat lokalnych,
  • przygotowywanie rozstrzygnięć dotyczących ulg, zwolnień i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych,
  • wykonywanie kontroli podatkowej,
  • prowadzenie postępowania w zakresie opłaty skarbowej,
  • opracowywanie i ogłaszanie propozycji udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom,
  • ewidencja wpłat podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej,
  • nadzór nad poborem opłaty targowej w tym:
   • kontrola poboru opłaty targowej,
   • ewidencja i oznaczenie nominalnej wartości dowodów opłaty targowej.
 2. Referat Finansowo-Budżetowy:
  • opracowywanie prognoz finansowych dla gminy,
  • organizacja i wykonywanie prac związanych z planowaniem i zatwierdzaniem budżetu gminy,
  • ewidencja bieżącej realizacji budżetu, okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
  • opracowywanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie,
  • ewidencja zaangażowania środków tj. umów zawieranych przez gminę na dostawę materiałów, towarów lub usług,
  • negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na zadania zlecone bądź powierzone,
  • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych w temacie dotyczącym wyboru banku prowadzącego obsługę gminy zaciągania kredytów i pożyczek w ramach zapisu w budżecie oraz sporządzanie stosownych umów,
  • przygotowywanie porozumień w zakresie realizacji zadań wspólnych z innymi organami samorządowymi.
 3. Referat Księgowości:
  • prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej urzędu jako jednostki budżetowej,
  • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji,
  • ewidencja, rozliczanie i windykacja należności urzędu innych niż podatki i opłaty lokalne,
  • finansowanie jednostek i zakładów budżetowych - uruchamianie środków i kontrola ich wydatkowania,
  • obsługa kasowa petentów,
  • obsługa finansowo-księgowa jednostek budżetowych tj. Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  • kompleksowa obsługa płacowa pracowników urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  • ewidencja opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
  • współudział w korektach i wdrażaniu obowiązujących oraz nowych systemów ewidencji komputerowej w zakresie zagadnień będących przedmiotem działania wydziału,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów normatywnych w zakresie rachunkowości i finansów,
  • przyjmowanie sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu od jednostek i zakładów budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Czajka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 8, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 73, e-mail: ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.16
Data udostępnienia: 2007.02.16 10:29:02
Liczba odwiedzin strony: 3458 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 08:44:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny