Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gimnazjum nr 2
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Ogrodowa 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 422 96 28
dyrektor: mgr Joanna Trela

Gimnazjum nr 2 jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Szkoły,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z radą pedagogiczną, radą szkoły, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców określone są w statucie jednostki.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym oraz programie profilaktyki szkoły. W szczególności szkoła zapewnia:

 • realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 • upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
 • zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Do zadań szkoły w zakresie nauczania należą:

 • nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

Gimnazjum nr 2 funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

 • Statut Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach,
 • regulaminy wewnętrzne:
  • Regulamin Pracy,
  • Regulamin Rady Pedagogicznej,
  • Regulamin Rady Szkoły,
  • Regulamin Rady Rodziców,
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
  • Regulamin Dyżurów,
  • Regulamin Wycieczek,
  • Regulamin przyznawania tytułu Najlepszego Sportowca Szkoły,
  • Regulamin przyznawania nagrody im. Andrzeja Radka.

Placówka prowadzi rejestry i ewidencje zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt w Oświatowych Jednostkach Organizacyjnych Gmin opracowanym na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych:

 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr decyzji dyrektora szkoły,
 • rejestr zarządzeń,
 • rejestr ewidencji wydawanych świadectw i zaświadczeń,
 • rejestr wniosków dot. awansu zawodowego,
 • rejestr aktów nadania stopnia naucz. kontraktowego,
 • rejestr upoważnień,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • ewidencję dzieci,
 • ewidencję uczniów,
 • dziennik korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • księgę kontroli organów nadzoru i Sanepidu.

Informacji na temat zasad udostępniania danych udziela dyrektor gimnazjum, wicedyrektor gimnazjum i sekretarz szkoły.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Joanna Trela, Gimnazjum nr 2, ul. Ogrodowa 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 422 96 28, e-mail: g2.leszczyny2@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.30
Data udostępnienia: 2008.05.30 11:10:46
Liczba odwiedzin strony: 14411 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 09:19:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny