Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Wiejska 20, 44-246 Szczejkowice
tel.: (32) 431 78 55
dyrektor: mgr Anna Jaksik

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Nadzoru Pedagogicznego w Rybniku. Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez:

 • rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności,
 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
 • realizację podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych,
 • wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych,
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów realizując zajęcia pozalekcyjne,
 • poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 • dochodzenie do rozumienia a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

Placówka prowadzi rejestry zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt w Oświatowych Jednostkach Organizacyjnych Gmin opracowanym na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez sekretariat szkoły i dostępny w sekretariacie codziennie w godzinach urzędowania. Zasady udostępniania danych są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Dane udostępnia sekretariat i dyrektor szkoły w godzinach urzędowania placówki.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Jaksik, Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, ul. Wiejska 20, 44-246 Szczejkowice, tel.: (32) 431 78 55, e-mail: sp.szczejkowice@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:53
Liczba odwiedzin strony: 9519 (ostatnie odwiedziny 2019.03.24 09:02:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny