Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Szkoła Podstawowa nr 6
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Gliwicka 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 24 46
dyrektor: mgr Bogusław Kotwa

Szkoła Podstawowa nr 6 jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia szkoły,
 • umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez organizowanie zajęć dodatkowych i kół przedmiotowych,
 • umożliwia młodzieży rozwijanie swych zainteresowań artystycznych i sportowych poprzez organizowanie stosownych zajęć,
 • sprawuje nad uczniami opiekę odpowiednią do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • uwzględnia cele wychowania w szkolnym programie wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli,
 • umożliwia młodzieży organizowanie się w grupy, zespoły, organizacje, które działają w ramach czasu wolnego, a ich statutowa działalność jest zgodna z aktami wykonawczymi ustawy,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnie z podstawą programową i programami nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 • udziela młodzieży pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • utrzymuje prozdrowotne warunki pracy ucznia, zapewnia bezpieczeństwo nauczania w każdej formie pracy szkoły,
 • opiekuje się uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 • umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • kształtuje umiejętność rzetelnej pracy, współdziałania w grupie, uczy samorządności, wyrównuje szanse uczniów i prowadzi profilaktykę społeczną,
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

Szkoła Podstawowa nr 6 funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

Placówka prowadzi rejestry zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt w Oświatowych Jednostkach Organizacyjnych Gmin opracowanym na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez sekretarza szkoły. Informacji na temat zasad udostępniania danych udziela dyrektor szkoły.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogusław Kotwa, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gliwicka 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 24 46, e-mail: sp6.czuchow@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:52
Liczba odwiedzin strony: 9076 (ostatnie odwiedziny 2020.02.28 23:01:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny