Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Akt założycielski
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

al. św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 81 82
e-mail: kurier@czerwionka-leszczyny.com.pl, kuriercl@gazeta.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 800 do 1600

prezes zarządu i redaktor naczelny: mgr Robrt Ratajczak

Redakcja Gazety Lokalnej Kurier jest jednostką organizacyjną gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, działającą w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Władzami spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania, zbywanie lub nabywanie nieruchomości,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 • zbycie środka trwałego o wartości przekraczającej równowartość 6 000 EUR (sześć tysięcy EUR),
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 • emisja obligacji,
 • wybór członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenie Wspólników,
 • ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, według zasad regulaminu Rady Nadzorczej,
 • tworzenie funduszy celowych (fundusz nagród i inne),
 • decydowanie o przeznaczeniu funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
 • podejmowanie uchwał co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty Spółki przewyższały wartość kapitału zapasowego i połowę kapitału zakładowego,
 • inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenie Wspólników aktem założycielskim lub przepisami kodeksu handlowego.

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników. Członkami Rady Nadzorczej nie może być prezes Zarządu ani pracownicy zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, który zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy lub na żądanie 2 członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki, nie może jednak wkraczać w kompetencje zastrzeżone dla innych organów spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

 • coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z wyników kontroli,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem §21 ust. 3,
 • rozpatrywanie sporów między wspólnikami, związanych z wykonywaniem umowy oraz sporów pomiędzy Zarządem a wspólnikami,
 • dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 • przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego testu umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd w trybie określonym w §27 ust. 2.

Zarząd kieruje działalnością spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. Zarząd spółki jest jednoosobowy i składa się z prezesa Zarządu, którego powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego prezesa, którego powołują wspólnicy. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, przy czym kadencja pierwszego Zarządu trwa do udzielenia pokwitowania za pierwszy pełny rok kalendarzowy działalności spółki. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których przepisy kodeksu handlowego lub akt założycielski nie zastrzegają do właściwości pozostałych władz spółki.

Do podstawowych zadań realizowanych przez spółkę należy:

 • wydawanie miesięcznika Kurier, jako gazety lokalnej,
 • dystrybucja miesięcznika i promocja gazety,
 • prowadzenie działalności wydawniczej oraz reklamowej w ramach wydawanej gazety,
 • tworzenie warunków sprzyjających realizacji prawa do informacji w gazecie oraz do udziału w konsultacjach społecznych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Robert Ratajczak, Redakcja Gazety Lokalnej Kurier Sp. z o.o., al. św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 82, e-mail: kurier@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.04.14
Data udostępnienia: 2006.04.14 12:41:32
Liczba odwiedzin strony: 18808 (ostatnie odwiedziny 2020.02.28 18:20:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny