Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 20 39, 431 11 66, 431 81 52
e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700 (przyjmowanie klientów do 1530)

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

w piątek od 730 do 1530 (przyjmowanie klientów do 1400)

kasa czynna:

poniedziałek od 900 do 1245

wtorek od 900 do 1345

środa - nieczynna

czwartek od 900 do 1245

piątek od 900 do 1345

dyrektor: mgr Krystyna Niedobecka
e-mail: ops.d@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest budżetową jednostką organizacyjną gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Działalność ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.

Podstawowym aktem prawnym, porządkującym zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r ( Dz .U. Nr 64. poz. 593 z późn. zm.), zgodnie z którą pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Ośrodkiem kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności, dobór pracowników, powierzone składniki majątkowe. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. W czasie nieobecności dyrektora, pracą Ośrodka kieruje zastępca dyrektora, który wykonuje ponadto inne zadania powierzone mu w zakresie czynności. Ponadto strukturę organizacyjną tworzą:

 • sekcja finansowo-księgowa,
 • pracownicy administracyjno-pomocniczy,
 • sekcja opieki środowiskowej,
 • placówka opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa.

Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora, jego zastępcy oraz jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej ośrodka określony jest w statucie jednostki. Szczegółowa struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej opisana jest w regulaminie organizacyjnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych, a także wynikające z uchwał Rady Miejskiej.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z  klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem
 • praca socjalna
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • dożywianie dzieci
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu

Ponadto na podstawie uchwały nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30.06.2005 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z dnia 27 sierpnia 2004 r.)

Warunkiem wydania powyższej decyzji jest:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • przeprowadzenie rodzinnego wywiadu srodowiskowego
 • stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej, jest warunkiem nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 477,- zł
 • dla osoby w rodzinie - 351,-zł

Ośrodek Pomocy Społecznej posiada również placówki terenowe, w których w wyznaczonych dniach i godzinach można kontaktować się z dyżurującym pracownikiem socjalnym. Placówki terenowe znajdują się w następujących punktach:

Punkt Terenowy nr 1 w Czerwionce

ul. 3-go Maja 15, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 10 81
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 800 do 1330

 

Punkt Terenowy nr 2 w Leszczynach

ul. ks. Pojdy 35, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 58 76
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 800 do 1330

 

Punkt Terenowy nr 3 w Bełku

ul. Palowicka 2, 44-230 Bełk
tel. (32) 431 66 96
godziny urzędowania:

poniedziałek od 800 do 1100

wtorek od 800 do 1100

środa od 800 do 1100

czwartek od 800 do 1100

piątek od 800 do 1100

 

Punkt Terenowy nr 4 w Dębieńsku

ul. Odrodzenia 12, 44-234 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 427 31 03
godziny urzędowania:

wtorek od 800 do 1100

środa od 800 do 1100

piątek od 800 do 1100

 

Punkt Terenowy nr 5 w Książenicach

ul. ks. Pojdy 98a, 44-213 Książenice
tel. (32) 431 29 20
godziny urzędowania:

poniedziałek od 800 do 1100

środa od 800 do 1100

 

Punkt Terenowy nr 6 w Stanowicach

ul. Zwycięstwa 45, 44-230 Stanowice
tel. (32) 431 10 83
godziny urzędowania:

wtorek od 800 do 1100

czwartek od 800 do 1100

piątek od 800 do 1100

 

Punkt Terenowy nr 7 w Palowicach

ul. Szeroka 2, 44-246 Palowice
tel. (32) 431 75 08
godziny urzędowania:

poniedziałek od 800 do 1100

wtorek od 800 do 1100 

środa od 1100 do 1600

czwartek od 800 do 1100

piątek od 800 do 1100

 

Punkt Terenowy w Przegędzy

ul. Szkolna 13a, 44-238 Przegędza
godziny urzędowania:

środa od 1200 do 1400

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 20 39, e-mail: ops.d@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.20
Data udostępnienia: 2008.05.20 09:56:09
Liczba odwiedzin strony: 25705 (ostatnie odwiedziny 2019.02.16 08:49:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny