Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta utworzoną w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

§2

 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Czerwionka-Leszczyny.
 2. Ośrodek obejmuje swoim działaniem obszar Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Rozdział II
Przedmiot zadania

§3

 1. Ośrodek wspomaga osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. Ośrodek podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 4. Potrzeby osób i rodzin zostają uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

§4

 1. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej i przepisami wydanymi na jej podstawie, obejmujące w szczególności:
  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • świadczenie usług przewidzianych ustawą oraz innymi ustawami,
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
  • inne zadania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, uchwał Rady Miejskiej oraz porozumień zawartych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny z organami administracji rządowej.

§5

 1. Ośrodek wykonuje zarówno zadania własne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jak i zadania zlecone Gminie i Miastu, wynikające z przepisów prawa.
 2. Ośrodek realizuje także zadania własne gminy wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§6

W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współdziała z istniejącymi na obszarze jego działania organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz przedsiębiorcami.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Ośrodka

§7

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Zastępca Dyrektora Ośrodka,
 • Pracownicy administracyjno-pomocniczy,
 • Sekcja Finansowo-Księgowa,
 • Sekcja Opieki Środowiskowej,
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe.

§8

 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności, dobór pracowników, powierzone składniki majątkowe.
 2. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka zawiera i rozwiązuje Burmistrz Gminy i Miasta.
 3. Do dokonywania czynności prawnych w sprawach majątkowych Ośrodka, Dyrektor jest upoważniony w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta.
 4. Dyrektor Ośrodka wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza Gminy i Miasta, a także składa sprawozdania Wojewodzie z realizacji zadań zleconych oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

§9

Zastępca Dyrektora kieruje pracą Ośrodka w czasie nieobecności Dyrektora oraz wykonuje inne zadania powierzone mu w zakresie czynności.

§10

 1. Z pracownikami Ośrodka stosunek pracy nawiązuje na podstawie umowy o pracę i rozwiązuje Dyrektor Ośrodka.
 2. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka.
 3. W celu realizacji zadań Ośrodka, Dyrektor może wydawać zarządzenia, regulaminy i instrukcje regulujące wewnętrzną organizację i tryb działania Ośrodka.

§11

Dyrektor tworzy odpowiednie stanowiska pracy dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Plany etatyzacji i jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

§12

Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i Miasta, działającą według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§13

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym", zatwierdzany na każdy rok kalendarzowy przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
 3. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych.
 4. Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przez pracowników sekcji finansowo-księgowej na czele z głównym księgowym.

§14

Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy i Miasta, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.

§15

Ośrodek może tworzyć środki specjalne z dochodów otrzymywanych z tytułu innej działalności ubocznej, a także ze spadków, zapisów i darowizn. Środki specjalne przeznacza się na poprawę standardu usług Ośrodka. Środki te nie mogą być przekazywane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działalności podstawowej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§16

 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta.
 2. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 3. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach.
 4. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jej uchwalenia.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 20 39, e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.29
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:29
Liczba odwiedzin strony: 2539 (ostatnie odwiedziny 2019.01.11 20:44:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny