Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gimnazjum nr 1
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. ks. Pojdy 77c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 427 10 81
dyrektor: mgr Iwona Flajszok

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców określone są w statucie jednostki.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniające Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 oraz Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 dostosowany do potrzeb środowiska, a w szczególności:

 • umożliwia wszechstronny rozwój intelektualny dostosowując treści kształcenia do indywidualnych, aktualnych możliwości uczniów, ich wieku zainteresowań i aspiracji,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez organizację wewnątrzszkolnego systemu zajęć z preorientacji zawodowej,
 • wspomaga rodziców w wychowaniu, realizując opracowany przy ich współudziale program wychowawczy,
 • organizuje proces nauczania uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów,
 • zapewnia pomoc psychologiczną przez zatrudnienie pedagoga i współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi placówkami,
 • stwarza optymalne warunki dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy mogą realizować indywidualny program lub tok nauczania i ukończyć szkołę w skróconym czasie,
 • dba o bezpieczeństwo i higieniczne warunki nauki w czasie pobytu uczniów w szkole oraz w trakcie zajęć realizowanych przez szkołę,
 • wspiera uczniów w trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych, współpracując m.in. z ośrodkiem zdrowia, z ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem do spraw uzależnień i innymi instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego oraz pomocy specjalistycznej,
 • uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci organizuje na ich życzenie naukę religii,
 • kształtuje wewnątrzszkolne stosunki społeczne z uwzględnieniem zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
 • umożliwia podmiotom szkoły podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej.

Gimnazjum nr 1 funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

Placówka prowadzi rejestry zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt w Oświatowych Jednostkach Organizacyjnych Gmin opracowanym na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Instrukcja kancelaryjna stanowi załącznik do ww. rozporządzenia i zawiera m.in. jednolity rzeczowy wykaz akt dla tych organów.

Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez sekretarza szkoły i znajduje się do wglądu w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach. Informacji na temat zasad udostępniania danych udziela dyrektor gimnazjum.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Iwona Flajszok, Gimnazjum nr 1, ul. ks. Pojdy 77c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 427 10 81, e-mail: g1.leszczyny@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:51
Liczba odwiedzin strony: 15893 (ostatnie odwiedziny 2019.04.23 02:03:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny