Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. 3 Maja 15, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 29 87

e-mail: biblioteka@czerwionka-leszczyny.com.pl
czynna:

poniedziałek: od 800 do 1800
wtorek: od 800 do 1800
środa: od 800 do 1800

czwartek: od 1000 do 1500
piątek: od 800 do 1800
pierwsze dwie pracujące soboty miesiąca: od 800 do 1500

kierownik: Gabriela Cisek

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta jest instytucją upowszechniania kultury gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, służącą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informatycznych i kulturalnych społeczności gminy i miasta oraz uczestniczącą w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, a nadzór merytoryczny nad jej działalnością sprawuje Biblioteka Powiatowa utworzona dla powiatu rybnickiego. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta może bezpośrednio korzystać z pomocy biblioteki pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

Biblioteką kieruje dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy, ustala regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora placówki.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy i miasta,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb czytelników gminy i miasta, a także chorych i niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem gminy i miasta,
  • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
  • doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek,
  • doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie możliwości technicznych w tej dziedzinie,
  • wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury,
  • opracowanie i gromadzenie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznych,
  • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzi swoją działalność w 11 placówkach bibliotecznych na terenie całej gminy:

Filia nr 1 Biblioteki Publicznej

ul. ks. Pojdy 35, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 55 70
kierownik: Anna Biesek

 

Filia nr 2 Biblioteki Publicznej

ul. Borowa 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
kierownik: Barbara Grzegorzyca

 

Filia nr 3 Biblioteki Publicznej

ul. Odrodzenia 13, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
kierownik: Aleksandra Roszczyk

 

Filia nr 4 Biblioteki Publicznej

ul. Szymochy 16, 44-230 Bełk
kierownik: Eugenia Sekuła

 

Filia nr 5 Biblioteki Publicznej

ul. Szeroka 2, 44-246 Palowice
kierownik: Mariola Kołodziejczyk

 

Filia nr 6 Biblioteki Publicznej

ul. Szkolna 4, 44-238 Przegędza
kierownik: Hanna Pilarek

 

Filia nr 7 Biblioteki Publicznej

ul. ks. Pojdy 100, 44-213 Książenice
kierownik: Teresa Teśner-Sich

 

Filia nr 8 Biblioteki Publicznej

ul. Rybnicka 7, 44-246 Szczejkowice
kierownik: Danuta Klimek

 

Filia nr 9 Biblioteki Publicznej

ul. Gliwicka 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
kierownik: Gabriela Stefan

 

Filia nr 10 Biblioteki Publicznej

ul. Powstańców Śląskich 16, 44-230 Stanowice
kierownik: Krystyna Gamza

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Cisek, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, ul. 3 Maja 15, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 29 87, e-mail: biblioteka@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.20
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:25
Liczba odwiedzin strony: 15168 (ostatnie odwiedziny 2019.01.16 18:16:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny