Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Regulamin organizacyjny
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

I. Postanowienia ogólne

 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej zwanej dalej "Biblioteką" jest Statut nadany uchwałą nr VI/38/2000 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2000 roku.
 2. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych.
 3. Wprowadza się:
  • Graficzny schemat organizacyjny Biblioteki jako załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • Wykaz placówek Biblioteki jako załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • Wykaz podstawowych spraw zastrzeżonych do osobistej decyzji dyrektora jako załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Każda komórka organizacyjna gromadzi dokumenty według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

II. Organizacja Biblioteki

 1. Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 2. Dla wykonania zadań tworzy się działy: samodzielne stanowiska pracy, Bibliotekę Centralną, filie biblioteczne. Do zakresu działania ww. komórek organizacyjnych należą czynności zawarte w punktach A - C Rozdzielnika V niniejszego Regulaminu, także zadania powierzone odrębnymi poleceniami dyrektora lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

  W skład Biblioteki wchodzą:

  1. Biblioteka Centralna
   1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
   2. Dział Administracyjny
   3. Wypożyczalnia Główna
  2. Filie Biblioteki, których wykaz stanowi aneks nr 1.

III. Zakres działania dyrektora

Dyrektor podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gminy i Miasta, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, współpracuje z władzami administracyjnymi, organizacjami społecznymi oraz instytucjami.

 1. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za działalność Biblioteki w szczególności za:
  1. opracowanie i realizację planów działalności podstawowej i finansowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
  2. prawidłową organizację pracy,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
  4. przydzielanie spraw i czynności pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych,
  5. stosowanie zarządzeń , instrukcji, wytycznych i poleceń władz zwierzchnich,
  6. należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac,
  7. dokształcanie i doskonalenie pracowników własnej sieci,
  8. prognozowanie i programowanie rozwoju sieci bibliotecznej,
  9. rozwój i upowszechnianie czytelnictwa,
  10. zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp oraz przeciwpożarowych,
  11. pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych na wniosek ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
  12. racjonalną gospodarkę majątkiem Biblioteki.
 2. Dyrektor rozstrzyga i podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych w załączniku nr 3.
 3. Dyrektor może upoważnić kierowników komórek organizacyjnych lub innych pracowników do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć nie określonych niniejszym Regulaminem.

IV. Podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych

Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy, którzy kierują ich pracą i odpowiadają przed dyrektorem za powierzony im majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania podporządkowanych im komórek.

Do zadań kierownika należy:

 1. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
 2. Nadzór nad właściwym spełnieniem obowiązków przez pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
 3. Wydawanie poleceń służbowych podległym sobie pracownikom.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w zakresie skarg i wniosków czytelników.
 6. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 7. Udział w merytorycznych pracach danej komórki organizacyjnej zgodnie z indywidualnym zakresem czynności.
 8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.
 9. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do wiadomości podległym pracownikom.
 10. Przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

V. Zakresy działania komórek organizacyjnych

 1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
  Do zadań Działu należy:
  1. w zakresie gromadzenia:
   1. Ustalanie zasad doboru wszelkich materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia.
   2. Uzupełnianie zbiorów Biblioteki Centralnej, jej sieci drogą zakupu z księgarń, z innych źródeł, darów i wymiany.
   3. Gromadzenie zbiorów dla placówek przewidzianych do uruchomienia zgodnie z planem rozwoju sieci.
   4. Ewidencja sumaryczna zbiorów.
   5. Ustalanie ilościowych i jakościowych kryteriów rozdziału nabywanych materiałów bibliotecznych, ich przekazywanie poszczególnym placówkom w mieście i gminie.
   6. Uzgadnianie z księgową stanów ilościowych i wartościowych zbiorów.
   7. Prowadzenie magazynu druków zbędnych i rezerwowych.
   8. Prowadzenie warsztatu pracy działu, w tym katalogu centralnego i kartotek pomocniczych.
   9. Udział w pracach Komisji ds. Selekcji Zbiorów.
   10. Konserwacja zbiorów.
  2. w zakresie opracowania:
   1. Ustalenie zasad dotyczących opracowania zbiorów.
   2. Katalogowanie zbiorów.
   3. Klasyfikacja zbiorów.
   4. Opracowanie schematów katalogów rzeczowych.
   5. Opracowanie wytycznych dotyczących melioracji katalogów i reklasyfikacja zbiorów.
   6. Przysposobienie techniczne zbiorów.
 2. Dział Administracyjny
  Do zadań Działu należy:
  1. Prowadzenie spraw kadrowych.
  2. Korespondencja, prowadzenie i przechowywanie akt.
  3. Zaopatrzenie bibliotek w sprzęt, materiały i odzież ochronną oraz kontrola ich wykorzystania.
  4. Ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
  5. Remonty bieżące i kapitalne.
  6. Zabezpieczenie ochrony mienia oraz kontrola oszczędnego gospodarowania energią, materiałami i sprzętem.
  7. Prowadzenie magazynu sprzętu i przedmiotów nietrwałych.
  8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
  9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przepisów bhp, p.poż. oraz ochrony danych osobowych.
  10. Prowadzenie księgowości.
  11. Sprawdzanie rachunków pod względem merytoryczno-rachunkowym oraz prowadzenie rejestru.
  12. Sporządzanie przelewów zgodnie z terminami zapłaty oraz kompletowanie wyciągów bankowych.
  13. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej księgowości zgodnie z obowiązującym planem kont.
  14. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz przelewów placowych.
 3. Biblioteka Centralna i jej filie
  Biblioteka Centralna jest ośrodkiem koordynacyjnym dla sieci bibliotecznej obsługującej teren gminy i miasta. Do jej zadań należy kompletowanie zbiorów dla całej sieci, ich opracowanie, opieka kadrowa, budżetowa zaopatrzeniowa i lokalowa. Biblioteka Centralna inicjuje i realizuje współpracę międzybiblioteczną dla wszystkich placówek i agend. Zadaniem Biblioteki Centralnej w zakresie udostępniania jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy, w której działa oraz nietypowych (poszerzonych) potrzeb czytelniczych mieszkańców całego miasta.
  W skład agend udostępniania Biblioteki Centralnej wchodzą:
  1. Wypożyczalnia Główna i czytelnie przystosowane do obsługi wszystkich czytelników.
  2. Filia biblioteczna stanowi komórkę organizacyjną Biblioteki Centralnej zlokalizowaną poza jej obrębem - służy przede wszystkim mieszkańcom dzielnicy lub sołectwa, w której działa. Filia może składać się z wypożyczalni lub wypożyczalni i czytelni, jak również z wypożyczalni i czytelni dla dorosłych czytelników oraz wypożyczalni i czytelni dla dzieci lub innych, specjalistycznych oddziałów.

  Do podstawowych zadań agend udostępniania Biblioteki Centralnej oraz filii należy:

  1. W zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
   1. Zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich Działowi Gromadzenie i Opracowania Zbiorów.
   2. Przyjmowanie książek z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz innego rodzaju nabytków.
   3. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz stosowanej dokumentacji.
   4. Przysposobienie techniczne zbiorów.
   5. Bieżąca akcesja czasopism.
   6. Prowadzenie katalogów oraz kartotek pomocniczych i ich melioracja.
   7. Wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. Selekcji Zbiorów.
   8. Prowadzenie kart stanu jakościowego i wartościowego zbiorów oraz uzgadnianie wartości majątkowej.
  2. W zakresie udostępniania:
   1. Rejestracja czytelników.
   2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i na miejscu w czytelni.
   3. Dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci.
   4. Udzielanie informacji indywidualnych i zbiorowych oraz ich ewidencja (filie).
   5. Organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa.
   6. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi biblioteki.
   7. Współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz oświatowymi.
   8. Propagowanie działalności Koła Przyjaciół Biblioteki i współpraca z nim.
  3. W zakresie administracji:
   1. Prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie sprawozdań statystycznych i rocznych GUS.
   2. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności filii.
   3. Prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników (przekazywanie dokumentów do dalszego postępowania Działowi Administracyjnemu).
   4. Pobieranie opłat regulaminowych, prowadzenie kasy zgodnie z przepisami finansowymi.
   5. Kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej , sporządzanie wykazów i przekazywanie ich do dalszego załatwienia.
   6. Prowadzenie katalogów oraz kartotek pomocniczych i ich melioracja.
   7. Wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. Selekcji Zbiorów.
   8. Prowadzenie kart stanu jakościowego i wartościowego zbiorów oraz uzgadnianie wartości majątkowej.

VI. Przepisy końcowe

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Cisek, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, ul. 3 Maja 15, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 29 87, e-mail: biblioteka@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2000.06.01
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:25
Liczba odwiedzin strony: 7430 (ostatnie odwiedziny 2018.12.12 18:32:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny