Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przedszkole w Stanowicach
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Szkolna 17, 44-237 Stanowice
tel.: (32) 431 13 13
dyrektor: mgr Katarzyna Kubecka 

Przedszkole w Stanowicach jest przedszkolem publicznym, którego organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami przedszkola są:

 • dyrektor przedszkola,
 • rada rodziców.

Działalnością przedszkola kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji dyrektor przedszkola przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą rodziców. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej,
 • zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej",
 • wobec rodziny (opiekunów) pełni funkcję doradzą i wspierającą działania wychowawcze:
  • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • informuje na bieżąco o postępach dziecka,
  • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
 • wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym.

Przedszkole w Stanowicach funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

Placówka prowadzi rejestry zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt w Oświatowych Jednostkach Organizacyjnych Gmin opracowanym na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w tym m.in.: rejestr zamówień publicznych, rejestr skarg i wniosków, rejestr wydanych zaświadczeń, rejestr przeprowadzonych kontroli, ewidencja dzieci uczęszczających do przedszkola. Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez dyrektora przedszkola i intendentkę - dostępny w gabinecie dyrektora codziennie w godzinach pracy przedszkola. Zasady udostępniania danych są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Dane udostępnia dyrektor przedszkola w godzinach urzędowania placówki.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Katarzyna Kubecka, Przedszkole w Stanowicach, ul. Szkolna 17, 44-237 Stanowice, tel.: (32) 431 13 13, e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:51
Liczba odwiedzin strony: 6551 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 04:59:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny