Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Umowa spółki
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 14 57
e-mail: pwik@czerwionka-leszczyny.com.pl
              pwikcl@poczta.onet.pl
godziny urzędowania:

 • biura - 700 - 1500
 • kasa:
  • poniedziałek: 800 - 1445
  • wtorek - piątek: 800 - 1400
 • obsługa obiektów i usuwanie awarii - całodobowo

Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki: Bogusław Kurdek

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach. Założycielem spółki jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Czerwionce-Leszczynach działa w oparciu o:

 1. Zezwolenie wydane Decyzją Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny nr GK 7033/19/2002 z dnia 04.11.2002r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Zezwolenie wydane Decyzją Burmistrza Miasta Orzesze nr KM-7030/A/2/2003 z dnia 10 stycznia 2003 r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony Uchwałą nr XLIII/373/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24.02.2006r.(Dz.Urz.Woj.Śl.z 2006r.Nr 43,poz. 1218).
 4. Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).
 5. Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000. Nr 94, poz 1037 z późn. zm.).
 6. Umowę Spółki

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
 • pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
 • odprowadzanie ścieków,
 • unieszkodliwianie odpadów,
 • wywóz śmieci i odpadów,
 • usługi sanitarne i pokrewne,
 • wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 • wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych,
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 • transport rurociągowy,
 • sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
 • badania i analizy techniczne.

Organami spółki są:

 • Zarząd,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd stoi na czele spółki, prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu jest zarazem dyrektorem spółki, który kieruje całą działalnością przedsiębiorstwa przy pomocy zastępcy dyrektora ds. technicznych i głównego księgowego. Prezes Zarządu - dyrektor spółki zarządza całokształtem działalności przedsiębiorstwa jednoosobowo. Podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Szczegółowa struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz kompetencje i zakresy obowiązków poszczególnych członków kierownictwa opisane są w Regulaminie organizacyjnym.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z których trzech wybiera Zgromadzenie Wspólników, a pozostałych dwóch - pracownicy spółki.

Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący - Piotr Zniszczoł
 • Z-ca Przewodniczącego - Irena Woźnica
 • Sekretarz - Sławomir Madej
 • Członek - Jan Dytko
 • Członek - Roman Klapuch

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki, we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa,
 • coroczna ocena sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
 • wybór i odwołanie członków Zarządu oraz nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu w ramach umowy o pracę, przy czym pierwszy Zarząd powołuje Zgromadzenie Wspólników,
 • rozpatrywanie sporów między wspólnikami, związanych z wykonywaniem umowy spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a wspólnikami,
 • dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 • przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów spółki jednolitego tekstu umowy spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w §29 ust. 3,
 • wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Zarządu działań (czynności zawodowych) mogących mieć charakter konkurencyjny wobec spółki.

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań z ich działalności a także sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór członków pierwszego Zarządu,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
 • zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 • emisja obligacji,
 • tworzenie funduszy celowych (fundusz nagród i inne),
 • decydowanie o przeznaczeniu funduszu rezerwowego oraz innych funduszy spółki,
 • zbycie lub nabycie nieruchomości,
 • określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, według zasad regulaminu Rady Nadzorczej,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 • zmiana umowy spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie spółki,
 • zbycie środka trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych 30 000 euro,
 • inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników niniejszą umową lub w kodeksie spółek handlowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogusław Kurdek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 10 87, e-mail: pwik@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.02
Data udostępnienia: 2008.07.02 09:11:46
Liczba odwiedzin strony: 21731 (ostatnie odwiedziny 2018.11.19 19:53:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny