Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Regulamin organizacyjny
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Umowa spółki
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach

I. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

Na czele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach, zwana dalej Spółką stoi Zarząd, którego Prezes jest zarazem Dyrektorem Spółki. Dyrektor Spółki kieruje jego całą działalnością przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Głównego Księgowego.

 1. Dyrektorowi Spółki podlegają bezpośrednio:
  • Zastępca Dyrektora ds. Technicznych - DT,
  • Główny Księgowy - DF,
  • Radca Prawny - DP,
  • Komórka ds. Pracowniczych i Socjalnych - DKS,
  • Komórka ds. Obrony - DO,
  • Komórka ds. BHP i p.poż. - BHP.
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych podlegają bezpośrednio:
  • Dział Techniczny i Rozliczeń z Odbiorcami - TTR,
  • Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. - TWK,
  • Dział Gospodarki Wodno-Ściekowej - TG,
  • Dział Głównego Mechanika i Energetyka - TM.
 3. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio:
  • Dział Księgowo-Finansowy - DKF.
 4. Działowi Gospodarki Wodno-Ściekowej podlegają bezpośrednio:
  • Oczyszczalnia ścieków - TGO,
  • Laboratorium - TGL.
 5. Działowi Głównego Mechanika i Energetyka podlegają bezpośrednio:
  • Oddział Transportu - TMT,
  • Warsztat Mechaniczno-Elektryczny - TMW,
  • Magazyn - TMM.

II. Podział komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa

Komórkę organizacyjną stanowi jedno lub wieloosobowy zespół, mający określone zadanie do wykonania.

 1. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności dzieli się komórki organizacyjne na:
  • funkcjonalne, których zadaniem jest opracowywanie zagadnień związanych z zarządzaniem Spółką,
  • produkcyjne (usługowe) i pomocniczo-produkcyjne (usługowe) przy czym pierwsze realizują proces produkcyjny (usługowy) a drugie dopomagają w utrzymaniu tego procesu.
 2. Komórki funkcjonalne działają przy Dyrektorze Spółki i jego Zastępcach.
 3. Komórki te mogą stanowić jednoosobowe stanowisko pracy i mogą też być tworzone w formie działów.

Komórki produkcyjne (usługowe) i pomocniczo-produkcyjne (usługowe) tworzą "Ruch PWiK Czerwionka-Leszczyny Spółka z o.o." i otrzymują formę działu, oddziału lub komórki równorzędnej oddziałowi.

 1. W ramach stosunku wzajemnego komórek funkcjonalnych i ruchowych, kierownicy oraz podlegli im pracownicy komórek funkcjonalnych nie mają uprawnień do wydawania poleceń służbowych pracownikom innych komórek funkcjonalnych i ruchowych. Przepis ten nie narusza uprawnień Gł. Księgowego, określonych w ustawie z dnia 29 września 1994, o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z dn. 19.11.94 r. późniejszymi zmianami).
 2. Strukturę wewnętrzną Spółki obrazuje graficznie schemat organizacyjny stanowiący integralną część niniejszego regulaminu. Układ organizacyjny Spółki jest układem mogącym ulegać zmianom na skutek przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do usprawnienia działalności.

III. Organizacja, zadania, zakresy czynności oraz odpowiedzialności komórek organizacyjnych

 1. Dyrekcja.
  Dyrekcję Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach tworzą:
  • Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki,
  • Zastępca Dyrektora ds. Technicznych,
  • Główny Księgowy.
  1. Dyrektor.
   Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki zarządza całokształtem działalności Przedsiębiorstwa jednoosobowo. Podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie Przedsiębiorstwa oraz reprezentuje Przedsiębiorstwo na zewnątrz.
   1. Do zakresu działania Dyrektora Spółki należy w szczególności:
    • kierowanie działalnością oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Spółki, a w szczególności w zakresie dostawy wody, odbioru oraz odprowadzania ścieków,
    • ustalenie organizacji wewnętrznej Spółki,
    • nadzór nad prawidłowym działaniem wszystkich komórek organizacyjnych i kontrola ich działania,
    • podejmowanie decyzji w sprawach osobowych,
    • ustalenie płac pracowników oraz akceptowanie rozdziału premii pomiędzy pracowników,
    • przyznawanie nagród pracownikom,
    • zatwierdzanie rocznych planów techniczno-ekonomicznych,
    • zapewnienie właściwej gospodarności Spółki.
   2. Dyrektor Spółki ponosi odpowiedzialność:
    • by działalność Spółki nie naruszała obowiązujących Spółkę przepisów prawnych, w tym umowy Spółki i Kodeksu handlowego,
    • za prawidłowy rozwój i bieżącą działalność Spółki,
    • za zgodną z prawem gospodarkę majątkiem Spółki.
  2. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych.
   1. Do szczególnych obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych należy:
    • zastępowanie Dyrektora Spółki w czasie jego nieobecności,
    • organizowanie i kierowanie pracą pionu technicznego w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie działalności podstawowej i pomocniczej zakładu,
    • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków w zakresie BHP, szkolenie i kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów BHP,
    • zabezpieczenie majątku Spółki przed marnotrawstwem, zniszczeniem, kradzieżą i pożarem,
    • zabezpieczenie i nadzorowanie racjonalnego gospodarowania wodą, energią i właściwej eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
    • współpraca przy opracowywaniu planów inwestycyjnych, ekonomiczno-technicznych i innych oraz terminowa ich realizacja,
    • opracowywanie i realizowanie planu remontów, modernizacji, postępu technicznego i organizacyjnego przy współudziale odpowiedzialnych pracowników pionu technicznego,
    • podejmowanie decyzji w zakresie różnych rozwiązań technicznych i prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej,
    • właściwe organizowanie pracy załogi Spółki,
    • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych pionu technicznego i współpraca z komórkami organizacyjnymi ds. ekonomicznych i finansowo-księgowych,
    • nadzorowanie i kontrolowanie rozliczeń zużycia materiałowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    • sprawowanie nadzoru technicznego i kontroli w zakresie eksploatacji i konserwacji sprzętu, maszyn specjalistycznych i środków transportu,
    • nadzorowanie właściwej gospodarki materiałami, częściami zamiennymi i urządzeniami,
    • opieka nad ruchem racjonalizatorskim i wynalazczością pracowniczą,
    • bieżące śledzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w oparciu o dostępną literaturę techniczna, periodyki i popularyzowanie nowości wśród załogi,
    • sprawowanie nadzoru technicznego i organizacyjnego nad pracą pogotowia technicznego, ekip remontowych i działalności w zakresie sprawnego usuwania awarii sieci i urządzeń wod.-kan.
   2. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki techniczne działalności Przedsiębiorstwa, sumienną realizację powierzonych obowiązków w tym określonych w punkcie 1, a w szczególności:
    • należyte przygotowanie działalności podstawowej i pomocniczej Przedsiębiorstwa,
    • realizację planów techniczno-ekonomicznych i innych w sposób zgodny z wymogami techniki i obowiązującymi przepisami oraz w ustalonych terminach,
    • zapewnienie właściwych warunków techniczno-organizacyjnych dla realizacji planowych zadań,
    • przestrzeganie warunków BHP i p.poż.,
    • prawidłowy rozwój racjonalizacji, wynalazczości i szkolenia zawodowego,
    • racjonalne gospodarowanie wodą, prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków i sprawne usuwanie awarii,
    • sporządzanie rzetelnych i terminowych informacji i sprawozdawczości pionu technicznego.
  3. Główny Księgowy.
   Główny Księgowy jest odpowiedzialny przed Dyrektorem Spółki za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Przedsiębiorstwa w zakresie określonym ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), oraz za całokształt prac wykonywanych przez podległych mu pracowników.

IV. Zakres czynności komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi Spółki

 1. Komórka ds. Pracowniczych i Socjalnych - DKS.
  1. Zakres działania:
   1. w zakresie spraw pracowniczych:
    • prowadzenie akt osobowych pracowników,
    • przygotowanie całokształtu materiałów wraz z wnioskami odnośnie przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i karania pracowników,
    • opracowywanie wniosków w sprawach odznaczeń państwowych i kierowanie ich na wymaganych drukach do woj. komisji odznaczeń,
    • opracowywanie aktualnych wykazów pracowników uprawnionych do nagrody z funduszu nagród,
    • przygotowywanie dokumentów pracowników uprawnionych do nagród za wysługę lat i długoletnią pracę,
    • załatwianie spraw związanych z wyjazdami służbowymi,
    • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
    • wydawanie świadectw pracy, opinii o pracowniku - na jego prośbę, w uzgodnieniu z zainteresowanym Kierownikiem,
    • bieżące usprawnianie organizacji wewnętrznej działu,
    • realizacja poleceń, instrukcji, zarządzeń Dyrektora Spółki,
    • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie polityki kadrowej i zatrudnienia,
    • sprawdzanie kart pracy działów i oddziałów pod względem faktycznie przepracowanego czasu pracy i zaszeregowań,
    • prowadzenie ewidencji czasu pracy i innych niezbędnych rejestrów oraz opracowywanie sprawozdań,
   2. w zakresie szkolenia:
    • przyjmowanie i wstępne opiniowanie zgłoszeń kandydatów na studia, do szkół średnich i na kursy kwalifikacyjne,
    • opracowywanie planów szkolenia,
    • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Spółki a wchodzących w zakres działania działu,
   3. w zakresie spraw socjalnych - prowadzenie całości spraw związanych z działalnością socjalną załogi a w szczególności:
    • określenie potrzeb socjalnych i bytowych załogi oraz opracowywanie w tym zakresie programów i planów ich zaspokojenia,
    • współdziałanie przy ustalaniu zasad podziału funduszu świadczeń socjalnych oraz administrowanie tym funduszem,
    • organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin,
    • zarządzanie zakładowymi urządzeniami socjalnymi.

    Zadania powyższe należy realizować w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce.

   4. w ramach działalności administracyjnej:
    • prowadzenie kancelarii Spółki,
    • prowadzenie archiwum,
    • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji z prowadzeniem dziennika podawczego,
    • prowadzenie rejestru skarg i zażaleń,
    • zamawianie i likwidowanie pieczątek,
    • prenumerowanie wydawnictw urzędowych, fachowych i czasopism,
    • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Spółki.
  2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika.
   Kierownik odpowiada przed Dyrektorem Spółki za:
   • całokształt pracy wykonywanej w dziale zgodnie z pkt. 1,
   • terminowe wykonywanie poleceń władz nadrzędnych: Dyrektora,
   • właściwą politykę kadrową i szkolenia zawodowe,
   • właściwe zaszeregowanie pracowników zgodnie z obowiązującymi taryfikatorami,
   • terminowe i prawidłowe sporządzenie sprawozdań GUS będących w zakresie działu.

   Ma prawo i obowiązek do:

   • przeprowadzania doraźnych kontroli odnośnie przestrzegania dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy przez pracowników,
   • występowanie z wnioskami do Dyrektora Spółki w sprawie usuwania niedociągnięć w zakresie dyscypliny pracy,
   • występowanie z wnioskami do Dyrektora Spółki o ukaranie winnych nieprzestrzegania dyscypliny pracy,
   • podpisywanie dokumentów pracowniczych według odrębnego upoważnienia Dyrektora Spółki.
 2. Komórka ds. Obrony - DO.
  Komórka ds. Obrony jest stanowiskiem jednoosobowym podporządkowanym bezpośrednio Dyrektorowi Spółki. Zakres obowiązków unormowany jest oddzielnymi przepisami, tj. Zarządzeniem nr 02/86 wojewody katowickiego z 23.07.1986 r. z klauzulą "Tajne S", z wytycznymi w sprawie opracowania i przygotowania dokumentów związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości obronnej w woj. katowickim.
 3. BHP.
  Komórka ds. BHP i p.poż. podlega bezpośrednio Dyrektorowi Spółki. Działalność służby BHP uregulowana jest przepisem Rozporządzenia z dnia 02.09.97 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704).
  1. Zakres działania.
   Do zakresu działań służby bhp należy:
   • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
   • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
   • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłoszenie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
   • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
   • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzonych procesach produkcyjnych,
   • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
   • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
   • udział w ustalaniu i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
   • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
   • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
   • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
   • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
   • współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
   • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
   • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
    • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
    • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
   • uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
   • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

   Służba bhp jest uprawniona do:

   • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
   • występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
   • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
   • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub innych osób,
   • wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.
 4. Radca Prawny - DP.
  Radca Prawny wykonuje obsługę prawną Spółki (zgodnie z ustawą z 06.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. nr 19 poz. 145 z późniejszymi zmianami)) poprzez m.in.:
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania prawa w procesie decyzyjnym i w sprawach osobowych,
  • informowanie dyrekcji o nowych przepisach,
  • udział w rokowaniach dot. podejmowanych umów o ważnym dla Przedsiębiorstwa zakresie,
  • opiniowanie umów bieżących, za wyjątkiem stosowanych na bieżąco umów typowych,
  • doradztwo dla organów Spółki oraz pracowników w sprawach na styku pracodawca - pracownik,
  • zastępowanie Spółki w sprawach postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych.

V. Zakresy działania komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych

 1. Dział Techniczny i Rozliczeń z Odbiorcami - TTR.
  1. Zakres działania działu:
   • przyjmowanie i prowadzenie rejestru zewnętrznych zleceń na wykonanie robót wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach usług dla ludności i przemysłu,
   • opiniowanie wszelkich dokumentacji dotyczących zagadnień sieci wod.-kan. w zakresie:
    1. zapewnienia dostawy wody,
    2. wydawanie warunków technicznych, poprzedzonych wizją lokalną w terenie,
    3. opiniowanie ZTE,
    4. opiniowanie projektów budowlanych,
   • prowadzenie kontroli gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych zasilanych wodą PWiK przy współudziale laboratorium,
   • prowadzenie - wspólnie z działem DKF - bieżącej windykacji należności,
   • prowadzenie zagadnień normowania pracy,
   • prowadzenie gospodarki wodomierzowej,
   • zlecanie robót komórkom organizacyjnym oraz innym przedsiębiorstwom,
   • prowadzenie ewidencji faktur wszystkich robót odpłatnych wykonywanych przez Dział TWK,
   • inwentaryzowanie uzbrojeń sieci wod.-kan.,
   • zlecanie dokumentacji przyszłościowych do Biur Projektowych oraz śledzenie toku ich realizacji,
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych sieci wod.-kan.,
   • opracowanie danych do sprawozdań technicznych,
   • uczestniczenie w odbiorach sieci wod.-kan.,
   • przygotowanie dokumentacji remontowych sieci wod.-kan.,
   • załatwianie zagadnień terenowo-prawnych związanych z remontami sieci wod.-kan.,
   • nadzorowanie robót remontowych sieci wod.-kan. w systemie robót zleconych innym wykonawcom,
   • opracowywanie harmonogramów, odczytów odbiorców gotówkowych i bezgotówkowych,
   • rozliczanie inkasentów,
   • kontrolowanie bieżących stanów zużycia wody i opłat za wystawione rachunki,
   • wystawianie zleceń do wymiany wodomierzy,
   • prowadzenie druków ścisłego zarachowania oraz ich rozliczanie,
   • prowadzenie ewidencji kartotek,
   • prowadzenie ewidencji odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
   • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzedaży w działalności podstawowej z podziałem na poszczególne kategorie odbiorców,
   • prowadzenie ewidencji zakupu, sprzedaży i strat wody w sieci z podziałem na rejony sprzedaży,
   • sporządzanie dokumentacji płacowej inkasentów,
   • sporządzanie faktur za sprzedaż z działalności podstawowej,
   • załatwianie wszelkiej korespondencji sprawozdawczości i reklamacji dotyczących spraw działu,
   • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
  2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika Działu Technicznego i Rozliczeń z Odbiorcami.
   Kierownik działu odpowiada za:
   • całokształt prac wykonywanych w dziale wyszczególnionych w pkt. 1,
   • terminowe wykonywanie poleceń służbowych,
   • terminowe opracowanie sprawozdawczości GUS,
   • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
   • właściwe i pełne wykorzystanie czasu pracy pracowników działu,
   • właściwą gospodarkę materiałami i sprzętem oraz terminowe rozliczanie materiałów,
   • sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym rachunków za dostawy dokonane na zamówienie działu,
   • przestrzeganie dyscypliny pracy w dziale.

   Kierownik działu ma prawo i obowiązek do:

   • kontrolowania podległych pracowników w zakresie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
   • zwalniania i urlopowania podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • występowania z wnioskami w zakresie przyjmowania i zwalniania, karania i nagradzania podległych pracowników,
   • wydawania poleceń podległym pracownikom w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.

   Kierownik działu odpowiada za obniżenie strat wody w sieci.

 2. Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. - TWK.
  Dział eksploatacyjny sieci i urządzeń wod.-kan. jest komórką funkcjonalno-ruchową podległą bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych.
  1. Zakres działania działu.
   Do ramowego zakresu działania działu eksploatacyjnego należy prawidłowa eksploatacja sieci i urządzeń wod.-kan. w celu zapewnienia odbiorcom stałej dostawy wody, a w szczególności:
   • organizowanie i kierowanie pracą w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie działalności podstawowej i pomocniczej,
   • dopilnowanie zapewnienia pracownikom TWK odpowiednich warunków w zakresie BHP i kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów BHP,
   • dopilnowanie zabezpieczenia eksploatowanego majątku przedsiębiorstwa przed marnotrawstwem, zniszczeniem, kradzieżą i pożarem,
   • nadzór nad właściwą eksploatacją sieci i urządzeń wod.-kan.,
   • koordynowanie działalności i współpraca z działem TM i działem TTR przy opracowywaniu planów techniczno-ekonomicznych oraz planu remontów sieci i urządzeń wod.-kan.,
   • sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie sprawnego usuwania awarii sieci i urządzeń wod.-kan.,
   • sporządzanie protokołów szkód w posesjach prywatnych i jednostkach uspołecznionych po awariach sieci wod.-kan. we współpracy z działem TTR,
   • uczestniczenie w komisjach odbiorów końcowych sieci i urządzeń wod.-kan. przyjmowanych do eksploatacji,
   • organizacja zabezpieczenia sieci i obiektów wod.-kan. na okres zimowy,
   • dopilnowanie terminowego wystawienia faktur oraz rozliczeń materiałowych,
   • właściwa eksploatacja urządzeń wod.-kan. (ujęcia, przepompownie, hydrofornie itp.),
   • przeprowadzanie konserwacji i remontów sieci i urządzeń wod.-kan oraz oznakowanie sieci,
   • zabudowa i wymiana wodomierzy,
   • dokonywanie włączeń odbiorców wody do sieci rozdzielczej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo,
   • przeprowadzanie kontroli gospodarki wodno-ściekowej wspólnie z działem TG na terenie objętym działalnością Spółki,
   • wykonywanie odpłatnych usług instalacyjnych.
  2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika działu.
   Kierownik działu odpowiada przed Zastępcą Dyr. ds. Technicznych za:
   • całokształt pracy wykonywanej w dziale wyszczególniony w pkt. 1,
   • terminowe wykonanie poleceń służbowych,
   • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
   • stosowanie odpowiednich norm płacowych, premii i dodatków do płac pracowników działu,
   • zatrudnienie pracowników do pracy zgodnie z ich kwalifikacjami i angażem,
   • właściwe i pełne wykorzystanie czasu pracy pracowników działu,
   • prawidłowe obliczanie kart pracy pracowników działu,
   • właściwą gospodarkę materiałami, sprzętem produkcyjnym i biurowym oraz terminowe rozliczanie materiałów,
   • właściwe wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej,
   • stałą obniżkę strat wody w sieci oraz likwidację odbiorców ryczałtowych,
   • wykonanie wewnętrznego planu rzeczowo-wartościowego,
   • dostarczanie wody zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi,
   • sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym rachunków za dostawy dokonane na zamówienie działu,
   • przestrzeganie dyscypliny pracy w dziale.

   Kierownik działu ma prawo i obowiązek do:

   • kontrolowania podległych pracowników w zakresie wykonywania przez nich nałożonych obowiązków służbowych,
   • urlopowanie i zwalnianie podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • występowanie z wnioskami drogą służbową do Dyrektora Przedsiębiorstwa w zakresie przyjmowania, zwalniania, nagradzania, karania podległych pracowników,
   • wydawanie poleceń podległym pracownikom w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.
 3. Dział Gospodarki Wodno-ściekowej - TG.
  Dział Gospodarki Wodno-ściekowej jest komórką funkcjonalno-ruchową podległą bezpośrednio Zastępcy Dyr. ds. Technicznych. W skład działu wchodzą:
  • Oczyszczalnia i przepompownie ścieków oraz hydroforownie, ujęcia i pompowanie wody,
  • Laboratorium.
  1. Zakres działania działu:
   • zadaniem działu TG jest organizacja i bieżący nadzór nad właściwą pracą oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, lokalnymi osadnikami oraz laboratorium, hydroforowni, ujęć i pompowni wody,
   • współdziałanie z działem TTR i TM nad kompletowaniem i prowadzeniem dokumentacji techniczno-ruchowej oczyszczalni ścieków, przepompowni i osadników lokalnych, hydroforowni, ujęć i pompowni wody,
   • współdziałaniem z działem TTR i TM w dziedzinie konserwacji, remontów maszyn oraz urządzeń, oczyszczalni i przepompowni, hydroforowni, ujęć i pompowni wody zgodnie z założeniami systemu planowo-zapobiegawczych remontów oraz w zakresie gospodarki sprzętem i urządzeniami, prowadzenia ewidencji, kompletowania i opracowywania dokumentacji techniczno-ruchowej,
   • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem maszyn i urządzeń eksploatowanych przez dział,
   • sprawowanie nadzoru nad pracą laboratorium i efektami jego pracy,
   • instruowanie podległego personelu stanowiącego obsługę oczyszczalni i przepompowni ścieków odnośnie właściwej obsługi maszyn i urządzeń oraz technologii oczyszczania ścieków, hydroforowni, ujęć i pompowni wody,
   • kontrolowanie dyscypliny pracy pracowników na podporządkowanych obiektach, prowadzenie kart pracy pracowników,
   • organizowanie pracy na poszczególnych stanowiskach obsługi i dbałość o właściwe wyniki oczyszczania ścieków i uzdatniania wody,
   • składanie zapotrzebowań na środki dezynfekujące i zleceń na wykonanie remontów,
   • współdziałanie przy uaktualnianiu szczegółowych instrukcji obsługi, opracowywanie sprawozdań ze stanu technicznego urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, hydroforowni, ujęć i pompowni wody,
   • opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości i statystyki,
   • kontrola laboratoryjna sprawności procesu do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów oraz jakości produkowanej wody,
   • kontrola gospodarki ściekowej zakładów przemysłowych wspólnie z działem TWK na terenie objętym działalnością Spółki,
   • przeprowadzanie analiz wody pitnej i odprowadzanych ścieków w zakresie objętym działalnością Spółki oraz kontrola ścieków i zbiorników otwartych,
   • wykonywanie odpłatnych usług laboratoryjnych.
  2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika działu.
   Kierownika działu odpowiada przed Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych za:
   • całokształt prac wykonywanych w dziale,
   • terminowe wykonywanie poleceń służbowych,
   • terminowe opracowywanie sprawozdawczości,
   • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
   • stosowanie odpowiednich norm płacowych, premii i dodatków do płac pracowników działu,
   • zatrudnianie pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami i angażem,
   • właściwe i pełne wykorzystanie czasu pracy pracowników działu,
   • prawidłowe obliczanie kart pracy pracowników działu,
   • właściwą gospodarkę materiałami i sprzętem oraz terminowe rozliczanie materiałów,
   • właściwe wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej,
   • sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym rachunków za dostawy dokonane na zamówienie działu,
   • przestrzeganie dyscypliny pracy w dziale.

   Kierownik działu ma prawo i obowiązek do:

   • kontrolowania podległych pracowników w zakresie wykonywania przez nich nałożonych obowiązków służbowych,
   • urlopowanie i zwalnianie podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • występowanie z wnioskami drogą służbową do Dyrektora Spółki w zakresie przyjmowania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników,
   • wydawanie poleceń podległym pracownikom w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.
 4. Dział Głównego Mechanika i Energetyka - TM.
  Dział Energo-Mechaniczny jest komórką funkcjonalną podporządkowaną bezpośrednio Zastępcy Dyr. Ds. Technicznych. Na czele działu stoi Gł. Mechanik, który odpowiada za całokształt wykonywanych w dziale prac. W skład działu wchodzą:
  • oddział transportu,
  • warsztat mechaniczno-elektryczny,
  • magazyn.
  1. Zakres działania działu.
   Zadaniem działu głównego mechanika w Spółce jest prowadzenie właściwej gospodarki maszynami i urządzeniami, łącznie z ich konserwacją i remontami, a w szczególności:
   1. w zakresie gospodarki maszynami, sprzętem i urządzeniami:
    • programowanie i opiniowanie zamówień na sprzęt i urządzenia,
    • prowadzenie ewidencji, kompletowanie i opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
    • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
    • prowadzenie spraw dotyczących likwidacji maszyn i urządzeń zbędnych oraz nie zagospodarowanych w Przedsiębiorstwie,
    • inicjowanie i prowadzenie postępu technicznego i racjonalizacji w zakresie maszyn i urządzeń oraz ich modernizacja,
   2. w zakresie gospodarki konserwacyjno-remontowej maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych:
    • opracowywanie i kompletowanie dokumentacji obsługi konserwacji i remontów,
    • planowanie i organizowanie działalności konserwacyjno-remontowej,
    • uzgadnianie planów remontów z planami eksploatacyjnymi,
    • planowanie wielkości zatrudnienia, zaopatrzenia i środków finansowych dla prawidłowej realizacji remontów maszyn i urządzeń,
    • ustalanie norm zapasów części zamiennych do remontów oraz gospodarka tymi częściami i materiałami,
    • wykonywanie lub zlecanie do wykonania dokumentacji niezbędnych dla przeprowadzenia remontów,
    • przygotowywanie umów na wykonanie robót remontowych systemem zleconym,
    • przygotowywanie danych technicznych i dokumentów potrzebnych dla wykonania we własnym zakresie lub na zamówienie części zamiennych i materiałów do remontów oraz kontrola jakości wykonanych lub otrzymanych części zamiennych i materiałów,
    • kontrola jakości remontów i przeprowadzanie prób ruchowych,
    • kontrolowanie i analizowanie kosztów remontowych,
    • szkolenie służb remontowych,
    • prowadzenie sprawozdawczości i statystyki z działalności remontowej,
    • prowadzenie zagadnień energetycznych, kontrola faktur za energię elektryczną i cieplną, czuwanie nad prawidłową gospodarką energetyczną Spółki,
    • nadzór przy robotach elektrycznych,
   3. w zakresie działania oddziału transportu:
    • eksploatacja taboru samochodowego i ciężkiego sprzętu oraz utrzymanie go w stałej sprawności technicznej,
    • prowadzenie dokumentacji transportowo-sprzętowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    • kontrola zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych,
   4. w zakresie działania warsztatu mechaniczno-energetycznego:
    • konserwacja, przeglądy techniczne i remonty wszystkich urządzeń mechanicznych eksploatowanych przez Spółkę, a także środków transportowych i urządzeń energetycznych,
    • prowadzenie narzędziowni i składu części wyzłomowanych,
    • składanie zapotrzebowań na narzędzia oraz likwidowanie zużytych narzędzi,
    • prowadzenie dokumentacji warsztatowej,
   5. w zakresie działania magazynu i gospodarki materiałowej:
    • prowadzić planowanie zaopatrzenia materiałowego,
    • czuwać nad rytmiczną realizacją zamówień i dostaw,
    • opracowywać normatywy materiałowe,
    • sporządzać wymaganą sprawozdawczość w zakresie gospodarki materiałowej,
    • zabezpieczać magazyn i składowiska materiałów przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem,
    • organizować prawidłowy obieg dokumentów magazynowych,
    • prowadzić bieżącą kontrolę stanów magazynowych,
    • przeprowadzać instruktaż mający na celu przeciwdziałanie powstawaniu nadmiernych zapasów materiałów,
    • uzgadniać raz w miesiącu stan kartotekowy z księgowością,
    • stale czuwać nad przestrzeganiem przez pracowników magazynu dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż.,
    • terminowo sporządzać niezbędną sprawozdawczość,
    • wykonywać inne prace zlecone przez przełożonych,
    • prowadzić sprawy związane z wyposażeniem dyrekcji Spółki i jej komórek organizacyjnych,
    • prowadzić księgi inwentarzowe środków trwałych oraz kartotek materiałów i przedmiotów nietrwałych,
    • sprawdzać i potwierdzać pod względem merytorycznym i formalnym rachunki za dostawy dokonane na zamówienie działu jak również rachunki telefoniczne, za energię elektryczną i cieplną,
    • zabezpieczać Przedsiębiorstwo w środki opałowe.
  2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Gł. Mechanika.
   Główny mechanik odpowiada przed Zastępcą Dyr. ds. Technicznych za:
   • całokształt wykonywanych prac zgodnie z pkt. 1 a, b, c, d, e,
   • terminowe opracowywanie sprawozdawczości,
   • terminowe wykonywanie poleceń służbowych,
   • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
   • stosowanie odpowiednich norm płacowych, premii i dodatków do płac pracowników działu,
   • zatrudnianie pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami i angażem,
   • prawidłowe obliczanie kart pracy pracowników działu,
   • właściwą gospodarkę materiałami i sprzętem oraz terminowe rozliczanie materiałów,
   • właściwe wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej,
   • właściwe i pełne przestrzeganie czasu pracy przez pracowników działu,
   • przestrzeganie dyscypliny pracy w dziale,
   • prawidłową eksploatację środków transportu samochodowego, sprzętu, maszyn i urządzeń.

   Główny Mechanik ma prawo i obowiązek do:

   • kontrolowania pracy sprzętu, maszyn i urządzeń oraz prawidłowej ich konserwacji,
   • przeprowadzania szkolenia pracowników przewidzianych do obsługi sprzętu, maszyn i urządzeń oraz oceniania ich kwalifikacji,
   • kontrolowania podległych pracowników w zakresie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
   • urlopowania i zwalniania podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • występowania z wnioskami drogą służbową do Dyrektora Spółki w zakresie przyjmowania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników,
   • wydawania poleceń podległym pracownikom w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.

VI. Zakresy działania komórek funkcjonalnych podległych bezpośrednio Głównemu Księgowemu

 1. Dział Księgowo-Finansowy - DKF.
  Dział Księgowo-Finansowy podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu. Do zakresu czynności tego działu należy:
  • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z operacjami bankowymi, kredytowymi, regulacja zobowiązań wobec banku i dostawców,
  • ścisłe przestrzeganie instrukcji kasowej oraz obowiązujących przepisów,
  • podejmowanie gotówki z banku, dokonywanie wpłat oraz sporządzanie raportów kasowych z każdorazowym uzgodnieniem stanu gotówki z saldem raportu,
  • prowadzenie - wspólnie z działem TTR - bieżącej windykacji należności,
  • sporządzanie inkasa, poleceń przelewów i wystawianie czeków,
  • terminowe wypłacanie wynagrodzeń,
  • prowadzenie ewidencji wpływów wszelkich dowodów zewnętrznych związanych z dostawami, robotami i usługami,
  • sporządzanie listy płac pracowników łącznie z przysługującymi zasiłkami rodzinnymi, dodatkami i potrąceniami,
  • prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości GUS,
  • prowadzenie księgowości materiałowej,
  • objęcie zapisami księgowymi wszystkich operacji Spółki,
  • otwieranie i zamykanie ksiąg w terminach ustalonych zarządzeniami Ministra Finansów,
  • objęcie rzeczowych składników majątkowych ewidencją ilościowo-wartościową,
  • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
  • uzgadnianie ewidencji ilościowej składników majątkowych magazynu z ewidencją ilościowo-wartościową księgowości,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych w obowiązujących terminach,
  • sporządzanie miesięcznych zestawień kosztów i faktur,
  • prowadzenie ewidencji ilościowej zużytych materiałów w oparciu o dokumenty magazynowe,
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i statystycznej,
  • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

VII. Karta stanowiska Mistrza

 1. Obowiązki Mistrza.
  1. w zakresie kierowania zespołem pracowników:
   • organizowanie pracy zespołu pracowników w sposób zapewniający należyte wykorzystanie maszyn i urządzeń oraz planowe i terminowe wykonanie zadań,
   • organizowanie i kontrolowanie stanowisk pracy, przygotowanie frontu robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instruowanie pracowników o sposobie wykonywania powierzonych im zadań, udzielanie rad i wskazówek zwłaszcza pracownikom młodym i nowo zatrudnionym,
   • dbanie o terminowość i wysoką jakość wykonania zadań przez kierowany zespół pracowników, przez dopilnowanie przestrzegania instrukcji technologicznych, systematyczne szkolenie w zakresie metod pracy i kontrolę jakości jej wykonania,
   • zapewnianie pełnego i właściwego wykorzystania czasu pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy i regulaminu pracy przez sprawdzanie obecności pracowników na stanowiskach pracy w ciągu całej zmiany oraz niedopuszczanie do pracy osób w stanie nietrzeźwym lub niezdolnych do pracy,
   • nadzorowanie stosowania przez pracowników bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów BHP, prawidłowego posługiwania się sprzętem ochronnym i zabezpieczającym oraz postępowania zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi,
   • kontrolowanie zapisów w źródłowej dokumentacji zarobkowej pracowników zespołu,
   • stwarzanie norm, a w szczególności młodym pracownikom warunków ułatwiającym adaptację pracy i podnoszenia kwalifikacji oraz udzielanie rad i pomocy w prawidłowym wykonaniu powierzonych im zadań i właściwym gospodarowaniu materiałami i energią,
   • informowanie pracowników zespołu o stawianych przed nimi zadaniach, o wynikach ich pracy, jak również o zadaniach i wynikach całej Spółki,
   • stwarzanie warunków dobrej współpracy pomiędzy pracownikami oraz kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich,
   • wyznaczanie pracownikom zadań dodatkowych lub doraźnych, za których wykonanie może być przyznana nagroda z funduszu nagród.
  2. w zakresie gospodarowania środkami i przedmiotami pracy:
   • nadzorowanie prawidłowości obsługi, eksploatacji i należytej konserwacji wszystkich maszyn, urządzeń pracy i przyrządów przez pracowników kierowanego zespołu,
   • czuwanie nad regularnym i odpowiednim zaopatrzeniem wszystkich stanowisk pracy w potrzebne surowce, materiały i narzędzia oraz sprawdzenie właściwego ich użytkowania i przechowywania,
   • organizowanie samodzielnie albo w porozumieniu z przełożonym doraźnej akcji remontowej w razie awarii maszyn i urządzeń, analizowanie przyczyn awarii i przestojów oraz podejmowanie środków zapobiegających ich powstawaniu,
   • pilnowanie planowego i prawidłowego wykonania robót i napraw przez służbę utrzymania ruchu oraz uczestniczenie w technicznym odbiorze urządzeń po remoncie,
   • czuwanie nad oszczędnym i racjonalnym zużyciem surowców, materiałów, paliw i energii,
   • pilnowanie utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach oraz dbałość o kulturę i estetykę miejsca pracy.
  3. w zakresie zarządzania:
   • inicjowanie zmian w zakresie organizacji i doskonalenia procesów pracy, przedstawianie kierownictwu Spółki projektów zmian instrukcji technologicznych i czynnościowych, wyposażenia technicznego, norm pracy i warunków pracy oraz wdrażanie ich po akceptacji kierownictwa,
   • rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i współzawodnictwa pracy oraz opiniowanie propozycji i wniosków racjonalizatorskich zgłoszonych przez pracowników kierowanego zespołu i przedstawienie ich kierownictwu Spółki,
   • wprowadzanie usprawnień organizacyjnych i racjonalizacji pracy na podległych stanowiskach pracy,
   • usuwanie we własnym zakresie dostrzeżonych przeszkód i trudności w normalnym toku pracy lub zgłaszanie bezpośredniemu zwierzchnikowi spraw, których rozwiązanie przekracza uprawnienia Mistrza,
   • przedstawienie spraw związanych z przebiegiem wykonania zadań oraz stanem zaopatrzenia i gospodarowania środkami pracy na kierowanym odcinku,
   • współudział w opracowywaniu planów i programów dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
 2. Uprawnienia Mistrza:
  1. w zakresie związanym z kierowaniem zespołem, pracowników:
   • przedstawianie wniosków kierownictwu Spółki w sprawie przyjmowania i zwalniania z pracy pracowników zatrudnionych w kierowanym zespole,
   • wydawanie pracownikom zespołu poleceń w sprawie realizacji zadań przewidzianych dla danego odcinka pracy,
   • przydzielanie pracy pracownikom zespołu, w razie potrzeby powierzenie im do wykonania innych, dodatkowych lub zastępczych prac z zachowaniem obowiązujących przepisów,
   • udzielanie podległym pracownikom zwolnień z części dnia pracy z umotywowanych przyczyn oraz ustalanie terminów odpracowywania nieprzepracowanego czasu pracy,
   • ustalanie terminów urlopów wypoczynkowych w ramach planu urlopów,
   • ustalanie dni wolnych od pracy w zamian za przepracowane niedziele i święta oraz godziny nadliczbowe,
   • przedstawianie bezpośrednim zwierzchnikom wniosków o przeszeregowania pracowników wyróżniających się w pracy i podnoszących kwalifikacje zawodowe,
   • zgłaszanie wniosków o przyznanie pracownikom premii o określonej wysokości, zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy na podstawie dokonanej kontroli wykonania zadań i obiektywnej ocenie pracy,
   • wnioskowanie o przyznanie pracownikom nagród z funduszu nagród za wykonanie wyznaczonych zadań lub pilnych doraźnych prac, nie wchodzących w zakres normalnych obowiązków pracowników,
   • wydawanie opinii zawodowej - na wewnętrzne potrzeby Spółki o pracownikach kierowanego zespołu oraz zgłaszanie wniosków w sprawach podziału nagród, a także w sprawach udzielania zapomóg,
   • zgłaszanie propozycji w sprawie podejmowania przez pracowników nauki w szkołach i na kursach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
   • przedstawianie wniosków Dyrektorowi Spółki o udzielenie kary upomnienia lub kary nagany pracownikom za naruszenie regulaminu i dyscypliny pracy,
   • uczestniczenie w posiedzeniach zakładowej komisji powypadkowej przy rozpatrywaniu wypadków dotyczących pracowników kierowanego zespołu.
  2. w zakresie związanym z kierowaniem odcinkiem działalności Spółki:
   • współdziałanie w opracowywaniu planów oraz ustalaniu sposobów i terminów realizacji wyznaczonych zadań na swoim odcinku pracy,
   • ustalenie harmonogramów pracy w kierowanym zespole,
   • samodzielne decydowanie o rozdziale zadań i wykorzystania środków pracy na kierowanym odcinku,
   • uczestniczenie w naradach organizowanych w Spółce, których tematem jest ustalenie zadań, określenie technicznych środków ich realizacji oraz ustalenie właściwych wyników ekonomicznych,
   • decydowanie samodzielnie lub w uzgodnieniu z bezpośrednim zwierzchnikiem o terminach i zakresach remontów maszyn i urządzeń,
   • korzystanie z wszelkich dostępnych w Spółce materiałów i danych mających wpływ na prawidłową pracę kierowanego zespołu pracowników.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Kierownik podstawowej komórki organizacyjnej zobowiązany jest do ustalenia szczegółowego podziału zadań, obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników swojej komórki, w taki sposób by suma tych zadań i obowiązków wyczerpywała ustalony dla danej komórki ogólny zakres działania i odpowiedzialności przy równoczesnym sprecyzowaniu zadań częściowych składających się na wymienioną całość. W podległych komórkach funkcjonalno-ruchowych należy sprecyzować zakres odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników.
 2. Ustalenie szczegółowych zakresów zadań, obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników umysłowych winno nastąpić na kartach stanowisk pracy.
 3. Pracownik potwierdza przyjęcie ustalonego dla niego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności przez złożenie na karcie podpisu.
 4. Kartę stanowiska pracy opracowuje i podpisuje Kierownik właściwej komórki organizacyjnej, a zatwierdza Dyrektor Spółki.
 5. Karty stanowisk pracy sporządza się w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują po 1 egz.:
  • pracownik,
  • komórka zatrudniająca,
  • komórka ds. pracowniczych i socjalnych.
 6. Na Kierownikach odpowiednich komórek organizacyjnych ciąży obowiązek bieżącego aktualizowania kart stanowiska pracy w miarę zachodzenia zmian organizacyjnych w zakresie wykonywania obowiązków komórki.
 7. W przypadku stanowiska związanego bezpośrednio z odpowiedzialnością pieniężną, materialną - należy wyraźnie w karcie stanowiska pracy stwierdzić odpowiedzialność materialną lub pieniężną.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 1/5/98 Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 grudnia 1998 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogusław Kurdek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 10 87, e-mail: pwik@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 1998.12.30
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:31
Liczba odwiedzin strony: 29549 (ostatnie odwiedziny 2018.12.11 11:19:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny