Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Szkoła Podstawowa nr 3
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Broniewskiego 11, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 13 87
dyrektor: mgr Bogusław Żelazny

Szkoła Podstawowa nr 3 jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • rada szkoły,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru gimnazjum,
 • dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia zarówno w dziedzinie dydaktyki, kształcenia umiejętności, jak i wychowania,
 • stwarza warunki do współdziałania w zespole, pracy w grupie i budowania więzi międzyludzkich,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu zasad i celów określonych w ustawie stosownie do wieku uczniów i warunków szkoły,
 • daje podstawy poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej, szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie,
 • kształtuje postawy patriotyczne, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i historycznej,
 • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku , w poczuciu więzi z rodziną,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • może prowadzić klasy sportowe i integracyjne w zależności od potrzeb środowiska,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej, narodowej i etnicznej.

Szkoła Podstawowa nr 3 funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

Placówka prowadzi rejestry zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt w Oświatowych Jednostkach Organizacyjnych Gmin opracowanym na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w tym m.in.:

 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr wydanych świadectw,
 • rejestr wydanych zaświadczeń uczniom,
 • rejestr wydanych kart motorowerowych,
 • rejestr ewidencji wypadków uczniów,
 • rejestr ewidencji wyjść w godzinach pracy,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • rejestr zwolnień lekarskich,
 • rejestr wyjazdów służbowych, delegacji,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr przeprowadzonych kontroli.

Rejestry prowadzone są przez sekretariat szkoły i udostępniane osobom uprawnionym w godzinach urzędowania sekretariatu. Rejestr zamówień publicznych prowadzi sekretarz szkoły. Informacji na temat zasad udostępniania danych udziela dyrektor szkoły.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogusław Żelazny, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Broniewskiego 11, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 13 87, e-mail: sp3.leszczyny1@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:53
Liczba odwiedzin strony: 12892 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 18:39:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny