Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gimnazjum nr 5
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Gliwicka 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 90 05
dyrektor: mgr Grażyna Gola

Gimnazjum jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców określone są w statucie jednostki.

Cele i zadania szkoły wynikają z ustawy o systemie oświaty i z przepisów wydanych na jej podstawie, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia oraz program wychowawczy i program profilaktyki szkoły dostosowany do potrzeb środowiska. Zadaniami gimnazjum są w szczególności:

 • umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalające na dalsze kształcenie:
  • nauka czytania tekstów kultury, ich interpretacji, swobodnego wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej,
  • poznawanie interdyscyplinarnych pojęć umożliwiających dalsze kształcenie na kolejnych etapach edukacyjnych,
  • rozwijanie zdolności logicznego myślenia o charakterze przyczynowo-skutkowym, czasowym i przestrzennym oraz analizy i syntezy zdobytej wiedzy,
  • przekazywanie wiedzy o najważniejszych etapach dziejów Polski, Europy i świata,
  • stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy wobec symboli narodowych oraz uroczystości szkolnych i państwowych,
  • wprowadzanie uczniów w technikę uczenia się i wyposażenie ich w narzędzia samodzielnej pracy umysłowej,
  • kształtowanie umiejętności myślenia, jasnego formułowania wypowiedzi,
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole i grupie,
  • rozwijanie sprawności umysłowej i fizycznej oraz osobistych zainteresowań,
  • kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej nauki,
 • pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia, przygotowanie uczniów do wyboru zawodu,
 • rozwój zdolności i zainteresowań poprzez organizowanie zajęć dodatkowych i kół przedmiotowych,
 • sprawowanie nad uczniami opieki odpowiedniej do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnych,
 • stworzenie atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi ucznia,
 • wspieranie rodziny w procesie wychowawczym,
 • kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych,
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 • umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • upowszechnienie wiedzy ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych, zapewnienie bezpieczeństwa nauczania w każdej formie pracy szkoły,
 • uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia, uświadamianie współzależności między wymiarami zdrowia: fizycznym, psychicznym i duchowym,
 • umożliwienie prowadzenia praktyk pedagogicznych i innych związanych z działalnością szkoły,
 • organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

Gimnazjum nr 5 funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

Placówka prowadzi rejestry zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt w Oświatowych Jednostkach Organizacyjnych Gmin opracowanym na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Gola, Gimnazjum nr 5, ul. Gliwicka 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 90 05, e-mail: g5.czuchow@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.24
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:50
Liczba odwiedzin strony: 7496 (ostatnie odwiedziny 2019.01.15 08:17:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny