Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Gliwicka 2

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. nr 12, poz. 96),
 2. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) i wydane na jej podstawie szczegółowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
 3. Ustawa z dnia 28.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz. 624).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 6. Wewnątrzszkolny system oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, sprawdzianów w szkołach publicznych.

Rozdział I
Postanowienia ogólne o szkole

§1

 1. Niniejszy statut dotyczy Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Szkoła przyjmuje nazwę Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach.
 3. Siedzibą Gimnazjum jest: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Gliwicka 2, pow. Rybnik, woj. śląskie
 4. Akt powołania placówki - uchwała nr IV/59/99 z dnia 15 marca 1999 roku.

§2

 1. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§3

 1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy G-5.

§4

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

§5

 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
  1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku, nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
  2. szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach,
  3. dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum,
  4. rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia,
  5. samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski.

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§6

 1. Cele i zadania szkoły wynikają z ustawy o systemie oświaty i z przepisów wydanych na jej podstawie, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia oraz program wychowawczy i program profilaktyki szkoły dostosowany do potrzeb środowiska.
 2. Zadaniami gimnazjum są w szczególności:
  1. umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalające na dalsze kształcenie:
   1. nauka czytania tekstów kultury, ich interpretacji, swobodnego wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej,
   2. poznawanie interdyscyplinarnych pojęć umożliwiających dalsze kształcenie na kolejnych etapach edukacyjnych,
   3. rozwijanie zdolności logicznego myślenia o charakterze przyczynowo- skutkowym, czasowym i przestrzennym oraz analizy i syntezy zdobytej wiedzy,
   4. przekazywanie wiedzy o najważniejszych etapach dziejów Polski, Europy i świata,
   5. stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy wobec symboli narodowych oraz uroczystości szkolnych i państwowych,
   6. wprowadzanie uczniów w technikę uczenia się i wyposażenie ich w narzędzia samodzielnej pracy umysłowej,
   7. kształtowanie umiejętności myślenia, jasnego formułowania wypowiedzi,
   8. kształtowanie umiejętności pracy w zespole i grupie,
   9. rozwijanie sprawności umysłowej i fizycznej oraz osobistych zainteresowań,
   10. kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej nauki,
  2. pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia, przygotowanie uczniów do wyboru zawodu,
  3. rozwój zdolności i zainteresowań poprzez organizowanie zajęć dodatkowych i kół przedmiotowych,
  4. sprawowanie nad uczniami opieki odpowiedniej do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  5. kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnych,
  6. stworzenie atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi ucznia,
  7. wspieranie rodziny w procesie wychowawczym,
  8. kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych,
  9. opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
  10. umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  11. upowszechnienie wiedzy ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych,
  12. kształtowanie postaw prozdrowotnych, zapewnienie bezpieczeństwa nauczania w każdej formie pracy szkoły,
  13. uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia, uświadamianie współzależności między wymiarami zdrowia: fizycznym, psychicznym i duchowym,
  14. umożliwienie prowadzenia praktyk pedagogicznych i innych związanych z działalnością szkoły,
  15. organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

Sposób i zakres wykonywania zadań Gimnazjum

§7

 1. W zakresie umożliwienia uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kontynuowania nauki szkoła:
  1. prowadzi bezpłatne kształcenie,
  2. stwarza uczniom właściwe warunki do zdobywania i utrwalania wiedzy oraz umiejętności,
  3. realizuje podstawy programowe dla gimnazjum,
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  5. stosuje wewnątrzszkolny system oceniania,
  6. organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w budynku szkoły.
 2. W zakresie umożliwienia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia szkoła:
  1. prowadzi preorientację zawodową,
  2. prowadzi zajęcia poradnictwa szkolnego i zawodowego przez przedstawicieli PPP,
  3. zajmuje się organizacją preorientacji zawodowej oraz organizacją współdziałania zakresie PPP zajmuje się pedagog szkolny przy współudziale zespołu wychowawczego.
 3. W zakresie rozwijania zainteresowań i talentów uczniów:
  1. szkoła organizuje zajęcia kół przedmiotowych i kół zainteresowań na ogólnie przyjętych zasadach w oparciu o możliwości finansowe w danym roku kalendarzowym,
  2. szkoła organizuje zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. szkoła organizuje konkursy, olimpiady, zawody, turnieje, wystawy,
  4. szkoła prowadzi edukację kulturalną, ekologiczną, europejską i regionalną,
  5. szkoła stwarza warunki do rozwijania samorządowych form życia,
  6. szkoła kształtuje pozytywną motywację do nauki, rozwija postawy dociekliwości i refleksyjności,
  7. dla uczniów szczególnie zdolnych szkoła może dokonać promocji poza normalnym trybem, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauczania oraz indywidualny program nauki a nawet ukończenie szkoły w skróconym terminie:
   1. indywidualny tok nauczania może być realizowany na każdym etapie kształcenia, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru,
   2. poprzez indywidualny program nauki należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania danej klasy, na podstawie programu będącego modyfikacją programu (programów) dopuszczonego do użytku szkolnego,
   3. indywidualny program nauki nie może obniżać wymagań powszechnie obowiązującej podstawy programowej przedmiotu (przedmiotów),
   4. indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo-lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania,
   5. indywidualny tok nauki może opierać się o powszechnie obowiązujący program nauczania lub program indywidualny,
   6. z wnioskiem do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny tok nauczania występują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego wybranego przedmiotu, który dołącza swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia; opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia,
   7. do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma być realizowany przez zainteresowanego ucznia,
   8. dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku jest zobowiązany zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
   9. zezwoleń udziela się na czas określony, nie krótszy jednak niż jeden rok szkolny,
   10. w przypadku zmiany szkoły, w tym przyjęcia do szkoły wyższego stopnia, uczeń może kontynuować indywidualny program lub tok nauki - za zgodą dyrektora szkoły, do której został przyjęty,
   11. zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego lub złożenia przez ucznia albo jego rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki,
   12. indywidualny program nauki opracowuje nauczyciel (nauczyciele) wybranego przedmiotu (przedmiotów); w pracy nad programem mogą współuczestniczyć w szczególności: nauczyciel przedmiotu z szkoły wyższego stopnia, nauczyciel-doradca metodyczny, psycholog (pedagog szkolny) oraz zainteresowany uczeń,
   13. indywidualny program nauki zatwierdza dyrektor szkoły,
   14. klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki, odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia,
   15. uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwóch klas,
   16. uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanego w terminie ustalonym z uczniem,
   17. jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych, realizujący indywidualny program lub tok nauki, nie może spełnić wszystkich warunków klasyfikowania i promowania z innych przedmiotów, nauczyciel przedmiotu sprawiającego uczniowi szczególne trudności, na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, instytucji lub stowarzyszenia opiekującego się młodzieżą uzdolnioną, może obniżyć wymagania programowe z przedmiotu do poziomu podstawy programowej,
   18. ustalenie indywidualnego toku nauki, powodującego szybsze tempo promowania, wymaga akceptacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
   19. uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej (także w szkole wyższego stopnia za jej zgodą) albo realizować program samodzielnie,
   20. uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji, nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie; w szczególnych przypadkach nauczycielem-opiekunem może być nauczyciel spoza danej szkoły (szkoły wyższego stopnia), zatrudniony za zgodą organu prowadzącego szkołę,
   21. zasady wynagradzania za sprawowanie opieki i udzielanie pomocy uczniowi określają przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli,
   22. decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyniki klasyfikacyjne ucznia należy każdorazowo odnotować w "arkuszu ocen" ucznia, na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce "Indywidualny program lub tok nauki", należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami, zaś informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce "Szczególne osiągnięcia ucznia".
 4. W zakresie pomocy uczniom niepełnosprawnym szkoła:
  1. organizuje indywidualną pomoc w poruszaniu się po budynku szkoły przez wyznaczenie opiekuna ucznia niepełnosprawnego oraz organizację pomocy koleżeńskiej
  2. zapewnia szczególną ochronę na przerwach międzylekcyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pobytu ucznia niepełnosprawnego przez otoczenie troską uczniów niepełnosprawnych przez nauczycieli dyżurujących,
  3. otacza szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych ze strony wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i Samorządu Uczniowskiego,
  4. organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów niepełnosprawnych wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 5. W zakresie kształtowania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnych szkoła:
  1. zapewnia stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną,
  2. rozwija zainteresowanie uczniów wiedzą informacyjną.
 6. W zakresie wspomagania wychowawczej roli rodziny szkoła poprzez działalność pedagoga szkolnego, zespołu opiekuńczo-wychowawczego:
  1. prowadzi doradztwo pedagogiczne dla rodziców,
  2. kieruje rodziców do poradni i instytucji wychowawczych,
  3. organizuje spotkania rodziców z przedstawicielami PPP, instytucji i organizacji zajmujących się problemami młodzieży (narkomania, agresja, alkoholizm i inne)
 7. W zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej szkoła:
  1. organizuje pomoc w ramach zajęć wyrównawczych,
  2. utrzymuje stałą współpracę z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,
  3. zatrudnia pedagoga szkolnego, przy czym zakres zadań pedagoga szkolnego określa §30, ustęp 2 niniejszego statutu,
  4. prowadzi nauczanie i wychowanie indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
   1. szkoła organizuje indywidualną pomoc w ramach zajęć wyrównawczych, czy też konsultacji poza lekcjami,
   2. szkoła może prowadzić materialną pomoc dla uczniów z rodzin potrzebujących takiej pomocy poprzez udzielanie okresowych zapomóg losowych w zależności od posiadanych środków finansowych,
   3. szkoła może poinformować rodziców o potrzebie skierowania ucznia do PPP lub poradni specjalistycznych dla uczniów potrzebujących pomocy z powodu zaburzeń rozwojowych,
   4. szkoła organizuje nauczanie indywidualne, powołuje zespoły wyrównawcze,
   5. szkoła prowadzi działalność profilaktyczną z uczniami niedostosowanymi społecznie,
   6. szkoła organizuje samopomoc koleżeńską,
  6. w zakresie form opieki zbiorowej:
   1. szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i dodatkowych poprzez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
   2. szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych poprzez opiekunów upoważnionych przez dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem wycieczek,
   3. nauczyciele pełnią dyżury nauczycielskie w szkole zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego, na podstawie grafików opracowanych przez dyrektora szkoły,
  7. w zakresie form opieki indywidualnej nad uczniem szkoła:
   1. otacza szczególną opieką ucznia klasy pierwszej poprzez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli,
   2. otacza opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku poprzez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną służbę zdrowia w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia,
   3. otacza opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe, poprzez udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców i szkoły,
   4. współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uzależnień, z uwzględnieniem ich prawa do zapoznania się z zadaniami szkoły i przepisami prawa oświatowego.
 8. W zakresie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej oraz regionalnej:
  1. szkoła zapewnia młodzieży równe prawa bez względu na wyznanie, tożsamość narodową, etniczną czy językową,
  2. szkoła nie prowadzi podziału ze względu na wyznanie, tożsamość narodową czy językową,
  3. szkoła umożliwia młodzieży uczestnictwo w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły, środowiska i kraju,
  4. szkoła inspiruje młodzież do poznawania wartości kultury narodowej, kultury regionu, piękna języka ojczystego i gwary śląskiej,
  5. szkoła kształtuje postawę tolerancji wobec jednostki, grupy społecznej, narodu, rasy i państwa,
  6. uznając prawo rodziców do religijnego wychowania młodzieży według własnego wyznania i przekonania, szkoła zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje naukę religii,
  7. zgodnie z życzeniami rodziców szkoła może organizować w ramach zajęć szkolnych naukę religii lub etyki,
  8. w przypadku nieuczestniczenia ucznia w zajęciach religii organizowanych przez szkołę, rodzic ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy,
  9. szkoła umożliwia uczniom innych wyznań realizację religii poza szkołą, zatem ocenę z religii wpisuje się do arkusza ocen na podstawie dostarczonego przez ucznia zaświadczenia.
 9. W zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny:
  1. dyrektor szkoły, co najmniej raz w roku organizuje szkolenia pracowników szkoły w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przepisów ppoż. i ewakuacji,
  2. dyrektor na konferencji organizacyjnej na dany rok szkolny określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć szkolnych obowiązkowych, nieobowiązkowych, pozalekcyjnych:
   1. opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć kółek przedmiotowych, SKS i innych zajęć zorganizowanych przez szkołę na jej terenie i poza jej terenem sprawują odpowiedni nauczyciele zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem i przydziałem czynności dodatkowych lub organizatorzy imprezy; prowadzący w/w zajęcia jest zobowiązany do kontroli obecności uczniów i natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałych wypadkach, zagrożeniach, uszkodzeniach w sprzęcie i urządzeniach budynku szkolnego,
   2. w przypadku nieobecności nauczyciela obowiązek opieki nad uczniami przejmuje inny nauczyciel lub pracownik szkoły wyznaczony przez dyrekcję,
  3. zasady wyznaczania zastępstw i sprawowania opieki:
   1. w miarę posiadanych środków organizowanie zastępstw płatnych,
   2. zastępstwa doraźne nauczyciela w innej klasie, zamiast w klasie przewidzianej aktualnym podziałem godzin, a nieobecnej w szkole w przypadku niemożliwości zorganizowania zastępstw płatnych lub doraźnych w danej klasie dyrekcja ma prawo zobowiązać innego nauczyciela do zorganizowania zajęć i sprawowania opieki nad uczniami.
   3. zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, imprez rekreacyjno-turystycznych określa Regulamin wycieczek szkolnych,
  4. zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole określa regulamin i harmonogram dyżurów.
 10. W zakresie opieki nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole:
  1. szkoła zapewnia szczególną opiekę wychowawczą w klasach najmłodszych poprzez:
   1. zachowanie w miarę możliwości organizacyjnych ciągłości pracy nauczyciela wychowawcy w ciągu całego etapu edukacyjnego,
   2. organizację zajęć integracyjnych (ogniska, dyskoteki roczników starszych z młodszymi),
  2. organizowanie zespołów wyrównawczych zależnie od potrzeb,
  3. traktowanie I półrocza jako okresu adaptacyjnego,
  4. wzmożenie kontroli na przerwach w celu zapobiegania zjawiskom przemocy i agresji wśród młodzieży,
  5. zwracanie szczególnej uwagi na aklimatyzację uczniów w klasach pierwszych,
  6. utrzymywanie bieżących kontaktów wychowawców klas z rodzicami w celu lepszego poznania osobowości dziecka i jego środowiska rodzinnego.
 11. W zakresie opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwoju:
  1. stały kontakt szkoły, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej z rodzicami.
  2. organizacja zajęć w grupach dydaktyczno-wyrównawczych,
  3. stały kontakt pedagoga szkolnego z PPP,
  4. udzielenie porady rodzicom w sprawie skierowania uczniów z zaburzeniami nerwicowymi i nadpobudliwością do poradni zdrowia psychicznego,
  5. indywidualne traktowanie ucznia w zależności od rodzaju zaburzeń rozwoju i uszkodzeń narządów słuchu, wzroku i innych.
 12. W zakresie pomocy i opieki z powodu trudnych warunków rodzinnych:
  1. stały kontakt wychowawcy klasy z domem rodzinnym,
  2. w razie potrzeby kontakt pedagoga szkolnego z OPS w Czerwionce-Leszczynach,
  3. otoczenie ucznia stałą opieką pedagoga szkolnego,
  4. doraźna pomoc materialna wg możliwości finansowych szkoły.
 13. W zakresie zapewnienia opieki wychowawczej:
  1. dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą",
  2. dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca klasy prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego (w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły),
  3. w szczególnych okolicznościach, związanych z dłuższą absencją wychowawcy, dyrektor może powierzyć jednemu nauczycielowi dwa oddziały pod warunkiem, że nauczyciel wyraża na to zgodę oraz daje gwarancję podołania obowiązkom z tego wynikającym.

Warunki zmiany wychowawstwa

§8

 1. Na pisemny wniosek rodziców, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora szkoły może nastąpić zmiana wychowawcy klasy.
 2. Decyzję o zmianie wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu rozmowy wszystkich zainteresowanych stron. W przypadku polubownego rozwiązania sprawy, odstępuje się od dalszych czynności administracyjnych.
 3. Wniosek Rady Pedagogicznej dotyczący zmiany wychowawcy klasy wymaga udokumentowania, naruszenia przez wychowawcę klasy zasad etyki nauczycielskiej lub niespełnienia swych obowiązków. Opinię podejmuje Rada Pedagogiczna przez głosowanie zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. W przypadku, gdy wychowawca nie zgadza się z proponowaną zmianą (po rozmowie z dyrektorem), dyrektor zwołuje zebranie ogólne rodziców danej klasy, przy udziale co najmniej 75% stanu klasy. Klasa głosami 2/3 "za wnioskiem", może postawić wniosek o odwołanie wychowawcy klasy po umotywowaniu konkretnych zarzutów o zaniedbaniu w pracy wychowawczej (jedno dziecko z klasy reprezentuje jeden rodzic, względnie jedna osoba).
 4. Zebranie w sprawie odwołania wychowawcy klasy może zwoływać rada klasy (trójka klasowa), przedstawiając dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o odwołanie wychowawcy klasy z pełnym uzasadnieniem.
 5. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku zwołuje zebranie ogólne rodziców klasy.
 6. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku o odwołanie wychowawcy klasy zapoznaje wychowawcę z przyczyną odwołania.
 7. Wychowawca składa pisemne wyjaśnienie do dyrektora szkoły z ustosunkowaniem się do postawionych mu zarzutów.
 8. Wychowawca klasy ma prawo ustosunkować się do przedstawionych mu zarzutów na zebraniu ogólnym rodziców klasy.
 9. Głosowanie nad wnioskiem rady klasy (trójka klasowa) o odwołanie wychowawcy klasy odbywa się w trybie głosowania jawnego z udziałem dyrektora szkoły.
 10. Ostateczną decyzję o odwołaniu wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły.
 11. Od decyzji o odwołaniu nauczyciela z funkcji wychowawczej nauczycielowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
 12. W takim przypadku dyrektor powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu z:
  1. Rady Pedagogicznej,
  2. Rady Rodziców,
  3. Samorządu Uczniowskiego,
  4. Związku zawodowego, który reprezentuje nauczyciela.
 13. Decyzja komisji jest ostateczna.
 14. W uzasadnionych sytuacjach, związanych z kwestiami spornymi między organami szkoły, wychowawca ma prawo wnioskować do Dyrektora szkoły o zwolnienie go z pełnionej funkcji.
 15. Dyrektor szkoły po rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję nie później niż po upływie 14 dni.
 16. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 17. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy, dyrektor wyznacza zastępstwo za nieobecnego nauczyciela na czas jego absencji.

Rozdział III
Organy szkoły

§9

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców,
  4. Samorząd Uczniowski.
 2. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie opieki nad uczniami,
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  4. stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  5. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszeniu odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  7. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyki pedagogicznej,
  8. wnioskowanie do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w par. 43, ust.4,
  9. przydzielanie opiekuna nauczycielom stażystom oraz kontraktowym, odbywającym staż,
  10. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  11. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
  12. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  13. zezwalanie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
  14. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
  15. wstrzymywanie wykonywania uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
  16. zawiadamianie organu prowadzącego szkolę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał, o których mowa w pkt. 14,
  17. przedstawienie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
  18. współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim,
  19. wykonywania innych zadań wynikających z przepisów.
 3. Rada Pedagogiczna w szczególności:
  1. zatwierdza plan pracy szkoły,
  2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5. uchwala program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,
  6. opiniuje:
   1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   2. projekt planu finansowego szkoły,
   3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
   4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   5. szkolny zestaw programów nauczania,
   6. przydział dodatkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
   7. pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy,
   8. indywidualny tok i program nauki,
   9. kandydata na stanowisko dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie,
  7. przygotowuje projekt statutu szkoły,
  8. uchwala statut szkoły i jego zmiany,
  9. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych,
  10. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o nadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
  11. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora i organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
  12. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
  13. wyłania przedstawiciela do zespołu oceniającego, rozpatrującego wniosek odwołania od oceny pracy,
  14. wyłania przedstawiciela do komisji konkursowej,
  15. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole,
  16. uchwala regulamin swojej działalności,
  17. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należą:
  1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  2. opiniowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  3. opiniowanie przydziału dodatkowych zajęć edukacyjnych funduszów godzin do dyspozycji dyrektora, Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,
  4. gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
  5. uchwalanie regulaminu własnej działalności,
  6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.
 5. Samorząd Uczniowski:
  1. może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i wymaganiami,
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
   4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
   5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
  2. opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,
  3. uchwala regulamin swojej działalności,
  4. realizuje inne zadania wynikające z przepisów.

Współdziałanie organów szkoły oraz organizacja i formy współdziałania Gimnazjum z rodzicami

§10

 1. Poszczególne organy szkoły działają w ramach swych kompetencji współpracując między sobą na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły.
 2. Poszczególne organy mogą współpracować ze sobą w zakresie zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§11

 1. Współdziałanie poszczególnych organów szkoły określają następujące zasady:
  1. Dyrektor szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości działania, lepszej organizacji pracy w szkole, wprowadzenia nowych form pracy szkoły,
  2. Dyrektor uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach Zarządu organów szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności szkoły,
  3. Dyrektor szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów szkolnych.

Relacje między organami szkoły

§12

 1. Organy szkoły zobowiązane są do informowania o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach poprzez ogłoszenie pisemnie na tablicy informacyjnej lub informacje ustne na zebraniach.
 2. Informacje dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego otrzymują inne organy statutowe za pośrednictwem opiekuna samorządu.
 3. Za prawidłowy przepływ informacji między organami szkoły odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia na terenie placówki.

§13

 1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora szkoły po ustnym bądź pisemnym powiadomieniu o konflikcie dyrektora szkoły przez jedną ze stron.
 2. Dyrektor rozstrzyga spór, jeśli nie jest jego stroną. W przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich zasobów złagodzenia konfliktu każdy może zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego szkołę.
 3. W przypadku, kiedy dyrektor jest stroną konfliktu, sprawę rozpatruje organ prowadzący.
 4. Rozstrzyganie konfliktów należy dokonywać kierując się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.

Współdziałanie Dyrektora z Radą Rodziców

§14

 1. Rada Rodziców stanowi organ doradczy dla Dyrektora szkoły.
 2. Współpraca Dyrektora szkoły z Radą Rodziców polega m.in. na:
  1. współpracy w tworzeniu statutu i prawa wewnątrzszkolnego,
  2. współpracy w tworzeniu odpowiednich warunków do pracy szkoły, modernizacja bazy szkoły, troska o stan techniczny,
  3. współpracy w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ogólnokształcących,
  4. współpracy w rozwiązywaniu spraw patologii, agresji i niedostosowania społecznego uczniów,
  5. współpracy w organizowaniu pomocy materialnej uczniom,
  6. współpracy w organizowaniu wymiany zagranicznej młodzieży,
  7. współpracy w tworzeniu planu pracy i programu wychowawczego szkoły,
  8. współpracy w zakresie opiniowania planu rozwoju zawodowego.

Współpraca Dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim

§15

 1. Współpraca Dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim polega m.in. na:
  1. współpracy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich, podnoszenie poziomu organizacyjnego pracy szkoły,
  2. udziale Dyrektora szkoły (na zaproszenie) w jego posiedzeniach,
  3. współdziałaniu w zakresie organizacji imprez ogólnoszkolnych na terenie szkoły i w środowisku,
  4. współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Współdziałanie rodziców i młodzieży

§16

 1. Współpraca Rodziców i młodzieży polega w szczególności na:
  1. wspólnej organizacji imprez wewnątrzszkolnych,
  2. wspólnej organizacji imprez turystycznych, sportowych,
  3. współpracy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich.

Współdziałanie Rady Pedagogicznej i Rodziców

§17

 1. Współpraca Rady Pedagogicznej i Rodziców polega w szczególności na tym, że:
  1. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży,
  2. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w szczególności poprzez:
   1. organizację wycieczek klasowych,
   2. organizację uroczystości klasowych, ogólnoszkolnych i środowiskowych,
  3. na zebraniach klasowych nauczyciel przekazuje rodzicom:
   1. zadania i zamierzenia wychowawczo-opiekuńcze,
   2. treść wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
   3. regulamin Samorządu Uczniowskiego,
   4. prawa i obowiązki uczniów,
   5. treść statutu szkoły,
   6. treść programu wychowawczego, programu profilaktyki i regulaminu egzaminu gimnazjalnego,
  4. rodzice mają prawo do:
   1. uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, postępów w nauce i zachowaniu, przyczyn trudności w nauce,
   2. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
   3. wyrażenia uwag, spostrzeżeń i propozycji w celu poprawy procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
  5. spotkanie z rodzicami w celu wymiany informacji, opracowania wspólnego działania, należą do podstawowego obowiązku nauczyciela - są organizowane wg przyjętego harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

Współpraca młodzieży z nauczycielami i rodzicami

§18

 1. Współpraca młodzieży z nauczycielami i rodzicami polega w szczególności na tym, że:
  1. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje wszystkich uczniów szkoły wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  2. Rada Samorządu Uczniowskiego współpracuje z rodzicami w zakresie organizacji imprez klasowych i szkolnych,
  3. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań,
   4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
   5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Organizacja pracy szkoły

§19

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego.
 2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i jest zgodny z ramowym planem nauczania.
 3. Organizację pracy, terminy zajęć, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są:
  1. obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
  2. zajęcia wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży,
  3. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w miarę możliwości finansowych szkoły,
  4. godziny do dyspozycji dyrektora szkoły realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy.
 5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący szkołę.
 6. Do arkusza organizacyjnego szkoły mogą być wprowadzone zmiany w formie aneksu. Aneks zatwierdza organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący szkołę.
 7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje zajęć edukacyjnych.

§20

 1. Szczegółową organizację pracy szkoły w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa dyrektor szkoły w przydziale czynności dla pracowników szkoły.
 2. Na konferencji w czerwcu dyrektor szkoły zapoznaje nauczycieli z propozycją przydziału czynności.
 3. Ostateczny przydział czynności dla nauczycieli przekazuje dyrektor na konferencji rozpoczynającej rok szkolny z możliwością zmiany w ciągu trwania roku szkolnego.
 4. Na konferencji organizacyjnej dyrektor szkoły określa szczegółowy kalendarz danego roku szkolnego.

§21

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Szkoła swe zajęcia realizuje w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
 4. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 30 uczniów.
 5. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 16.

§22

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach, dla których wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Zajęcia z W-F prowadzone są w grupach liczących od 12-26 uczniów.

§23

 1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki dojazdu do domu lub z domu do szkoły.
 2. Zajęcia w świetlicy odbywają się przed i po lekcjach w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 3. Zadaniami świetlicy są w szczególności:
  1. zaspakajanie potrzeb szkoły w zakresie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi,
  2. zapewnienie dzieciom z grup świetlicowych właściwych warunków do nauki, spędzania wolnego czasu zgodnie z rozwojem psychofizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy podczas odrabiania zadań domowych,
  3. wyrabianie u wychowanków samorządności, społecznej aktywności oraz umiejętności współżycia w grupie,
  4. zapewnienie rozwijania uzdolnień uczniów poprzez organizacje różnego rodzaju zajęć tematycznych, konkursów, imprez,
  5. kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez organizacje kącika czytelniczego,
  6. rozwijanie poczucia estetyki i kształtowanie wrażliwości na piękno poprzez m.in. dbałość o wystrój pomieszczenia świetlicy,
  7. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez organizowanie zajęć tematycznych, konkursów rocznicowych, akademii okolicznościowych,
  8. wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu poprzez gry i zabawy ruchowe oraz wycieczki po najbliższej okolicy,
  9. budzenie świadomości ekologicznej, działania na rzecz ochrony środowiska poprzez włączanie się wychowanków do akcji tematycznych ogólnoszkolnych, organizowanie konkursów i gazetek tematycznych,
  10. przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem kultury współżycia z innymi, zachowania się w miejscach publicznych, współodpowiedzialności za siebie i innych, kultury i higieny osobistej,
  11. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji poprzez otoczenie uczniów zaniedbanych i zagrożonych niedostosowaniem opieką i wsparciem, podejmowanie wspólnie z pedagogiem działań profilaktycznych, w tym organizacja konkursów, dyskusje na temat problemów współczesnego świata,
  12. prowadzenie współpracy z rodzinami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym jak również z przedstawicielami służb społecznych (policja, służba zdrowia) w celu prowadzenia działań profilaktycznych.

§24

 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych, a w szczególności:
  1. przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne z uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
  2. wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela w czasie zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, przez wychowawcę w ramach obowiązków wychowawcy klasy (zgodnie z regulaminem wycieczek).
 2. Dyżury nauczycielskie określa zatwierdzony przez dyrektora szkoły harmonogram dyżurów.
 3. Szkoła wykonuje również swoje zadania opiekuńcze poprzez opiekę indywidualną, a zwłaszcza nad:
  1. uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządu słuchu, ruchu i wzroku, do których w oparciu o opinie specjalistycznych poradni lekarskich i w stałym kontakcie z rodzicami ustala się indywidualny plan pracy z uczniem,
  2. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczegółowe formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna uzgodniona na podstawie wywiadów środowiskowych i informacji z PPP, OPS-u, sądu i policji.

§25

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wzajemnie się uzupełniają, tworzą podstawowe elementy pracy szkoły.
 2. W sytuacjach uzasadnionych przez dyrektora szkoły, szkoła może realizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, zajęcia rekreacyjno-sportowe w zamian za zajęcia dydaktyczne przewidziane planem zajęć.
 3. Organizację takich zajęć określa dyrektor szkoły po uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej informując o tym organ prowadzący szkołę.

§26

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2. biblioteki,
  3. gabinetu medycyny szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
  4. gabinetu pedagoga,
  5. szatni,
  6. archiwum,
  7. sali gimnastycznej,
  8. boiska sportowego,
  9. sal lekcyjnych,
  10. gabinetu dla dyrektora,
  11. sekretariatu.

Biblioteka

§27

 1. W szkole działa biblioteka i kącik czytelniczy.
 2. Biblioteka szkolna i kącik czytelniczy są pracowniami służącymi do realizacji:
  1. potrzeb i zainteresowań uczniów,
  2. zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  3. doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli,
  4. popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
  5. popularyzowania tematyki ekologicznej i regionalnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
  1. gromadzenie zbiorów i ich katalogowanie,
  2. korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym,
  3. wypożyczenie pozycji książkowych do domu.
 5. Godziny pracy bibliotekarza umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 6. Godziny otwarcia biblioteki ustala dyrektor szkoły oraz bibliotekarz uwzględniając tygodniowy podział zajęć uczniów oraz ich potrzeby. Czas pracy biblioteki może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 7. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  3. prowadzenie katalogów i kart czytelników,
  4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  5. dbanie o stan techniczny księgozbioru,
  6. dbanie o wystrój estetyczny pomieszczeń biblioteki,
  7. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  8. prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzu szkolnym,
  9. przeprowadzanie konkursów czytelniczych,
  10. współpraca z innymi bibliotekami.
 8. Bibliotekarz może prowadzić kiermasze książek i podręczników szkolnych. Dochód osiągnięty z tego tytułu przeznaczony jest na potrzeby biblioteki tj. na uzupełnianie zbiorów, na zakup potrzebnych materiałów bibliotecznych itp..
 9. Organizację pracy biblioteki określa jej regulamin.

Nauczycie i inni pracownicy szkoły

§28

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Wszyscy zatrudnieni pracownicy szkoły wykonują swe obowiązki w oparciu o regulamin pracy szkoły oraz indywidualny zakres czynności opracowany przez dyrektora szkoły przekazany pracownikowi szkoły przy zatrudnieniu lub zmianie jego treści.
 4. Szczególne zasady określające obowiązki pracownika są zawarte w przydziałach czynności opracowanych dla każdego z pracowników.
 5. Zasady wynagradzania w/w pracowników określają odrębne przepisy.

§29

 1. W szkole zatrudniony jest pedagog.
 2. Do podstawowych zadań pedagoga należy:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  2. dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,
  3. kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,
  4. rozpoznawanie i diagnozowanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających kłopoty w nauce i zachowaniu,
  5. ścisła współpraca z wychowawcami klas, w celu objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów potrzebujących takiej pomocy,
  6. organizowanie współpracy z PPP,
  7. koordynowanie działań wychowawczych rodziców i poradni PP w każdym przypadku,
  8. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom wybitnie uzdolnionym, w tym realizującym indywidualny program lub tok nauki,
  9. podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu profilaktyki szkoły i programu wychowawczego szkoły,
  10. współpraca z policją, organami sądowymi w przypadkach uczniów zaniedbanych przez środowisko rodzinne,
  11. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku dalszego kształcenia,
  12. organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin o niskich dochodach, dbanie o zapewnienie dożywiania dzieci,
  13. prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej (dzienników oraz indywidualnych kart podopiecznych),
  14. przedstawienie dyrektorowi szkoły corocznych planów pracy.

§30

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. kierowanie przebiegiem procesu dydaktycznego,
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  6. sprawiedliwe, bezstronne, obiektywne, systematyczne i jawne ocenianie uczniów,
  7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych poprzez dokształcanie się i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły oddziałowe, których zadaniem jest ustalanie zestawów programów nauczania, zestawów podręczników oraz monitorowanie realizacji ścieżek edukacyjnych. Zespoły zbierają się dwa razy w roku i w zależności od potrzeb.
 4. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe, samokształceniowe:
  1. zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
  2. zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  3. zespół do spraw kultury fizycznej i sportu.
 5. Zespoły przedmiotowe powołuje dyrektor szkoły, określając skład i przewodniczącego zespołu.
 6. Cele i zadania zespołów, o których mowa w ustępie 5, obejmują:
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
  3. organizowanie wewnątrzszkolnego samokształcenia oraz pomocy dla początkujących nauczycieli,
  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
  5. wspólne opiniowanie przygotowanych autorskich innowacji i eksperymentalnych programów nauczania,
  6. diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów, badanie przyrostu wiedzy i umiejętności,
  7. tworzenie zespołów problemowo-zadaniowych,
  8. opracowanie przedmiotowego systemu oceniania,
  9. budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego,
  10. ewaluacja systemu oceniania i procesu dydaktycznego,
  11. opiniowanie opracowanych w szkole programów nauczania.

Wewnątrzszkolny system oceniania

§31

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. motywowanie uczniów do dalszej pracy,
  2. pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu pracy, nauki i rozwoju,
  3. ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli,
  4. informowanie ucznia i rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
  5. kontrolowanie poziomu wiedzy,
  6. porównanie osiągnięć ucznia ze standardami,
  7. monitorowanie postępów, potrzeb i osiągnięć ucznia,
  8. wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności,
  9. doskonalenie metod pracy nauczycieli i planowanie procesu nauczania i jego ewaluacji.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
  3. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
  4. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.
 4. Ocenianie pełni funkcję:
  1. diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb),
  2. klasyfikacyjną (różnicuje i porządkuje uczniów zgodnie z przyjętą skalą, za pomocą umownego symbolu).
 5. Przedmiotem oceny są:
  1. wiadomości,
  2. umiejętności,
  3. aktywność,
  4. zadania domowe, praca w klasie indywidualna i zespołowa,
  5. zeszyt przedmiotowy,
  6. sposób prezentacji wiadomości i umiejętności.
 6. Oceny dzielą się na:
  1. bieżące (cząstkowe),
  2. klasyfikacyjne śródroczne,
  3. klasyfikacyjne końcoworoczne.
 7. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel opracowuje własny, przedmiotowy system oceniania, który zawiera:
  1. zasady sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli wiadomości i umiejętności uczniów, liczbę sprawdzianów pisemnych, regulamin odpowiedzi ustnych, prac domowych itp.,
  2. formy ocenianych aktywności ucznia (specyficzne dla danego przedmiotu):
   1. sprawdziany,
   2. testy,
   3. odpowiedzi ustne,
   4. prace domowe,
   5. praca w grupie,
   6. aktywność na zajęciach,
   7. aktywność pozalekcyjna,
   8. inne formy,
  3. procedurę poprawiania ocen oraz wystawiania oceny klasyfikacyjnej.
 8. Sposoby zbierania informacji o umiejętnościach i wiadomościach ucznia:
  1. bieżące i śródroczne ocenianie uczniów odbywać się będzie w następujących formach:
   1. pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:
    • kartkówka - zapowiedziana lub niezapowiedziana pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia obejmująca od 1 do maksymalnie 3 tematów (czas trwania od 10 do 20 min.),
    • sprawdzian - zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia obejmująca daną partię materiału (czas trwania od 30 min. do 90 min.),
    • wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania - zapowiedziany z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z badanego przedmiotu (czas trwania 60 do 90 min.),
   2. ustne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:
    • odpytanie - bieżące sprawdzenie wiadomości i umiejętności od 1 do 3 tematów wstecz,
    • odpytanie z większej partii materiału przeprowadzane jest dla ucznia w szczególnych przypadkach: zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, kontuzja uniemożliwiająca pisanie kartkówek i sprawdzianów,
   3. formy sprawdzania wiadomości umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych:
    • ocena pracy domowej,
    • ocena bieżących efektów pracy ucznia podczas zajęć praktycznych,
   4. szkolny system motywacyjny:
    • nauczyciel przedmiotu przy uzasadnieniu oceny pozytywnej wprowadza atmosferę zdrowej rywalizacji,
    • nauczyciel stosuje aktywne metody nauczania, propaguje ideę samokształcenia,
    • w planie nauczania dyrekcja uwzględnia sposoby eksponowania i nagradzania osiągnięć uczniowskich,
    • nauczyciel systematycznie kontroluje postępy ucznia,
    • wychowawca klasy oraz Samorząd Uczniowski zgodnie z możliwościami zajmują się organizowaniem grup pomocy koleżeńskiej,
    • wychowawca (opiekun) oraz pedagog szkolny udzielają informacji o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zachęcają do samooceny i budowania własnego systemu wartości,
    • na lekcjach wychowawczych realizowane są tematy poświęcone zasadom poprawnego zachowania, komunikacji społecznej, samokształcenia i twórczego myślenia.
 9. Szkolna skala ocen:
  1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:
  2.       (skrót literowy)
   a. Stopień celujący 6 cel
   b. Stopień bardzo dobry 5 bdb
   c. Stopień dobry 4 db
   d. Stopień dostateczny 3 dst
   e. Stopień dopuszczający 2 dop
   f. Stopień niedostateczny 1 ndst
 10. Wymagania edukacyjne na dany stopień szkolny:
  1. stopień celujący:
   1. otrzymuje uczeń:
    • za szczególnie twórcze i oryginalne osiągnięcia opierające się na gruntownej wiedzy, zdecydowanie wykraczającej poza program danej klasy lub osiągający sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wyższym niż miejsko-gminny,
  2. stopień bardzo dobry:
   1. otrzymuje uczeń, który:
    • opanował pełny zakres umiejętności i wiedzy określony programem nauczania w danej klasie,
    • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje, analizuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy,
  3. stopień dobry:
   1. otrzymuje uczeń, który:
    • nie opanował w pełni umiejętności i wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawy programowe w danej klasie,
    • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
  4. stopień dostateczny:
   1. otrzymuje uczeń, który:
    • opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym podstawy programowej,
    • rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
  5. stopień dopuszczający:
   1. otrzymuje uczeń, który:
    • ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
    • rozwiązuje, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o elementarnym stopniu trudności,
  6. stopień niedostateczny:
   1. otrzymuje uczeń, który:
    • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
    • nie jest wstanie nazywać, wymieniać, definiować proste pojęcia z danego przedmiotu.
 11. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się zastosowanie następujących znaków:
  1. znak "-", który wpisuje się w rubryce Przygotowanie do lekcji, a który oznacza nieprzygotowanie do lekcji (opanowanie materiału z poprzedniej lekcji, posiadanie niezbędnych przyborów szkolnych, zeszytu, książki, stroju sportowego, zadań domowych); nieprzygotowanie można zgłosić dwa razy w semestrze, zatem każde następne nieprzygotowanie sankcjonowane będzie oceną niedostateczną,
  2. znak "+", który wpisuje się w rubryce Aktywność na lekcji lub Dodatkowo wykonane zadanie; trzy takie znaki równoznaczne są z wystawieniem cząstkowej oceny bardzo dobry.
 12. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach ucznia:
  1. nauczyciele-wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
  2. oceny są jawne dla ucznia i jego prawnych opiekunów,
  3. na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,
  4. o grożącej uczniowi niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia najpóźniej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną; rodzic potwierdza przyjęcie informacji podpisem w dzienniku lekcyjnym (w przypadku nie zgłoszenia się rodzica do szkoły wychowawca przesyła informację listem poleconym).
 13. Dokumentacja osiągnięć ucznia:
  1. dokumentację osiągnięć ucznia stanowią dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych oraz arkusze ocen; sposób ich prowadzenia określają odrębne przepisy,
  2. sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przechowywane są przez nauczycieli do końca sierpnia danego roku szkolnego,
  3. prace są udostępniane uczniom na lekcji oraz ich rodzicom podczas spotkań indywidualnych i ogólnych.
 14. Regulamin oceniania zachowania:
  1. semestralną i roczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:
   1. wzorowe: wz
   2. dobre: db
   3. poprawne: pop
   4. nieodpowiednie: ndp
  2. cząstkowe oceny zachowania uczniów wyrażają się w skali punktowej opisanej w Regulaminie Ocen Zachowania, zwanym ROZ,
  3. oceny cząstkowe wyrażają się punktami i są wpisywane na bieżąco do zeszytu uwag,
  4. zachowanie ucznia oceniane jest w kategoriach:
   1. stosunku do obowiązków szkolnych,
   2. aktywności społecznej,
   3. kultury osobistej,
  5. ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z przedmiotów nauczania,
  6. ostateczną ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy, po konsultacji z zespołem klasowym i rada pedagogiczną,
  7. przed klasyfikacją semestralną i odpowiednio końcoworoczną wychowawca sumuje punkty i ustala ocenę,
  8. nagana Dyrektora Szkoły dyskwalifikuje ucznia do oceny poprawnej bez względu na ilość uzyskanych punktów.
  Bez względu na zdobytą ilość punktów "+" obniża się uczniowi ocenę z zachowania do oceny nieodpowiedniej, w przypadku kradzieży, agresywnych bójek, wymuszania pieniędzy, zażywania narkotyków, alkoholu, notorycznego palenia papierosów.

Rozdział IV
Szczegółowe punktowe oceny zachowania

§32

 1. Reakcje na plus:
  Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje premię w wysokości 80 punktów. Dodatkowo może zyskać premię za zachowanie w I semestrze:

  • 50 pkt. - za wzorowe,
  • 30 pkt. - za dobre
  Lp. Kryteria Częstotliwość Ilość pkt.
  1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej. I etap
  II etap
  III etap
  20
  40
  80
  2. Udział w innych konkursach, zawodach sportowych w zależności od osiągniętych wyników. każdorazowo 10
  3. Aktywny udział w imprezach szkolnych i klasowych. każdorazowo 10
  15
  4. Udział w akademiach szkolnych. każdorazowo 15
  5. Praca na rzecz klasy i szkoły (pomoce naukowe, gazetki, plakaty itp.). każdorazowo 15
  6. Rozwijanie własnych zainteresowań, przynależność do kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych z pozaszkolnych (zaświadczenie od prowadzącego). raz na semestr 15
  7. Wyraźne wyniki pracy nad sobą (poprawa ocen w nauce, zaprzestanie spóźnień, opanowanie agresji bądź innych negatywnych zachowań). raz na miesiąc 10
  8. Systematyczna pomoc koleżeńska (np. pomoc w nauce, pomoc niepełnosprawnym). raz na miesiąc 15
  9. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności. każdorazowo 10
  10. Uczestniczenia w akcjach charytatywnych, pomoc osobom starszym, potrzebującym. każdorazowo 15
  11. Stuprocentowa frekwencja. raz na semestr 10
  12. Usprawiedliwienie wszystkich lekcji. raz na semestr 10
  13. Punktualność. raz na semestr 10
  14. Szczególnie wyróżniająca się kultura i subtelność (przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się, dbałość o podręczniki i zeszyty, higiena osobista i właściwe słownictwo). raz na semestr 15
  15. Brak punktów ujemnych. raz na semestr 40
 2. Reakcje na minus:

  Lp. Kryteria Częstotliwość Ilość pkt.
  1. Niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, w szkole i poza nią. każdorazowo 10
  2. Przeszkadzanie na lekcjach. każdorazowo 5
  3. Niewywiązywanie się na czas z zobowiązań i zadań. każdorazowo 5
  4. Wulgarne słownictwo. każdorazowo 15
  5. Ubliżanie kolegom, zaczepki słowne, wyśmiewanie się z innych. każdorazowo 20
  6. Niewłaściwy strój na uroczystościach szkolnych. każdorazowo 5
  7. Złe zachowanie na świetlicy, w bibliotece, na wycieczce. każdorazowo 10
  20
  8. Niewłaściwe zachowanie w drodze do i ze szkoły (także w autobusie). każdorazowo 10
  9. Niewłaściwe obuwie w szkole i na sali gimnastycznej. każdorazowo 5
  10. Dewastowanie sprzętu szkolnego. każdorazowo 30
  i zwrot kosztów
  11. Niszczenie rzeczy innych osób. każdorazowo 20-30
  i zwrot kosztów
  12. Palenie papierosów. każdorazowo 30
  i powiadomienie rodziców
  13. Picie alkoholu. każdorazowo 50
  oraz powiadomienie rodziców
  14. Posiadanie, zażywanie narkotyków. każdorazowo 100
  oraz powiadomienie policji
  15. Spóźnianie się na lekcje. każdorazowo 5
  16. Nieuzasadnione opuszczenie zajęć szkolnych (indywidualne lub zbiorowe) każdorazowo 50
  17. Wyłudzanie lub wymuszanie. każdorazowo 50
  oraz powiadomienie policji
  18. Fałszowanie podpisów i dokumentów. każdorazowo 50
  oraz powiadomienie rodziców
  19. Kłamstwa i krętactwa. każdorazowo 30
  oraz powiadomienie rodziców
  20. Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw. każdorazowo 30
  21. Niebezpieczne zachowania na terenie szkoły i obiektów szkolnych (np. bieganie, popychanie, itp.) każdorazowo 10-50
  oraz powiadomienie rodziców
  22. Gry hazardowe każdorazowo 10
  23. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, materiałów i substancji. każdorazowo 50
  oraz powiadomienie policji
  24. Agresywne zachowanie wobec innych. każdorazowo 50
  oraz powiadomienie rodziców lub powiadomienie policji

Punktacja za zachowanie:

Ilość punktów Zachowanie
0-49 nieodpowiednie
50-119 poprawne
120-250 dobre
251 i więcej wzorowe

Rozdział V
Normy i zasady, którymi kieruje się nauczyciel

§33

 1. W przypadku uczniów z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne tak, aby uczeń mógł im sprostać.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy brać pod uwagę wysiłek ucznia, jego możliwości i wkład pracy.
 3. W przypadku orzeczenia lekarskiego o zwolnieniu lub ograniczeniu uczestniczenia ucznia w zajęciach W-F decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły.

Rozdział VI
Klasyfikowanie semestralne

§34

 1. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania.
 2. Klasyfikowanie semestralne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania.
 4. Termin konferencji klasyfikacyjnej semestralnej oraz klasyfikacyjnej końcoworocznej przypada w ostatnim tygodniu kończącym zajęcia w semestrze lub odpowiednio w roku szkolnym. Termin ustala dyrektor szkoły.
 5. Na 10 dni przed planowaną konferencją klasyfikacyjną nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie semestralnej/końcoworocznej i zaznacza to ołówkiem w dzienniku lekcyjnym. Ostateczny termin wystawiania ocen wychowawcy klas z poszczególnych zajęć przypada na 5 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
 6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 7. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna semestralna/końcoworoczna niedostateczna może zostać zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 8. Ustalona ocena okresowa (semestralna, końcoworoczna) może być zmieniona - podwyższona - jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego.
 9. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i więcej oraz dobre lub wzorowe zachowanie z zastrzeżeniem, że uczeń nie uzyskał oceny dopuszczającej z żadnego przedmiotu. Dopuszcza się możliwość uzyskania przez ucznia tylko jednej oceny dostatecznej. Do średniej ocen nie jest wliczana ocena z religii.

Rozdział VII
System odwoławczy

§35

 1. Uczeń może zgłosić chęć poprawy oceny niedostatecznej cząstkowej w terminie dwóch tygodni od daty jej otrzymania.
 2. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, w przypadku gdy brak jest podstaw do wystawienia oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na pisemną prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego prawnych opiekunów zgodę na egzamin klasyfikacyjny może wydać Rada Pedagogiczna. Zgoda taka wydawana jest w przypadkach szczególnych, popartych opinią pedagoga szkolnego,
 5. W przypadku indywidualnego toku nauki dyrektor wyznacza przed klasyfikacją semestralną i końcoworoczną egzaminy klasyfikacyjne - nie później niż na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.
 6. W klasie pierwszej i drugiej gimnazjum uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach, popartych opinia pedagoga, a związanych z trudną sytuacja życiową ucznia, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na dwa egzaminy poprawkowe.
 7. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki i muzyki, informatyki, techniki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
 8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:
  1. dyrektor szkoły,
  2. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
  4. nauczyciel - opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 10. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub prośbę innych w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 11. Z egzaminu komisja sporządza protokół zawierający:
  1. skład komisji,
  2. termin egzaminu,
  3. pytania egzaminacyjne wraz z pisemnymi pracami ucznia i zwięzłą informacją o odpowiedziach ustnych ucznia,
  4. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 12. Decyzja komisji jest ostateczna.
 13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 15. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na dwa dni przed konferencją klasyfikacyjną. Termin przeprowadzenia egzaminu ustalony zostaje przez dyrektora szkoły, o ile stwierdzi on, po konsultacji z nauczycielem uczącym, uczniem, wychowawcą klasy, zasadność odwołania od wystawionej oceny.
 16. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje komisję analogiczną do komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy.

Rozdział VIII
Ewaluacja

§36

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ewaluacji po upływie roku i trzech lat.
 2. Ewaluację przeprowadza komisja statutowa i wnioski przekazuje dyrektorowi szkoły.

Rozdział IX
Egzamin gimnazjalny

§37

 1. W klasie III gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin gimnazjalny, który jest powszechny i obowiązkowy.
 2. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, stanowi warunek ukończenia szkoły.
 3. Egzamin gimnazjalny jest opracowany w oparciu o podstawę programową i standardy wymagań egzaminacyjnych.
 4. Egzamin gimnazjalny jest międzyprzedmiotowy i sprawdza umiejętności ponadprzedmiotowe. Obejmuje:
  1. w części pierwszej umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, takich jak: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka, edukacja filozoficzna, edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, edukacja czytelnicza i medialna, edukacja europejska, kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej,
  2. w części drugiej umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, takich jak: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, edukacja czytelnicza i medialna, edukacja filozoficzna, edukacja europejska.
 5. Egzamin przeprowadza się w maju, w terminie ustalonym przez dyrektora OKE.
 6. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia i trwa 120 min.
 7. Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego:
  1. w czasie egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku,
  2. stoliki ustawione są w jednym kierunku, odległość między nimi powinna gwarantować samodzielność pracy ucznia,
  3. w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. (W szczególnie uzasadnionych przepadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej),
  4. w sali, w której przeprowadzany jest egzamin, mogą znajdować się tylko środki dydaktyczne określone przez CKE,
  5. uczeń chory lub niepełnosprawny może korzystać ze sprzętu medycznego i leków przepisanych przez lekarza,
  6. w sali, w której przeprowadzany jest egzamin, nie można korzystać z żadnych środków łączności,
  7. uczeń, który nie przystąpił od egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE,
  8. uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku,
  9. w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy przez ucznia, przewodniczący SZE unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin,
  10. każde upomnienie i unieważnienie pracy ucznia zamieszcza się w protokole egzaminu,
  11. uczniowie nie podpisują zestawów, lecz umieszczają na nich swój kod nadany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  12. po zakodowaniu pracy rozpoczyna się właściwy czas egzaminu.
 8. Informacje o wynikach:
  1. uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego po 50 pkt.,
  2. wyniki egzaminu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów powołany przez dyrektora OKE,
  3. ostateczny wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów,
  4. wynik egzaminu ustalony przez komisję jest ostateczny,
  5. wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły,
  6. wyniki egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia OKE przekazuje do szkoły w terminie nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć szkolnych, a w przypadku dodatkowego terminu, do dnia 31 sierpnia danego roku,
  7. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia dyrektor szkoły przekazuje uczniowi bądź jego rodzicom (prawnym opiekunom),
  8. na prośbę ucznia lub jego prawnych opiekunów, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego prawnym opiekunom.
 9. Szczególne sytuacje:
  1. uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej; opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnej, w którym odbywa się egzamin i na podstawie prośby rodziców,
   1. w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,
   2. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
   3. uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
  2. uczniom z dysfunkcjami przysługuje prawo do przedłużenia o 60 min każdej części egzaminu,
  3. laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz finaliści ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu i otrzymują na świadectwie najwyższy wynik,
  4. jeżeli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub go przerwał w wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku; jeżeli uczeń nie przystąpił w dodatkowym terminie do egzaminu, musi powtarzać ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje w następnym roku do egzaminu,
  5. w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku , dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły , może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.

Rozdział X
Program wychowawczy szkoły

§38

 1. Program wychowawczy Gimnazjum i Program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział XI
Uczniowie szkoły

Nabór uczniów do gimnazjum

§39

 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych, którzy w poprzednim roku szkolnym ukończyli klasę szóstą.

§40

 1. Do szkoły przyjmuje się:
  1. z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnym miejscem,
  3. w przypadku większej ilości podań o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów wynikająca z:
   1. punktów uzyskanych ze sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej (maks. 40 pkt.),
   2. punktów przyznawanych za szczególne osiągnięcia (maks. 20),
   3. punktów otrzymanych za oceny na świadectwie (maks. 40 pkt.):

    Ocena Język polski Matematyka
    Celujący 20 20
    Bardzo dobry 15 15
    Dobry 10 10
   4. punktów uzyskanych za ocenę z zachowania (maks. 20 pkt.):
    • wzorowe 20 pkt.
    • bardzo dobre 10 pkt.
  4. Wyniki rekrutacji:
   1. suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście przyjęć,
   2. ostateczną liczbę przyjętych uczniów ustala dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor informuje zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach, o których mowa w punkcie 2 nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji.
 3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 2.
 4. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia na podstawie:
  1. Świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
  2. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
   1. ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą ,
   2. do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły,
   3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia,
 5. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
  1. uczyć się danego języka (języków obcych) wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo:
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo:
  3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.
 6. Dla ucznia który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
 7. Dyrektor szkoły ponadto:
  1. w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych, którzy przystąpili do sprawdzianu w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku,
  2. przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
  3. wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w par. 41 pkt. 8 Statutu Szkoły,
  4. zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji."

Rozdział XII
Prawa i obowiązki uczniów

§41

 1. Dziecko-Uczeń ma prawo, zgodnie Konwencją o prawach dziecka, do:
  1. W zakresie sfery bezpieczeństwa i zdrowia psycho-fizycznego:
   1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
   2. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych; okresu przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich,
   3. korzystania z wycieczek szkolnych, zaplanowanych na początku roku szkolnego, zgodnie z regulaminem wycieczek,
   4. opieki medycznej,
   5. zgłaszania w sekretariacie szkoły wszelkich wypadków w drodze do szkoły i ze szkoły oraz na jej terenie,
   6. opieki prawnej,
  2. W zakresie sfery obrony wartości intelektualnych i dóbr osobistych ucznia:
   1. prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
   2. jawnej i na bieżąco udokumentowanej oceny stanu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania,
   3. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez indywidualizację programu nauczania (możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych),
   4. realizowania programu nauczania z danego przedmiotu w ramach indywidualnego toku nauczania oraz indywidualnego programu nauczania, z możliwością ukończenia szkoły w skróconym czasie, o którym mowa w paragrafie 7,
   5. do opieki wychowawczej, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej i moralnej,
   6. do zachowania swojej tożsamości, inności, bycia sobą, prywatności, samostanowienia, poszanowania własnej godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
   7. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, przez co szkoła zapewnia mu pełny rozwój w naturalny sposób,
   8. pomocy w przypadku trudności w nauce, poprzez zajęcia w zespole wyrównawczym, świetlicy szkolnej lub przez zorganizowaną na terenie klasy samopomoc koleżeńską,
   9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym, specjalistami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
   10. przedstawienia wychowawcy klasy, nauczycielom, dyrekcji swoich problemów i uzyskania odpowiedniej pomocy,
   11. uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
   12. do swobodnej wypowiedzi, rozwijania własnej osobowości poprzez stosowanie swobodnej ekspresji (werbalnej, plastycznej, muzycznej czy ruchowej) w różnych dziedzinach życia i twórczości szkoły,
   13. aktywnego i nieskrępowanego zdobywania informacji i wiadomości z różnych źródeł; dziecku należy przekazać podstawową wiedzę prawniczą,
   14. wyboru nauki religii lub etyki w szkole (za pisemną zgodą rodziców, prawnych opiekunów); w przypadku wyboru etyki lub realizacji lekcji religii poza szkołą, uczeń informuje wychowawcę i wspólnie z nim uzgadnia miejsce pobytu w szkole w czasie trwania lekcji,
   15. uczeń ma prawo realizacji w szkole zajęć z wychowania do życia w rodzinie w klasach od pierwszej do trzeciej gimnazjum na podstawie pisemnej deklaracji rodziców,
  3. W zakresie sfery uczestnictwa w demokratyzacji szkoły uczeń ma prawo:
   1. zapoznania się z treścią statutu szkoły, programu wychowawczego,
   2. swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
   3. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową (Samorząd Uczniowski); uczniom przysługuje prawo wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego,
   4. organizowania działalności społecznej (w zakresie tworzenia stowarzyszeń czy przygotowania zgromadzeń, publicznego dialogu o charakterze pokojowym), kulturalnej, artystycznej, sportowej i rekreacyjnej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z wychowawcą lub innym nauczycielem oraz dyrektorem szkoły,
   5. uczestnictwa w planowaniu zadań, sposobów ich realizacji przez zespół klasowy i każdego wychowanka osobno, kierowania i oceniania własnych projektów i działalności,
   6. założenia i redagowania własnej gazetki szkolnej, radia szkolnego w których mogą być zawarte opinie, uwagi i spostrzeżenia dotyczące życia szkoły ("gratulujemy, życzymy sobie, krytykujemy, ..."), przy czym bez szkody dla drugiego człowieka,
   7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,
   8. przekazania rodzicom pisemnego oświadczenia od wychowawcy klasy, informującego ich o grożącej uczniowi okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub nieodpowiedniej ocenie z zachowania,
   9. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Uczeń ma obowiązek:
  1. dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet w środowisku,
  2. przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły i w wewnętrznych regulaminach,
  3. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania,
  4. uzupełniania braków wiadomości wynikających z dłużej absencji, po ustaleniu formy i terminu ich realizacji z nauczycielem prowadzącym zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,
  5. przyswajania sobie wiadomości we własnym zakresie w przypadku jednorazowej nieobecności na zajęciach,
  6. prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymogami nauczyciela prowadzącego,
  7. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
  8. nosić strój szkolny (w tonacji biało-granatowej) na uroczystościach szkolnych,
  9. przestrzegania zakazu opuszczania budynku szkoły w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych oraz zastępstw,
  10. usprawiedliwiania nieobecności u wychowawcy klasy w terminie do trzech dni od zakończenia nieobecności, a w przypadku dłuższej nieobecności do poinformowania o jej przyczynie wychowawcę klasy do tygodnia od pierwszego dnia nieobecności; formę usprawiedliwienia nieobecności uzgadnia wychowawca klasy z rodzicami na początku roku szkolnego,
  11. przestrzegania ustalonych zasad zwalniania z lekcji, tj. na pisemny wniosek rodziców, wychowawca może zwolnić ucznia, jednak tylko w przypadku, gdy zwolnienie opatrzone jest klauzulą: "Od momentu zwolnienia syna/córki przez nauczyciela, rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo",
  12. przestrzegania przepisów ruchu drogowego i dla pieszych w drodze do i ze szkoły; jeżeli uczeń dojeżdża do szkoły rowerem, a jest mieszkańcem Książenic, rodzice winni na początku roku szkolnego złożyć u wychowawcy pisemne oświadczenie o rezygnacji czasowej lub całkowitej z gimbusu, opatrzone następującą klauzulą: "Od momentu zwolnienia syna/córki przez nauczyciela, rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo",
  13. przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów i pracowników szkoły poprzez:
   1. okazywanie szacunku,
   2. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
   3. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
   4. szanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
   5. naprawienie wyrządzonej szkody drugiej osobie,
  14. dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów poprzez:
   1. przestrzeganie zakazu siedzenia na schodach, parapetach, kaloryferach oraz opieranie się o balustrady,
   2. przestrzeganie zakazu stosowania przemocy i poniżania godności wszystkich uczniów, a szczególnie uczniów klas I-szych ,
  15. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd poprzez:
   1. korzystanie z szatni zgodnie z jej regulaminem,
   2. w budynku szkolnym nosić obuwie zmienne,
   3. zgłaszanie u pracownika szkoły zaobserwowane usterki,
   4. dbać o sprzęt i wyposażenie w klasach i innych pomieszczeniach szkoły,
  16. przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, a także stosowania wszelkich używek,
  17. przestrzegania zakazu używania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających,
  18. przestrzegania zakazu uprawiania hazardu na terenie szkoły,
  19. dbać o kulturę słowa, higienę osobistą, estetyczny wygląd.
 3. Bezwzględnie zakazuje się:
  1. palenia tytoniu,
  2. picia alkoholu pod dowolną postacią,
  3. posiadania i używania narkotyków oraz innych środków odurzających,
  4. noszenia do szkoły ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów,
  5. bójek i znęcania się nad kolegami i koleżankami,
  6. samowolnego wychodzenia poza teren szkoły w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych,
  7. samowolnego oddalania się od grupy w czasie wycieczek oraz zorganizowanych wyjść poza teren szkoły,
  8. siedzenia na schodach, parapetach, kaloryferach oraz opierania się o balustrady.

Rozdział XIII
Rodzaje nagród i kar

§42

 1. Na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej za szczególnie wyróżniające wyniki w nauce i osiągnięcia w życiu szkoły i wzorową postawę uczeń otrzymuje nagrody:
  1. pochwałę wobec klasy za właściwą postawę uczniowską, pomoc koleżeńską, dbałość o wystrój klasy, przeciwstawianie się aktom wandalizmu, udział w konkursach i zawodach sportowych,
  2. pochwałę Dyrektora wobec uczniów szkoły za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych, szczególnie wyróżniającą postawę uczniowską, uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem, wzorową frekwencję, aktywną pracę na rzecz szkoły,
  3. dyplomy, nagrody rzeczowe oraz inne formy nagród (zależnie od możliwości finansowych szkoły) za osiągnięcia wymienione w punkcie 1 i 2,
  4. listy gratulacyjne, listy pochwalne dla uczniów i ich rodziców za wzorową postawę uczniowską i bardzo dobre wyniki w nauce,
  5. świadectwo z wyróżnieniem,
  6. wpis do kroniki szkolnej za szczególnie aktywny udział w życiu szkoły, wzorową postawę, otrzymanie wyróżnienia "Absolwent roku", "Sportowiec roku" oraz inne wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
 2. Za niewywiązanie się ze szkolnych obowiązków oraz nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego uczeń może być ukarany na wniosek:
  1. wychowawcy klasy,
  2. nauczyciela przedmiotu,
  3. Rady Samorządu Uczniowskiego,
  4. Dyrektora szkoły,
  5. innych pracowników szkoły.
 3. Rodzaje stosowanych kar:
  1. upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawcę za notoryczne nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych i norm współżycia społecznego,
  2. upomnienie ustne Dyrektora szkoły za niszczenie mienia szkoły, naruszenie godności i dóbr osobistych uczniów oraz pracowników szkoły,
  3. upomnienie Dyrektora z powiadomieniem rodziców o zachowaniu dziecka,
  4. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych z powiadomieniem o tym rodziców,
  5. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz z powiadomieniem o tym rodziców,
  6. nagana dyrektora wraz z obniżeniem zachowania do nieodpowiedniego na dany semestr,
  7. przeniesienie ucznia do równoległej klasy z powiadomieniem rodziców w przypadku notorycznego zakłócania pracy zespołu klasowego i naruszanie prawa uczniów do bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, oraz ochrony i poszanowania ich godności,
  8. warunkowe pozostawienie w szkole z groźbą usunięcia w przypadku następnego wykroczenia,
  9. przeniesienie ucznia do innego gimnazjum przez kuratora oświaty na wniosek Dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
   1. naganne zachowanie i brak poprawy zachowania mimo zastosowania wszelkich dostępnych kar i środków zaradczych,
   2. uczeń umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
   3. uczeń dopuszcza się kradzieży,
   4. uczeń nagminnie wchodzi w kolizję z prawem,
   5. uczeń z premedytacją demoralizuje innych uczniów,
   6. uczeń permanentnie narusza postanowienia statutu,
   7. uczeń przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest powiadomienie rodziców ucznia o zastosowanej nagrodzie lub karze.

Rozdział XIV
Tryb odwołania się

§43

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary w ciągu 14 dni od momentu zatwierdzenia i wydania decyzji w przypadku kar (art. 3, ust. 3) oraz we wszystkich kwestiach spornych do Dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do powołania zespołu rozstrzygającego odwołanie w składzie:
  1. Dyrektor szkoły,
  2. wychowawca,
  3. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  4. przedstawiciel rodziców wytypowany przez Radę Rodziców.
 3. Wyżej wymieniony zespół może:
  1. ustanowioną decyzję podtrzymać,
  2. uchwalić nową decyzję,
  3. karę uchylić.
 4. Decyzja zespołu rozstrzygającego w obrębie szkoły jest ostateczna.
 5. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły uczeń ma prawo zwrócić się o pomoc bądź wnieść zażalenie do:
  1. Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci,
  2. Rzecznika Praw Ucznia (biuro w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach),
  3. Kuratorium Oświaty, właściwego dla miejsca zamieszkania,
  4. organu prowadzącego szkołę,
  5. instancji sądowej, a w przypadku oddalenia powództwa przez kolejną wyższą instancję,
  6. Pogotowia Rodzinnego czy instytucji o podobnym charakterze,
  7. organizacji, stowarzyszeń społecznych odpowiedniego szczebla, komisji powołanych na odrębnych zasadach, działających w obrębie gminy-miasta Czerwionka-Leszczyny, powiatu rybnickiego, województwa śląskiego, np. Towarzystwa Pomocy Młodzieży.
 6. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani; w razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony Dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

Rozdział XV
Przepisy końcowe

§44

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§45

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§46

 1. Sposoby zapoznawania rodziców ze Statutem szkoły:
  1. odczytanie na zebraniach ogólnych z rodzicami istotnych zapisów statutowych uzupełnionych o komentarz
  2. zapoznanie ze Statutem w czasie zebrań klasowych (odczytany z komentarzem przez wychowawcę).
  3. stałe nawiązywanie do zapisów statutowych w czasie zebrań klasowych, szczególnie przy rozstrzyganiu spraw spornych lub argumentowaniu takich, a nie innych rozwiązań w organizacji pracy szkoły.
  4. umieszczenie Statutu szkoły w Bibliotece szkolnej oraz poinformowanie o tym rodziców.
 2. Sposoby zapoznania uczniów ze Statutem szkoły:
  1. zapoznanie z istotnymi dla uczniów zapisami zawartymi w Statucie połączone z komentarzem przez wychowawcę klasy,
  2. systematyczne zapoznawanie uczniów z kolejnymi zapisami statutu na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy połączone z odpowiednim komentarzem nauczyciela.
  3. systematyczne korzystanie z zapisów statutowych na godzinach wychowawczych w przypadku rozstrzygania różnorodnych problemów,
  4. organizowanie konkursów klasowych i turniejów szkolnych ze znajomości i interpretacji zapisów statutowych.

§47

 1. Zmiany do statutu wprowadza Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dyrektor przesyła statut lub znowelizowany tekst statutu do organu nadzorującego i prowadzącego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Gola, Gimnazjum nr 5, ul. Gliwicka 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 90 05, e-mail: g5.czuchow@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 1999.06.02
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:27
Liczba odwiedzin strony: 4667 (ostatnie odwiedziny 2018.12.11 02:05:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny