Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Podstawy prawne opracowania statutu

 1. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. nr 12, poz. 96).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) i wydane na jej podstawie szczegółowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określania o ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Ustawa z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.
 5. Akty wykonawcze do ww. ustaw.

Informacje ogólne o szkole

§1

 1. Niniejszy statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Szkoła przyjmuje nazwę Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.
 3. Siedziba Gimnazjum nr 1: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. ks. Pojdy 77c.

§2

 1. Szkole może być nadane imię przez organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 2. Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej szkoły.

§3

Ustalona w ust. 2 §1 niniejszego statutu nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

§4

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji

§5

 1. Szkoła realizuje cele i zadania: wynikające z przepisów prawa, uwzględniające Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 oraz Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 dostosowany do potrzeb środowiska, a w szczególności:
  1. umożliwia wszechstronny rozwój intelektualny dostosowując treści kształcenia do indywidualnych, aktualnych możliwości uczniów, ich wieku zainteresowań i aspiracji,
  2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa rodziców zajęć rodziców preorientacji zawodowej:
   1. zajęcia z preorientacji zawodowej organizowane są w każdym roku szkolnym dla uczniów klas III,
   2. za organizację zajęć z preorientacji zawodowej zgodnie z założeniami Programu Profilaktyki Gimnazjum nr 1 odpowiedzialni są wychowawcy klas i pedagog szkolny,
   3. zajęcia z preorientacji zawodowej organizowane są przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach,
  3. wspomaga rodziców w wychowaniu, realizując opracowany przy ich współudziale program wychowawczy,
  4. organizuje proces nauczania uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów; zapewnia pomoc psychologiczną przez zatrudnienie pedagoga i współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi placówkami,
  5. stwarza optymalne warunki dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy mogą realizować indywidualny program lub tok nauczania i ukończyć szkołę w skróconym czasie,
  6. dba o bezpieczeństwo i higieniczne warunki nauki w czasie pobytu uczniów w szkole oraz w trakcie zajęć realizowanych przez szkołę,
  7. wspiera uczniów w trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych, współpracując m.in. z ośrodkiem zdrowia, z ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem do spraw uzależnień i innymi instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego oraz pomocy specjalistycznej,
  8. uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci organizuje na ich życzenie naukę religii,
  9. kształtuje wewnątrzszkolne stosunki społeczne z uwzględnieniem zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; umożliwia podmiotom szkoły podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej.
 2. Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 oraz Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§6

 1. Szkoła wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
  1. wprowadzenie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów z równomiernym rozstawieniem zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa w czasie zajęć obowiązkowych,
  3. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom na przerwach między lekcyjnych zgodnie z Regulaminem i Harmonogramem Dyżurów Nauczycielskich,
  4. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniów w czasie wycieczek szkolnych zgodnie z Regulaminem Wycieczek,
  5. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa w trakcie imprez organizowanych przez szkołę,
  6. wprowadzenie w życie i realizację niezbędnych regulaminów pracowni,
  7. spowodowanie zmiany miejsca lub czasu zajęć (odwołanie lub przerwanie zajęć) w wypadku ujawnienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów lub innych osób, pracowników szkoły,
  8. organizowanie edukacji uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  9. zapewnienie bezpiecznego korzystania z sprzętu i urządzeń szkolnych,
  10. przeprowadzanie pogadanek przez higienistkę szkolną na temat profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki ortodontycznej,
  11. zatrudnianie pielęgniarki szkolnej, w celu sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami.
 2. Za realizację zadań wymienionych w §6 ust. 1 odpowiedzialny jest dyrektor i wszyscy pracownicy szkoły.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

§7

 1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych, takie jak:
  1. koła przedmiotowe: języka angielskiego, informatyczne, historyczno-regionalne,
  2. koła zainteresowań: recytatorskie, plastyczne,
  3. zajęcia chóru szkolnego,
  4. zajęcia SKS-u oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne.
 2. Zajęcia pozalekcyjne o których mowa w ust. 1 §7 niniejszego statutu powołane w zależności od środków jakimi szkoła dysponuje oraz za zgodą organu prowadzącego.
 3. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania, zaś w przypadku zajęć sportowych rozszerzanie i uzupełnianie treści programowych obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i działanie w celu rozwijania uzdolnień sportowych.
 4. Zajęcia pozalekcyjne o których mowa w ust. 1 §7 niniejszego statutu są dokumentowane założonej na dany rok szkolny tematyki i stopnia jej realizacji w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
 5. Rekrutacja uczniów, na zajęcia pozalekcyjne o których mowa w pkt. 1-4 ust. 1 §7 niniejszego statutu, odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 6. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą wszyscy zainteresowani uczniowie.

Organizacja form opieki i pomocy uczniom

§8

 1. Szkoła zapewnia formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna poprzez:
  1. organizację świetlicy szkolnej,
  2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego,
  3. zajęcia rewalidacyjne w zależności od potrzeb oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę,
  4. zatrudnienie pedagoga szkolnego,
  5. współdziałanie z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz innymi, instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży,
  6. zatrudnienie pedagoga szkolnego,
  7. porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.
 2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę szkolną.
  1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
  2. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły kierując się potrzebami uczniów o których mowa w ust. 2 §8 niniejszego statutu.
  3. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:
   1. Kształtowanie podstawowych nawyków społecznego współżycia (wdrażanie do zgodnego współżycia w grupie, poprawnego zachowania się i wzajemnej życzliwości): nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.
   2. Integracja grupy: prowadzenie zajęć wychowawczych metodami aktywnymi tj. krąg uczuć, rysunki, dyskusja, burza mózgów, uzupełnianie zdań, krótkie opowiadania, gry i zabawy - praca w małych grupach.
   3. Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena uczniów: organizacja spacerów, gier i zabaw na powietrzu z uwzględnieniem pór roku, poprawa higieny osobistej poprzez mycie rąk przed jedzeniem ,kultura spożywania posiłków, zapoznanie uczniów z sygnałami alarmowymi oraz przepisami BHP w świetlicy szkolnej.
   4. Zapewnienie uczniom właściwych warunków do nauki oraz spędzania wolnego czasu poprzez organizację zajęć świetlicowych zgodnych z zainteresowaniami uczniów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.
   5. Rozwijanie uczuć patriotycznych przez krzewienie umiłowania stron rodzinnych, zainteresowanie pracą ludzi wykonywaną dla najbliższego środowiska. Tradycje i obrzędy. Poprzez przygotowanie uczniów do udziału w akademiach, uroczystościach, apelach, rocznicach narodowych, Dnia Gimnazjalisty.
   6. Poszanowanie własności osobistej oraz mienia społecznego (szacunek dla pracy i ludzi, którzy ją wykonują): pogadanki, dyskusje, dbałość o wygląd estetyczny świetlicy, redagowanie gazetek, poszanowanie sprzętu świetlicowego.
   7. Rozwijanie myślenia twórczego, uczuć artystycznych, wrażliwości i zdolności uczniów: prowadzenie zajęć plastycznych, technicznych, umuzykalniających, prowadzenie zajęć ruchowych i sportowych, wspólne oglądanie audycji i programów edukacyjnych.
   8. Pomoc uczniom w nauce: organizowanie kółek samopomocy koleżeńskiej, pomoc w odrabianiu prac domowych i przygotowaniu się do sprawdzianów, prowadzenie ćwiczeń utrwalających wiadomości z poszczególnych zajęć edukacyjnych, współpraca w tym zakresie z rodzicami i nauczycielami.
   9. Organizacja dożywiania: zbieranie odpłatności za obiady. Kontakty stałe z MOPS w zakresie weryfikacji nazwisk uczniów dotowanych przez OPS. Opieka przy wydawaniu i spożywaniu obiadów.
   10. Podnoszenie poziomu wychowania i wyrabianie wrażliwości uczniów na piękno w przyrodzie i twórczości człowieka.
   11. Działania nauczyciela mające na celu kształtowanie odporności emocjonalnej oraz pozytywnej motywacji do podejmowanie zadań i rozwiązywania problemów przy stały kontakcie z pedagogiem szkolnym.
   12. Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie zdrowego stylu życia i postawy asertywnej wobec zagrożeń dla zdrowia i życia przy stały kontakcie z higienistką szkolną.
   13. Realizacja założeń Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
  4. Nauczyciel wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za opracowanie regulaminu pracy świetlicy szkolnej oraz za jego przestrzeganie przez wszystkich uczniów korzystających z świetlicy.
  5. Regulamin świetlicy zawieszony jest w widocznym miejscu w świetlicy szkolnej.
  6. Nauczyciel wychowawca świetlicy przed rozpoczęciem zajęć świetlicowych w danym roku szkolnym opracowuje roczny plan pracy świetlicy.
  7. Plan pracy świetlicy zatwierdza do realizacji dyrektor szkoły.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.
  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych.
  2. Ilość godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ustala dyrektor szkoły kierując się potrzebami uczniów, opinią Rady Pedagogicznej oraz uwzględniając zapisy orzeczeń PPP.
  3. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wynosi od 4 do 8 uczniów.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
  1. W szkole jest zatrudniony pedagog szkolny.
  2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
   1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
   2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
   3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
   4. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
   5. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,
   6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
   7. działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Szkoła, w przypadku dysponowania odpowiednimi środkami stosuje następujące formy pomocy materialnej:
  1. Dofinansowanie posiłku w świetlicy szkolnej.
  2. Z dofinansowania posiłków w świetlicy szkolnej korzystają uczniowie wytypowani przy współpracy szkoły z MOPS w Czerwionce-Leszczynach.
  3. Zasiłek losowy, który może być przyznany w formie pieniężnej lub materialnej w postaci paczek z żywnością i artykułami szkolnymi.
  4. Zasiłek losowy o którym mowa w pkt. 3 ust. 5 §8 niniejszego statutu przyznawany jest uczniom na zasadach określonych w obowiązującym w szkole Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń przez Szkolną Komisję ds. Pomocy Materialnej Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.

Współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną

§9

 1. Szkoła współdziała z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, a w szczególności:
  1. współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach w zakresie:
   1. organizacji warsztatów integracyjnych, związanych z wyborem zawodu oraz dotyczących profilaktyki uzależnień,
   2. organizacji pomocy uczniom z trudnościami w nauce, kierowania na badania diagnostyczne, celem określenia deficytów rozwojowych i wynikających stąd wytycznych do pracy z dzieckiem,
  2. współpracuje z Komisariatem Policji w Czerwionce-Leszczynach w zakresie:
   1. organizacji warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień,
   2. pomocy w rozpoznawaniu środowisk kryminogennych w regionie zamieszkania ucznia,
   3. wizyt domowych przy udziale dzielnicowego w celu sprawdzenia przyczyn długich nieobecności ucznia w szkole jeżeli zawiodły inne możliwości kontaktu z rodzicami ( prawnymi opiekunami),
  3. współpracuje z Kuratorem Społecznym Sądu Rejonowego w Rybniku w zakresie organizacji pogadanek na temat zadań i obowiązków kuratorów sądowych,
  4. współpracuje z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach w zakresie realizacji programu profilaktyki uzależnień i pozyskiwania środków na jego realizację,
  5. współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie organizowania i ustalania warunków pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Współpraca z rodzicami

§10

 1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Szkoła organizuje formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 3. Podstawową formą współpracy są:
  1. bieżące kontakty wychowawców i rodziców,
  2. dyżury konsultacyjne nauczycieli (co najmniej 2 razy w semestrze),
  3. zebrania walne rodziców (co najmniej 2 razy w roku),
  4. wywiadówki (co najmniej 3 razy w roku),
  5. wywiady środowiskowe z udziałem wychowawcy i pedagoga szkolnego.
 4. Formy współdziałania, o których mowa w ust. 3 §10 niniejszego statutu uwzględniają prawo rodziców do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole realizowanych w oparciu o opracowany przez wychowawcę klasy, w porozumieniu z rodzicami uczniów, klasowy plan pracy wychowawczej,
   1. klasowe plany pracy wychowawczej uwzględniają realizację założeń wynikających z Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach,
   2. zgodność klasowych planów wychowawczych z założeniami szkolnego Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki monitoruje dyrektor szkoły,
  2. znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  3. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  4. uzyskiwania informacji i porad pedagoga szkolnego w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  5. udziału w imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę i uroczystościach szkolnych z udziałem rodziców,
  6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

Organy szkoły

§11

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców,
  4. Samorząd Uczniowski.
 2. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie opieki nad uczniami,
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  4. stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  5. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły , zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  7. możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
  8. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  9. dyrektor szkoły może, w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,
  10. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  11. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  12. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  13. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
  14. wstrzymywanie wykonywania uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
  15. zawiadomienie organu prowadzącego szkołę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał niezgodnych z zapisami prawa,
  16. przedstawienie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
  17. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 3. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 4. Rada Pedagogiczna w szczególności w ramach kompetencji stanowiących:
  1. zatwierdza plany pracy szkoły, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
  2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
  4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5. uchwala Program Wychowawczy Szkoły,
  6. uchwala Program Profilaktyki,
  7. uchwala statut szkoły oraz zmiany wprowadzane w statucie,
  8. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów.
 5. Rada Pedagogiczna w szczególności w ramach kompetencji opiniujących - opiniuje:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. projekt planu finansowego szkoły,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. szkolny zestaw programów nauczania,
  6. przydzielenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
  7. pracę dyrektora szkoły przy dokonywaniu oceny jego pracy,
  8. indywidualny tok nauczania,
  9. indywidualny program nauki,
  10. akt założycielski zespołu przez rady pedagogiczne mające wejść w skład tego zespołu,
  11. kandydata na stanowisko dyrektora szkoły po nierozstrzygniętym konkursie.
 6. Ponadto Rada Pedagogiczna:
  1. może wystąpić z wnioskiem wiążący o odwołanie z funkcji dyrektora,
  2. wyłania swego przedstawiciela do zespołu oceniającego rozpatrującego wniosek odwołania od oceny pracy,
  3. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole,
  4. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 7. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 8. Reprezentację rodziców w szkole tworzą: Rada Rodziców oraz klasowe rady rodziców tzw. trójki klasowe.
 9. Do kompetencji Rady Rodziców należą:
  1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły a w tym w szczególności:
   1. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,
   2. opiniowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych z godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora,
   3. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
   4. opiniowanie programu profilaktyki,
  2. gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
  3. uchwalanie regulaminu własnej działalności,
  4. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.
 10. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
  1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 11. Samorząd Szkolny w ramach swojej działalności może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
  7. opiniowanie szkolnego programu wychowawczego,
  8. opiniowanie programu profilaktyki,
  9. Samorząd Uczniowski realizuje inne zadania wynikające z przepisów.

Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Gimnazjum

§12

 1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu pisemnych wniosków skierowanych do dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor po zapoznaniu się z treścią złożonych wniosków o których mowa w ust. 1 §12 metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych.
 3. W przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu każdy z organów może zwrócić się do organu prowadzącego.
 4. Do organu prowadzącego organy szkoły zwracają się na piśmie w którym wyczerpująco przedstawiają zaistniałą sytuację dotyczącą kwestii spornych.

Organizacja Gimnazjum

§13

 1. Rok szkolny rozpoczyna się dniem wskazanym w Rozporządzeniu MENiS dotyczącym zasad organizacji roku szkolnego, a kończy 31 sierpnia roku następnego.
 2. Terminy ferii i przerw świątecznych oraz dni dodatkowo wolnych od zajęć określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce o których mowa w ust. 3 §7 niniejszego statutu,
  3. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne o których mowa w ust. 1 §7 niniejszego statutu.
 4. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i jest zgodny z ramowym planem nauczania.

§14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 30 uczniów.
 3. Nie tworzy się nowego oddziału dla tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby mniejsza niż 16 uczniów.
 4. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności stosuje się zasadę - by jeden wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 6. Dyrektor może powierzyć jednemu nauczycielowi dwa oddziały pod warunkiem, że nauczyciel wyrazi na to zgodę oraz daje gwarancję podołania obowiązkom z tego wynikającym.
 7. Jednemu nauczycielowi dwa oddziały powierza się:
  1. w zastępstwie za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym na czas trwania tego urlopu,
  2. w zastępstwie za nauczyciela przebywającego na przedłużającym się zwolnieniu lekarskim, na czas danego roku szkolnego,
  3. w przypadku zaniedbywania przez innego nauczyciela obowiązków wychowawcy klasy, na czas trwania danego roku szkolnego.

§15

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach , o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących 12 do 26 uczniów.

§16

 1. Jednostkowe zajęcia edukacyjne trwają 45 minut.
 2. Dopuszcza się możliwość przekroczenia przez nauczyciela ustalonego czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych w przypadku zajęć otwartych dla rodziców lub innych nauczycieli.
 3. Maksymalny czas zajęć otwartych nie powinien przekraczać 60 minut.
 4. Przy organizacji zajęć edukacyjnych , które trwają dłużej niż 45 minut zachowuje się tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§17

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Biblioteka szkolna

§18

 1. W szkole działa biblioteka szkolna.
 2. W ramach swojej pracy biblioteka szkolna:
  1. udostępnia książki i inne źródła informacji,
  2. stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  3. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz przyczynia się do wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  4. podejmuje działania mające na celu rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice, a także studenci przebywający na praktykach.
 4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
  1. gromadzenie zbiorów i ich katalogowanie,
  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni,
  3. wypożyczanie pozycji książkowych do domu,
  4. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.
 5. Godziny pracy bibliotekarza umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 6. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły na podstawie tygodniowego podziału zajęć uczniów dbając o zapewnienie możliwości korzystania z biblioteki szkolnej wszystkim uczniom szkoły.
 7. Czas pracy biblioteki może ulec zmianie w ciągu roku o ile zajdzie taka potrzeba.
 8. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. prowadzenie katalogów i kart czytelniczych,
  2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  3. dbanie o stan techniczny księgozbioru,
  4. dbanie o wystrój estetyczny pomieszczeń biblioteki,
  5. propagowanie czytelnictwa,
  6. prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzach szkolnych,
  7. przeprowadzanie konkursów czytelniczych,
  8. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów,
  9. współpraca z innymi bibliotekami na zasadach określonych przez bibliotekarzy współpracujących bibliotek.
 9. Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza określa opracowany przez niego roczny plan pracy biblioteki.
 10. Plan pracy biblioteki na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor szkoły.
 11. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za opracowanie regulaminu biblioteki szkolnej oraz za jego przestrzeganie przez wszystkich czytelników.
 12. Regulamin biblioteki zawieszony jest w widocznym miejscu w bibliotece szkolnej.
 13. Bibliotekarz może prowadzić kiermasze książek i podręczników szkolnych.
 14. Dochód uzyskany z kiermaszy przeznaczany jest na uzupełnianie zbiorów oraz potrzeby biblioteki związane z jej funkcjonowaniem.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§19

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 §19 określają odrębne przepisy.

§20

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. kierowanie przebiegiem procesu dydaktycznego,
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  6. sprawiedliwe, bezstronne, obiektywne, systematyczne i jawne ocenianie uczniów,
  7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych poprzez dokształcanie się i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków ustalony przez dyrektora szkoły.

§21

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły, których zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. W szkole działają zespoły: wychowawczy, matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny, artystyczny utworzone przez Dyrektora Gimnazjum.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.
 4. Do zadań przewodniczącego zespołu należy:
  1. opracowanie przy udziale członków zespołu i przedstawienie dyrektorowi szkoły planu pracy na dany rok szkolny,
  2. organizowania zebrań zespołu,
  3. koordynowanie działań związanych z realizacją zadań planu pracy,
  4. przedstawienie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym sprawozdania i wniosków z działalności zespołu.
 5. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: wychowawcy klas, pedagog szkolny i dyrektor.
 6. Do zadań zespołu wychowawczego należą:
  1. opracowanie planu pracy na dany rok szkolny,
  2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie trudnych problemów wychowawczych m. in. takich jak: ucieczki z domu, bójki, wagary, kradzieże,
  3. wspieranie wychowawców klas w ich pracy wychowawczej poprzez pomoc w organizowaniu ciekawych GDDW, konsultacje w rozwiązywaniu problemów klasowych np. z Policją, Kuratorem Społecznym,
  4. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży,
  5. wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach życiowych.
 7. W skład zespołu matematyczno-przyrodniczego wchodzą nauczyciele: matematyki, fizyki, geografii, chemii i biologii.
 8. Do zadań zespołu matematyczno-przyrodniczego należą:
  1. opracowanie planu pracy na dany rok szkolny,
  2. opracowanie sposobu badania wyników nauczania,
  3. współdziałanie w organizowaniu konkursów (MAT, Kangur, Rachmistrz Szkoły, konkursów przedmiotowych),
  4. współpraca przy organizacji pracowni przedmiotowych,
  5. wspólne dokształcanie się (wymiana doświadczeń, prowadzenie lekcji koleżeńskich, otwartych).
 9. W skład zespołu humanistycznego wchodzą nauczyciele: języka polskiego, języka angielskiego, historii i WOS-u.
 10. Do zadań zespołu humanistycznego należą:
  1. opracowanie planu pracy na dany rok szkolny,
  2. wspólne dokształcanie się (wymiana doświadczeń, prowadzenie lekcji otwartych, koleżeńskich),
  3. opracowanie sposobu badania wyników nauczania,
  4. uzgadnianie planu wycieczek tematycznych (kino, teatr),
  5. współdziałanie w organizowaniu konkursów ( konkurs ogólnopolski MAT, konkursów przedmiotowych),
  6. współpraca w organizacji pracowni przedmiotowych.
 11. W skład zespołu artystycznego wchodzą nauczyciele: wychowania fizycznego, sztuki oraz nauczyciel wychowawca świetlicy i nauczyciel bibliotekarz.
 12. Do zadań zespołu artystycznego należą:
  1. opracowanie planu pracy na dany rok szkolny,
  2. rozwijanie zdolności twórczych (uzgodnienie kółka plastycznego, zajęcia chóru, SKS-u),
  3. współdziałanie w organizowaniu konkursów (plastycznych, muzycznych, zawodów sportowych, Dnia Sportu),
  4. organizacja zajęć na krytej pływalni.

§22

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
  1. realizacja założeń Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach,
  2. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym metodą negocjacji i porozumienia.
 4. Wychowawca klasy systematycznie prowadzi dokumentację wychowawcy klasy z zachowaniem obowiązujących zapisów prawa oświatowego dotyczących prowadzenia dokumentacji.
 5. Dokumentacja wychowawcy klasy obejmuje:
  1. dzienniki lekcyjne,
  2. arkusze ocen,
  3. zeszyty wychowawcy klasy w których odnotowuje się, dla każdego ucznia:
   1. punkty otrzymane zgodnie z ustaleniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach tj. zapisu ust. 17 §31 niniejszego statutu oraz
   2. informacje na temat indywidualnych kontaktów wychowawcy z rodzicami.
 6. Wychowawca dba wraz z uczniami o powierzoną im salę.
 7. W celu realizacji swoich zadań wychowawca:
  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące zespół uczniowski, ponadto ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
  3. organizuje zebrania rodziców w celu omówienia problemów wychowawczych i dydaktycznych klasy. Zebrania rodziców mają na celu poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, pomoc w ich działaniach wychowawczych, włączenie w sprawy szkoły i klasy. W trakcie trwania zebrań nauczyciel gwarantuje rodzicom poszanowanie ich godności osobistej oraz zachowanie tajemnicy,
  4. współdziała z pedagogiem szkolnym rozpatrując z nim trudne przypadki wychowawcze,
  5. współdziała z nauczycielami realizującymi zajęcia edukacyjne w oddziale powierzonemu jego opiece, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
 8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 9. Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w szkole z pośród zatrudnionych na stałe w placówce nauczycieli opiekuna.
 10. Nauczyciel opiekun pomaga nowo przyjętemu do pracy nauczycielowi służąc radą i pomocą.
 11. Dyrektor umożliwia nauczycielom udział w konferencjach przedmiotowych i warsztatach.

Uczniowie gimnazjum

§23

 1. Wszelkie problemy dydaktyczno-wychowawcze omawiane są na zebraniach zespołu wychowawczego, konferencjach rady pedagogicznej.
 2. Narady te mają służyć głównie zapoznaniu wszystkich nauczycieli z problemami wychowawczymi uczniów szkoły oraz mają wspomóc podejmowane przez nauczycieli działania w kierunku poznania środowiska uczniów i ich sytuacji materialnej.
 3. Wnioski z narad obowiązują wszystkich nauczycieli.

Rekrutacja do gimnazjum

§24

 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych którzy w poprzednim roku szkolnym ukończyli klasę szóstą.
 2. Do szkoły przyjmuje się:
  1. z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnym miejscem.
 3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów do klasy I-szej przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów uwzględniających:
  1. oceny uzyskane przez ucznia na koniec kl. VI-stej szkoły podstawowej z wybranych zajęć edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki, przyrody i historii,
  2. inne osiągnięcia ucznia, wymieniane w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  3. wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  4. za oceny z zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1 ust. 2 §27 niniejszego statutu, oraz inne osiągnięcia ucznia wymieniane w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, starający się o przyjęcie do klasy I-szej gimnazjum uczeń może otrzymać od maksymalnie 50 punktów,
  5. liczba punków możliwa do uzyskania przez ucznia za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczególnych wynikach sprawdzianu, nie może być większa niż liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia i wynosi maksymalnie 30 punktów.
 4. Kryteria, dotyczące rekrutacji uczniów do klasy I-szej gimnazjum podaje do wiadomości kandydatom dyrektor gimnazjum, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji poprzez miejskie tablice ogłoszeń oraz szkolne tablice informacyjne.
 5. Wyżej wymienionego zapisu nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów o których powyżej.
 7. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia na podstawie:
  1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
  2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
   1. ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,
   2. do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły,
  3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 8. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
  1. uczyć się danego języka obcego wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
  3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.
 9. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjne przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
 10. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum oraz klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe).
 11. W przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych, którzy przystąpili do sprawdzianu w późniejszym terminie, dyrektor ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku.
 12. Dyrektor gimnazjum przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 13. Dyrektor zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

Prawa ucznia

§25

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  3. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  5. swobody wyrażenia myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach,
  7. pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, świetlicy szkolnej lub przez zorganizowaną na terenia klasy samopomoc koleżeńską,
  8. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego przez kontakt z pedagogiem szkolnym,
  9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,
  10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz udział w organizacjach działających na terenie szkoły.
 2. Uznaje się prawo ucznia do:
  1. pełnego i harmonijnego rozwoju osobowości w atmosferze zrozumienia i wzajemnej życzliwości,
  2. przygotowania do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowanej jednostki wychowanej w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności,
  3. kształtowania swych własnych poglądów, prawa do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach, które przyjmowane będą z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka,
  4. swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu wg wyboru dziecka,
  5. swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń,
  6. żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację,
  7. szkoła będzie wspomagała podejmowanie wszelkich właściwych kroków w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku,
  8. nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans.
 3. Realizację uznanych praw ucznia wspomaga z nim, która będzie ukierunkowana na:
  1. rozwijanie w jak najlepszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,
  2. rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości, dla wartości narodowej kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko pochodzi, jak i dla innych kultur,
  3. przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi, oraz rdzennego pochodzenia,
  4. rozwijanie w dziecku poszanowani środowiska naturalnego.

Obowiązki ucznia

§26

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień:
  1. zawartych w Statucie, oraz
  2. zawartych w Programie Wychowawczym Gimnazjum, a w szczególności:
   1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych w życiu szkoły,
   2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
   3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
   4. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

§27

 1. W przypadku wystąpienia naruszenia praw ucznia lub praw dziecka, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę skierowaną do dyrektora gimnazjum.
 2. Dyrektor jest obowiązany zbadać sprawę i udzielić pisemnej odpowiedzi na złożoną skargę w terminie do 14 dni od daty rejestru skargi w prowadzonym przez dyrektora rejestrze skarg i wniosków.

Szkolny system kar i nagród

§28

 1. W szkole dla uczniów przewiduje się nagrody za wyniki w nauce osiągnięcia międzyszkolne i właściwą postawę uczniowską, zaś za rażące zaniedbywanie lub lekceważenie obowiązków szkolnych oraz przejawianie zachowań niegodnych ucznia - kary.
 2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.
 3. O przyznanej dziecku nagrodzie lub karze rodziców informuje wychowawca klasy na najbliższym zebraniu rodziców lub w indywidualnych kontaktach z rodzicami.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo złożenia pisemnego odwołania, w ciągu 14 dni od daty zastosowania kary, do dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 6. Decyzja dyrektora gimnazjum jest ostateczna.

§29

Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zapisów Konwencji Praw Dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. nr 120 poz. 526).

§30

 1. Uczniowie, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w statucie gimnazjum lub szkolnym programie wychowawczym a w szczególności nie przestrzegają zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły lub naruszają wspólne dobro, ład i porządek w szkole podlegają karze.
 2. Wobec ucznia można stosować następujące kary:
  1. Upomnienie wychowawcy klasy,
  2. Upomnienie ustne dyrektora,
  3. Ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
  4. Wezwanie rodziców ucznia przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego,
  5. Obniżenie oceny z zachowania,
  6. Przeniesienie do równoległej klasy,
  7. Przeniesienie do innej szkoły w przypadkach niżej wymienionych przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły:
   1. mimo wyczerpania wszystkich dostępnych kar za naganne zachowanie i brak poprawy,
   2. dla rozbicia negatywnych grup szkolnych działających na szkodę społeczności uczniowskiej poprzez:
   3. ze względu na propagowanie narkomanii i innych form uzależnień (dealerzy),
   4. celowe niszczenie mienia szkoły,
   5. nagminne stosowanie przemocy wobec słabszych i młodszych,
   6. wymuszanie określonych zachowań przez: wyłudzanie pieniędzy, molestowanie seksualne, poniżanie godności osobistej ucznia, przynoszenie do szkoły i grożenie użyciem niebezpiecznych narzędzi (kastety, noże, pałki itp.).
  8. Powiadomienie policji, kuratora sądowego lub sądu dla nieletnich w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązku szkolnego i kolizji z prawem.
 3. Rada Pedagogiczna, Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców mogą wobec uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach lub zawodach sportowych stosować następujące nagrody:
  1. pochwałę na forum klasy,
  2. pochwałę wobec całej szkoły,
  3. nagrody książkowe,
  4. wpis do kroniki szkolnej,
  5. tabliczki pamiątkowe dla absolwentów.

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów

§31

Założenia ogólne

 1. Ustala się podział roku szkolnego ma dwa semestry.
  1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.
  2. I semestr roku szkolnego trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia zakończenia ferii zimowych.
  3. II semestr rozpoczyna się od dnia, w którym rozpoczynają się zajęcia po feriach zimowych. Zajęcia edukacyjne w semestrze II-gim kończą się w czerwcu w dniu ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
  4. Ocena, którą uczeń otrzymuje za II semestr jest jednoznaczna z oceną końcoworoczną.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
   1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
   2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
   3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
   4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
   5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych.
  3. Nauczyciele informują o wymaganiach edukacyjnych uczniów i rodziców (prawnych opiekunów):
   1. nauczyciele zapoznają rodziców ze sformułowanymi przez siebie wymaganiami edukacyjnymi na pierwszym organizowanym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców przypadającym w miesiącu wrześniu,
   2. uczniowie zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi przez nauczyciela na pierwszych w roku szkolnym prowadzonych przez siebie zajęciach edukacyjnych tzw. zajęciach organizacyjnych,
   3. potwierdzenie zapoznania uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi przez nauczycieli stanowi wpis w dzienniku lekcyjnym.
  4. Sformułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne stanowią załączniki do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.
  5. Załączniki do Szkolnego Programu Nauczania zawierające wymagania edukacyjne przyjmują oznaczenia zgodne z numerem odpowiedniej pozycji zajęć edukacyjnych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.
  6. Z ogólnymi zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania zapoznają uczniów i rodziców wychowawcy klas:
   1. uczniowie zostają zapoznani z ogólnymi zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania pierwszej w roku szkolnym godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy,
   2. rodziców zapoznaje z wewnątrzszkolnymi zasadami systemu oceniania wychowawca na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców,
   3. potwierdzenie zapoznania uczniów i rodziców z ogólnymi zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowi wpis dokonany przez wychowawcę klasy w dzienniku lekcyjnym.
 3. Normy i zasady którymi kieruje się nauczyciel:
  1. Sprawdziany, prace kontrolne przeprowadza się nie więcej niż dwa w tygodniu, są one obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Ich zapowiedź powinna być odnotowana w zeszycie przedmiotowym ucznia i dzienniku lekcyjnym.
  2. Kartkówki nie mogą obejmować więcej niż trzy ostatnie tematy lekcji i nie muszą być zapowiadane.
  3. Dopuszcza się możliwość poprawy oceny z jednego wybranego przez nauczyciela sprawdzianu lub pracy kontrolnej w terminie poprzedzającym klasyfikację semestralną (roczną) dwa do trzech tygodni.
  4. Termin poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem i może to być trzeci sprawdzian ucznia w tygodniu.
  5. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
  6. W pierwszym dniu po feriach lub dłuższej przerwie w nauce (np. choroba nauczyciela) nie przeprowadza się sprawdzianów, kartkówek i lekcji powtórzeniowych.
  7. Na ferie i dłuższe przerwy w nauce nie są zadawane prace domowe.
  8. Uczeń może być nie przygotowany do lekcji z każdego przedmiotu jeden raz w ciągu semestru. Brak przygotowania uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji i jest on odnotowany w zeszycie przedmiotowym symbolem "np."
  9. W ciągu semestru uczeń może nie odrobić zadania domowego trzy razy z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki; jeden raz z pozostałych przedmiotów. Brak zadania uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji i jest on odnotowany w zeszycie przedmiotowym symbolem "bz".
  10. Za większą ilość nieodrobionych zadań domowych uczeń otrzymuje oceny niedostateczne.
  11. Za brak zadania nie zgłoszony przed lekcją uczeń także otrzymuje ocenę niedostateczną.
  12. Uczeń wracający do szkoły po dłuższej nieobecności (ponad 1 tydzień) spowodowanej choroba lub zdarzeniem losowym może w pierwszym dniu nie mieć odrobionego zadania domowego i może nie być oceniany przez trzy dni. W tym przypadku nie przygotowania ucznia odnotowuje się.
  13. Uczeń wracający do szkoły po dłuższej nieobecności (ponad 1 tydzień) pisze sprawdziany, ale ma prawo do poprawy otrzymanych z nich ocen w terminie do dwóch tygodni. Do dziennika wpisywana jest tylko ocena poprawiona.
  14. Nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych.
  15. Respektuje się postanowienia Samorządu Uczniowskiego zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną.
  16. Na okres weekendu nie zadaje się uczniom prac pisemnych, w dzień poprzedzający weekend. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy przedmiotów, które zgodnie z planem lekcji odbywają się tylko w piątki lub w piątki i poniedziałki.
 4. Sposoby zbierania informacji o uczniu obejmują:
  1. Ocenianie bieżące takie jak:
   1. wypowiedzi ustne,
   2. prace pisemne takie jak: wypracowania, referaty, prace domowe, sprawdziany, prace kontrolne (po zakończeniu realizacji partii materiału), kartkówki (obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji),
   3. pracę ucznia na lekcji,
   4. prace dodatkowe wynikające z realizacji ponadprogamowych treści edukacyjnych,
  2. Śródroczne klasyfikowanie,
  3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  4. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru).
 5. Nauczyciele obowiązanie są na bieżąco informować ucznia o uzyskanych przez niego ocenach, oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów):
  1. wszystkie prace pisemne uczniów muszą być ocenione w terminie do 2 tygodni od ich napisania,
  2. zarówno uczniowie jak ich rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu do pisemnych prac uczniów,
  3. ocenione prace pisemne uczniów są udostępniane w ramach konsultacji i zebrań z rodzicami,
  4. wszystkie oceny uzyskane przez ucznia wpisywane są przez nauczycieli na bieżąco do zeszytów przedmiotowych,
  5. wychowawcy klas co najmniej 1 raz w semestrze sporządzają pisemny wykaz ocen uzyskanych przez ucznia i przekazują go rodzicom w ramach konsultacji lub zebrań z rodzicami,
  6. na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 6. Szkolny system motywacyjny:
  1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez podejmowanie działań, o których mowa w ust. 3, 4 §8 niniejszego statutu.
  2. Każda cena wystawiana jest przez nauczycieli w celu zmobilizowania ucznia do dalszej pracy.
  3. Motywację do kształtowania lepszej postawy ucznia zapewnia szkole punktowa ocena zachowania.
 7. Szkolna skala ocen. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne (semestralne) ustala się według następującej skali:
  1. 6 - stopień celujący
  2. 5 - stopień bardzo dobry
  3. 4 - stopień dobry
  4. 3 - stopień dostateczny
  5. 2 - stopień dopuszczający
  6. 1 - stopień niedostateczny.
 8. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w ust. 6 §31 niniejszego Statutu.
 9. Ogólne kryteria oceniania.
  1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
   1. Aby uzyskać ocenę dopuszczającą (2) uczeń powinien umieć w zakresie poznanej wiedzy: nazywać, wymieniać, zdefiniować, wyliczyć.
   2. Aby otrzymać ocenę dostateczną (3) uczeń powinien umieć zilustrować, rozróżniać i rozumieć wiadomości.
   3. Aby otrzymać ocenę dobrą (4) uczeń powinien umieć rozwiązać, skonstruować, zastosować, porównać, zaklasyfikować, zmierzyć i wyjaśnić. Stosować wiadomości w sytuacjach typowych.
   4. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą (5) uczeń powinien umieć: dowieść, przewidzieć, zanalizować, wykryć błąd, ocenić, zaplanować, wykreślić, scharakteryzować, wybrać sposób, zaprojektować, stosować wiadomości w sytuacjach typowych i trudnych.
   5. Aby otrzymać ocenę celującą (6) uczeń powinien zaprezentować szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia opierające się na gruntowej wiedzy zdecydowanie wykraczającej poza wiedzę podstawową; może także otrzymać ją uczeń za udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Oceny celujące nie mogą być wystawiane za prace domowe.
  2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się ze obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  3. Zasady oceniania z religii są zgodne z zapisem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Gimnazjum nr 1 tj. §31 niniejszego statutu.
  4. W uzasadnionych zwolnieniem lekarskim przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.
   1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
   2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
  5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  6. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
  7. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
  8. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z Zachowania.
  9. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
  10. Średnia ocen uzyskanych przez ucznia obliczana jest ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  11. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorowe zachowanie.
 10. O zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej rodziców informuje pisemnie wychowawca klasy:
  1. Informacja o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej przesyłana jest poczta za potwierdzeniem odbioru jeżeli inne metody jej przekazywania nie sprawdziły się.
  2. Rodzice informowani są o zagrażającej dziecku ocenie niedostatecznej na 1 miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej.
  3. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne informują wychowawcę klasy o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej semestralnej lub końcoworocznej przed minimum 2 dni upływem terminu w jakim wychowawca musi poinformować rodziców.
  4. Wychowawca klasy informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. Informacja przesyłana jest pocztą za potwierdzeniem odbioru jeżeli inne metody jej przekazywania nie sprawdziły się.
 11. O pozostałych ocenach semestralnych lub końcoworocznych uczniowie zostają ustnie powiadomieni przez nauczycieli nie później niż na 5 dni przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej.
 12. Co 2 miesiące, w każdy pierwszy poniedziałek, nauczyciele Gimnazjum będą pełnili dyżur konsultacyjny w godz. 1700 do 1800; aby umożliwić rodzicom uczniów kontakt z każdym z nauczycieli prowadzącym zajęcia edukacyjne w celu zapoznania rodziców z wynikami w nauce.
 13. Dokumentacja osiągnięć ucznia
  1. Dokumentację osiągnięć uczniów stanowią:
   1. dzienniki lekcyjne,
   2. arkusze ocen,
   3. zeszyty przedmiotowe w których wpisywane są na bieżąco oceny z zajęć edukacyjnych
   4. sprawdziany, prace kontrolne.
  2. Dokumentację bieżącego oceniania zachowania stanowią zeszyty prowadzone przez wychowawców klas zwane "wychowawczymi".
  3. Zeszyty wychowawcze przechowywane są w pokoju nauczycielskim razem z dziennikami lekcyjnymi.

  Zasady oceniania zachowania

 14. Wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
  1. Wychowawca klasy na pierwszej w danym roku szkolnym godzinie do dyspozycji wychowawcy, omawiając ogólne zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania.
  2. Rodzice są informowani o zasadach oceniania zachowania przez wychowawcę klasy na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców przypadającym w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
  3. Potwierdzenie zapoznania uczniów i rodziców z zasadami oceniania zachowania stanowi wpis w dzienniku lekcyjnym dokonany przez wychowawcę klasy.
 15. Śródroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe,
  2. dobre,
  3. poprawne,
  4. nieodpowiednie.
 16. Ustala się punktowy system oceniania zachowania uwzględniając w szczególności.
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm.
 17. Na ocenę zachowania nie mają wpływu:
  1. oceny z zajęć edukacyjnych,
  2. promocje do klasy programowo wyższej.

  Kryteria oceniania zachowania

 18. Ustala się następujące kryteria uwzględniające ilość punktów zdobytych przez ucznia:
  1. wzorowe ponad 250 pkt.
  2. dobre 250-120 pkt.
  3. poprawne 119-50 pkt.
  4. nieodpowiednie poniżej 50 pkt.
  5. Każdy uczeń na początku otrzymuje kredyt 150 pkt.
  6. Punkty za udział dziecka w zajęciach nadobowiązkowych, świetlicowych przydziela się dwa razy w roku szkolnym, przed zakończeniem każdego semestru; uwzględniając wszystkie osiągnięcia dziecka i cały wkład jego pracy.
  7. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania: Punktu Dodatnie:
   1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej
    • I-etap 20 pkt.
    • II-etap 40 pkt.
    • III-etap 100 pkt.
   2. Udział w innych konkursach, zawodach sportowych w zależności od rangi i osiągniętych wyników 5-50 pkt.
   3. Aktywny udział w imprezach szkolnych i klasowych 5-10 pkt.
   4. Udział w akademiach szkolnych 10 pkt.
   5. Praca na rzecz klasy i szkoły 5-10 pkt.
   6. Rozwijanie własnych zainteresowań, przynależność do kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych 5-10 pkt.
   7. Wyraźne wyniki pracy nad sobą np. poprawa ocen, zaprzestanie spóźnień, opanowanie agresji i innych emocji negatywnych 5-10 pkt.
   8. Systematyczna pomoc koleżeńska np. pomoc w nauce, pomoc niepełnosprawnym 1-25 pkt.
   9. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności 1-25 pkt.
   10. Szczególnie wyróżniająca się kultura i subtelność (przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się, higieny osobistej, dbałość o podręczniki, zeszyty, słownictwo) 1-25 pkt.
   11. Za systematyczne czytelnictwo 20 pkt.
  8. Szczegółowe kryteria oceniania: Punkty Ujemne:
   1. Przeszkadzanie na lekcjach, niewykonywanie poleceń nauczyciela, nie wywiązywanie się na czas z zobowiązań i zadań 5-10 pkt.
   2. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela i innych pracowników szkoły w szkole i poza nią 10-20 pkt.
   3. Wulgarne słownictwo 5-10 pkt.
   4. Ubliżanie kolegom, zaczepki słowne lub fizyczne, wyśmiewanie się z innych 5-30 pkt.
   5. Złe zachowanie w świetlicy, bibliotece, na wycieczce 5-30 pkt.
   6. Zaśmiecanie otoczenia szkoły, środowiska 5-30 pkt.
   7. Niewłaściwy strój i wygląd 5 pkt.
   8. Niewłaściwe obuwie: w szkole 5 pkt., na sali gimnastycznej 10 pkt.
   9. Dewastowanie sprzętu szkoły 10-20 pkt (oraz zwrot kosztów naprawy)
   10. Niszczenie rzeczy innych osób 10-20 pkt. (oraz zwrot kosztów naprawy)
   11. Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków 30-100 pkt.
   12. Spóźnianie się na lekcje 5 pkt.
   13. Nieuzasadnione opuszczenie zajęć szkolnych (indywidualne lub zbiorowe) 50 pkt.
   14. Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw 20 pkt.
   15. Wyłudzanie pieniędzy 50 pkt.
   16. Fałszowanie podpisów i dokumentów 20-50 pkt.
   17. Kłamstwa, krętactwa 20-50 pkt.
   18. Obojętność wobec czynionego zła, np. brak reakcji na bójkę, dewastację itp. 10 pkt.
   19. Za ubliżanie słowne i agresję fizyczną w stosunku do rówieśników i dorosłych do 100 pkt.
   20. Za notoryczne spóźnienia i opuszczanie wybranych lekcji do 50 pkt.
   21. Za niewłaściwy wygląd (farbowane włosy, wyzywający makijaż) 40 pkt.
   22. Za ciągłe używanie wulgaryzmów i przeklinanie w obecności rówieśników i osób dorosłych 50 pkt.
 19. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ilości zebranych przez ucznia w czasie trwania semestru punktów odnotowanych w zeszycie prowadzonym przez wychowawcę klasy.
 20. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.
 21. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 22. Rodzice uczniów informowani są przez wychowawcę klasy o proponowanej ocenie zachowania na zebraniu rodziców odbywającym się w ostatnim tygodniu nauki przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej zatwierdzającą wyniki kasyfikacji i promocji uczniów za semestr (rok) szkolny.

  System odwoławczy

  Sposób odwołania od oceny zachowania

 23. Szkolny system odwoławczy Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach przewiduje następujące możliwości:
  1. odwołanie od oceny zachowania w przypadku wystawienia jej niezgodnie z procedurą,
  2. egzamin klasyfikacyjny,
  3. egzamin poprawkowy.
 24. Odwołanie od oceny zachowania w przypadku wystawienia jej niezgodnie z procedurą:
  1. Jeżeli podczas oceniania zachowania ucznia wystąpiły niedociągnięcia proceduralne, uczeń jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od oceny.
  2. Pisemny wniosek odwołania od oceny zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) kierują do dyrektora szkoły.
  3. Termin składania wniosku odwołania od oceny zachowania wystawionej niezgodnie z procedurą nie może przekroczyć 7 dni od daty konferencji kasyfikacyjnej.
  4. Ponownej oceny postawy ucznia dokona komisja powołana przez dyrektora gimnazjum w następującym składzie: wychowawcy klas, pedagog, dyrektor szkoły.
  5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku ucznia jest stwierdzenie przez ww. komisję niedociągnięć proceduralnych podczas wystawiania oceny.
  6. Decyzja komisji jest ostateczna.
  7. Komisja powoływana jest przez dyrektora gimnazjum w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku odwołania.
  8. Po rozparzeniu wniosku przez komisję dyrektor udziela wnioskodawcy pisemnej odpowiedzi w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku odwołania od oceny zachowania.
 25. Egzamin klasyfikacyjny:
  1. Na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nie usprawiedliwionej nieobecności lub prośbę pisemną jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  2. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których będzie miał formę ćwiczeń praktycznych.
  3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w nowym roku szkolnym.
  4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w następującym składzie:
   1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji.
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący.
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
  5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach udzielonych przez ucznia.
  6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  7. Okres klasyfikacyjny za I semestr roku szkolnego kończy się w kwietniu br.
 26. Egzamin poprawkowy.
  1. Uczeń który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
  2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Przepisy §31 ust. 25 stosuje się wówczas odpowiednio.
  3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których będzie miał formę ćwiczeń praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
   1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji.
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący.
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
  5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
  6. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  7. Zakłada się możliwość zwolnienia z udziału w komisji nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, z których zdawany jest egzamin na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach.
  8. W przypadku o którym mowa w pkt. 7 dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wskazanym przez dyrektora szkoły.
 27. Uczeń który nie zdał egzaminu sprawdzającego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 28. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 29. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne, są zgodnie z e szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

  Egzamin gimnazjalny

 30. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 31. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.
  1. W klasie trzeciej gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin, obejmujący:
   1. w części pierwszej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
   2. w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, określone w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym". Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.
  2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w maju, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  3. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia i trwa 120 minut.
  4. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin gimnazjalny. Czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla wymienionych uczniów może być przedłużony, nie więcej jednak niż o: - 60 minut (dotyczy każdej części egzaminu gimnazjalnego).
  5. Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów.
  6. W celu zorganizowania egzaminu gimnazjalnego w danej szkole dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole.
  7. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
  8. Szczegółowe zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego określają odrębne przepisy.
  9. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz finaliści pnadwojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu.
  10. Uprawnienia do zwolnienia stwierdza Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
  11. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.
  12. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego, dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na postawie tego orzeczenia.
  13. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
  14. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje szans na kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
  15. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
  16. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
  17. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
 32. Zasady przeprowadzenia egzaminu:
  1. w każdej sali, w której jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny, przebywa co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego,
  2. w sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny, delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej oraz przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego,
  3. w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego członkowie zespołu nadzorującego oraz inne wymienione wyżej osoby nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania,
  4. w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów,
  5. w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej,
  6. w sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych środków łączności,
  7. w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny.
  8. informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu sporządzonego przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego,
  9. uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego po 50 punktów,
  10. wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, powołany przez dyrektora komisji okręgowej,
  11. w skład komisji egzaminatorów wchodzą co najmniej trzy osoby, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego zespołu,
  12. zespół egzaminatorów ustala wynik większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu,
  13. wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny,
  14. wynik nie wpływa na ukończenie szkoły,
  15. wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku przystąpienia ucznia do egzaminu - do dnia 31 sierpnia danego roku,
  16. zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom),
  17. uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność,
  18. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego,
  19. w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu,
  20. termin ponownego przeprowadzenia egzaminu opisanego ustala Dyrektor Komisji Centralnej,
  21. zestawy zadań i karty odpowiedzi egzaminu gimnazjalnego są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie,
  22. w przypadku nieuprawnionego ujawnienia arkuszy egzaminacyjnych, decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej,
  23. egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się począwszy od 2002 r.
 33. Zgłoszenie zastrzeżeń związanych z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego.
  1. Uczeń może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, ze w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
  2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
  3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów zdających w danej szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
 34. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 35. Ewaluację wewnątrzszkolnego systemu oceniania wynikającą z analizy skuteczności jego stosowania w praktyce przeprowadza się w każdym roku szkolnym po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
 36. Na bieżąco dostosowuje się zapisy statutu dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania do aktualnego prawa oświatowego.

§32

Program Wychowawczy Gimnazjum, uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Postanowienia końcowe

§33

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej , zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§34

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu.
 2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w Statucie.
 3. Uczniowie i rodzice zostają zapoznani ze zmianami w statucie:
  1. uczniowie - na specjalnie zwołanym w tym celu apelu
  2. rodzice- na najbliższym zebraniu rodziców.

§35

Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie wynikającym z przepisów.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Iwona Flajszok, Gimnazjum nr 1, ul. ks. Pojdy 77c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 427 10 81, e-mail: g1.leszczyny@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 1999.06.02
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:25
Liczba odwiedzin strony: 7589 (ostatnie odwiedziny 2019.01.14 03:22:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny