Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Regulamin pracy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Akt założycielski
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin pracy Redakcji Gazety Lokalnej Kurier Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach

I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§2

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§3

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu się z regulaminem (oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączony do akt osobowych).

§4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Redakcję Gazety Lokalnej "Kurier" Sp. z o.o., którego kierownikiem jest Prezes Zarządu - Redaktor Naczelny.

II. Obowiązki pracowników

§5

Regulamin określa:

 1. obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie organizacji pracy, zasady wypłaty wynagrodzeń, nagród, wyróżnień i kar,
 2. obowiązki i uprawnienia pracowników dotyczące podstawowych praw pracowniczych, odpowiedzialności pracownika, poszanowania mienia zakładu, urlopów pracowniczych, przestrzegania przepisów itp.

§6

Podstawowymi obowiązkami pracownika są:

 1. rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,
 2. stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub stosunkiem pracy,
 3. przestrzegać ustalonego czasu pracy,
 4. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
 5. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 6. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
 7. dbać o dobro zakładu pracy i jego mienia,
 8. zachować w tajemnicy informacje służbowe, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 9. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 10. przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego,
 11. dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,
 12. należnie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy urządzenia i pomieszczenia pracy.

§7

 1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po użyciu alkoholu jest zabronione.
 2. Na teren zakładu nie wolno wnosić alkoholu.

§8

Zabrania się pracownikom opuszczania stanowiska pracy, bez zgody przełożonego.

§9

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem.

III. Czas pracy

§10

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonanie obowiązków służbowych.

§11

Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

§12

Godziny rozpoczęcia i kończenia pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600. Soboty, niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy.

§13

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 2200 do 600. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§14

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§15

Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają wpisem w liście obecności.

§16

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona.

IV. Obowiązki pracodawcy

§17

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę,
 2. zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,
 3. organizować prace w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 4. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 5. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia,
 6. ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7. zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,
 8. wydawać pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy,
 9. wydawać pracownikom napoje: kawa, herbata, mleko, słodzone.

V. Urlopy i zwolnienia od pracy

§18

 1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu pracownika w ramach planu zawiadamia się nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.
 3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na karcie urlopowej.
 4. Na wniosek pracownia, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
 5. Część urlopu niewykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego - pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
 6. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

§19

Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

§20

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

 1. w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy),
 2. dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
 3. podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy,
 4. skierowanemu do pracy za granicą, na okres skierowania,
 5. na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym za granicą,
 6. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykowania tej funkcji w charakterze pracownika.

§21

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:

 1. w celu wykonania zadań lub czynności:
  1. ławnika sądowego,
  2. członka komisji pojedynczej,
  3. obowiązku świadczeń osobistych,
  4. członka kolegium ds. wykroczeń,
 2. w celu:
  1. wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
  2. stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury policji, kolegium ds. wykroczeń, komisji pojedynczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,
  3. przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,
  4. oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,
 3. w celu występowania w charakterze:
  1. biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń - łącznie do 6 dni w roku kalendarzowym,
  2. strony lub świadka w postępowaniu przed komisja pojednawczą.

§22

 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędnych dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
 2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§23

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:

 1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednia opieką.

§24

 1. Pracownicy (również pracownikowi) wychowującej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownik chcąc uzyskać to zwolnienie musi złożyć oświadczenie, że małżonka nie pracuje, bądź nie wykorzystała w pracy tego zwolnienia.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

§25

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§26

Pracodawca jest obowiązany:

 1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 2. prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.

VII. Ochrona pracy kobiet

§27

Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

§28

Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudnić w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

§29

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda.

VIII. Wypłata wynagrodzenia

§30

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji, wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilość i jakość świadczonej pracy.

§31

Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

§32

Wynagrodzenie za pracę w danym miesiącu wypłaca się w ostatnim dniu tego miesiąca.

§33

 1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w Redakcji do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej lub współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenie z powodu przemijającej przeszkody a pracownik nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.
 2. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

IX. Dyscyplina pracy

§34

 1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
 2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
 3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
 4. W razie nieobecności w pracy w związku z:
  1. niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacja z powodu choroby zakaźnej,
  2. chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

§35

 1. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
  1. spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,
  2. stawia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu,
  3. spożywa alkohol w czasie pracy,
  4. wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,
  5. wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonego i współpracowników,
  6. nie przestrzega tajemnicy służbowej,

  mogą być stosowane kary:

  1. kara upomnienia,
  2. kara nagany.

§36

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§37

Kary stosuje Prezes Zarządu - Redaktor Naczelny i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Robert Ratajczak, Redakcja Gazety Lokalnej Kurier Sp. z o.o., al. św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 82, e-mail: kurier@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.12.19
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:29
Liczba odwiedzin strony: 4424 (ostatnie odwiedziny 2018.12.16 08:08:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny