Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Gimnazjum nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział I
Informacje ogólne o szkole

§1

 1. Niniejszy statut dotyczy Gimnazjum nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Szkoła przyjmuje nazwę Gimnazjum nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.
 3. Siedziba Gimnazjum nr 3: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Furgoła 71.
 4. Akt powołania placówki - uchwałą nr IV/57/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 roku.

§2

 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§3

 1. Ustalona nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

§4

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

§5

 1. Podstawa prawna na mocy której przeprowadzono nowelizację Statutu:
  • ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku - tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku poz. 329 z późniejszymi zmianami,
  • rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum - Dz. U. nr 61, poz. 624,
  • rozporządzenie MEN z 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadza egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych - Dz. U. nr 29 z dnia 6 kwietnia 2001 roku, poz. 323, nr 46/2002 poz. 431 i nr 46/2002 poz. 433,
  • rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku z sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - Dz. U. nr 61, poz. 626,
  • rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku z sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych - Dz. U. nr 61, poz. 625,
  • ustawa Karta Nauczyciela,
  • rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki - Dz. U. nr 3 z 15 stycznia 2002 r. poz. 28,
  • rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania - Dz. U. nr 15, poz. 142,
  • rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r. - Dz. U. nr 97/2001, poz. 1054 oraz rozp. MENiS z dnia 13 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli oraz szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do drugich - Dz. U. nr 14/2002, poz. 131,
  • rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych, i innych druków szkolnych - Dz. U. nr 48 poz. 446/2002, Dz. U. nr 70 poz. 648/2002.

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także wynikające z programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 2. Umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez organizowanie zajęć dodatkowych i kół przedmiotowych.
 3. Umożliwia młodzieży rozwijanie swych zainteresowań artystycznych i sportowych poprzez organizowanie stosownych zajęć.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednią do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 6. Uwzględnia cele wychowania w szkolnym programie wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli.
 7. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnie z podstawą programową i programami nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 8. Udziela młodzieży pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 9. Utrzymuje prozdrowotne warunki pracy ucznia, zapewnia bezpieczeństwo nauczania w każdej formie pracy szkoły.
 10. Opiekuje się uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
 11. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 12. Kształtuje umiejętność rzetelnej pracy, współdziałania w grupie, uczy samorządności, wyrównuje szansę uczniów i prowadzi profilaktykę społeczną.
 13. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
 14. Szkoła służy doświadczeniem poprzez prowadzenie praktyk pedagogicznych i innych związanych z działalnością szkoły.
 15. Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

Sposób i zakres wykonywania zadań gimnazjum

§6

 1. Szkoła organizuje zajęcia kół przedmiotowych, kół zainteresowań oraz zajęcia sportowe na ogólnie przyjętych zasadach w oparciu o zgodę i możliwości finansowe organu prowadzącego szkołę w danym roku kalendarzowym.
 2. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania.
 3. Zajęcia sportowe umożliwiają rozwijanie uzdolnień sportowych, które dostosowane są do wieku rozwojowego ucznia.
 4. Zajęcia wymienione w ust. 1 są dostępne dla każdego ucznia.
 5. Formy pracy pozalekcyjnej wymienione w ust. 1 są dokumentowane pod kątem treści programu i stopnia realizacji.
 6. Dla uczniów szczególnie zdolnych szkoła może dokonać promocji poza normalnym trybem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Szkoła może prowadzić nauczanie indywidualnym tokiem nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauczania oraz indywidualny program nauki a nawet ukończenie szkoły w skróconym terminie:
  2. indywidualny tok nauczania może być realizowany na każdym etapie kształcenia, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru,
  3. poprzez indywidualny program nauki należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania danej klasy, na podstawie programu będącego modyfikacją programu (programów) dopuszczonego do użytku szkolnego,
  4. indywidualny program nauki nie może obniżać wymagań powszechnie obowiązującego minimum programowego przedmiotu (przedmiotów),
  5. indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo-lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania,
  6. indywidualny tok nauki może opierać się o powszechnie obowiązujący program nauczania lub program indywidualny,
  7. z wnioskiem do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny tok nauczania występują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego wybrany przedmiot, który dołącza swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia; opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia,
  8. do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma być realizowany przez zainteresowanego ucznia,
  9. dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku jest zobowiązany zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  10. zezwoleń udziela się na czas określony, nie krótszy jednak niż jeden rok szkolny,
  11. w przypadku zmiany szkoły, w tym przyjęcia do szkoły wyższego stopnia, uczeń może kontynuować indywidualny program lub tok nauki - za zgodą dyrektora szkoły, do której został przyjęty,
  12. zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego lub złożenia przez ucznia albo jego rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki,
  13. indywidualny program nauki opracowuje nauczyciel (nauczyciele) wybranego przedmiotu (przedmiotów); w pracy nad programem mogą współuczestniczyć w szczególności: nauczyciel przedmiotu z szkoły wyższego stopnia, nauczyciel - doradca metodyczny, psycholog (pedagog szkolny) oraz zainteresowany uczeń,
  14. indywidualny program nauki zatwierdza dyrektor szkoły,
  15. klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki, odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia,
  16. uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwóch klas,
  17. uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanego w terminie ustalonym z uczniem,
  18. jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych, realizujący indywidualny program lub tok nauki, nie może spełnić wszystkich warunków klasyfikowania i promowania z innych przedmiotów, nauczyciel przedmiotu sprawiającego uczniowi szczególne trudności, na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, instytucji lub stowarzyszenia opiekującego się młodzieżą uzdolnioną, może obniżyć wymagania programowe z przedmiotu do poziomu minimum programowego,
  19. ustalenie indywidualnego toku nauki, powodującego szybsze tempo promowania, wymaga akceptacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
  20. uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej (także w szkole wyższego stopnia za jej zgodą) albo realizować program samodzielnie,
  21. uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji, nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie; w szczególnych przypadkach nauczycielem - opiekunem może być nauczyciel spoza danej szkoły (szkoły wyższego stopnia), zatrudniony za zgodą organu prowadzącego szkołę,
  22. zasady wynagradzania za sprawowanie opieki i udzielanie pomocy uczniowi określają przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli,
  23. decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyniki klasyfikacyjne ucznia należy każdorazowo odnotować w "arkuszu ocen" ucznia,
  24. na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce "Indywidualny program lub tok nauki", należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami, zaś informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce "Szczególne osiągnięcia ucznia".
 8. Szkoła organizuje konkursy, olimpiady, zawody, turnieje, wystawy.
 9. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną pedagoga szkolnego i współpracę z PPP oraz z innymi specjalistycznymi placówkami.
 10. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi.
 11. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów niepełnosprawnych według obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 12. Szkoła zapewnia młodzieży równe prawa bez względu na wyznanie, tożsamość narodową, etniczną czy językową.
 13. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania młodzieży według własnego wyznania i przekonania, szkoła zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje naukę religii lub etyki.
 14. Dyrektor na konferencji organizacyjnej na dany rok szkolny określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć szkolnych obowiązkowych, nieobowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Zadania zespołów nauczycielskich

§7

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach klas pierwszych, drugich, trzecich tworzą zespoły. Do zadań zespołów należy w szczególności ustalenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele tworzą zespoły: kierowniczy, wychowawczy, przedmiotowe oraz inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Gimnazjum na wniosek zespołu.
 4. Do podstawowych zadań zespołów, o których mowa w ustępie 1 i 2 należą w szczególności:
  1. współdziałanie w wyborze programów nauczania i podręczników,
  2. współdziałanie w tworzeniu korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
  3. współdziałanie w wyposażaniu klasopracowni przedmiotowych,
  4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
  5. opracowywanie i nowelizacja programów wychowawczych, planów pracy szkoły oraz regulaminów jej funkcjonowania,
  6. wspólne opiniowanie programów autorskich,
  7. współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  8. opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć.

Rozdział III
Wewnątrzszkolny system oceniania

Sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku z późniejszymi zmianami.

Ustalenie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania to przyjęcie przez szkołę określonego systemu wartości. Ocenianie wskazuje, co jest najważniejsze dla uczniów w uczeniu się. Każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w nauce.

§8

Cele oceniania

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Zapewnienie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszego rozwoju.
 4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianie obejmuje

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zgodnie z podstawami edukacyjnymi oraz informowanie o nich rodziców i uczniów.
 2. W celu ocenienia ucznia informacja o nim powinna być gromadzona w różny sposób i być dostarczana z różnych źródeł. Głównymi źródłami informacji są:
  • wypowiedzi ustne
  • prace pisemne
  • prace średnio- i długoterminowe
  • egzaminy
  • obserwacja ucznia
  • bezpośrednie kontakty z uczniem i jego rodzicami.

Ogólne zasady oceniania

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Nauczyciele we wrześniu informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nich programu nauczania oraz o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 3. Wychowawca klasy we wrześniu informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u których stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 5. Na miesiąc przed ustalonym przez Dyrektora terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów informują wychowawcę, a wychowawca pisemnie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną o fakcie zagrożenia. Rodzic potwierdza przyjęcie informacji własnoręcznym podpisem. W przypadku nie zgłoszenia się rodzica do szkoły wychowawca przesyła informację listem poleconym.
 6. Na tydzień przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o przewidywanych ocenach końcowych.
 7. Oceny śródroczne i końcoworoczne obowiązują w następującej skali:
  • Stopień celujący - 6
  • Stopień bardzo dobry - 5
  • Stopień dobry - 4
  • Stopień dostateczny - 3
  • Stopień dopuszczający - 2
  • Stopień niedostateczny - 1

§9

Propozycje wymagań na poszczególne oceny:

 • 6 - ocena celująca - uczeń ma wiedzę i wykazuje się umiejętnościami wyraźnie wykraczającymi poza program nauczania, pogłębia wiedzę, rozwiązuje zadania złożone i oryginalne, samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania, osiąga sukcesy poza macierzystą szkołą;
 • 5 - ocena bardzo dobra - uczeń ma wiedzę i wykazuje się umiejętnościami przewidzianymi programem nauczania, dokonuje analizy tekstu, potrafi wnioskować, uogólniać, wykonuje zadania trudne, nieschematyczne;
 • 4 - ocena dobra - uczeń wykazuje się wiedzą wymaganą w programie, wykonuje zadania, do których niezbędne są umiejętności przewidziane programem nauczania, jest aktywny w czasie lekcji, potrafi formułować problemy, wskazywać możliwe rozwiązania;
 • 3 - ocena dostateczna - uczeń opanował materiał przewidziany w programie nauczania w stopniu podstawowym, potrafi wykonać polecenia o średnim stopniu trudności;
 • 2 - ocena dopuszczająca - w wiadomościach ucznia są luki, jednak przy pomocy nauczyciela uczeń potrafi wykonać polecenie wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w programie;
 • 1 - ocena niedostateczna - uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w sposób pozwalający na kontynuację nauki na wyższym szczeblu.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Kryteria ocen z zachowania

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób. Śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z innymi nauczycielami i określa ją w skali:

 • Wzorowe
 • Dobre
 • Poprawne
 • Nieodpowiednie

Ocena wzorowa

 • wysoka kultura osobista, znajomość i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią (w miejscach publicznych)
 • właściwa postawa i zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów
 • umiejętność współżycia w grupie: szacunek dla cudzych poglądów, łączenie dobra osobistego z dobrem innych (praca na rzecz szkoły, klasy, w organizacjach szkolnych, działalność charytatywna wykraczająca poza obowiązki szkolne)
 • pomoc w organizowaniu imprez szkolnych
 • udział w akademiach, apelach, praca w samorządzie uczniowskim
 • pomoc kolegom w nauce w czasie wolnym
 • sumienność i uczciwość w wykonywaniu zadań
 • reprezentowanie szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych
 • poszanowanie mienia szkolnego, przyrody dzieł kultury ludzkiej
 • dbałość o higienę osobistą, czystość, estetykę otoczenia, przestrzeganie zasad BHP
 • promowanie zdrowego stylu życia, krytyczny stosunek do środków uzależniających
 • sumienność w realizowaniu obowiązku szkolnego, brak spóźnień i nieusprawiedliwionych godzin
 • osiąganie zgodnie z możliwościami jak najlepszych wyników w nauce

Ocena dobra

 • kultura osobista, znajomość i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, higieny, czystości osobistej
 • sumienność w wykonywaniu obowiązku szkolnego (uczeń nie powinien mieć spóźnień i nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych)
 • osiąganie wyników w nauce na miarę swoich możliwości
 • właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów
 • aktywność na lekcjach, sumienne i dokładne wykonywanie poleceń nauczyciela
 • aktywność w życiu klasy, szkoły, praca w samorządzie uczniowskim, reprezentowanie klasy na terenie szkoły
 • pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, klasowych
 • organizowanie pomocy dla kolegów
 • brak przejawów brutalności i wulgarności
 • krytyczny stosunek do środków uzależniających
 • sumienność, koleżeństwo, obowiązkowość, zdyscyplinowanie, prawdomówność, przestrzeganie zasad BHP

Ocena poprawna

 • przestrzeganie podstawowych zasad kulturalnego zachowania
 • drobne niedociągnięcia z zakresu kultury bycia
 • właściwa postawa w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów
 • poszanowanie mienia szkolnego
 • dbałość o higienę osobistą, czystość
 • krytyczny stosunek do środków uzależniających
 • właściwe wypełnianie obowiązku szkolnego: rzadkie spóźnienia, sporadyczne godziny opuszczone bez usprawiedliwienia
 • osiąganie wyników w nauce na miarę swoich możliwości
 • mała aktywność, słabe zaangażowanie w życie klasy

Ocena nieodpowiednia

 • duże braki w zakresie kultury bycia, brak szacunku i arogancja w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • zachowanie niegodne postawy ucznia: przeszkadzanie na lekcjach, niewykonywanie poleceń nauczyciela, wulgarne słownictwo, bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne, ubliżanie, złe zachowanie w jadalni, świetlicy, na wycieczce, niewłaściwy strój i wygląd, niewłaściwe obuwie w szkole
 • niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku
 • niszczenie rzeczy innych osób, kradzież
 • palenie papierosów, picie alkoholu, wyłudzanie pieniędzy
 • fałszowanie podpisów i dokumentów
 • oszukiwanie
 • opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw
 • spóźnienia na lekcje, nieusprawiedliwianie opuszczonych lekcji, wagary
 • lekceważenie obowiązku nauki
 • postępowanie kolidujące z prawem tj. wybryki chuligańskie w szkole i poza nią.

§10

Ustalenie ocen końcoworocznych i warunki ich poprawienia

 1. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do wystawienia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 4. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na prośbę swoją lub rodziców.
 5. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W tym przypadku ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być co najwyżej dostateczna.
 6. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu w obecności dwóch członków Rady Pedagogicznej wyznaczonych przez Dyrektora nie później niż do 31 sierpnia w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
 8. Z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał jedną ocenę niedostateczną, może na wniosek swój lub rodziców zdawać egzamin poprawkowy.
 9. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy, Rada Pedagogiczna w trybie głosowania może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 10. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich w terminie wyznaczonym przez Dyrektora. Termin ten zostaje podany uczniowi i jego rodzicom nie później niż do dnia rozdania świadectw.
 11. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 12. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora w składzie:
  1. Dyrektor albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji
  2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący
  3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 13. Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminujący.
 14. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 12b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 15. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 16. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, jego rodzice powinni o tym powiadomić Dyrektora. Dyrektor wyznacza wówczas inny termin egzaminu.
 17. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem punktu 18.
 18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może na wniosek Dyrektora jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 19. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymał oceny pozytywne z zastrzeżeniem punktu 18.
 20. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły przez ucznia.
 21. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen końcoworocznych co najmniej 4,75 oraz dobrą lub wzorową ocenę z zachowania.

§11

Szczegółowe zasady oceniania

 1. Na lekcjach oceniane są następujące obszary aktywności uczniów:
  • ustna prezentacja wiedzy lub umiejętności
  • dłuższe prace pisemne (sprawdziany)
  • krótsze prace pisemne (kartkówki)
  • zadania domowe
  • praca na lekcji
  • prace dodatkowe.
 2. Sprawdziany, nie więcej niż dwa razy w tygodniu, są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Ich zapowiedź powinna być odnotowana w zeszycie przedmiotowym ucznia i dzienniku lekcyjnym.
 3. Kartkówki nie mogą obejmować więcej niż trzy ostatnie tematy lekcji i nie muszą być zapowiadane.
 4. Dopuszcza się możliwość poprawy oceny z jednego, wybranego przez nauczyciela sprawdzianu w terminie poprzedzającym dwa do trzech tygodni klasyfikację semestralną (roczną). Termin poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem i może to być trzeci sprawdzian ucznia w tygodniu.
 5. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
 6. W pierwszym dniu po feriach lub dłuższej przerwie w nauce (np. choroba nauczyciela) nie przeprowadza się sprawdzianów, kartkówek i nie ocenia się wypowiedzi ustnych.
 7. Na ferie i dłuższe przerwy w nauce nie są zadawane prace domowe (z wyjątkiem prac długoterminowych).
 8. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji języka polskiego, matematyki i języka angielskiego dwa razy w ciągu semestru, a z innych przedmiotów jeden raz w ciągu semestru. Brak przygotowania uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji i jest on odnotowany w dzienniku lekcyjnym symbolem "np.".
 9. W ciągu semestru uczeń może nie odrobić zadania domowego dwa razy z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, a jeden raz z pozostałych przedmiotów. Brak zadania uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji i jest on odnotowany w dzienniku lekcyjnym symbolem "bz".
 10. Za większą ilość nieodrobionych zadań domowych uczeń otrzymuje oceny niedostateczne. Za brak zadania nie zgłoszonego przed lekcją uczeń także otrzymuje ocenę niedostateczną.
 11. Uczeń wracający do szkoły po tygodniowej nieobecności może w pierwszym dniu nie mieć odrobionego zadania domowego i może nie być oceniany przez trzy dni. W tym przypadku braku zadania i nieprzygotowania nie odnotowuje się w dzienniku.
 12. Uczeń wracający do szkoły po co najmniej tygodniowej nieobecności pisze kartkówki i sprawdziany, ale ma prawo do poprawy otrzymanych z nich ocen w terminie do dwóch tygodni. Do dziennika wpisywana jest tylko ocena poprawiona.
 13. Nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych.
 14. Dopuszcza się stosowanie punktowego systemu oceniania pracy ucznia na lekcjach.
 15. Dopuszcza się także stosowanie znaków graficznych "+" i "-" jako ocenę pracy ucznia na lekcji. Znaki i symbole stosowane przez nauczyciela wynikające z przedmiotowego systemu oceniania muszą być opisane w formie legendy w dzienniku lekcyjnym.
 16. Respektuje się postanowienia Samorządu Szkolnego zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną.

§12

Sposoby dostarczania rodzicom informacji

 1. O ustalonej ocenie semestralnej informuje się po klasyfikacji pierwszego semestru.
 2. O aktualnych postępach ucznia powiadamia się na zebraniach śródsemestralnych oraz za pośrednictwem zeszytów ucznia.
 3. Zainteresowani rodzice mogą uzyskać informacje o postępach dziecka oraz zapoznać się ze sprawdzonymi i ocenionymi pracami pisemnymi w czasie konsultacji indywidualnych.

§13

System odwoławczy

Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do Dyrektora umotywowaną prośbę o dodatkowe sprawdzenie wiadomości do pięciu dni przed ustalonym terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Wniosek rozpatruje komisja w składzie: Dyrektor, pedagog i wychowawca. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby egzamin sprawdzający powinien odbyć się przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przed komisją powołaną jak przy egzaminie poprawkowym. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna.

§14

Ewaluacja

Na zakończenie roku szkolnego sporządza się analizę opisującą działanie systemu w całej szkole. Podstawą do wyciągnięcia wniosków są wyniki końcowej klasyfikacji, badania wyników nauczania oraz wnioski nauczycieli.

§15

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 1. W klasie trzeciej gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin o charakterze powszechnym i obowiązkowym, który obejmuje:
  1. w części pierwszej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
  2. w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, określone w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".
 2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w maju, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia i trwa 120 minut.
 4. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin gimnazjalny.
 5. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 4 czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.
 6. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 7. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienia do zwolnienia.
 8. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.
 9. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo go przerwał, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 10. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem punktu 11.
 11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
 12. Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów.
 13. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w siedzibie OKE.
 14. W celu zorganizowania egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w szkole.
 15. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 16. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:
  1. nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach, w tym wyznaczenie przewodniczących tych zespołów - w przypadku gdy egzamin ma być przeprowadzony w kilku salach. Członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu,
  3. sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz ich zabezpieczenie. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone, przewodniczący zawiesza egzamin gimnazjalny i powiadamia o tym komisję okręgową,
  4. sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zestawów zadań i kart odpowiedzi oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji w protokole,
  5. poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego przed jego rozpoczęciem,
  6. nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego,
  7. przedłużenie czasu trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w punkcie 4,
  8. sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego albo go przerwali, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazanie tego wykazu dyrektorowi komisji okręgowej,
  9. zabezpieczenie, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawów zadań i kart odpowiedzi uczniów i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
  10. nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
 17. W każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, przebywa co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego. Osoby te nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.
 18. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 19. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 20. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych środków łączności.
 21. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole.
 22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególnych przypadkach do dnia 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie to dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom.
 23. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

Organizacja zajęć dodatkowych

§16

 1. W celu kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe w formie kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć sportowych.
 2. Koła te są powoływane w zależności od środków jakimi dysponuje szkoła oraz za zgodą organu prowadzącego.
 3. Organizacje kół opiniuje rada pedagogiczna, ustala program ich działania oraz określa ich typ i wymiar godzin.
 4. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania.
 5. Zajęcia sportowe rozszerzają i uzupełniają treści programowe obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i pomagają w rozwijaniu uzdolnień sportowych.
 6. Zajęcia dostosowane są do wieku rozwojowego ucznia.
 7. Zajęcia wymienione w ust. 1 są dostępne dla każdego ucznia.
 8. Formy pracy pozalekcyjnej wymienione w ust. 1 są dokumentowane pod kątem treści programu i stopnia realizacji.

Formy opieki i pomocy uczniom, organizacja współdziałania z PPP oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

§17

 1. Dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają pomocy i wsparcia szkoła stosuje następujące formy opieki i pomocy:
  1. świetlicę szkolną,
  2. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
  3. pomoc materialną,
  4. nauczanie indywidualne,
  5. współdziałanie z publicznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i resocjalizacyjnymi.
 2. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, która zapewnia uczniom opiekę pedagogiczno-wychowawczą.
 3. Szkoła dla uczniów zorganizuje dożywianie w postaci obiadów. Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z bezpłatnej formy dożywiania. W celu jej zapewnienia szkoła współpracuje z OPS.
 4. Szkoła, w przypadku posiadanych środków wypłaca zasiłek losowy w formie pieniężnej lub materialnej.
 5. Środki na pomoc wymienioną w pkt. 3 i 4 szkoła również uzyskuje z budżetu państwa, gminy lub funduszy rady rodziców.
 6. W ramach działań opiekuńczych i resocjalizacyjnych szkoła współpracuje z:
  1. placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
  2. pogotowiem opiekuńczym,
  3. młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,
  4. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi,
  5. Sądem Rodzinnym w Rybniku oraz Komisariatem Policji w Czerwionce.
 7. Organizacją współdziałania z PPP oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży zajmuje się pedagog szkolny przy współudziale zespołu wychowawczego, wychowawcy świetlicy i wychowawców klas.
 8. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów rodziców i nauczycieli,
  4. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  5. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
  6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
  7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 9. Szkoła organizuje spotkania i prelekcje z pracownikami PPP dla rodziców i uczniów.

§18

Organizacja i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami

 1. Reprezentację rodziców w szkole tworzy Rada Rodziców, tzw. trójki klasowe.
 2. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 3. Podstawową formą współpracy są bieżące kontakty wychowawców i rodziców, zebrania rodziców, wywiady środowiskowe z udziałem wychowawcy i pedagoga szkolnego.
 4. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji odbywają się wg ustalonego harmonogramu ujętego w planie pracy szkoły.
 5. Formy współdziałania, o których mowa w ust. 3 uwzględniają prawo rodziców do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole. (Wychowawca opracowuje w oparciu o "Program wychowawczy szkoły" klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami),
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  3. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  5. udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych,
  6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§19

 1. Program wychowawczy i program profilaktyki Gimnazjum uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział IV
Organy szkoły

§20

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

 

 1. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie opieki nad uczniami,
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  4. stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  5. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  7. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyki pedagogicznej,
  8. wnioskowanie do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
  9. przydzielanie opiekuna nauczycielom stażystom oraz kontraktowym odbywającym staż,
  10. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  11. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
  12. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  13. zezwalanie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
  14. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach szkoły,
  15. wstrzymywanie wykonywania uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
  16. zawiadamianie organu prowadzącego szkołę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał, o których mowa w pkt. 14,
  17. powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
  18. przedstawienie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
  19. współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,
  20. wykonywania innych zadań wynikających z przepisów.
 2. Rada Pedagogiczna w szczególności:
  1. zatwierdza plan pracy szkoły,
  2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5. uchwala program wychowawczy i profilaktyki szkoły,
  6. opiniuje:
   1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   2. projekt planu finansowego szkoły,
   3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
   4. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   5. szkolny zestaw programów nauczania,
   6. przydzielenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godz. do dyspozycji dyrektora,
   7. pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy,
   8. indywidualny tok nauki,
   9. indywidualny program nauki,
   10. propozycje dyrektora dotyczące powołania i odwołania osoby zajmującej stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole,
   11. opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie.
  7. przygotowuje projekt statutu szkoły,
  8. uchwala statut szkoły i jego zmiany,
  9. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o nadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
  10. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora i organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
  11. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
  12. uchwala regulamin swojej działalności,
  13. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów,
  14. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należą:
  1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  2. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
  3. gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
  4. uchwalanie regulaminu własnej działalności,
  5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.
 4. Samorząd Uczniowski:
  1. przedstawia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
   4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
   5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
  2. opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,
  3. uchwala regulamin swojej działalności,
  4. realizuje inne zadania wynikające z przepisów.

§21

Współdziałanie organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 1. Poszczególne organy szkoły działają w ramach swych kompetencji, współpracując między sobą na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły.
 2. Poszczególne organy mogą współpracować ze sobą w zakresie zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§22

Współdziałanie poszczególnych organów szkoły określają następujące zasady:

 1. Dyrektor szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości działania, lepszej organizacji pracy w szkole, wprowadzenia nowych form pracy szkoły.
 2. Dyrektor uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności szkoły.
 3. Dyrektor szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów szkolnych.

§23

 1. Wszystkie sytuacje konfliktowe, które zachodzą pomiędzy organami szkoły i dotyczą działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków. Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych. W przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu każdy może zwrócić się do organu prowadzącego.

Rozdział V
Organizacja pracy szkoły

§24

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego.
 2. Organizację pracy, terminy zajęć, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 3. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, a także zajęcia pozalekcyjne.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum, opracowany przez dyrektora Gimnazjum do dnia 30.04. każdego roku. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum do dnia 30.05. danego roku.
 5. Do arkusza organizacyjnego szkoły mogą być wprowadzone zmiany w formie aneksu. Aneks zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 6. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.
 7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum dyrektor Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 8. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i jest zgodny z ramowym planem nauczania.

§25

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Szkoła realizuje swe zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
 4. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 30 uczniów.
 5. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 16.

§26

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 24 i powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach, dla których wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 30 i powyżej 30 uczniów.
 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Zajęcia z W-F prowadzone są w grupach liczących od 12-26 uczniów.

§27

 1. Uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, kieruje się do innych Gimnazjów z utworzonymi oddziałami przysposabiającymi do pracy.

§28

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 2. Do zadań wychowawcy świetlicy w szczególności należy:
  1. zapewnienie i zorganizowanie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej prawidłowy rozwój ich osobowości,
  2. udzielanie w razie potrzeby indywidualnej pomocy uczniom przygotowującym się do lekcji,
  3. zorganizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji,
  4. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami uczniów.

§29

 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych, a w szczególności zapewnia:
  1. nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne z uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
  2. wyznaczonego przez Dyrektora szkoły nauczyciela w czasie zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, przez wychowawcę w ramach obowiązków wychowawcy klasy (zgodnie regulaminem wycieczek). Dyżury nauczycielskie określa zatwierdzony przez Dyrektora szkoły harmonogram dyżurów.
 2. Szkoła wykonuje również swoje zadania opiekuńcze poprzez opiekę indywidualną, a zwłaszcza nad:
  1. uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządu słuchu, ruchu i wzroku, do których w oparciu o opinie specjalistycznych poradni lekarskich i w stałym kontakcie z rodzicami ustala się indywidualny plan pracy z uczniem,
  2. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczegółowe formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna uzgodniona na podstawie wywiadów środowiskowych i informacji z PPP, OPS-u, sądu i policji.

§30

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wzajemnie się uzupełniają, tworzą podstawowe elementy pracy szkoły.
 2. W sytuacjach uzasadnionych przez Dyrektora szkoły, szkoła może realizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, zajęcia rekreacyjno-sportowe w zamian za zajęcia dydaktyczne przewidziane planem zajęć.
 3. Organizację takich zajęć określa Dyrektor szkoły po uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, informując o tym organ prowadzący szkołę.

Biblioteka

§31

 1. W szkole działa biblioteka.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji:
  1. potrzeb i zainteresowań uczniów
  2. zadań dydaktyczno-wychowawczych
  3. doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli
  4. popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
  5. popularyzowanie tematyki ekologicznej i regionalnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać:
  1. uczniowie
  2. nauczyciele
  3. pracownicy szkoły
  4. rodzice po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
 4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
  1. gromadzenie i opracowanie zbiorów
  2. korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie pozycji książkowych do domu
  3. realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej: edukacja czytelnicza i medialna.
 5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 6. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły na podstawie tygodniowego podziału zajęć uczniów. Czas pracy biblioteki może ulec zmianie w ciągu roku, o ile zajdzie taka potrzeba. Do zakresu zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:
  1. prowadzenie katalogów i kart czytelniczych
  2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych
  3. dbanie o stan techniczny księgozbioru
  4. dbanie o wystrój estetyczny pomieszczeń biblioteki
  5. propagowanie czytelnictwa
  6. prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzach szkoły, przeprowadzanie konkursów czytelniczych
  7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.
 7. Bibliotekarz może prowadzić kiermasz książek i podręczników szkolnych. Dochód osiągnięty z tego tytułu przeznaczony jest na uzupełnienie zbiorów.
 8. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami oraz z innymi bibliotekami polega na:
  1. indywidualnej pracy z czytelnikami,
  2. pomocy nauczycielom wszystkich przedmiotów w realizacji programów nauczania,
  3. organizowaniu wycieczek uczniów celem zapoznania się z innymi bibliotekami,
  4. wspólnych zebraniach pracowników bibliotek.

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§32

 1. Prawa i obowiązki nauczyciela określa Karta Nauczyciela.

§33

 1. W przypadku osiągnięcia przez gimnazjum 12 oddziałów, w szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora za zgodą organu prowadzącego.
 2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
  1. zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności,
  2. przygotowanie projektu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  4. wykonanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora gimnazjum, które umieszczone są w zakresie czynności.

§34

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§35

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. kierowanie przebiegiem procesu dydaktycznego,
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów,
  6. sprawiedliwe, bezstronne, obiektywne, systematyczne i jawne ocenianie uczniów,
  7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych poprzez dokształcanie się i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków ustalony przez dyrektora szkoły.

§36

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły oddziałowe.
 2. Nauczyciele tworzą zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 4. Do podstawowych zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 należą w szczególności:
  1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,
  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
  6. opracowanie programów wychowawczych, planów pracy szkoły oraz regulaminów jej funkcjonowania,
  7. współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

§37

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca klasy prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego (w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły).
 3. W szczególnych okolicznościach dyrektor może powierzyć jednemu nauczycielowi dwa oddziały pod warunkiem, że nauczyciel wyraża na to zgodę oraz daje gwarancję podołania obowiązkom z tego wynikającym.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 5. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 6. Wychowawca klasy prowadzi na bieżąco dokumentację wychowawcy klasy, obejmującą dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, rozkład materiału nauczania. Dba wraz z uczniami o powierzoną im salę.
 7. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 wychowawca:
  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające i integrujące zespół uczniowski, ponadto ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
  3. organizuje zebrania rodziców w celu omówienia problemów wychowawczych i dydaktycznych klasy. Zebrania rodziców mają na celu poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, pomoc w ich działaniach wychowawczych, włączenie w sprawy szkoły i klasy. W trakcie trwania zebrań nauczyciel gwarantuje rodzicom poszanowanie ich godności osobistej oraz zachowanie tajemnicy,
  4. współdziała z pedagogiem szkolnym rozpatrując z nim trudne przypadki wychowawcze,
  5. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
 8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Dyrektor szkoły przydziela nauczycielom stażystom i kontraktowym - nauczyciela opiekuna.

§38

Warunki zmiany wychowawstwa

 1. Na wniosek rodziców, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora szkoły może nastąpić zmiana wychowawcy klasy.
 2. Decyzję o zmianie wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu rozmowy wszystkich zainteresowanych stron. W przypadku polubownego rozwiązania sprawy, odstępuje się od dalszych czynności administracyjnych.
 3. Wniosek Rady Pedagogicznej, dotyczący zmiany wychowawcy klasy, wymaga udokumentowania naruszenia przez wychowawcę klasy zasad etyki nauczycielskiej lub niespełnienia swych obowiązków. Opinię podejmuje Rada Pedagogiczna przez głosowanie zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 4. W przypadku, gdy wychowawca nie zgadza się z proponowaną zmianą (po rozmowie z Dyrektorem), Dyrektor zwołuje zebranie ogólne rodziców danej klasy, przy udziale co najmniej 75% stanu klasy. Klasa głosami 2/3 "za wnioskiem", może postawić wniosek o odwołanie wychowawcy klasy po umotywowaniu konkretnych zarzutów o zaniedbaniu w pracy wychowawczej (jedno dziecko z klasy reprezentuje jeden rodzic, względnie jedna osoba).
  1. zebranie w sprawie odwołania wychowawcy klasy może zwoływać rada klasy (trójka klasowa), przedstawiając Dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o odwołanie wychowawcy klasy z pełnym uzasadnieniem,
  2. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku zwołuje zebranie ogólne rodziców klasy,
  3. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku o odwołanie wychowawcy klasy zapoznaje wychowawcę z przyczyną odwołania,
  4. wychowawca składa pisemne wyjaśnienie do dyrektora szkoły z ustosunkowaniem się do postawionych mu zarzutów,
  5. wychowawca klasy ma prawo ustosunkować się do przedstawionych mu zarzutów na zebraniu ogólnym rodziców klasy,
  6. głosowanie nad wnioskiem rady klasy (trojka klasowa) o odwołanie wychowawcy klasy odbywa się w trybie głosowania jawnego z udziałem dyrektora szkoły.
 5. Ostateczną decyzję o odwołaniu wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły.
 6. Od decyzji o odwołaniu nauczyciela z funkcji wychowawczej nauczycielowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
 7. W takim przypadku dyrektor powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu z:
  1. Rady Pedagogicznej,
  2. Rady Rodziców,
  3. Samorządu Uczniowskiego,
  4. Związku zawodowego, który reprezentuje nauczyciela.

  Decyzja komisji jest ostateczna.

 8. W uzasadnionych sytuacjach wychowawca ma prawo wnioskować do Dyrektora szkoły o zwolnienie go z pełnionej funkcji.
 9. Dyrektor szkoły po rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję nie później niż po upływie 14 dni.
 10. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Rozdział VII
Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum oraz ich prawa i obowiązki

§39

 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych, którzy w poprzednim roku szkolnym ukończyli klasę szóstą.

§40

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
  1. z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum,
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów uwzględniających:
  1. następujące zajęcia edukacyjne: język polski i matematyka oraz inne osiągnięcia ucznia, wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt. 1,
  3. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu z zastrzeżeniem pkt. IV i V.
  4. Punktacja:
   • dobry - 5 punktów
   • bardzo dobry - 10 punktów
   • celujący - 15 punktów
   • pozostałe osiągnięcia - 30 punktów (maksymalnie)
   • wynik sprawdzianu - 60 punktów (maksymalnie)
   • uwaga: 1punkt sprawdzianu = 1,5 punktu przeliczeniowego.
 3. Kryteria, o których mowa w pkt. II, podaje do wiadomości kandydatom dyrektor gimnazjum, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji.
 4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu, o którym mowa w pkt. II podp. 3, nie może być większa niż liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt. II podp. 1.
 5. Przepisów pkt. II podp. 3 nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do naszego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt. II.
 7. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
  1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,
  2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
  3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 8. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia na podstawie:
  1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
  2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
   1. ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
   2. do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,
  3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 9. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddział lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
  1. uczyć się danego języka obcego wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego.
 10. Dyrektor szkoły:
  1. decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum oraz klas programowo wyższych.
 11. Dyrektor szkoły ponadto:
  1. w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych, którzy przystąpili do sprawdzianu w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku,
  2. przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
  3. wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w pkt. VIII zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

§41

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  3. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  5. swobody wyrażenia myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach,
  7. uprzedzenia o przeprowadzeniu klasówek co najmniej 5 dni wcześniej oraz zaznajomienia z zakresem materiału do powtórzenia,
  8. uzasadnionego usprawiedliwienia nie przygotowania do lekcji,
  9. wyjaśnienia wątpliwości związanych z oceną,
  10. zwolnienia z pisemnego sprawdzianu w przypadku dłuższej nieobecności (termin nadrobienia braków ustala nauczyciel),
  11. pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez zajęcia w świetlicy szkolnej, konsultację z nauczycielem przedmiotu lub poprzez zorganizowaną na terenie klasy samopomoc koleżeńską,
  12. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym,
  13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,
  14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole.
  15. Uczeń ma prawo realizacji w szkole zajęć z wychowania do życia w rodzinie w klasach od pierwszej do trzeciej gimnazjum na podstawie pisemnej deklaracji rodziców.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz innych przepisów, a w szczególności:
  1. usprawiedliwienia nieobecności u wychowawcy klasy w terminie do dwóch tygodni od zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności do poinformowania o jej przyczynie wychowawcę klasy. Formę usprawiedliwienia nieobecności uzgadnia wychowawca klasy z rodzicami na początku roku szkolnego,
  2. przyswajania sobie wiadomości we własnym zakresie w przypadku jednorazowej nieobecności na zajęciach,
  3. uzupełnienia braków wiadomości wynikających z dłuższej absencji; po ustaleniu formy i terminu ich realizacji z nauczycielem prowadzącym zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,
  4. prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
  5. dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet w środowisku,
  6. dbać o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
  7. w budynku szkolnym nosić obuwie zmienne,
  8. zgłaszać u pracownika szkoły zaobserwowane usterki,
  9. dbać o sprzęt i wyposażenie w klasach i innych pomieszczeniach szkoły,
  10. dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów,
  11. przestrzegać ustalonych z wychowawcą zasad zwalniania z lekcji,
  12. nie opuszczać budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych,
  13. zgłaszania w sekretariacie szkoły wszelkich wypadków w drodze i do szkoły i ze szkoły i na jej terenie,
  14. nosić strój szkolny (w tonacji biało-granatowej) na uroczystościach szkolnych,
  15. jako przewodniczący klasy utrzymywać stały kontakt z wychowawcą i informować na bieżąco klasę o wszystkich zmianach i zarządzeniach szkoły,
  16.  ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego dla pieszych w drodze do szkoły i ze szkoły.
 3. Uczniowi nie wolno:
  1. palić papierosów,
  2. pić alkoholu,
  3. używać i rozprowadzać narkotyków i innych środków odurzających,
  4. stosować przemocy w stosunku do innych uczniów,
  5. wulgarnie odnosić się do kolegów i pracowników szkoły,
  6. uprawiać hazardu na terenie szkoły.

§42

 1. W szkole dla uczniów przewiduje się nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia międzyszkolne i właściwą postawę uczniowską, zaś za rażące zaniedbywanie lub lekceważenie obowiązków szkolnych oraz przejawianie zachowań niegodnych ucznia - kary.
 2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.

§43

Usunięty.

§44

 1. Wobec ucznia można stosować następujące kary:
  1. upomnienie przez wychowawcę na forum klasy,
  2. zakaz udziału na wycieczkach i imprezach pozalekcyjnych,
  3. upomnienie Dyrektora wobec całej młodzieży szkolnej,
  4. wezwanie rodziców i przekazanie im pisemnej lub ustnej nagany dotyczącej ich dziecka,
  5. przeniesienie do równoległej klasy,
  6. przeniesienie do innej szkoły.
 2. Dyrektor gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
  1. mimo wyczerpania wszystkich dostępnych kar za naganne zachowanie nie wykazuje poprawy,
  2. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
  3. dopuszcza się kradzieży,
  4. wchodzi w kolizję z prawem,
  5. demoralizuje innych uczniów,
  6. gdy ten działa w negatywnych grupach szkolnych przynoszących szkodę społeczności uczniowskiej poprzez:
   1. propagowanie narkomanii i innych form uzależnień (dealerzy),
   2. celowe i ustawiczne niszczenie mienia szkoły,
   3. nagminne stosowanie przemocy wobec słabszych i młodszych,
   4. wymuszanie określonych zachowań przez : wyłudzanie pieniędzy, molestowanie seksualne, poniżanie godności osobistej ucznia, przynoszenie do szkoły i grożenie użyciem niebezpiecznych narzędzi (kastety, noże, pałki itp.).
 3. Powiadomienie policji, kuratora sądowego lub sądu dla nieletnich w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązku szkolnego i kolizji z prawem.

§45

 1. Rada Pedagogiczna, Dyrektor szkoły, Rada Rodziców mogą wobec uczniów wyróżniających się w pracy dydaktycznej, społecznej, wychowawczej stosować nagrody:
  1. dyplom na forum klasy,
  2. pochwałę wobec całej szkoły,
  3. pochwałę na zebraniu rodziców,
  4. dyplomy i nagrody książkowe,
  5. listy pochwalne do rodziców.

§46

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary w ciągu 14 dni od momentu zatwierdzenia i wydania decyzji w przypadku kar (par. 38 art. 1 ust. f, art. 2) oraz we wszystkich kwestiach spornych do Dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do powołania zespołu rozstrzygającego odwołanie w składzie:
  1. Dyrektor szkoły,
  2. Wychowawca,
  3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  4. Przedstawiciel rodziców wytypowany przez Radę Rodziców.
 3. Wyżej wymieniony zespół może:
  1. ustanowioną decyzję podtrzymać,
  2. uchwalić nową decyzję,
  3. karę uchylić.

  Rozstrzygnięcie zespołu na terenie szkoły w w/w kwestii jest ostateczne. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do wyższej instancji - Kuratorium Oświaty w ciągu 14 dni.

 4. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły uczeń ma prawo zwrócić się o pomoc bądź wnieść zażalenie do:
  1. Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci,
  2. Rzecznika Praw Ucznia (biuro w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach),
  3. Kuratorium Oświaty, właściwego dla miejsca zamieszkania,
  4. organu prowadzącego szkołę,
  5. instancji sądowej, a w przypadku oddalenia powództwa przez kolejną wyższą instancję do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu,
  6. Pogotowia Rodzinnego czy instytucji o podobnym charakterze, np. ośrodek "Wyspa" w Katowicach,
  7. organizacji, stowarzyszeń społecznych odpowiedniego szczebla, komisji powołanych na odrębnych zasadach, działających w obrębie gminy-miasta Czerwionka-Leszczyny, powiatu rybnickiego, województwa śląskiego, np. Towarzystwa Pomocy Młodzieży.

§47

 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, zapewniając im bezpieczeństwo poprzez:
  1. utrzymanie stałego kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która między innymi przeprowadza pogadanki na temat uzależnień,
  2. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  3. sprawowanie i zapewnienie opieki:
   1. w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
   2. w czasie zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkich wyjść służbowych ewidencjonowanych w zeszycie wyjść,
   3. w czasie przerw międzylekcyjnych przez nauczycieli dyżurujących.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§48

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§49

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą.

§50

 1. Ilekroć w postanowieniach statutu mówi się o:
  1. szkole - należy pod tym pojęciem rozumieć Gimnazjum nr 3 w Czerwionce-Leszczynach,
  2. PPP - należy pod tym pojęciem rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

§51

 1. Sposoby zapoznawania rodziców ze Statutem szkoły:
  1. odczytanie na zebraniach ogólnych z rodzicami istotnych zapisów statutowych uzupełnionych o komentarz,
  2. zapoznanie ze Statutem w czasie zebrań klasowych (odczytany z komentarzem przez wychowawcę),
  3. stałe nawiązywanie do zapisów statutowych w czasie zebrań klasowych, szczególnie przy rozstrzyganiu spraw spornych lub argumentowaniu takich, a nie innych rozwiązań w organizacji pracy szkoły,
  4. umieszczenie Statutu szkoły w Bibliotece szkolnej oraz poinformowanie o tym rodziców.
 2. Sposoby zapoznania uczniów ze statutem szkoły:
  1. zapoznanie z istotnymi dla uczniów zapisami zawartymi w Statucie połączone z komentarzem,
  2. systematyczne zapoznawanie uczniów z kolejnymi zapisami statutu na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, połączone z odpowiednim komentarzem nauczyciela,
  3. systematyczne korzystanie z zapisów statutowych na godzinach wychowawczych w przypadku rozstrzygania różnorodnych problemów,
  4. organizowanie konkursów klasowych i turniejów szkolnych ze znajomości i interpretacji zapisów statutowych.

§52

 1. Zmiana postanowień niniejszego statutu następuje w trybie wynikającym z przepisów.

§53

 1. Nowelizację Statutu przeprowadził Zespół Kierowniczy Gimnazjum nr 3 .Tekst jednolity Statutu Gimnazjum nr 3 został uchwalony w dniu: 24.10.2002 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alicja Litwinowicz-Klyta, Gimnazjum nr 3, ul. Furgoła 71, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 98 10, e-mail: g3.czerwionka@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2002.10.24
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:26
Liczba odwiedzin strony: 4962 (ostatnie odwiedziny 2018.12.08 21:25:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny