Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział I

Informacje ogólne o szkole

§1

 1. Niniejszy statut dotyczy Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Szkoła przyjmuje nazwę Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.
 3. Siedziba Gimnazjum nr 4: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Szkolna 3.
 4. Akt powołania placówki - uchwałą nr IV/58/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 roku.

§2

 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§3

 1. Ustalona nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy G-4.

§4

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

§5

 1. Podstawa prawna na mocy której przeprowadzono nowelizację Statutu: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku - tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku poz. 329 z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku z sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum - Dz. U. nr 61, poz. 624.
 3. Rozporządzenie MEN z 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych - Dz. U. nr 29 z dnia 6 kwietnia 2001 roku, poz. 323, nr 46/2002 poz. 431 i nr 46/2002 poz. 433.
 4. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku z sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - Dz. U. nr 61, poz. 626.
 5. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku z sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych - Dz. U. nr 61, poz. 625.
 6. Ustawa Karta Nauczyciela.
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki - Dz. U. nr 3 z 15 stycznia 2002 r poz. 28.
 8. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych Planów nauczania - Dz. U. nr 15, poz. 142.
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r - Dz. U. nr 97/2001, poz. 1054 oraz Rozp. MENiS z dnia 13 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli oraz szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do drugich - Dz. U. nr 14/2002, poz. 131.
 10. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych, i innych druków szkolnych - Dz. U. nr 48 poz. 446/2002, Dz. U. nr 70 poz. 648/2002, Dz. U. nr 159 poz. 1320/2002.
 11. Rozporządzenie MENiS z 11 września 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Dz. U. nr 155 poz. 1289/2002.

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§6

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, a także wynikające z programu wychowawczego Gimnazjum i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska.
 2. Zadaniami Gimnazjum są w szczególności:
  1. umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia szkoły,
  2. umożliwienie poszerzenia wiedzy i umiejętności poprzez organizowanie zajęć dodatkowych i kół przedmiotowych,
  3. umożliwienie młodzieży rozwijania swych zainteresowań artystycznych i sportowych poprzez organizowanie stosownych zajęć,
  4. sprawowanie nad uczniami opieki odpowiedniej do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  5. kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  6. uwzględnienie celów w szkolnym programie wychowawczym, programie profilaktyki realizowanym przez wszystkich nauczycieli,
  7. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności zgodnie z podstawą programową i programami nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych,
  8. kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnych,
  9. udzielanie młodzieży pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  10. wspieranie rodziców w procesie wychowawczym,
  11. utrzymywanie prozdrowotnych warunków pracy ucznia, zapewnienie bezpieczeństwa nauczania w każdej formie pracy szkoły,
  12. uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia,
  13. opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
  14. umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  15. kształtowanie umiejętności rzetelnej pracy, współdziałania w grupie, uczenie samorządności, wyrównywanie szans uczniów, prowadzenie profilaktyki społecznej, przygotowanie uczniów do wyboru zawodu,
  16. upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwej postawy wobec problemów ochrony środowiska,
  17. szkoła służy doświadczeniem poprzez prowadzenie praktyk pedagogicznych i innych związanych z działalnością szkoły,
  18. organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

Sposób i zakres wykonywania zadań Gimnazjum

§7

 1. W zakresie umożliwienia uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kontynuowania nauki szkoła:
  1. prowadzi bezpłatne kształcenie,
  2. stwarza uczniom właściwe warunki do zdobywania i utrwalania wiedzy oraz umiejętności,
  3. realizuje podstawy programowe dla gimnazjum,
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  5. stosuje wewnątrzszkolny system oceniania,
  6. organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w budynku szkoły.
 2. W zakresie rozwijania zainteresowań i talentów uczniów:
  1. szkoła organizuje zajęcia kół przedmiotowych i kół zainteresowań, zajęć sportowych na ogólnie przyjętych zasadach w oparciu o możliwości finansowe w danym roku kalendarzowym, opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania,
  2. szkoła organizuje zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. szkoła organizuje konkursy, olimpiady, zawody, turnieje, wystawy,
  4. szkoła prowadzi edukację kulturalną, ekologiczną, europejską i regionalną,
  5. szkoła stwarza warunki do rozwijania samorządowych form życia,
  6. szkoła kształtuje pozytywną motywację do nauki, rozwija postawy dociekliwości i refleksyjności,
  7. dla uczniów szczególnie zdolnych szkoła może dokonać promocji poza normalnym trybem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. szkoła może prowadzić nauczanie indywidualnym tokiem nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauczania oraz indywidualny program nauki, a nawet ukończenie szkoły w skróconym terminie:
   1. indywidualny tok nauczania może być realizowany na każdym etapie kształcenia, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru,
   2. poprzez indywidualny program nauki należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania danej klasy, na podstawie programu będącego modyfikacją programu (programów) dopuszczonego do użytku szkolnego,
   3. indywidualny program nauki nie może obniżać wymagań powszechnie obowiązującego minimum programowego przedmiotu (przedmiotów),
   4. indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo-lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania,
   5. indywidualny tok nauki może opierać się o powszechnie obowiązujący program nauczania lub program indywidualny,
   6. z wnioskiem do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny tok nauczania występują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego wybrany przedmiot, który dołącza swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia; opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia,
   7. do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma być realizowany przez zainteresowanego ucznia,
   8. dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku jest zobowiązany zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   9. zezwoleń udziela się na czas określony, nie krótszy jednak niż jeden rok szkolny,
   10. w przypadku zmiany szkoły, w tym przyjęcia do szkoły wyższego stopnia, uczeń może kontynuować indywidualny program lub tok nauki - za zgodą dyrektora szkoły, do której został przyjęty,
   11. zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego lub złożenia przez ucznia albo jego rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki,
   12. indywidualny program nauki opracowuje nauczyciel (nauczyciele) wybranego przedmiotu (przedmiotów); w pracy nad programem mogą współuczestniczyć w szczególności: nauczyciel przedmiotu ze szkoły wyższego stopnia, nauczyciel-doradca metodyczny, psycholog (pedagog szkolny) oraz zainteresowany uczeń,
   13. indywidualny program nauki zatwierdza dyrektor szkoły,
   14. klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki, odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia,
   15. uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwóch klas,
   16. uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanego w terminie ustalonym z uczniem,
   17. jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych, realizujący indywidualny program lub tok nauki, nie może spełnić wszystkich warunków klasyfikowania i promowania z innych przedmiotów, nauczyciel przedmiotu sprawiającego uczniowi szczególne trudności, na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, instytucji lub stowarzyszenia opiekującego się młodzieżą uzdolnioną, może obniżyć wymagania programowe z przedmiotu do poziomu minimum programowego,
   18. ustalenie indywidualnego toku nauki, powodującego szybsze tempo promowania, wymaga akceptacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
   19. uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej (także w szkole wyższego stopnia za jej zgodą) albo realizować program samodzielnie,
   20. uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji, nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie; w szczególnych przypadkach nauczycielem-opiekunem może być nauczyciel spoza danej szkoły (szkoły wyższego stopnia), zatrudniony za zgodą organu prowadzącego szkołę,
   21. zasady wynagradzania za sprawowanie opieki i udzielanie pomocy uczniowi określają przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli,
   22. decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyniki klasyfikacyjne ucznia należy każdorazowo odnotować w "arkuszu ocen" ucznia, na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce "Indywidualny program lub tok nauki", należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami, zaś informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce "Szczególne osiągnięcia ucznia".
 3. W zakresie umożliwienia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia szkoła:
  1. prowadzi preorientację zawodową,
  2. prowadzi zajęcia poradnictwa szkolnego i zawodowego przez przedstawicieli PPP,
  3. organizacją preorientacji zawodowej oraz organizacją współdziałania z PPP zajmuje się pedagog szkolny przy współudziale zespołu wychowawczego.
 4. W zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej szkoła:
  1. organizuje pomoc w ramach zajęć wyrównawczych,
  2. utrzymuje stałą współpracę z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,
  3. zatrudnia pedagoga szkolnego, przy czym zakres zadań pedagoga szkolnego określa §28, ustęp 8 niniejszego statutu,
  4. prowadzi nauczanie i wychowanie indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
   1. szkoła organizuje indywidualną pomoc w ramach zajęć wyrównawczych, czy też konsultacji poza lekcjami,
   2. szkoła może prowadzić materialną pomoc dla uczniów z rodzin potrzebujących takiej pomocy poprzez udzielanie okresowych zapomóg losowych w zależności od posiadanych środków finansowych,
   3. szkoła może poinformować rodziców o potrzebie skierowania ucznia do PPP lub poradni specjalistycznych dla uczniów potrzebujących pomocy z powodu zaburzeń rozwojowych,
   4. szkoła organizuje nauczanie indywidualne,
   5. szkoła prowadzi działalność profilaktyczną z uczniami niedostosowanymi społecznie,
   6. szkoła organizuje samopomoc koleżeńską,
  6. w zakresie form opieki zbiorowej:
   1. szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i dodatkowych poprzez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
   2. szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych poprzez opiekunów upoważnionych przez dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem wycieczek,
   3. nauczyciele pełnią dyżury nauczycielskie w szkole zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego, na podstawie grafików opracowanych przez dyrektora szkoły,
  7. w zakresie form opieki indywidualnej nad uczniem szkoła:
   1. otacza szczególną opieką ucznia klasy pierwszej poprzez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli,
   2. otacza opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku poprzez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną służbę zdrowia w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia,
   3. otacza opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe, poprzez udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców i szkoły,
   4. współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uzależnień, z uwzględnieniem ich prawa do zapoznania się z zadaniami szkoły i przepisami prawa oświatowego.
 5. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi - niepełnosprawnych poprzez:
  1. organizowanie indywidualnej pomocy w poruszaniu się po budynku szkoły przez wyznaczenie opiekuna ucznia niepełnosprawnego oraz organizację pomocy koleżeńskiej,
  2. zapewnienie szczególnej ochrony na przerwach międzylekcyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pobytu ucznia niepełnosprawnego przez otoczenie troską uczniów niepełnosprawnych przez nauczycieli dyżurujących,
  3. otoczenie szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych ze strony wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i Samorządu Uczniowskiego,
  4. organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów niepełnosprawnych wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 6. W zakresie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej oraz regionalnej:
  1. szkoła zapewnia młodzieży równe prawa bez względu na wyznanie, tożsamość narodową, etniczną czy językową,
  2. szkoła nie prowadzi podziału ze względu na wyznanie, tożsamość narodową czy językową,
  3. szkoła umożliwia młodzieży uczestnictwo w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły, środowiska i kraju,
  4. szkoła inspiruje młodzież do poznawania wartości kultury narodowej, kultury regionu, piękna języka ojczystego i gwary śląskiej,
  5. szkoła kształtuje postawę tolerancji wobec jednostki, grupy społecznej, narodu, rasy i państwa,
  6. uznając prawo rodziców do religijnego wychowania młodzieży według własnego wyznania i przekonania, szkoła zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje naukę religii,
  7. zgodnie z życzeniami rodziców szkoła może organizować w ramach zajęć szkolnych naukę religii lub etyki,
  8. w przypadku nieuczestniczenia ucznia w zajęciach religii organizowanych przez szkołę, rodzic ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy,
  9. szkoła umożliwia uczniom innych wyznań realizację religii poza szkołą, zatem ocenę z religii wpisuje się do arkusza ocen na podstawie dostarczonego przez ucznia zaświadczenia.
 7. W zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny:
  1. dyrektor szkoły zleca inspektorowi BHP, co najmniej raz w roku organizację szkolenia pracowników szkoły w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przepisów. ppoż. i ewakuacji,
  2. dyrektor na konferencji organizacyjnej na dany rok szkolny określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć szkolnych obowiązkowych, nieobowiązkowych, pozalekcyjnych:
   1. opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć kółek przedmiotowych, SKS i innych zajęć zorganizowanych przez szkołę na jej terenie i poza jej terenem sprawują odpowiedni nauczyciele zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem i przydziałem czynności dodatkowych lub organizatorzy imprezy; prowadzący w/w zajęcia jest zobowiązany do kontroli obecności uczniów i natychmiastowego powiadomienia dyrektora lub wicedyrektora szkoły o zaistniałych wypadkach, zagrożeniach, uszkodzeniach w sprzęcie i urządzeniach budynku szkolnego,
   2. w przypadku nieobecności nauczyciela obowiązek opieki nad uczniami przejmuje inny nauczyciel lub pracownik szkoły wyznaczony przez dyrekcję,
  3. zasady wyznaczania zastępstw i sprawowania opieki:
   1. w miarę posiadanych środków organizowanie zastępstw płatnych,
   2. zastępstwa doraźne nauczyciela w innej klasie, zamiast w klasie przewidzianej aktualnym podziałem godzin, a nieobecnej w szkole w przypadku niemożliwości zorganizowania zastępstw płatnych lub doraźnych w danej klasie dyrekcja ma prawo zobowiązać innego nauczyciela do zorganizowania zajęć i sprawowania opieki nad uczniami,
   3. zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, imprez rekreacyjno-turystycznych określa Regulamin wycieczek szkolnych,
  4. zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole określa regulamin i harmonogram dyżurów.
 8. W zakresie opieki nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole:
  1. szkoła zapewnia szczególną opiekę wychowawczą w klasach pierwszych poprzez:
   1. zachowanie w miarę możliwości organizacyjnych ciągłości pracy nauczyciela wychowawcy w ciągu całego etapu edukacyjnego,
   2. organizację zajęć integracyjnych (wycieczki rowerowe, ogniska, dyskoteki roczników starszych z młodszymi),
  2. organizowanie kół samopomocy koleżeńskiej zależnie od potrzeb,
  3. wzmożenie kontroli na przerwach w celu zapobiegania zjawiskom przemocy i agresji wśród młodzieży,
  4. zwracanie szczególnej uwagi na aklimatyzację uczniów w klasach pierwszych,
  5. wychowawcy klas utrzymują bieżący kontakt z rodzicami w celu lepszego poznania osobowości dziecka i jego środowiska rodzinnego.
 9. W zakresie opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwoju:
  1. stały kontakt szkoły, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej z rodzicami.
  2. organizacja zajęć w grupach dydaktyczno-wyrównawczych,
  3. stały kontakt pedagoga szkolnego z PPP,
  4. udzielenie porady rodzicom w sprawie skierowania uczniów z zaburzeniami nerwicowymi i nadpobudliwością do poradni zdrowia psychicznego,
  5. indywidualne traktowanie ucznia w zależności od rodzaju zaburzeń rozwoju i uszkodzeń narządów słuchu, wzroku i innych.
 10. W zakresie pomocy i opieki z powodu trudnych warunków rodzinnych:
  1. stały kontakt wychowawcy klasy z domem rodzinnym,
  2. w razie potrzeby kontakt pedagoga szkolnego z OPS w Czerwionce-Leszczynach,
  3. otoczenie ucznia stałą opieką pedagoga szkolnego,
  4. doraźna pomoc materialna wg możliwości finansowych szkoły.
 11. W zakresie zapewnienia opieki wychowawczej:
  1. dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą",
  2. dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca klasy prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego (w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły),
  3. w szczególnych okolicznościach, związanych z dłuższą absencją wychowawcy, dyrektor może powierzyć jednemu nauczycielowi dwa oddziały pod warunkiem, że nauczyciel wyraża na to zgodę oraz daje gwarancję podołania obowiązkom z tego wynikającym.

Zadania zespołów nauczycielskich

§8

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach klas pierwszych, drugich, trzecich tworzą zespoły. Do zadań zespołów należy w szczególności ustalenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele tworzą zespoły: kierowniczy, wychowawczy, przedmiotowe, oraz inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Gimnazjum na wniosek zespołu.
 4. Do podstawowych zadań zespołów, o których mowa w ustępie 1 należą w szczególności:
  1. współdziałanie w wyborze programów nauczania i podręczników,
  2. współdziałanie w tworzeniu korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
  3. współdziałanie w wyposażaniu klasopracowni przedmiotowych,
  4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
  5. opracowywanie i nowelizacja programów wychowawczych, planów pracy szkoły oraz regulaminów jej funkcjonowania,
  6. wspólne opiniowanie programów autorskich,
  7. współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  8. opracowują kryteria oceniania uczniów i badania ich osiągnięć.

Rozdział III

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Ustalenie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania to przyjęcie przez szkołę określonego systemu wartości. Ocenianie wskazuje co jest najważniejsze dla uczniów w uczeniu się.

Każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w nauce.

§9

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do sformułowanych przez nich wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania wchodzących w skład Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,
  3. motywowaniu ucznia do dalszej pracy,
  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej i ich ewluację,
  6. ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli,
  7. kontrolowanie poziomu wiedzy,
  8. porównywanie osiągnięć ucznia ze standardami,
  9. wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności,

§10

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, wg skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczania niektórych zajęć edukacyjnych,
  3. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
  4. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunków ich poprawiania.
 2. Ocenianie pełni funkcję:
  1. diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb),
  2. klasyfikacyjną (różnicuje i porządkuje uczniów zgodnie z przyjętą skalą, za pomocą umownego symbolu).
 3. Przedmiotem oceny są:
  1. wiadomości,
  2. umiejętności,
  3. aktywność,
  4. zadania domowe, praca w klasie indywidualna i zespołowa,
  5. zeszyt przedmiotowy,
  6. sposób prezentacji wiadomości i umiejętności.
 4. Oceny dzielą się na:
  1. bieżące (cząstkowe),
  2. klasyfikacyjne śródroczne,
  3. klasyfikacyjne końcoworoczne.
 5. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel opracowuje własny przedmiotowy system oceniania, który zawiera:
  1. zasady sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy wiadomości i umiejętności uczniów,
  2. formy ocenianych aktywności ucznia (specyficzne dla danego przedmiotu),
  3. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

§11

 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Każdy nauczyciel przedmiotu udostępnia uczniom i ich rodzicom szczegółowe kryteria ocen z przedmiotu.
 2. Wychowawca klasy we wrześniu informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

§12

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu a jego rodzice (prawni opiekunowie) na spotkaniach z rodzicami.
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić ocenę oraz podać jakie wymagania uczeń powinien spełnić, aby poprawić ocenę.

§13

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (plastyki, muzyki) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§14

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"

§15

 1. Na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§16

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali przyjętej w WSO.
 2. Rok szkolny dzielimy na dwa okresy (semestry):
  1. od 1 września do końca grudnia,
  2. od 1 stycznia do końca zajęć dydaktycznych.
 3. Termin konferencji klasyfikacyjnej przypada w poniedziałek poprzedzający zakończenie zajęć w (semestrze) roku szkolnym.
 4. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która zatwierdza wyniki klasyfikacji uczniów.
 5. Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych to tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.
 6. O grożącej uczniowi niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia najpóźniej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. Rodzic potwierdza przyjęcie informacji przekazanej przez wychowawcę klasy własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nie zgłoszenia się rodzica do szkoły wychowawca przesyła informację listem poleconym.
 7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 8. Uczeń informowany jest o ocenie cząstkowej na bieżąco, w momencie jej wystawienia, a o ocenach śródrocznych i końcoworocznych na tydzień przed planowanym terminem konferencji klasyfikacyjnej.
 9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do wglądu podczas indywidualnych i ogólnoszkolnych konsultacjach z wychowawcą lub nauczycielem uczącym oraz podczas wywiadówek.
 10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach uczniów na zebraniach rodziców oraz w czasie "Dni otwartych". Indywidualne spotkania odbywać się będą w większości w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1700-1800 z wyjątkiem miesiąca, w którym wyznaczono termin zebrania ogólnego. Uczestniczą w nich wszyscy nauczyciele i pedagodzy.
 12. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych, a wychowawca o nieodpowiedniej ocenie zachowania. Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje rodziców o negatywnych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania na zebraniach, odnotowuje to w dzienniku.
 13. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani do ustnego poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych, zaś na trzy dni przed planowanym terminem konferencji klasyfikacyjnej nauczyciel wpisuje ocenę śródroczną i końcoworoczną do dziennika lekcyjnego.
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość indywidualnego kontaktowania się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcą klasy zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego harmonogramem indywidualnych spotkań z rodzicami, w pozostałych przypadkach tylko wtedy, jeżeli nie zakłóca to toku zajęć edukacyjnych.
 15. Po zakończeniu pierwszego okresu nauki wyniki klasyfikacji podawane są do wiadomości uczniów i rodziców (na wywiadówce).
 16. Od dnia poinformowania ucznia o proponowanej ocenie okresowej lub rocznej uczeń może w uzasadnionych przypadkach poprawić ocenę w formie ustalonej z nauczycielem przedmiotu zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, jednak nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem konferencji klasyfikacyjnej.
 17. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej.

§17

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, oceny zachowania - wychowawcy klasy, na podstawie kryteriów przyjętych w szkole.

§18

 1. Ocena bieżąca pracy, wiedzy i umiejętności ucznia w kl. I-III Gimnazjum nr 4 odbywa się z wykorzystaniem skali:
 2. 1 - niedostateczny,
  2 - dopuszczający,
  3 - dostateczny,
  4 - dobry,
  5 - bardzo dobry,
  6 - celujący.
  Ocena semestralna, końcoworoczna odbywa się zgodnie ze skalą:
  1 - niedostateczny
  2 - dopuszczający
  3 - dostateczny
  4 - dobry
  5 - bardzo dobry
  6 - celujący
 3. Kryteria na poszczególne oceny.

  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

  1. nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawach programowych nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, braki te musi uzupełnić,
  2. ma lekceważący stosunek do przedmiotu,
  3. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.

  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

  1. ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości zdobycia przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
  2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

  1. opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym podstawy programowej,
  2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

  1. nie opanował w pełni umiejętności i wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawy programowe w danej klasie,
  2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  1. opanował pełny zakres umiejętności i wiadomości określony programem nauczania w danej klasie,
  2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy.

  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

  1. posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
  2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywania problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania w tej klasie,
  3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, na szczeblu wyższym niż szkolny.

  Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (semestralną).

 4. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym stosowania oceny ze znakiem "+", z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej oraz oceny ze znakiem "-", z wyjątkiem oceny niedostatecznej.
 5. System oceny aktywności szkolnej i pozaszkolnej.
 6. Do systemu oceny aktywności szkolnej i pozaszkolnej wprowadza się następujący system plusów "+" i minusów "-", w którym:

  "+" (plus) oznacza pozytywną formę aktywności w postaci:

  odrobienia typowego zadania domowego;
  wykonanie ćwiczenia;
  przygotowanie rozwiązania typowego zadania domowego;
  przygotowanie materiałów, przyborów do lekcji;
  przygotowanie krzyżówek, rebusów, innych ciekawych form przerw śródlekcyjnych;
  zgłaszanie się i aktywne rozwiązywanie problemów dotyczących treści nauczania;
  praca w grupach;
  pomoc koleżeńska szkolna i poza szkolna w zakresie treści nauczania.
  inne podlegające ocenie po konsultacji z klasą.

  "-"/ minus / oznacza nieodpowiednią formę aktywności w postaci:

  1. nie odrobienie zadania domowego;
  2. brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, w którym należało odrobić zadanie domowe;
  3. brak koniecznych przyborów;
  4. brak koniecznych materiałów do przeprowadzenia lekcji (wcześniej zapowiedzianych);
  5. niewykonanie prostych, typowych czynności w toku lekcji (nie są one związane z wolnym tempem pracy ucznia);
  6. brak pracy w grupach.
  7. inne podlegające ocenie po konsultacji z klasą np. pożyczenie i nieoddanie zeszytu na czas zajęć szkolnych.
 7. Brak pracy nie zgłoszony wcześniej, a stwierdzony przez nauczyciela lub sprawdzającego pracę ucznia - to ocena niedostateczna.

§19

 1. Ocenę z zachowania śródroczna i końcoworoczną określa się w skali:
  1. wzorowe
  2. dobre
  3. poprawne
  4. nieodpowiednie.
 2. Regulamin oceniania zachowania

  Każdy uczeń Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach na początku każdego semestru otrzymuje kredyt - 100 punktów.

  Punktacja ocen z zachowania:

Wzorowe - 250 i więcej punktów,
Dobre - 170-249 punktów,
Poprawne - 80-169 punktów,
Nieodpowiednie - 79 i mniej punktów.

Szczegółowe kryteria oceniania postaw ucznia w szkole

Punkty dodatnie:

Lp. Kryteria Punkty
1.

Udział w olimpiadzie przedmiotowej:
I etap
II etap
III etap

20 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
2. Udział w innych konkursach i zawodach sportowych, w zależności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca.
etap szkolny: udział
miejsce III
II
I
 5 pkt.
10 pkt.
15 pkt.
20 pkt.
etap międzyszkolny (miejski): udział
miejsce III
II
I
10 pkt.
15 pkt.
20 pkt.
25 pkt.
etap rejonowy: udział
miejsce III
II
I
30 pkt.
35 pkt.
40 pkt.
50 pkt.
etap regionalny (wojewódzki): udział
miejsce III
II
I
55 pkt.
60 pkt.
65 pkt.
70 pkt.
3. Aktywny udział w imprezach szkolnych i klasowych. 5-10 pkt.
4. Udział w akademiach szkolnych. 10 pkt.
5. Praca na rzecz klasy i szkoły (w samorządzie klasowym i SU). 1-10 pkt.
6. Rozwijanie własnych zainteresowań, przynależność do kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych. 1-10 pkt.
7. Wyraźne wyniki pracy nad sobą np. poprawa ocen, zaprzestanie spóźnień, opanowanie agresji i innych emocji negatywnych. 5-10 pkt.
8. Systematyczna pomoc koleżeńska np. pomoc w nauce, pomoc niepełnosprawnym. 1-20 pkt.
9. Przeciwstawianie się wulgarności i brutalności. 1-25 pkt.
10. Szczególnie wyróżniająca się kultura i subtelność (przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się, higiena osobista, dbałość o podręczniki, zeszyty, słownictwo). 1-20 pkt.
11. Systematyczne uczęszczanie do szkoły i dostarczanie wszystkich usprawiedliwień nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę. 1-20 pkt.

Punkty ujemne:

Lp.

Kryteria

Punkty
1. Przeszkadzanie na lekcji, niewykonywanie poleceń nauczyciela, nie wywiązywanie się na czas ze zobowiązań i zadań. 5-10 pkt
2. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela i innych pracowników szkoły w szkole i poza nią. 10-20 pkt.
3. Wulgarne słownictwo. 5-10 pkt.
4. Ubliżanie kolegom, zaczepki słowne lub fizyczne, wyśmiewanie się z innych. 5-30 pkt.
5. Złe zachowanie w świetlicy, bibliotece, na wycieczce. 5-30 pkt.
6. Zaśmiecanie otoczenia szkoły, środowiska. 1-10 pkt.
7. Niewłaściwy strój i wygląd. 1-5 pkt.
8. Niewłaściwe obuwie: w szkole
na sali gimnastycznej.
5 pkt.
5 pkt.
9. Dewastowanie sprzętu szkolnego. 10-20 pkt.
i zwrot
kosztów
naprawy.
10. Niszczenie rzeczy innych osób. 10-20 pkt.
i zwrot
kosztów
naprawy.
11. Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków. 30-100 pkt.
12. Spóźnianie się na lekcje. 5 pkt.
13. Nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych indywidualne i zbiorowe. 30 pkt.
14. Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw. 20 pkt.
15. Wyłudzanie pieniędzy. 50 pkt.
16. Kradzieże. 50 pkt.
17. Fałszowanie podpisów i dokumentów. 50 pkt.
18. Kłamstwa, krętactwa. 20-50 pkt.
19. Obojętność wobec czynionego zła, np. brak reakcji na bójkę, dewastację itp. 10 pkt.
20. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, materiałów i substancji. 50pkt.

Bez względu na zdobytą ilość punktów "+" obniża się uczniowi ocenę z zachowania do oceny nieodpowiedniej, w przypadku kradzieży, agresywnych bójek, wymuszania pieniędzy, zażywania narkotyków, alkoholu, palenia papierosów oraz notoryczne opuszczanie zajęć szkolnych bez ich usprawiedliwienia.

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę, skonsultowana na tydzień przed konferencją z Radą Pedagogiczną i uczniami na lekcji wychowawczej jest ostateczna.

§20

 1. Sposoby poprawy ocen.
  1. po każdej pracy klasowej z języka polskiego i matematyki dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego,
  2. uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić, wykonując dodatkowe zadanie,
  3. uczeń nieobecny na pracy pisemnej (sprawdzian, klasówka, test) z przyczyn usprawiedliwionych, pisze ją w terminie ustalonym z nauczycielem do dwóch tygodni od powrotu. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej z przyczyn nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę niedostateczną (np. ucieczka z lekcji przed zapowiedzianą klasówką),
  4. ocena otrzymana za poprawioną pracę klasową jest wpisywana jako kolejna do dziennika. Krótkie sprawdziany-kartkówki nie podlegają poprawie.
 2. Częstotliwość sprawdzania:
  1. w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  2. na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów,
  3. w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie ustalić z klasą,
  4. nauczyciel przedmiotu w ciągu jednego okresu winien wystawić każdemu uczniowi: co najmniej trzy oceny cząstkowe, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dwie (choroba nauczyciela, choroba ucznia).
 3. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów.
  1. szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym,
  2. informacje na temat zachowania uczniów, nagrody, wyróżnienia, kary, nagany, nauczyciele wpisują w miejscu przeznaczonym na uwagi w dzienniku,
  3. oceny cząstkowe w dzienniku wpisuje się na bieżąco za pomocą znaków cyfrowych, zgodnie z przyjętą skalą,
  4. przy zapisie ocen cząstkowych nie zamieszcza się żadnych dodatkowych informacji,
  5. oceny prac klasowych z języka polskiego i matematyki wpisywane są kolorem czerwonym, inne oceny kolorem czarnym lub niebieskim,
  6. oceny śródroczne i końcoworoczne (semestralne) pisze się w pełnym brzmieniu,
  7. wychowawca klasy wpisuje ocenę końcoworoczną do arkusza ocen. Wpisu dokonuje się po zatwierdzeniu ocen przez Radę Pedagogiczną na konferencji klasyfikacyjnej,
  8. na świadectwie szkolnym, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim,
  9. na trzy dni przed ustalonym terminem konferencji klasyfikacyjnej śródrocznej lub końcoworocznej poszczególni nauczyciele przedmiotów wpisują oceny do dziennika,
  10. nauczyciel na każdej lekcji jest zobowiązany do sprawdzania i rejestrowania obecności ucznia w dzienniku lekcyjnym,
  11. wychowawca klasy (opiekun) zobowiązany jest do podsumowania tygodniowej, miesięcznej, okresowej i rocznej frekwencji w dzienniku lekcyjnym,
  12. w przypadku okresowych (końcoworocznych, semestralnych) ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych nauczyciel przedmiotu podaje do protokołu pisemne uzasadnienie oceny,
  13. wychowawca klasy pisemnie uzasadnia nieodpowiednią ocenę z zachowania
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez korzystanie z:
  1. indywidualnych konsultacji u nauczyciela przedmiotu,
  2. zorganizowanej pomocy koleżeńskiej (przez wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu),
  3. pomocy wychowawcy świetlicy.

§21

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  1. realizujący indywidualny tok lub program nauki,
  2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
  3. ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa szkolnego,
  4. zmieniający typ szkoły lub profil klasy. W przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych, ujętych w planach nauczania, z wyjątkiem wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki.
 5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielem wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie, jednak nie później niż na trzy dni przed dniem konferencji klasyfikacyjnej. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora, jednak nie później niż do końca zajęć dydaktycznych w danym okresie.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana decyzją dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor
  2. nauczyciel przedmiotu - egzaminator
  3. nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego.
 7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem elementów informatyki, muzyki, plastyki, techniki.
 8. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel-egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
  1. skład komisji
  2. termin egzaminu
  3. pytania egzaminacyjne
  4. wynik części pisemnej i ustnej oraz oceny
  Do protokołu załącza się odpowiedzi ucznia.
 9. Uczeń, który otrzymał na egzaminie klasyfikacyjnym ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza tę samą klasę.
 10. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną i nie podlega odwołaniu.

§22

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczna (semestralną).
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji, powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem §23 ust. 11.

§23

Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, z wyjątkiem klasy trzeciej, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna w trybie głosowania zwykłą większością głosów wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych na wniosek wychowawcy lub rodziców. Wniosek musi wpłynąć na trzy dni przed konferencją (środa).
 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, elementów informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. O terminie informuje ucznia i rodziców wychowawca.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wychodzą:
  1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 5. Nauczyciel-egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, rodziców lub ucznia, w uzasadnionych przypadkach. Wtedy dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie samie zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły.
 6. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 7. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodnie z odpowiednim poziomem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
  1. skład komisji
  2. termin egzaminu
  3. pytania egzaminacyjne
  4. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję
  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (semestr).
 11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Sposoby nagradzania uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce (nagrody: śródsemestralna i końcoworoczna).

§24

W Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach przewiduje się nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia szkolne i międzyszkolne oraz właściwą postawę. Nagrodę śródsemestralną i końcoworoczną ustalono wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim (do średniej ocen nie wlicza się średniej z religii).

 1. Nagroda śródsemestralna (za I semestr).
  1. Nagrodę śródsemestralną przyznaje się uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, średnia ocen wynosi 5,0 a ocena z zachowania jest wzorowa z zastrzeżeniem, że uczeń nie może uzyskać oceny dostatecznej z przedmiotów wiodących tj. języka polskiego oraz z matematyki Dla uczniów spełniających te warunki przewiduje się:
   1. przyznanie dyplomu "Super Ucznia"
   2. umieszczenie zdjęcia ucznia wraz z podaniem średniej ocen na gazetce "Super Uczeń"
   3. pochwałę Dyrektora Gimnazjum nr 4 na forum szkoły, na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów za I semestr.
  2. Dla uczniów o średniej ocen 4,75 i wyżej, i wzorowym lub dobrym zachowaniu z zastrzeżeniem, że uczeń nie może uzyskać oceny dostatecznej z przedmiotów wiodących tj. języka polskiego oraz z matematyki, przewiduje się następujące nagrody:
   1. dyplom za wysokie wyniki w nauce,
   2. pochwałę Dyrektora Gimnazjum nr 4 na forum szkoły, na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów za I semestr.
 2. Nagroda końcoworoczna.
  1. Dla uczniów o średniej ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowym zachowaniu z zastrzeżeniem, że uczeń nie może uzyskać oceny dostatecznej z przedmiotów wiodących tj. języka polskiego oraz z matematyki przewiduje się:
   1. świadectwo z wyróżnieniem,
   2. nagrodę książkową,
   3. dyplom "Super Ucznia",
   4. listy gratulacyjne dla rodziców,
   5. pochwałę Dyrektora Gimnazjum nr 4 na forum szkoły, na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów w danym roku szkolnym.
  2. Dla uczniów o średniej ocen 4,75 i wyżej oraz wzorowym lub dobrym zachowaniu z zastrzeżeniem, że uczeń nie może uzyskać oceny dostatecznej z przedmiotów wiodących tj. języka polskiego oraz z matematyki, przewiduje się następujące nagrody:
   1. świadectwo z wyróżnieniem,
   2. nagrodę książkową,
   3. dyplom za wysokie wyniki w nauce,
   4. pochwałę Dyrektora Gimnazjum nr 4 na forum szkoły, na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów w danym roku szkolnym.
  3. Dla uczniów, u których wychowawca i nauczyciele uczący zauważą wyraźną pracę nad sobą (nauka, zachowanie, zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz klasy, szkoły) wprowadza się nagrodę w formie:
   1. pochwały Dyrektora Gimnazjum nr 4 na forum szkoły, na apelu podsumowującym śródsemestralnym (po I semestrze) i końcoworocznym oraz dyplom za trud włożony w pracę nad sobą.
  4. Dla uczniów, których roczna średnia ocen wynosi 5,0 i zachowanie jest wzorowe przez okres trwania nauki w Gimnazjum nr 4 oraz za dużą ilość punktów z egzaminu końcowego, przewiduje się nagrodę specjalną w postaci:
   1. wpisanie do Kroniki Szkoły
   2. umieszczenie na stałe zdjęcia na gazetce "Super absolwenci Gimnazjum nr 4" oraz wyróżnienie tytułem najlepszego absolwenta Gimnazjum nr 4.

§25

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy III uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
 2. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega ewaluacji na wniosek organów szkoły.
 2. Ewaluację przeprowadza powołany zespół a wnioski przekazuje Dyrektorowi szkoły.

Egzamin gimnazjalny

§26

W klasie III gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza "egzamin gimnazjalny", który jest powszechny i obowiązkowy.

 1. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły, zaś wynik egzaminu nie ma wpływu na jej ukończenie.
 2. Egzamin gimnazjalny jest opracowany w oparciu o "Podstawę programową" i "Standardy wymagań egzaminacyjnych".
 3. Egzamin gimnazjalny jest międzyprzedmiotowy i sprawdza umiejętności ponadprzedmiotowe.
  Obejmuje:
  1. w części pierwszej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, takich jak: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka, edukacja filozoficzna, edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie, edukacja czytelnicza i medialna, edukacja europejska, kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej.
  2. w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, takich jak: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, edukacja czytelnicza i medialna, edukacja filozoficzna, edukacja europejska.
 4. Egzamin przeprowadza się w maju, w terminie ustalonym przez dyrektora OKE.
 5. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia i trwa 120 min.
 6. Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i kart odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję okręgową.
 7. W celu zorganizowania egzaminu gimnazjalnego dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym SZE może być dyrektor lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole.
 8. Przewodniczący SZE powołuje pozostałych członków SZE spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 9. Zadania przewodniczącego SZE określają odrębnie przepisy.
 10. Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego:
  1. w czasie egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku,
  2. stoliki ustawione są w jednym kierunku, odległość między nimi powinna gwarantować samodzielność pracy ucznia,
  3. w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przepadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej,
  4. w sali, w której przeprowadzany jest egzamin, mogą znajdować się tylko środki dydaktyczne określone przez CKE,
  5. uczeń chory lub niepełnosprawny może korzystać ze sprzętu medycznego i leków przepisanych przez lekarza,
  6. w sali, w której przeprowadzany jest egzamin, nie można korzystać z żadnych środków łączności,
  7. uczeń, który nie przystąpił od egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE,
  8. uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku,
  9. w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy przez ucznia, przewodniczący SZE unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin,
  10. każde upomnienie i unieważnienie pracy ucznia zamieszcza się w protokole egzaminu,
  11. uczniowie nie podpisują zestawów, lecz umieszczają na nich swój kod nadany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  12. po zakodowaniu pracy rozpoczyna się właściwy czas egzaminu.
 11. Informacje o wynikach:
  1. uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 pkt.,
  2. wyniki egzaminu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów powołany przez dyrektora OKE,
  3. zespół egzaminatorów ustala wynik większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu,
  4. wynik ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny,
  5. wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
  6. wyniki egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia OKE przekazuje do szkoły w terminie nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć szkolnych, a w przypadku dodatkowego terminu do dnia 31 sierpnia danego roku,
  7. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia dyrektor szkoły przekazuje uczniowi bądź jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 12. Szczególne sytuacje:
  1. uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin,
  2. uczniom z dysfunkcjami przysługuje prawo do przedłużenia o 60 min każdej części egzaminu,
  3. laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu i otrzymują na świadectwie najwyższy wynik,
  4. jeżeli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub go przerwał w wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji, nie później niż do 20 sierpnia danego roku. Jeżeli uczeń nie przystąpił w dodatkowym terminie do egzaminu, musi powtarzać ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje w następnym roku do egzaminu. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.
  5. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Organizacja zajęć dodatkowych

§27

 1. W celu kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe w formie kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć sportowych.
 2. Koła te są powoływane w zależności od środków, jakimi dysponuje szkoła oraz za zgodą organu prowadzącego.
 3. Organizacje kół opiniuje rada pedagogiczna, ustala program ich działania oraz określa ich typ i wymiar godzin.
 4. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania.
 5. Zajęcia sportowe rozszerzają i uzupełniają treści programowe obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i pomagają w rozwijaniu uzdolnień sportowych.
 6. Zajęcia dostosowane są do wieku rozwojowego ucznia.
 7. Zajęcia wymienione w ust. 1 są dostępne dla każdego ucznia.
 8. Formy pracy pozalekcyjnej wymienione w ust. 1 są dokumentowane pod katem treści programu i stopnia realizacji.

Organizacja oddziałów sportowych

§27a

 1. W szkole tworzone są klasy sportowe, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w dyscyplinie sportu piłka nożna liczące co najmniej 20 uczniów.
 2. Szkolenie sportowe prowadzone jest na szkolnych obiektach sportowych oraz na obiektach Klubu Sportowego "GKS Czerwionka" w oparciu o umowę podpisaną z Klubem przez organ prowadzący szkołę.
 3. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem kształcenia ogólnego dla gimnazjum.
 4. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe.
 5. W celu realizacji programu szkolenia sportowego szkoła może nawiązać ponadto współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, stowarzyszeniami kultury fizycznej i szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne.
 6. Współpraca może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej udostępniania obiektów lub, urządzeń sportowych, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych zgodnie z odrębną umową podpisaną z wymienionymi instytucjami przez organ prowadzący szkołę.
 7. W klasach sportowych realizowany jest pierwszy etap szkolenia sportowego mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów w dyscyplinie piłka nożna.
 8. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10. W ramach tego wymiaru realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla Gimnazjum.
 9. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, lub zróżnicowanym poziomem sportowym oddział, za zgodą organu prowadzącego, może być dzielony na grupy ćwiczeniowe liczące nie mniej niż 10 uczniów.
 10. W uzasadnionych przypadkach uczeń, który ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne.
 11. Uczniowie niekwalifikujący się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza zostają przeniesieni od nowego roku szkolnego lub semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
 12. Szkoła tworzy uczniom klasy sportowej optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez:
  1. opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,
  2. dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych,
  3. umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od nauki określonej odrębnymi przepisami.
 13. Szkoła zapewnia uczniom klasy sportowej możliwość korzystania ze szkolnej stołówki i spożycie pełnowartościowego posiłku."

Formy opieki i pomocy uczniom, organizacja współdziałania z PPP oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

§28

 1. Dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają pomocy i wsparcia,szkoła stosuje następujące formy opieki i pomocy:
  1. świetlicę szkolną,
  2. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
  3. pomoc materialną,
  4. nauczanie indywidualne,
  5. współdziałanie z publicznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i resocjalizacyjnymi.
 2. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, która zapewnia uczniom opiekę pedagogiczno-wychowawczą.
 3. Szkoła dla uczniów organizuje dożywianie w postaci obiadów. Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z bezpłatnej formy dożywiania. W celu jej zapewnienia szkoła współpracuje z OPS.
 4. Szkoła w przypadku posiadanych środków wypłaca zasiłek losowy w formie pieniężnej lub materialnej.
 5. Środki na pomoc wymienioną w pkt. 3 i 4 szkoła również uzyskuje z budżetu państwa, gminy lub funduszy Rady Rodziców.
 6. W ramach działań opiekuńczych i resocjalizacyjnych szkoła współpracuje z:
  1. placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
  2. pogotowiem opiekuńczym,
  3. młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,
  4. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.
  5. Sądem Rodzinnym w Rybniku oraz Komisariatem Policji w Czerwionce.
 7. Organizacją współdziałania z PPP oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży zajmuje się pedagog szkolny przy współudziale zespołu wychowawczego, wychowawcy świetlicy i wychowawców klas.
 8. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  4. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
  5. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły,
  6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
  7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  8. dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,
  9. kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,
  10. rozpoznawanie i diagnozowanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających kłopoty w nauce i w zachowaniu,
  11. organizowanie współpracy z PPP,
  12. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom wybitnie uzdolnionym, w tym realizującym indywidualny program lub tok nauki,
  13. współpraca z policją, z sądem dla nieletnich w przypadkach uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  14. prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej (dziennika oraz indywidualnych kart podopiecznych),
  15. przedstawienie dyrektorowi szkoły corocznych planów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji.
 9. Szkoła organizuje spotkania i prelekcje z pracownikami PPP dla rodziców i uczniów.

Organizacja i formy współdziałania Gimnazjum z rodzicami

§29

 1. Reprezentację rodziców w szkole tworzy Rada Rodziców tzw. trójki klasowe.
 2. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 3. Podstawową formą współpracy są bieżące kontakty wychowawców i rodziców tzw. "dni otwarte", zebrania rodziców, wywiady środowiskowe z udziałem wychowawcy i pedagoga szkolnego.
 4. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji odbywają się raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu ujętego w planie pracy szkoły.
 5. Formy współdziałania, o których mowa w ust. 3, uwzględniają prawo rodziców do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole. (Wychowawca opracowuje w oparciu o "Program wychowawczy szkoły" klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami),
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania. klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  3. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  5. udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych,
  6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§30

 1. Program wychowawczy Gimnazjum i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział IV

Organy szkoły

§31

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski.
 2. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie opieki nad uczniami,
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  4. stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  5. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszeniu odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  7. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyki pedagogicznej,
  8. wnioskowanie do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
  9. przydzielanie nauczycielom stażystom oraz kontraktowym odbywającym staż opiekuna,
  10. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  11. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
  12. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  13. zezwalanie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
  14. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
  15. wstrzymywanie wykonywania uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
  16. zawiadamianie organu prowadzącego szkolę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał Rady Pedagogicznej o których mowa w ppkt. 15,
  17. powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
  18. przedstawienie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
  19. organizacja egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych,
  20. zapewnienie stałych i aktualnych informacji dotyczących terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji,
  21. współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim,
  22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.
 3. Rada Pedagogiczna w szczególności:
  1. zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
  2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
  4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5. uchwala program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
  6. opiniuje:
   1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
   2. projekt planu finansowego szkoły,
   3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
   4. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   5. szkolny zestaw programów nauczania,
   6. przydzielenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godz. do dyspozycji Dyrektora,
   7. opiniuje pracę Dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy,
   8. indywidualny tok nauki,
   9. indywidualny program nauki, propozycje Dyrektora dotyczące powołania i odwołania osoby zajmującej stanowisko wicedyrektora, opiniuje kandydata na stanowisko Dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie.
  7. przygotowuje projekt statutu szkoły,
  8. uchwala statut szkoły i jego zmiany,
  9. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o nadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
  10. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora i organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub wicedyrektora,
  11. uchwala regulamin swojej działalności,
  12. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów,
  13. w głosowaniu jawnym wybiera przedstawicieli do prac w komisjach pozaszkolnych.
  14. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.
  15. Zobowiązana jest do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należą:
  1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  2. opiniowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  3. opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela,
  4. opiniowanie przydziału godzin do dyspozycji Dyrektora przeznaczonych na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  5. gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
  6. uchwalanie regulaminu własnej działalności,
  7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.
 5. Samorząd Uczniowski:
  1. Przedstawia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
   4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
   5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
  2. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkoły,
  3. opiniuje Wewnątrzszkolny System Oceniania,
  4. uchwala regulamin swojej działalności,
  5. realizuje inne zadania wynikające z przepisów.

Współdziałanie organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§32

 1. Poszczególne organy szkoły działają w ramach swych kompetencji, współpracując między sobą na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły.
 2. Poszczególne organy mogą współpracować ze sobą w zakresie zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§33

Współdziałanie poszczególnych organów szkoły określają następujące zasady:

 1. Dyrektor szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości działania, lepszej organizacji pracy w szkole, wprowadzenia nowych form pracy szkoły.
 2. Dyrektor uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności szkoły.
 3. Dyrektor szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów szkolnych.

§34

 1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły, dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków. Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych. W przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich zasobów złagodzenia konfliktu, każdy może zwrócić się do organu prowadzącego.

Współdziałanie Dyrektora z Radą Rodziców

 1. Rada Rodziców stanowi organ doradczy dla Dyrektora szkoły.
 2. Współpraca Dyrektora szkoły z Radą Rodziców polega m.in. na:
  1. współpracy w tworzeniu statutu i prawa wewnątrzszkolnego,
  2. współpracy w tworzeniu: odpowiednich warunków do pracy szkoły, modernizacja bazy szkoły, troska o stan techniczny,
  3. współpracy w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ogólnokształcących,
  4. współpracy w rozwiązywaniu spraw patologii, agresji i niedostosowania społecznego uczniów,
  5. współpracy w organizowaniu pomocy materialnej uczniom,
  6. współpracy w organizowaniu wymiany zagranicznej młodzieży,
  7. współpracy w tworzeniu planu pracy i programu wychowawczego szkoły,
  8. współpracy w zakresie opiniowania planu rozwoju zawodowego.

Współpraca Dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim

 1. Współpraca Dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim polega m.in. na:
  1. współpracy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich, podnoszenie poziomu organizacyjnego pracy szkoły,
  2. udziale Dyrektora szkoły (na zaproszenie) w jego posiedzeniach,
  3. współdziałaniu w zakresie organizacji imprez ogólnokształcących na terenie szkoły i w środowisku,
  4. współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Współdziałanie rodziców i młodzieży

 1. Współpraca Rodziców i młodzieży polega w szczególności na:
  1. wspólnej organizacji imprez wewnątrzszkolnych,
  2. wspólnej organizacji imprez turystycznych, sportowych,
  3. współpracy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich.

Współdziałanie Rady Pedagogicznej i Rodziców

 1. Współpraca Rady Pedagogicznej i Rodziców polega w szczególności na tym, że:
  1. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży,
  2. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w szczególności poprzez:
   1. organizację wycieczek klasowych,
   2. organizację uroczystości klasowych,
  3. na zebraniach klasowych nauczyciel przekazuje rodzicom:
   1. zadania i zamierzenia wychowawczo-opiekuńcze,
   2. treść wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
   3. regulamin Samorządu Uczniowskiego,
   4. prawa i obowiązki uczniów,
   5. treść statutu szkoły,
   6. treść programu wychowawczego i regulaminu egzaminu gimnazjalnego,
  4. rodzice mają prawo do:
   1. uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, postępów w nauce i zachowaniu, przyczyn trudności w nauce,
   2. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
   3. wyrażenia uwag, spostrzeżeń i propozycji w celu poprawy procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
  5. spotkanie z rodzicami w celu wymiany informacji, opracowania wspólnego działania, należą do podstawowego obowiązku nauczyciela - są organizowane wg przyjętego harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

Współpraca młodzieży z nauczycielami i rodzicami

 1. Współpraca młodzieży z nauczycielami i rodzicami polega w szczególności na tym, że:
  1. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje wszystkich uczniów szkoły wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  2. Rada Samorządu Uczniowskiego współpracuje z rodzicami w zakresie organizacji imprez klasowych i szkolnych,
  3. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań,
   4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
   5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział V

Organizacja pracy szkoły

§35

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego
 2. Organizację pracy, terminy zajęć, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 3. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, a także zajęcia pozalekcyjne.
 4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są: obowiązkowe zajęcia lekcyjne, zajęcia wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży, nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w miarę możliwości finansowych szkoły, godziny do dyspozycji Dyrektora szkoły realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy.
 5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora Gimnazjum. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący szkołę.
 6. Do arkusza organizacyjnego szkoły mogą być wprowadzone zmiany w formie aneksu. Aneks zatwierdza organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący szkołę.
 7. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.
 8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 9. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i jest zgodny z ramowym planem nauczania.
 10. Szczegółową organizację pracy szkoły w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa Dyrektor szkoły w przydziale czynności dla pracowników szkoły.
 11. Na konferencji w czerwcu Dyrektor szkoły zapoznaje nauczycieli z propozycją przydziału czynności.
 12. Ostateczny przydział czynności dla nauczycieli przekazuje Dyrektor na konferencji rozpoczynającej rok szkolny z możliwością zmiany w ciągu trwania roku szkolnego.
 13. Na konferencji organizacyjnej Dyrektor szkoły określa szczegółowy kalendarz danego roku szkolnego.

§36

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Szkoła swe zajęcia realizuje w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
 4. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 30 uczniów.
 5. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 16.

§37

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach dla których wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 30 i powyżej 30 uczniów.
 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Zajęcia z W-F prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§38

Uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, kieruje się do innych Gimnazjów z utworzonymi oddziałami przysposabiającymi do pracy.

§39

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
Do zadań wychowawcy świetlicy w szczególności należy:
 1. zapewnienie i zorganizowanie uczniom opieki wychowawczej, umożliwiającej prawidłowy rozwój ich osobowości,
 2. udzielanie w razie potrzeby indywidualnej pomocy uczniom przygotowującym się do lekcji,
 3. zorganizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji,
 4. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami uczniów.
Zadaniami świetlicy są w szczególności:
 1. zaspakajanie potrzeb szkoły w zakresie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi,
 2. zapewnienie dzieciom z grup świetlicowych właściwych warunków do nauki, spędzania wolnego czasu zgodnie z rozwojem psychofizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy podczas odrabiania zadań domowych,
 3. wyrabianie u wychowanków samorządności, społecznej aktywności oraz umiejętności współżycia w grupie,
 4. zapewnienie rozwijania uzdolnień uczniów poprzez organizacje różnego rodzaju zajęć tematycznych, konkursów, imprez,
 5. kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez organizacje kącika czytelniczego,
 6. rozwijanie poczucia estetyki i kształtowanie wrażliwości na piękno poprzez m.in. dbałość o wystrój pomieszczenia świetlicy,
 7. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez organizowanie zajęć tematycznych, konkursów rocznicowych, akademii okolicznościowych,
 8. wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu poprzez gry i zabawy ruchowe oraz wycieczki po najbliższej okolicy,
 9. budzenie świadomości ekologicznej, działania na rzecz ochrony środowiska poprzez włączanie się wychowanków do akcji tematycznych ogólnoszkolnych, organizowanie konkursów i gazetek tematycznych,
 10. przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem kultury współżycia z innymi, zachowania się w miejscach publicznych, współodpowiedzialności za siebie i innych, kultury i higieny osobistej,
 11. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji poprzez otoczenie uczniów zaniedbanych i zagrożonych niedostosowaniem opieką i wsparciem, podejmowanie wspólnie z pedagogiem działań profilaktycznych, w tym organizacja konkursów, dyskusje na temat problemów współczesnego świata,
 12. prowadzenie współpracy z rodzinami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym jak również z przedstawicielami służb społecznych /policja, służba zdrowia/ w celu prowadzenia działań profilaktycznych.

§40

 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych, a w szczególności:
  1. przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne z uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
  2. wyznaczonego przez Dyrektora szkoły nauczyciela w czasie zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, przez wychowawcę w ramach obowiązków wychowawcy klasy (zgodnie regulaminem wycieczek).Dyżury nauczycielskie określa zatwierdzony przez Dyrektora szkoły harmonogram dyżurów.
 2. Szkoła wykonuje również swoje zadania opiekuńcze poprzez opiekę indywidualną, a zwłaszcza nad:
  1. uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządu słuchu, ruchu i wzroku, do których w oparciu o opinie specjalistycznych poradni lekarskich i w stałym kontakcie z rodzicami ustala się indywidualny plan pracy z uczniem,
  2. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczegółowe formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna uzgodniona na podstawie wywiadów środowiskowych i informacji z PPP, OPS-u, sądu i policji.
 3. Dyżury nauczycielskie w czasie przerw określa zatwierdzony przez dyrektora szkoły harmonogram dyżurów.

§41

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wzajemnie się uzupełniają, tworzą podstawowe elementy pracy szkoły.
 2. W sytuacjach uzasadnionych przez Dyrektora szkoły, szkoła może realizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, zajęcia rekreacyjno-sportowe w zamian za zajęcia dydaktyczne przewidziane planem zajęć.
 3. Organizację takich zajęć określa Dyrektor szkoły po uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, informując o tym organ prowadzący szkołę.
 4. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2. biblioteki,
  3. gabinetu medycyny szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
  4. gabinetu pedagoga,
  5. sali gimnastycznej,
  6. boiska sportowego,
  7. sal lekcyjnych,
  8. gabinetu dla dyrektora,
  9. gabinetu dla wicedyrektora,
  10. sekretariatu.

Biblioteka

§42

 1. W szkole działa biblioteka i kącik czytelniczy.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji:
  1. potrzeb i zainteresowań uczniów,
  2. zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  3. doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
  4. popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
  5. popularyzowanie tematyki ekologicznej i regionalnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać:
  1. uczniowie,
  2. nauczyciele,
  3. pracownicy szkoły,
  4. rodzice po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
 4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
  1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
  2. korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie pozycji książkowych do domu,
  3. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego dla uczniów.
 5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 6. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły na podstawie tygodniowego podziału zajęć uczniów. Czas pracy biblioteki może ulec zmianie w ciągu roku, o ile zajdzie taka potrzeba.
 7. Do zakresu zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
  1. kart czytelniczych,
  2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  3. dbanie o stan techniczny księgozbioru,
  4. dbanie o wystrój estetyczny pomieszczeń biblioteki,
  5. propagowanie czytelnictwa,
  6. prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzach szkoły,
  7. przeprowadzanie konkursów czytelniczych,
  8. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów,
  9. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  10. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 8. Bibliotekarz może prowadzić kiermasz książek i podręczników szkolnych. Dochód osiągnięty z tego tytułu przeznaczony jest na uzupełnienie zbiorów.
 9. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami oraz z innymi bibliotekami polega na:
  1. indywidualnej pracy z czytelnikami,
  2. pomocy nauczycielom wszystkich przedmiotów w realizacji programów nauczania,
  3. organizowaniu wycieczek uczniów celem zapoznania się z innymi bibliotekami,
  4. wspólnych zebraniach pracowników bibliotek.
 10. Organizację pracy biblioteki określa jej regulamin.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§43

 1. Prawa i obowiązki nauczyciela określa Karta Nauczyciela.

§44

 1. W przypadku osiągnięcia przez gimnazjum 12 oddziałów, w szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora za zgodą organu prowadzącego.
 2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
  1. zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności,
  2. przygotowanie projektu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  4. wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora gimnazjum, które umieszczone są w zakresie czynności.

§45

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§46

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą-opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. kierowanie przebiegiem procesu dydaktycznego,
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów,
  6. sprawiedliwe, bezstronne, obiektywne, systematyczne i jawne ocenianie uczniów,
  7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych poprzez dokształcanie się i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków ustalony przez dyrektora szkoły.

§47

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły oddziałowe:
  1. Zespół Oddziałowy Klas Pierwszych,
  2. Zespół Oddziałowy Klas Drugich,
  3. Zespół Oddziałowy Klas Trzecich,
  których zadaniem jest ustalanie zestawów programów nauczania, zestawów podręczników oraz monitorowanie realizacji ścieżek edukacyjnych.
 2. Nauczyciele tworzą zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Do podstawowych zadań zespołów o których mowa w ust. 2 należą w szczególności:
  1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,
  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
  6. opracowanie programów wychowawczych, planów pracy szkoły oraz regulaminów jej funkcjonowania,
  7. współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

§48

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca klasy prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego (w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły).
 3. W szczególnych okolicznościach Dyrektor może powierzyć jednemu nauczycielowi dwa oddziały pod warunkiem, że nauczyciel wyraża na to zgodę oraz daje gwarancję podołania obowiązkom z tego wynikającym.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 5. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 6. Wychowawca klasy prowadzi na bieżąco dokumentację wychowawcy klasy obejmującą dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, rozkład materiału nauczania. Dba wraz z uczniami o powierzoną im salę.
 7. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 wychowawca:
  1. otacza indywidualną opiekę każdego wychowanka,
  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące zespół uczniowski, ponadto ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
  3. organizuje zebrania rodziców w celu omówienia problemów wychowawczych i dydaktycznych klasy. Zebrania rodziców mają na celu poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, pomoc w ich działaniach wychowawczych, włączenie w sprawy szkoły i klasy. W trakcie trwania zebrań nauczyciel gwarantuje rodzicom poszanowanie ich godności osobistej oraz zachowanie tajemnicy,
  4. współdziała z pedagogiem szkolnym, rozpatrując z nim trudne przypadki wychowawcze,
  5. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
 8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Dyrektor szkoły przydziela nauczycielom stażystom i kontraktowym - nauczyciela opiekuna.

Warunki zmiany wychowawstwa

§49

 1. Na wniosek rodziców, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora szkoły może nastąpić zmiana wychowawcy klasy.
 2. Decyzję o zmianie wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu rozmowy wszystkich zainteresowanych stron. W przypadku polubownego rozwiązania sprawy, odstępuje się od dalszych czynności administracyjnych.
 3. Wniosek Rady Pedagogicznej dotyczący zmiany wychowawcy klasy wymaga udokumentowania naruszenia przez wychowawcę klasy zasad etyki nauczycielskiej lub niespełnienia swych obowiązków. Opinię podejmuje Rada Pedagogiczna przez głosowanie zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. W przypadku, gdy wychowawca nie zgadza się z proponowaną zmianą (po rozmowie z Dyrektorem), Dyrektor zwołuje zebranie ogólne rodziców danej klasy, przy udziale co najmniej 75% stanu klasy. Klasa głosami 2/3 "za wnioskiem", może postawić wniosek o odwołanie wychowawcy klasy po umotywowaniu konkretnych zarzutów o zaniedbaniu w pracy wychowawczej (jedno dziecko z klasy reprezentuje jeden rodzic, względnie jedna osoba).
  1. zebranie w sprawie odwołania wychowawcy klasy może zwoływać rada klasy (trójka klasowa), przedstawiając Dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o odwołanie wychowawcy klasy, z pełnym uzasadnieniem,
  2. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku zwołuje zebranie ogólne rodziców klasy,
  3. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku o odwołanie wychowawcy klasy zapoznaje wychowawcę z przyczyną odwołania,
  4. wychowawca składa pisemne wyjaśnienie do dyrektora szkoły z ustosunkowaniem się do postawionych mu zarzutów,
  5. wychowawca klasy ma prawo ustosunkować się do przedstawionych mu zarzutów na zebraniu ogólnym rodziców klasy,
  6. głosowanie nad wnioskiem rady klasy (trojka klasowa) o odwołanie klasy odbywa się w trybie głosowania jawnego z udziałem Dyrektora szkoły.
 4. Ostateczną decyzję o odwołaniu wychowawcy klasy podejmuje Dyrektor szkoły.
 5. Od decyzji o odwołaniu nauczyciela z funkcji wychowawczej nauczycielowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
 6. W takim przypadku Dyrektor powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu z:
  1. Rady Pedagogicznej,
  2. Rady Rodziców,
  3. Samorządu Uczniowskiego,
  4. Związku Zawodowego, który reprezentuje nauczyciela.
  Decyzja komisji jest ostateczna.
 7. W uzasadnionych sytuacjach wychowawca ma prawo wnioskować do Dyrektora szkoły o zwolnienie go z pełnionej funkcji.
 8. Dyrektor szkoły po rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję nie później niż po upływie 14 dni.
 9. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Rozdział VII

Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum oraz ich prawa i obowiązki

§50

 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych, którzy w poprzednim roku szkolnym ukończyli klasę szóstą.

§51

Do szkoły przyjmuje się:

 1. Z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
 2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnym miejscem.
 3. W przypadku większej ilości podań naboru dokonuje się:
  1. na podstawie konkursu świadectw - język polski, matematyka;
   - ocena cel - 25 punktów lub ocena bdb - 20 punktów,
  2. co najmniej 75 % punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI - od 30 do 40 punktów,
  3. kontynuacja języka obcego,
  4. inne osiągnięcia ucznia, wymieniane w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max 10 punktów,
  5. ucznia, który uzyskał co najmniej 75 punktów.
 • 3a.Uczniowie przyjmowani do klas sportowych muszą ponadto spełnić następujące kryteria:
  1. przedłożyć pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych),
  2. charakteryzować się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego lekarza uprawnionego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3. zaliczyć próbę sprawności fizycznej przed powołaną przez dyrektora szkolną komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzi dyrektor, instruktor szkolenia sportowego i wydelegowany przedstawiciel klubu sportowego.
 • 3b. Jeśli ilość kandydatów spełniających kryteria przyjęcia do klasy sportowej jest większa od ilości miejsc, jakimi dysponuje szkoła decydujące znaczenie ma średnia ocen /uzyskanych punktów zgodnie z pkt. 3/, a w dalszej kolejności opinia instruktora i opinia zawarta przez lekarza w zaświadczeniu dotyczącym stanu zdrowia kandydata.
 1. Dyrektor Gimnazjum informuje zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach, o których mowa w pkt 3, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji.
 2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt 3.
 3. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia na podstawie:
  1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
  2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
   1. ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 ust.8 ustawy,
   2. do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,
  3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
  1. uczyć się danego języka (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo:
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo:
  3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.
 5. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych) jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy Dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
 6. Dyrektor szkoły ponadto:
  1. w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych, którzy przystąpili do sprawdzianu w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku,
  2. przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
  3. wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w par. 51 pkt 6 Statutu Szkoły,
  4. zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

§52

 1. Uczeń ma prawo, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  3. korzystanie z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  5. swobody wyrażenia myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach,
  7. uprzedzenia o przeprowadzeniu klasówek co najmniej 5 dni wcześniej oraz zaznajomienia z zakresem materiału do powtórzenia,
  8. uzasadnionego usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji,
  9. wyjaśnienia wątpliwości związanych z oceną,
  10. zwolnienia z pisemnego sprawdzianu w przypadku dłuższej nieobecności, termin nadrobienia braków ustala nauczyciel,
  11. pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez zajęcia w świetlicy szkolnej, konsultację z nauczycielem przedmiotu lub poprzez zorganizowaną na terenie klasy samopomoc koleżeńską.
  12. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym,
  13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,
  14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole.
  15. Uczeń ma prawo realizacji w szkole zajęć z wychowania do życia w rodzinie w klasach od pierwszej do trzeciej gimnazjum na podstawie pisemnej deklaracji rodziców.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz innych przepisów, a w szczególności:
  1. usprawiedliwienia nieobecności u wychowawcy klasy w terminie do dwóch tygodni od zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności do - poinformowania o jej przyczynie wychowawcę klasy. Formę usprawiedliwienia nieobecności uzgadnia wychowawca klasy z rodzicami na początku roku szkolnego,
  2. przyswajania sobie wiadomości we własnym zakresie w przypadku jednorazowej nieobecności na zajęciach,
  3. uzupełnienia braków wiadomości wynikających z dłuższej absencji; po ustaleniu formy i terminu ich realizacji z nauczycielem prowadzącym zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,
  4. prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
  5. dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet w środowisku,
  6. dbać o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd:
  7. w budynku szkolnym nosić obuwie zmienne,
  8. zgłaszać u pracownika szkoły zaobserwowane usterki,
  9. dbać o sprzęt i wyposażenie w klasach i innych pomieszczeniach szkoły,
  10. dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów.
  11. przestrzegać ustalonych z wychowawcą zasad zwalniania z lekcji,
  12. nie opuszczać budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych,
  13. zgłaszania w sekretariacie szkoły wszelkich wypadków w drodze i do szkoły, i ze szkoły, i na jej terenie,
  14. nosić schludny strój szkolny, obuwie zmienne,
  15. jako przewodniczący klasy utrzymywać stały kontakt z wychowawcą i informować na bieżąco klasę o wszystkich zmianach i zarządzeniach szkoły,
  16. ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego dla pieszych w drodze do szkoły i ze szkoły.
 3. Uczniowi nie wolno:
  1. palić papierosów,
  2. pić alkoholu,
  3. używać i rozprowadzać narkotyków i innych środków odurzających,
  4. stosować przemocy w stosunku do innych uczniów,
  5. wulgarnie odnosić się do kolegów i pracowników szkoły,
  6. uprawiać hazardu na terenie szkoły.

§53

 1. W szkole dla uczniów przewiduje się nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia międzyszkolne i właściwą postawę uczniowską, zaś za rażące zaniedbywanie lub lekceważenie obowiązków szkolnych oraz przejawianie zachowań niegodnych ucznia - kary.
 2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.

§54

Skreślono

§55

 1. Wobec ucznia można stosować następujące kary:
  1. upomnienie przez wychowawcę na forum klasy,
  2. zakaz udziału w wycieczkach i imprezach pozalekcyjnych,
  3. wezwanie rodziców i przekazanie im pisemnej lub ustnej nagany dotyczącej ich dziecka,
  4. przeniesienie do równoległej klasy,
  5. przeniesienie do innej szkoły.
 2. Dyrektor gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
  1. mimo wyczerpania wszystkich dostępnych kar za naganne zachowanie, nie wykazuje poprawy,
  2. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
  3. dopuszcza się kradzieży,
  4. wchodzi w kolizję z prawem,
  5. demoralizuje innych uczniów,
  6. działa w negatywnych grupach szkolnych przynoszących szkodę społeczności uczniowskiej przez:
   1. propagowanie narkomanii i innych form uzależnień (dealerzy),
   2. celowe i ustawiczne niszczenie mienia szkoły,
   3. nagminne stosowanie przemocy wobec słabszych i młodszych,
   4. wymuszanie określonych zachowań przez: wyłudzanie pieniędzy, molestowanie seksualne, poniżanie godności osobistej ucznia, przynoszenie do szkoły i grożenie użyciem niebezpiecznych narzędzi (kastety, noże, pałki itp.).
 3. Powiadomienie policji, kuratora sądowego lub sądu dla nieletnich w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązku szkolnego i kolizji z prawem.

§56

 1. Rada Pedagogiczna, Dyrektor szkoły, Rada Rodziców mogą wobec uczniów wyróżniających się w pracy dydaktycznej, społecznej, wychowawczej stosować nagrody:
  1. dyplom na forum klasy,
  2. pochwałę wobec całej szkoły,
  3. pochwałę na zebraniu rodziców,
  4. dyplomy i nagrody książkowe,
  5. wpis do kroniki szkolnej,
  6. listy pochwalne do rodziców.

§57

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary w ciągu 14 dni od momentu zatwierdzenia i wydania decyzji w przypadku kar (par. 55 art. 1 ust. 6, art. 2) oraz we wszystkich kwestiach spornych do Dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do powołania zespołu rozstrzygającego odwołanie w składzie:
  1. Dyrektor szkoły,
  2. Wychowawca,
  3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  4. Przedstawiciel rodziców wytypowany przez Radę Rodziców.
 3. Wyżej wymieniony zespół może:
  1. ustanowioną decyzję podtrzymać,
  2. uchwalić nową decyzję,
  3. karę uchylić.
 4. Decyzja zespołu rozstrzygającego w obrębie szkoły jest ostateczna. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do wyższej instancji - Kuratorium Oświaty w Katowicach w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły, uczeń ma prawo zwrócić się o pomoc bądź wnieść zażalenie do:
  1. Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci,
  2. Rzecznika Praw Ucznia (biuro w Kuratorium Oświaty w Katowicach),
  3. Kuratorium Oświaty, właściwego dla miejsca zamieszkania,
  4. organu prowadzącego szkołę,
  5. instancji sądowej, a w przypadku oddalenia powództwa przez kolejną wyższą instancję do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu,
  6. Pogotowia Rodzinnego czy instytucji o podobnym charakterze, np. ośrodek "Wyspa" w Katowicach,
  7. organizacji, stowarzyszeń społecznych odpowiedniego szczebla, komisji powołanych na odrębnych zasadach, działających w obrębie gminy-miasta Czerwionka-Leszczyny, powiatu rybnickiego, województwa śląskiego, np. "Towarzystwa Pomocy Młodzieży".
 6. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani; w razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony Dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

§58

 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów zapewniając im bezpieczeństwo poprzez:
  1. utrzymanie stałego kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną która między innymi przeprowadza pogadanki na temat uzależnień,
  2. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  3. sprawowanie i zapewnienie opieki:
   1. w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
   2. w czasie zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkich wyjść służbowych ewidencjonowanych w zeszycie wyjść,
   3. w czasie przerw międzylekcyjnych przez nauczycieli dyżurujących.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§59

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§60

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§61

 1. Ilekroć w postanowieniach Statutu mówi się o:
  1. szkole - należy pod tym pojęciem rozumieć Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach,
  2. PPP - należy pod tym pojęciem rozumieć Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.
  3. OKE - należy pod tym rozumieć Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
  4. SZE - należy pod tym rozumieć Szkolny Zespół Egzaminacyjny,
  5. dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum nr 4,
  6. samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Szkolny,
  7. rodziców - należy przez to rozumieć prawnych opiekunów ucznia.

§62

 1. Sposoby zapoznawania rodziców ze Statutem szkoły:
  1. Odczytanie na zebraniach ogólnych z rodzicami istotnych zapisów statutowych uzupełnionych o komentarz
  2. Zapoznanie ze Statutem w czasie zebrań klasowych (odczytany z komentarzem przez wychowawcę).
  3. Stałe nawiązywanie do zapisów statutowych w czasie zebrań klasowych, szczególnie przy rozstrzyganiu spraw spornych lub argumentowaniu takich, a nie innych rozwiązań w organizacji pracy szkoły.
  4. Umieszczenie Statutu szkoły w bibliotece szkolnej oraz poinformowanie o tym rodziców.
 2. Sposoby zapoznania uczniów ze Statutem szkoły.
  1. Zapoznanie z istotnymi dla uczniów zapisami zawartymi w Statucie połączone z komentarzem,
  2. Systematyczne zapoznawanie uczniów z kolejnymi zapisami statutu na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy połączone z odpowiednim komentarzem nauczyciela.
  3. Systematyczne korzystanie z zapisów statutowych na godzinach wychowawczych w przypadku rozstrzygania różnorodnych problemów,
  4. Organizowanie konkursów klasowych i turniejów szkolnych ze znajomości i interpretacji zapisów statutowych.

§63

 1. Zmiana postanowień niniejszego statutu następuje w trybie wynikającym z przepisów.

§64

 1. Zmiany do statutu wprowadza Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dyrektor przesyła statut lub znowelizowany tekst statutu do organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewa Szopa, Gimnazjum nr 4, ul. Szkolna 3, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 95 67, e-mail: g4.czerwionka@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.21
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:27
Liczba odwiedzin strony: 5827 (ostatnie odwiedziny 2018.12.15 02:52:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny