Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Gimnazjum nr 7 w Bełku

Rozdział I

Informacje o szkole

§1

 1. Niniejszy statut dotyczy Gimnazjum nr 7 w Bełku.
 2. Szkoła przyjmuje nazwę Gimnazjum nr 7 w Bełku.
 3. Gimnazjum powołano uchwałą nr IV/58/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r.

§2

 1. Organ prowadzący nadaje imię Gimnazjum nr 7 na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§3

 1. Ustalona nazwa Gimnazjum nr 7 jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach używana jest nazwa w pełnym brzmieniu: Gimnazjum nr 7 w Bełku.

§4

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Rozdział II

Cele i zadania Gimnazjum

§5

 1. Gimnazjum nr 7 w Bełku realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym oraz programie profilaktyki szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
 2. W szczególności szkoła zapewnia:
  1. realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
  2. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
  3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
  4. możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
  5. opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
  6. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
  7. upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
  8. zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki,
  9. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  10. upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
  11. opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
  12. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
 3. Do zadań szkoły w zakresie nauczania należą:
  1. nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
  2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
  3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
  4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych.),
  5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
  6. traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
  7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
  8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 4. Szkoła stwarza warunki do nabywania następujących umiejętności:
  1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,
  2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
  3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
  4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
  5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
  7. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
  8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
 5. Praca wychowawcza szkoły wspierająca obowiązki rodziców zmierza do tego, aby uczniowie:
  1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
  2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,
  4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,
  5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
  6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
  7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
  8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 6. Działalność edukacyjną szkoły określa:
  1. szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
  2. program wychowawczy oraz program profilaktyki szkoły, które opisują w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym są realizowane przez wszystkich nauczycieli.

Rozdział III

Sposób i zakres wykonywania zadań Gimnazjum

§6

 1. W zakresie umożliwienia uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kontynuowania nauki szkoła:
  1. prowadzi bezpłatne kształcenie,
  2. stwarza uczniom właściwe warunki do zdobywania i utrwalania wiedzy oraz umiejętności,
  3. realizuje podstawy programowe dla gimnazjum,
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  5. stosuje wewnątrzszkolny system oceniania,
  6. organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w szkole.
 2. W zakresie umożliwienia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia się szkoła:
  1. prowadzi doradztwo zawodowe,
  2. prowadzi zajęcia poradnictwa szkolnego i zawodowego przez przedstawicieli PPP,
  3. organizacją doradztwa zawodowego zajmuje się pedagog szkolny przy współudziale zespołu wychowawczego.
 3. W zakresie rozwijania zainteresowań i talentów uczniów:
  1. szkoła organizuje zajęcia kół przedmiotowych i kół zainteresowań na ogólnie przyjętych zasadach w oparciu o możliwości finansowe w danym roku kalendarzowym, organizuje również zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora,
  2. szkoła organizuje zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. szkoła organizuje konkursy, olimpiady, zawody, turnieje, wystawy,
  4. szkoła prowadzi edukację kulturalną, ekologiczną, europejską i regionalną,
  5. szkoła stwarza warunki do rozwijania samorządowych form życia,
  6. szkoła kształtuje pozytywną motywację do nauki, rozwija postawy dociekliwości i refleksyjności,
  7. dla uczniów szczególnie zdolnych szkoła organizuje indywidualny tok lub program nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  8. w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauczania oraz indywidualny program nauki a nawet ukończenie szkoły w skróconym terminie:
   1. indywidualny tok nauczania może być realizowany na każdym etapie kształcenia, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru,
   2. poprzez indywidualny program nauki należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania danej klasy, na podstawie programu będącego modyfikacją programu (programów) dopuszczonego do użytku szkolnego,
   3. indywidualny program nauki nie może obniżać wymagań powszechnie obowiązującego minimum programowego przedmiotu (przedmiotów),
   4. indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo-lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania,
   5. indywidualny tok nauki może opierać się o powszechnie obowiązujący program nauczania lub program indywidualny,
   6. z wnioskiem do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny tok nauczania występują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego wybranego przedmiotu, który dołącza swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia; opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia,
   7. do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma być realizowany przez zainteresowanego ucznia,
   8. dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku jest zobowiązany zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
   9. zezwoleń udziela się na czas określony, nie krótszy jednak niż jeden rok szkolny,
   10. w przypadku zmiany szkoły, w tym przyjęcia do szkoły wyższego stopnia, uczeń może kontynuować indywidualny program lub tok nauki - za zgodą dyrektora szkoły, do której został przyjęty,
   11. zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego lub złożenia przez ucznia albo jego rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki,
   12. indywidualny program nauki opracowuje nauczyciel (nauczyciele) wybranego przedmiotu (przedmiotów); w pracy nad programem mogą współuczestniczyć w szczególności: nauczyciel przedmiotu z szkoły wyższego stopnia, nauczyciel - doradca metodyczny, psycholog (pedagog szkolny) oraz zainteresowany uczeń,
   13. indywidualny program nauki zatwierdza dyrektor szkoły,
   14. klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki, odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia,
   15. uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwóch klas,
   16. uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanego w terminie ustalonym z uczniem,
   17. jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych, realizujący indywidualny program lub tok nauki, nie może spełnić wszystkich warunków klasyfikowania i promowania z innych przedmiotów, nauczyciel przedmiotu sprawiającego uczniowi szczególne trudności, na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, instytucji lub stowarzyszenia opiekującego się młodzieżą uzdolnioną, może obniżyć wymagania programowe z przedmiotu do poziomu minimum programowego,
   18. ustalenie indywidualnego toku nauki, powodującego szybsze tempo promowania, wymaga akceptacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
   19. uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej (także w szkole wyższego stopnia za jej zgodą) albo realizować program samodzielnie,
   20. uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji, nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie; w szczególnych przypadkach nauczycielem-opiekunem może być nauczyciel spoza danej szkoły (szkoły wyższego stopnia), zatrudniony za zgodą organu prowadzącego szkołę,
   21. zasady wynagradzania za sprawowanie opieki i udzielanie pomocy uczniowi określają przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli,
   22. decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyniki klasyfikacyjne ucznia należy każdorazowo odnotować w "arkuszu ocen" ucznia, na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce "Indywidualny program lub tok nauki", należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami, zaś informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce "Szczególne osiągnięcia ucznia".
 4. W zakresie pomocy uczniom niepełnosprawnym szkoła:
  1. organizuje indywidualną pomoc w poruszaniu się po budynku szkoły przez wyznaczenie opiekuna ucznia niepełnosprawnego oraz organizację pomocy koleżeńskiej
  2. zapewnia szczególną ochronę na przerwach międzylekcyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pobytu ucznia niepełnosprawnego przez otoczenie troską uczniów niepełnosprawnych przez nauczycieli dyżurujących,
  3. otacza szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych ze strony wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i Samorządu Uczniowskiego,
  4. organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów niepełnosprawnych wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 5. W zakresie kształtowania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnych szkoła:
  1. zapewnia stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną,
  2. rozwija zainteresowanie uczniów wiedzą informacyjną.
 6. W zakresie wspomagania wychowawczej roli rodziny szkoła poprzez działalność pedagoga szkolnego, zespołu opiekuńczo-wychowawczego:
  1. prowadzi doradztwo pedagogiczne dla rodziców,
  2. kieruje rodziców do poradni i instytucji wychowawczych,
  3. organizuje spotkania rodziców z przedstawicielami PPP, instytucji i organizacji zajmujących się problemami młodzieży (narkomania, agresja, alkoholizm i inne)
 7. W zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej szkoła:
  1. organizuje pomoc w ramach zajęć wyrównawczych,
  2. utrzymuje stałą współpracę z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,
  3. zatrudnia pedagoga szkolnego, przy czym zakres zadań pedagoga szkolnego określa §30, ustęp 2 niniejszego statutu,
  4. prowadzi nauczanie i wychowanie indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
   1. szkoła organizuje indywidualną pomoc w ramach zajęć wyrównawczych, czy też konsultacji poza lekcjami,
   2. szkoła może prowadzić materialną pomoc dla uczniów z rodzin potrzebujących takiej pomocy poprzez udzielanie okresowych zapomóg losowych w zależności od posiadanych środków finansowych,
   3. szkoła może poinformować rodziców o potrzebie skierowania ucznia do PPP lub poradni specjalistycznych dla uczniów potrzebujących pomocy z powodu zaburzeń rozwojowych,
   4. szkoła organizuje nauczanie indywidualne, powołuje zespoły wyrównawcze,
   5. szkoła prowadzi działalność profilaktyczną z uczniami niedostosowanymi społecznie,
   6. szkoła organizuje samopomoc koleżeńską,
  6. w zakresie form opieki zbiorowej:
   1. szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i dodatkowych poprzez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
   2. szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych poprzez opiekunów upoważnionych przez dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem wycieczek,
   3. nauczyciele pełnią dyżury nauczycielskie w szkole zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego, na podstawie grafików opracowanych przez dyrektora szkoły,
  7. w zakresie form opieki indywidualnej nad uczniem szkoła:
   1. otacza szczególną opieką ucznia klasy pierwszej poprzez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli,
   2. otacza opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku poprzez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną służbę zdrowia w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia,
   3. otacza opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe, poprzez udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców i szkoły,
   4. współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uzależnień, z uwzględnieniem ich prawa do zapoznania się z zadaniami szkoły i przepisami prawa oświatowego.
 8. W zakresie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej oraz regionalnej:
  1. szkoła zapewnia młodzieży równe prawa bez względu na wyznanie, tożsamość narodową, etniczną czy językową,
  2. szkoła nie prowadzi podziału ze względu na wyznanie, tożsamość narodową czy językową,
  3. szkoła umożliwia młodzieży uczestnictwo w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły, środowiska i kraju,
  4. szkoła inspiruje młodzież do poznawania wartości kultury narodowej, kultury regionu, piękna języka ojczystego i gwary śląskiej,
  5. szkoła kształtuje postawę tolerancji wobec jednostki, grupy społecznej, narodu, rasy i państwa,
  6. uznając prawo rodziców do religijnego wychowania młodzieży według własnego wyznania i przekonania, szkoła zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje naukę religii,
  7. zgodnie z życzeniami rodziców szkoła może organizować w ramach zajęć szkolnych naukę religii lub etyki,
  8. w przypadku nieuczestniczenia ucznia w zajęciach religii organizowanych przez szkołę, rodzic ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy,
  9. szkoła umożliwia uczniom innych wyznań realizację religii poza szkołą, zatem ocenę z religii wpisuje się do arkusza ocen na podstawie dostarczonego przez ucznia zaświadczenia.
 9. W zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny:
  1. dyrektor szkoły, co najmniej raz w roku organizuje szkolenia pracowników szkoły w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przepisów. ppoż. i ewakuacji,
  2. dyrektor na konferencji organizacyjnej na dany rok szkolny określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć szkolnych obowiązkowych, nieobowiązkowych, pozalekcyjnych:
   1. opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć kółek przedmiotowych, SKS i innych zajęć zorganizowanych przez szkołę na jej terenie i poza jej terenem sprawują odpowiedni nauczyciele zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem i przydziałem czynności dodatkowych lub organizatorzy imprezy; prowadzący w/w zajęcia jest zobowiązany do kontroli obecności uczniów i natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałych wypadkach, zagrożeniach, uszkodzeniach w sprzęcie i urządzeniach budynku szkolnego,
   2. w przypadku nieobecności nauczyciela obowiązek opieki nad uczniami przejmuje inny nauczyciel lub pracownik szkoły wyznaczony przez dyrekcję,
  3. zasady wyznaczania zastępstw i sprawowania opieki:
   1. w miarę posiadanych środków organizowanie zastępstw płatnych,
   2. zastępstwa doraźne nauczyciela w innej klasie, zamiast w klasie przewidzianej aktualnym podziałem godzin, a nieobecnej w szkole w przypadku niemożliwości zorganizowania zastępstw płatnych lub doraźnych w danej klasie dyrekcja ma prawo zobowiązać innego nauczyciela do zorganizowania zajęć i sprawowania opieki nad uczniami.
   3. zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, imprez rekreacyjno-turystycznych określa Regulamin wycieczek szkolnych,
  4. zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole określa regulamin i harmonogram dyżurów.
 10. W zakresie opieki nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole:
  1. szkoła zapewnia szczególną opiekę wychowawczą w klasach najmłodszych poprzez:
   1. zachowanie w miarę możliwości organizacyjnych ciągłości pracy nauczyciela wychowawcy w ciągu całego etapu edukacyjnego,
   2. organizację zajęć integracyjnych (ogniska, dyskoteki roczników starszych z młodszymi),
  2. organizowanie zespołów wyrównawczych zależnie od potrzeb,
  3. traktowanie I półrocza jako okresu adaptacyjnego,
  4. wzmożenie kontroli na przerwach w celu zapobiegania zjawiskom przemocy i agresji wśród młodzieży,
  5. zwracanie szczególnej uwagi na aklimatyzację uczniów w klasach pierwszych,
  6. wychowawcy klas utrzymują bieżący kontakt z rodzicami w celu lepszego poznania osobowości dziecka i jego środowiska rodzinnego.
 11. W zakresie opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwoju:
  1. stały kontakt szkoły, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej z rodzicami.
  2. organizacja zajęć w grupach dydaktyczno-wyrównawczych,
  3. stały kontakt pedagoga szkolnego z PPP,
  4. udzielenie porady rodzicom w sprawie skierowania uczniów z zaburzeniami nerwicowymi i nadpobudliwością do poradni zdrowia psychicznego,
  5. indywidualne traktowanie ucznia w zależności od rodzaju zaburzeń rozwoju i uszkodzeń narządów słuchu, wzroku i innych.
 12. W zakresie pomocy i opieki z powodu trudnych warunków rodzinnych:
  1. stały kontakt wychowawcy klasy z domem rodzinnym,
  2. w razie potrzeby kontakt pedagoga szkolnego z OPS w Czerwionce-Leszczynach,
  3. otoczenie ucznia stałą opieką pedagoga szkolnego,
  4. doraźna pomoc materialna wg możliwości finansowych szkoły.
 13. W zakresie zapewnienia opieki wychowawczej:
  1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca powoływany przez dyrektora na okres 3 lat. W wyjątkowych wypadkach wynikających ze zmian organizacyjnych szkoły lub długotrwałej choroby nauczyciela dyrektor może zmienić wychowawcę klasy.
  2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
  3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
   1. realizacja treści planu wychowawczego klasy uwzględniającego priorytety Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki Szkoły,
   2. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
   4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
  4. Wychowawca klasy prowadzi na bieżąco dokumentację wychowawcy klasy obejmującą: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, teczkę wychowawcy klasy. Dba wraz z uczniami o powierzoną im salę.
  5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 wychowawca:
   1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
   2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące zespół uczniowski, ponadto ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
   3. organizuje zebrania rodziców w celu:
    • poznania i ustalenia potrzeb w zakresie opieki i wychowania,
    • omówienia aktualnych spraw wychowawczych i dydaktycznych,
    • poznania dążeń, aspiracji i zainteresowań uczniów,
    • korelacji oddziaływań wychowawczych przewidzianych we wspólnie opracowanym planie pracy wychowawczej,
    • włączania rodziców w inne sprawy szkoły i klasy,
    • przekazywania najważniejszych informacji dotyczących pracy szkoły,
    • zapoznawania z wymogami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego,
    • planowania rozwoju i kariery ucznia oraz dalszego kształcenia,
   4. gwarantuje, w trakcie trwania zebrań, poszanowanie godności osobistej rodziców oraz zachowanie tajemnicy,
   5. współdziała z pedagogiem szkolnym, rozpatrując z nim trudne przypadki wychowawcze,
   6. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynując zadania określone w §60 ust. 6.
  6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Ponadto może podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach przedmiotowych, odczytach, warsztatach metodycznych.
  7. Dyrektor przydziela nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w szkole opiekuna stażu.
  8. Na wniosek rodziców, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora szkoły może nastąpić zmiana wychowawcy klasy.
  9. Decyzję o zmianie wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu rozmowy wszystkich zainteresowanych stron. W przypadku polubownego rozwiązania sprawy, odstępuje się od dalszych czynności administracyjnych.
  10. Wniosek Rady Pedagogicznej dotyczący zmiany wychowawcy klasy wymaga udokumentowania, naruszenia przez wychowawcę klasy zasad etyki nauczycielskiej lub niespełnienia swych obowiązków. Opinię podejmuje Rada Pedagogiczna przez głosowanie zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. W przypadku, gdy wychowawca nie zgadza się z proponowaną zmianą (po rozmowie z Dyrektorem) Dyrektor zwołuje zebranie ogólne rodziców danej klasy, przy udziale co najmniej 75% stanu klasy. Klasa głosami 2/3 "za wnioskiem", może postawić wniosek o odwołanie wychowawcy klasy po umotywowaniu konkretnych zarzutów o zaniedbaniu w pracy wychowawczej (jedno dziecko z klasy reprezentuje jeden rodzic, względnie jedna osoba).
  11. Zebranie w sprawie odwołania wychowawcy klasy może zwoływać rada klasy (trójka klasowa), przedstawiając Dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o odwołanie wychowawcy klasy z pełnym uzasadnieniem.
  12. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku zwołuje zebranie ogólne rodziców klasy.
  13. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku o odwołanie wychowawcy klasy zapoznaje wychowawcę z przyczyną odwołania.
  14. Wychowawca składa pisemne wyjaśnienie do dyrektora szkoły z ustosunkowaniem się do postawionych mu zarzutów.
  15. Wychowawca klasy ma prawo ustosunkować się do przedstawionych mu zarzutów na zebraniu ogólnym rodziców klasy. Głosowanie nad wnioskiem rady klasy (trojka klasowa) o odwołanie wychowawcy klasy odbywa się w trybie głosowania jawnego z udziałem dyrektora szkoły.
  16. Ostateczną decyzję o odwołaniu wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji o odwołaniu nauczyciela z funkcji wychowawczej nauczycielowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. W takim przypadku dyrektor powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu z:
   • Rady Pedagogicznej
   • Rady Rodziców
   • Samorządu Uczniowskiego
   • Związku zawodowego, który reprezentuje nauczyciela
  17. Decyzja komisji jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy szkoły

§7

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski
 2. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opieka nad uczniami,
  3. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
  4. powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej,
  5. wnioskowanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do kuratora oświaty o udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę,
  6. stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów przez aktywne działania prozdrowotne,
  7. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  8. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  9. możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
  10. współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
  11. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  12. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  13. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  14. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
  15. wstrzymywanie wykonywania uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
  16. zawiadamianie organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał Rady Pedagogicznej,
  17. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru oraz informacji o działalności szkoły,
  18. na podstawie ramowego planu nauczania ustalanie szkolnego planu nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego,
  19. wyznaczanie i organizacja egzaminów klasyfikacyjnych,
  20. przydzielanie opiekuna nauczycielom stażystom i kontraktowym odbywającym staż,
  21. zapewnianie stałych i aktualnych informacje dotyczących terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji,
  22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
  2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5. uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
  6. uchwalenie regulaminu własnej działalności,
  7. uchwalanie Statutu Szkoły i podejmowanie uchwał w przypadku nowelizacji statutu.
 4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. projekt planu finansowego szkoły,
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. szkolny zestaw programów nauczania,
  6. przydział godzin do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej albo dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
  7. pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy,
  8. propozycję dyrektora dotyczącą powołania i odwołania osoby zajmującej stanowisko wicedyrektora,
  9. kandydata na stanowisko dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie.
 5. Ponadto Rada Pedagogiczna:
  1. przygotowuje projekt statutu i przedstawia go do uchwalenia Radzie Pedagogicznej,
  2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
  3. deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
  4. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego z wnioskiem o nadanie imienia szkole,
  5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  6. zobowiązana jest do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  2. gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
  3. uchwalanie regulaminu własnej działalności,
  4. opiniowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  5. opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
  6. opiniowanie przydziału godzin do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej albo dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
  7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów,
  8. reprezentowanie rodziców w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
 7. Samorząd Uczniowski:
  1. może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
   4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
   5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego
 8. Ponadto Samorząd Uczniowski:
  1. uchwala regulamin swojej działalności,
  2. opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,
  3. realizuje inne zadania wynikające z przepisów.

§8

 1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez Dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków.
 2. Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych.
 3. W przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może zwrócić się do organu prowadzącego.

Rozdział V

Współdziałanie organów szkoły oraz organizacja i formy współdziałania Gimnazjum z rodzicami

§9

 1. Poszczególne organy szkoły działają w ramach swych kompetencji współpracując między sobą na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły.
 2. Poszczególne organy mogą współpracować ze sobą w zakresie zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§10

 1. Współdziałanie poszczególnych organów szkoły określają następujące zasady:
  1. Dyrektor szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości działania, lepszej organizacji pracy w szkole, wprowadzenia nowych form pracy szkoły,
  2. Dyrektor uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach Zarządu organów szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności szkoły,
  3. Dyrektor szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów szkolnych.

Relacje między organami szkoły

§11

 1. Organy Szkoły zobowiązane są do informowania o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach poprzez ogłoszenie pisemnie na tablicy informacyjnej lub informacje ustne na zebraniach.
 2. Informacje dotyczące działalności samorządu uczniowskiego otrzymują inne organy statutowe za pośrednictwem opiekuna samorządu.
 3. Za prawidłowy przepływ informacji między organami szkoły odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia na terenie placówki.

§12

 1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora szkoły po ustnym bądź pisemnym powiadomieniu o konflikcie dyrektora szkoły przez jedną ze stron.
 2. Dyrektor rozstrzyga spór, jeśli nie jest jego stroną. W przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich zasobów złagodzenia konfliktu każdy może zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego szkołę.
 3. W przypadku, kiedy dyrektor jest stroną konfliktu, sprawę rozpatruje organ prowadzący.
 4. Rozstrzyganie konfliktów należy dokonywać kierując się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.

Współdziałanie Dyrektora z Radą Rodziców

§13

 1. Rada Rodziców stanowi organ doradczy dla Dyrektora szkoły.
 2. Współpraca Dyrektora szkoły z Radą Rodziców polega m.in. na:
  1. współpracy w tworzeniu statutu i prawa wewnątrzszkolnego,
  2. współpracy w tworzeniu odpowiednich warunków do pracy szkoły, modernizacja bazy szkoły, troska o stan techniczny,
  3. współpracy w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ogólnokształcących,
  4. współpracy w rozwiązywaniu spraw patologii, agresji i niedostosowania społecznego uczniów,
  5. współpracy w organizowaniu pomocy materialnej uczniom,
  6. współpracy w organizowaniu wymiany zagranicznej młodzieży,
  7. współpracy w tworzeniu planu pracy i programu wychowawczego szkoły,
  8. współpracy w zakresie opiniowania planu rozwoju zawodowego.

Współpraca Dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim

§14

 1. Współpraca Dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim polega m.in. na:
  1. współpracy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich, podnoszenie poziomu organizacyjnego pracy szkoły,
  2. udziale Dyrektora szkoły (na zaproszenie) w jego posiedzeniach,
  3. współdziałaniu w zakresie organizacji imprez ogólnokształcących na terenie szkoły i w środowisku,
  4. współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Współdziałanie rodziców i młodzieży

§15

 1. Współpraca Rodziców i młodzieży polega w szczególności na:
  1. wspólnej organizacji imprez wewnątrzszkolnych,
  2. wspólnej organizacji imprez turystycznych, sportowych,
  3. współpracy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich.

Współdziałanie Rady Pedagogicznej i Rodziców

§16

 1. Współpraca Rady Pedagogicznej i Rodziców polega w szczególności na tym, że:
  1. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży,
  2. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w szczególności poprzez:
   1. organizację wycieczek klasowych,
   2. organizację uroczystości klasowych,
  3. na zebraniach klasowych nauczyciel przekazuje rodzicom:
   1. zadania i zamierzenia wychowawczo-opiekuńcze,
   2. treść wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
   3. regulamin Samorządu Uczniowskiego,
   4. prawa i obowiązki uczniów,
   5. treść statutu szkoły,
   6. treść programu wychowawczego i regulaminu egzaminu gimnazjalnego,
  4. rodzice mają prawo do:
   1. uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, postępów w nauce i zachowaniu, przyczyn trudności w nauce,
   2. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
   3. wyrażenia uwag, spostrzeżeń i propozycji w celu poprawy procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
  5. spotkanie z rodzicami w celu wymiany informacji, opracowania wspólnego działania, należą do podstawowego obowiązku nauczyciela - są organizowane wg przyjętego harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

Współpraca młodzieży z nauczycielami i rodzicami

§17

 1. Współpraca młodzieży z nauczycielami i rodzicami polega w szczególności na tym, że:
  1. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje wszystkich uczniów szkoły wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  2. Rada Samorządu Uczniowskiego współpracuje z rodzicami w zakresie organizacji imprez klasowych i szkolnych,
  3. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań,
   4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
   5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Współdziałanie organów szkoły oraz organizacja i formy współdziałania Gimnazjum z rodzicami

§18

 1. Poszczególne organy szkoły działają w ramach swych kompetencji współpracując między sobą na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły.
 2. Poszczególne organy mogą współpracować ze sobą w zakresie zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§19

 1. Współdziałanie poszczególnych organów szkoły określają następujące zasady:
  1. Dyrektor szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości działania, lepszej organizacji pracy w szkole, wprowadzenia nowych form pracy szkoły,
  2. Dyrektor uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach Zarządu organów szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności szkoły,
  3. Dyrektor szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów szkolnych.

Relacje między organami szkoły

§20

 1. Organy Szkoły zobowiązane są do informowania o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach poprzez ogłoszenie pisemnie na tablicy informacyjnej lub informacje ustne na zebraniach.
 2. Informacje dotyczące działalności samorządu uczniowskiego otrzymują inne organy statutowe za pośrednictwem opiekuna samorządu.
 3. Za prawidłowy przepływ informacji między organami szkoły odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia na terenie placówki.

§21

 1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora szkoły po ustnym bądź pisemnym powiadomieniu o konflikcie dyrektora szkoły przez jedną ze stron.
 2. Dyrektor rozstrzyga spór, jeśli nie jest jego stroną. W przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich zasobów złagodzenia konfliktu każdy może zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego szkołę.
 3. W przypadku, kiedy dyrektor jest stroną konfliktu, sprawę rozpatruje organ prowadzący.
 4. Rozstrzyganie konfliktów należy dokonywać kierując się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.

Współdziałanie Dyrektora z Radą Rodziców

§22

 1. Rada Rodziców stanowi organ doradczy dla Dyrektora szkoły.
 2. Współpraca Dyrektora szkoły z Radą Rodziców polega m.in. na:
  1. współpracy w tworzeniu statutu i prawa wewnątrzszkolnego,
  2. współpracy w tworzeniu odpowiednich warunków do pracy szkoły, modernizacja bazy szkoły, troska o stan techniczny,
  3. współpracy w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ogólnokształcących,
  4. współpracy w rozwiązywaniu spraw patologii, agresji i niedostosowania społecznego uczniów,
  5. współpracy w organizowaniu pomocy materialnej uczniom,
  6. współpracy w organizowaniu wymiany zagranicznej młodzieży,
  7. współpracy w tworzeniu planu pracy i programu wychowawczego szkoły,
  8. współpracy w zakresie opiniowania planu rozwoju zawodowego.

Współpraca Dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim

§23

 1. Współpraca Dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim polega m.in. na:
  1. współpracy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich, podnoszenie poziomu organizacyjnego pracy szkoły,
  2. udziale Dyrektora szkoły (na zaproszenie) w jego posiedzeniach,
  3. współdziałaniu w zakresie organizacji imprez ogólnokształcących na terenie szkoły i w środowisku,
  4. współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Współdziałanie rodziców i młodzieży

§24

 1. Współpraca Rodziców i młodzieży polega w szczególności na:
  1. wspólnej organizacji imprez wewnątrzszkolnych,
  2. wspólnej organizacji imprez turystycznych, sportowych,
  3. współpracy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich.

Współdziałanie Rady Pedagogicznej i Rodziców

§25

 1. Współpraca Rady Pedagogicznej i Rodziców polega w szczególności na tym, że:
  1. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży,
  2. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w szczególności poprzez:
   1. organizację wycieczek klasowych,
   2. organizację uroczystości klasowych,
  3. na zebraniach klasowych nauczyciel przekazuje rodzicom:
   1. zadania i zamierzenia wychowawczo-opiekuńcze,
   2. treść wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
   3. regulamin Samorządu Uczniowskiego,
   4. prawa i obowiązki uczniów,
   5. treść statutu szkoły,
   6. treść programu wychowawczego i regulaminu egzaminu gimnazjalnego,
  4. rodzice mają prawo do:
   1. uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, postępów w nauce i zachowaniu, przyczyn trudności w nauce,
   2. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
   3. wyrażenia uwag, spostrzeżeń i propozycji w celu poprawy procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
  5. spotkanie z rodzicami w celu wymiany informacji, opracowania wspólnego działania, należą do podstawowego obowiązku nauczyciela - są organizowane wg przyjętego harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

Współpraca młodzieży z nauczycielami i rodzicami

§26

Współpraca młodzieży z nauczycielami i rodzicami polega w szczególności na tym, że:

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje wszystkich uczniów szkoły wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego współpracuje z rodzicami w zakresie organizacji imprez klasowych i szkolnych,
 3. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań,
  4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział VI

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

§27

Całokształt zagadnień dotyczących oceniania uczniów ujęty został w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w Gimnazjum nr 7 w Bełku (WSO).

§28

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania Gimnazjum nr 7 w Bełku opiera się na następujących założeniach:
  1. każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki,
  2. uczniowi, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, spełniającemu warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami, nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do jego indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb,
  3. informacja o uczniu gromadzona jest w obowiązującej dokumentacji szkoły, przy uwzględnieniu ustawy o ochronie danych osobowych,
  4. zasady oceniania uczniów muszą być niezmienne przez cały rok szkolny, ewentualne zmiany czy poprawki wprowadza się po zakończeniu całego cyklu związanego z ocenianiem uczniów czyli po ukończeniu roku szkolnego chyba, że wydane w tym czasie przepisy nadrzędne stanowią inaczej.

§29

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do sformułowanych przez nich wymagań edukacyjnych (wynikających z podstawy programowej zawartej w realizowanych w Gimnazjum nr 7 programach nauczania wchodzących w skład Szkolnego Zestawu Programów Nauczania) oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§30

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

§31

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.
 2. Kartkówki (do 15 min.) sprawdzają wiedzę i umiejętności ucznia nie więcej niż z trzech lekcji.
 3. Dłuższe - sprawdziany muszą być zapowiedziane na tydzień przed przeprowadzeniem, a termin zaznaczony ołówkiem w dzienniku. Nie wolno wpisać sprawdzianu trzeciego w dniu i czwartego w tygodniu. Za przechowywanie sprawdzianów (nie krócej niż do końca roku szkolnego) odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotu.
 4. WSO Gimnazjum nr 7 przewiduje stosowanie nagród dla uczniów wyróżniających się pilnością, wynikami w nauce, sukcesami w konkursach i zawodach szkolnych.
 5. Uczeń Gimnazjum nr 7 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli uzyskał średnią ocen min. 4,75 i wzorową lub dobrą ocenę z zachowania.
 6. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnił warunki, o których mowa w ust. 5.
 7. Podczas oceny ucznia nauczyciel zobowiązany jest stosować następujące normy i zasady:
  1. ocenianie powinno brać pod uwagę specyfikę danego przedmiotu i wspierać je,
  2. ocenianie i stosowane narzędzia oceny powinny zachęcać ucznia do zaprezentowania jego kreatywności i oryginalności,
  3. ocenianie powinno być obiektywne,
  4. ocenianie powinno umożliwić zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi refleksję na temat ich dotychczasowej pracy,
  5. ocenianie powinno być systematyczne, kryteria oceniania powinny być znane i zrozumiałe,
 8. Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania
  Wymagania edukacyjne są to zmierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
  Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania oraz obowiązujących standardów osiągnięć i wymagań dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
  W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań.
  Poziom Kategoria Poziom wymagań
  Wiadomości Zapamiętywanie Konieczne (K)
  Zrozumienie Podstawowe (P)
  Umiejętności Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Rozszerzające (R)
  Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Dopełniające (D)
  Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).
  Przy ustalaniu poszczególnych poziomów wymagań obowiązują następujące kryteria:
  Poziom wymagań Zakres celów Czasowniki operacyjne
  K Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania, podstawowych wzorów. Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości. nazwać, zidentyfikować, wymienić, zidentyfikować, wyliczyć, wskazać
  P Umiejętność przedstawienia wiadomości, wytłumaczenia, zinterpretowani, streszczenia i porządkowania wiadomości, prostego wnioskowania. Wyjaśnić, streścić, rozróżnić, zilustrować
  R Umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach podobnych do szkolnych Rozwiązać, zastosować, porównać, sklasyfikować, określić, skonstruować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć, wybrać sposób, wykreślić
  D Umiejętność formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Umiejętność formułowania planu działania, tworzenie oryginalnych rozwiązań Udowodnić, przewidzieć, ocenić, wykryć, zanalizować, zaprojektować, zaplanować

§32

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §31 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§33

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych wymienionych w §33 zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły."
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§34

 1. Klasyfikowanie śródroczne (semestralne) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w §36 ust. 1, oraz oceny zachowania według skali określonej w §37 ust. 4.
 2. Ustala się dwa semestry w roku szkolnym. Na zakończenie I semestru odbywa się klasyfikacja śródroczna uczniów, a na zakończenie II semestru - klasyfikacja końcoworoczna. Szczegółowe terminy podaje dyrektor na konferencji rady pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w §36 ust. 1 i w §37 ust. 4.
 4. Ustalona (zgodnie z zasadami WSO) przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §41 ust. 1.
 5. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym lub rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z §36 ust. 3 i §37 ust. 6.
 6. Jeśli przy ustalaniu oceny cząstkowej nauczyciel, zdaniem ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego), naruszył przepisy WSO, to uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ma prawo wnieść (w terminie 7 dni) pisemny, uzasadniony wniosek o uchylenie oceny. Wniosek należy kierować do dyrektora przez wychowawcę lub pedagoga. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 14 dni.

§35

 1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy.
 2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§36

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne (za pierwszy semestr) oraz oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali:
  1. stopień celujący - 6 - skrót cel.
  2. stopień bardzo dobry - 5 - skrót bdb.
  3. stopień dobry - 4 - skrót db.
  4. stopień dostateczny - 3 - skrót dst.
  5. stopień dopuszczający - 2 - skrót dop.
  6. stopień niedostateczny - 1 - skrót ndst.
 2. W ocenianiu bieżącym wiedzy i umiejętności uczniów dopuszcza się stosowania oceny zerowej. Otrzymuje ją uczeń, który nie wykazuje żadnej aktywności mającej na celu uzyskanie oceny (nie udziela odpowiedzi na zadawane pytania, oddaje puste kartki na sprawdzianach).
 3. Podczas formułowania oceny nauczyciel zobowiązany jest także do uwzględnienia ogólnoszkolnych kryteriów ocen:
  1. ocenę celującą otrzymuje uczeń wykazujący szczególne zainteresowanie przedmiotem; spełniając kryteria oceny bardzo dobrej: wykracza poza obowiązujący program nauczania, poszerza swą wiedzę ze źródeł literatury popularnonaukowej, internetu i innych, posiada własne oryginalne przemyślenia i oceny, zdobywa laury w konkursach szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego.
  2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń swobodnie operujący faktami, dostrzegający związki między nimi, potrafiący wyciągnąć wnioski, oceniać całość, jego wiedza pomimo wyczerpującej nie wykracza poza program, łączy wiedzę z różnych przedmiotów, chętnie podejmuje się prac dodatkowych, jest twórczy, stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w nietypowy sposób.
  3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę wynikającą z realizowanego przez szkołę programu dydaktycznego, umie ją zastosować w sytuacjach typowych; wiedza ucznia jest jednak nie wyczerpująca; dopuszcza się nieliczne - drugorzędne z punktu widzenia tematu - błędy; uczeń nie udziela wyczerpujących odpowiedzi, ale inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania wymagające myślenia przyczynowo-skutkowego. Jest aktywny na lekcjach.
  4. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń znający podstawowe (najważniejsze) fakty, twierdzenia i potrafi je zinterpretować, jego aktywność na lekcji jest sporadyczna; dopuszcza się drobne błędy rzeczowe i językowe. Rozumie posiadaną przez siebie wiedzę.
  5. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma duże braki wiedzy, jego postawa na lekcji jest bierna, ale wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio motywowany jest w stanie opanować wiedzę konieczną do opanowania wiedzy w dalszym etapie kształcenia. Wykonuje proste polecenia świadczące o opanowaniu podstawowych umiejętności.
  6. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych.
 4. Oceny bieżące lub oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 5. W ocenie aktywności ucznia na lekcji dopuszcza się stosowanie znaku "+". Trzy znaki "+", które wpisuje się w rubryce zatytułowanej "aktywność na lekcji" równoważne są z otrzymaniem oceny bardzo dobrej wpisanej obok tych znaków.
 6. Braki zadania domowego zgłoszone przez ucznia odnotowuje się zapisem "bz". W ciągu semestru dopuszcza się otrzymanie przez ucznia:
  • trzech znaków "bz" - język polski, matematyka
  • dwóch znaków "bz" - pozostałe przedmioty
  Każdy następny brak zadania jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
  W przypadku nie zgłoszenia braku pracy domowej - uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji odnotowuje się zapisem "np". W ciągu semestru dopuszcza się otrzymanie przez ucznia:
  • trzech znaków "np" - język polski, matematyka
  • dwóch znaków "np" - pozostałe przedmioty
  Każde następne nieprzygotowanie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
  W przypadku nie zgłoszenia nieprzygotowania - uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

§37

 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Zachowanie ocenia się: śródrocznie i końcoworocznie.
 3. Rodzice na pierwszym spotkaniu zostają zaznajomieni przez wychowawcę z regulaminem oceniania zachowania.
 4. Ocenę zachowania w gimnazjum ustala się według skali:
  1. wzorowe (wz)
  2. dobre (db)
  3. poprawne (pop)
  4. nieodpowiednie (ndp).
 5. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
  • oceny z zajęć edukacyjnych,
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 6. Na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną (śródroczną i końcoworoczną) wychowawca klasy po konsultacji z członkami Rady Pedagogicznej informuje uczniów o przewidywanej ocenie zachowania.
 7. Na prośbę rodziców ucznia nauczyciel powinien uzasadnić ocenę zachowania.
 8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę po konsultacji z Radą Pedagogiczną jest ostateczna.
 9. Rada Pedagogiczna wprowadziła punktowe ocenianie zachowania.
 10. Charakterystykę punktacji zawarto w tabelach:

  Skala oceniania

  Ocena:  Wzorowe 221 pkt.
    Dobre 151-200 pkt.
    Poprawne 51-150 pkt.
    Nieodpowiednie poniżej 50pkt.

  Otrzymanie 40 punktów ujemnych przez ucznia uniemożliwia uzyskanie oceny wzorowej z zachowania.

  Kryteria oceniania

  Punkty dodatnie:
  1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej I etap - 20 pkt.
  II etap - 40 pkt.
  III etap - 100 pkt.
  2. Udział w innych konkursach i zawodach sportowych, w zależności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca. etap szkolny: udział - 2 pkt.
  m-ce III - 3 pkt.
  II - 3 pkt.
  I - 5 pkt.
  etap międzyszkolny (miejski): udział - 5 pkt.
  m-ce III - 8 pkt.
  II - 9 pkt.
  I - 10 pkt.
  etap rejonowy: udział - 10 pkt.
  m-ce III - 13 pkt.
  II - 14 pkt.
  I - 15 pkt.
  etap regionalny (wojewódzki): udział - 20 pkt.
  m-ce III - 30 pkt.
  II - 40 pkt.
  I - 50 pkt.
  3. Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej 5 pkt.
  4. Udział w akademiach 1-10 pkt.
  5. Praca na rzecz klasy 1-10 pkt.
  6. Praca na rzecz szkoły 1-10 pkt.
  7. Praca w organizacjach szkolnych 1-10 pkt.
  8. Praca na rzecz innych, działalność charytatywna 1-20 pkt.
  9. Pomoc kolegom w nauce w czasie wolnym 1-10 pkt.
  10. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności 1-25 pkt.
  11. kultura osobista w szkole i poza nią 1-20 pkt.
  RAZEM: +397 pkt.
  Punkty ujemne:
  1. Przeszkadzanie na lekcjach 1-10 pkt.
  2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela 1-10 pkt.
  3. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela i innych pracowników w szkole i poza nią 10-20 pkt.
  4. Wulgarne słownictwo 5-10 pkt.
  5. Bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne, ubliżanie koledze 5-30 pkt.
  6. Złe zachowanie w jadalni, świetlicy, na wycieczce 1-10 pkt.
  7. Niewłaściwy strój i wygląd 1-5 pkt.
  8. Niewłaściwe obuwie w szkole: 10 pkt.
  na sali gimnastycznej: 3 pkt.
  9. Niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku 10-20 pkt. + zwrot kosztów naprawy
  10. Niszczenie rzeczy innych osób 1-20 pkt. + zwrot kosztów naprawy
  11. Kradzież 30 pkt.
  12. Zaśmiecanie otoczenia 5 pkt.
  13. Palenie papierosów 30 pkt.
  14. Spóźnianie na lekcję (do 15 minut) 2 pkt.
  15. Nie wywiązywanie się z podjętych zobowiązań 1-10 pkt.
  16. Nie usprawiedliwienie lekcji w ciągu miesiąca (1 godz.): 3 pkt.
  wagary (1 godz.): 5 pkt.
  17. Ucieczka z lekcji 10 pkt.
  18. Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw 5 pkt.
  19. Wyłudzanie pieniędzy 50 pkt.
  20. Brak zeszytu wychowawczego 5 pkt.
  21. Fałszowanie podpisów i dokumentów 30 pkt.
  22. Oszukiwanie 5-20 pkt.
  RAZEM - 353 pkt.
 11. Nauczyciele mają obowiązek wpisywania uwag i pochwał do tzw. "zeszytu uwag" i "zeszytu pochwał" oraz naniesienia punktów za określone zachowanie.

§38

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§39

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny musi być złożony do wychowawcy klasy do dnia konferencji klasyfikacyjnej.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego (nie później niż koniec kwietnia w przypadku klasyfikacji semestralnej lub koniec sierpnia przy klasyfikacji końcoworocznej) ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz komisją egzaminacyjną wychowawca klasy odnotowując ustalony termin w dzienniku. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu to uzyskana ocena jest odnotowana w obowiązującej dokumentacji szkolnej.
 6. Komisja klasyfikacyjna w składzie: dyrektor, wychowawca klasy - przewodniczący, nauczyciel przedmiotu, z którego odbywa się klasyfikacja - egzaminator, przewodniczący właściwego zespołu przedmiotowego - członek komisji, sporządza i podpisuje protokół, który zawiera:
  1. zestaw zadań przygotowany przez egzaminatora i ocenioną pracę pisemną ucznia - jako załącznik,
  2. informację o pytaniach zadanych przez komisję w części ustnej i odpowiedziach udzielonych przez ucznia,
  3. opis ćwiczeń praktycznych wykonanych przez ucznia w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,
  4. ocenę klasyfikacyjną.
 7. Rodzice ucznia mogą obserwować przebieg egzaminu.
 8. Protokoły egzaminów klasyfikacyjnych przechowywane są w arkuszach ocen w sekretariacie szkoły do dnia ukończenia Gimnazjum nr 7 przez ucznia lub do dnia przeniesienia się ucznia do innej szkoły.
 9. Wyniki egzaminów klasyfikacyjnych stanowią podstawę sporządzenia aneksu do uchwał klasyfikacyjnych semestralnych i końcoworocznych rady pedagogicznej
 10. Uczeń, który przeprowadził się do rejonu Gimnazjum nr 7, a w poprzedniej szkole uczył się innego języka obcego i:
  1. kontynuuje we własnym zakresie naukę języków obcych, których uczył się w poprzedniej szkole, albo
  2. uczęszcza do klasy z danym językiem w innej szkole zdaje egzamin klasyfikacyjny semestralny i końcoworoczny. Ucznia egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego wyznaczony przez dyrektora, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka - przez dyrektora innej szkoły.
 11. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§40

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem §33 uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i §41
 2. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (semestralną).

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem §41 ust. 8.

§41

 1. Z wyjątkiem klasy trzeciej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał jedną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może, na wniosek wychowawcy, jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego obejmującego naukę w gimnazjum promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, jeśli zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej. W arkuszu ocen należy odnotować: "promocja z art. 23 ust. 8 WSO.
 9. Wyniki egzaminów poprawkowych zatwierdzane są uchwałą rady pedagogicznej.

§42

 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i - jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w §45 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz §50 ust. 1 i 6.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Po ukończeniu Gimnazjum nr 7 uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum.

§43

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego celem poprawienia oceny okresowej (rocznej), o jeden stopień, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena jest, jego zdaniem oceną zaniżoną. Odwołanie nie przysługuje uczniowi, który opuścił w semestrze, co najmniej 10% obecności na zajęciach z danego przedmiotu i otrzymał więcej niż jedną ocenę niedostateczną na semestr. Dyrektor rozpatruje podanie i decyduje o ewentualnym powołaniu komisji przeprowadzającej egzamin. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor oraz dwóch nauczycieli przedmiotu, którego odwołanie dotyczy lub przedmiotów pokrewnych. Zakres materiału, z którego egzamin ma być przeprowadzony to:
  • semestr, jeżeli odwołanie nastąpiło od oceny semestralnej,
  • cały rok, jeżeli odwołanie nastąpiło od oceny końcowej.
  Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, elementy informatyki, wychowanie fizyczne. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń. Komisja egzaminacyjna może na podstawie przeprowadzonego egzaminu:
  • podwyższyć ocenę - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu
  • pozostawić ustaloną przez nauczyciela ocenę - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu
  Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, zestaw pytań, wynik ustalony przez komisję.
  Od ustalonej w wyniku testu oceny nie przysługuje odwołanie.
 2. Termin składania podań o egzamin sprawdzający wyznacza się na pięć dni przed konferencją klasyfikacyjną.
 3. Termin egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły.

§44

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość indywidualnego kontaktowania się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcą klasy zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego harmonogramem indywidualnych spotkań z rodzicami, w pozostałych przypadkach tylko wtedy, jeżeli nie zakłóca to toku zajęć edukacyjnych.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach uczniów na zebraniach rodziców oraz w czasie "Dni otwartych".
 3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych, a wychowawca o nieodpowiedniej ocenie zachowania. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców o negatywnych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania i odnotowuje to w dzienniku.
 4. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani do ustnego poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych. Zaś wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców o przewidywanych stopniach okresowych ucznia. Na trzy dni przed planowanym terminem konferencji klasyfikacyjnej nauczyciel wpisuje ocenę śródroczną i końcoworoczną do dziennika lekcyjnego.
 5. Po zakończeniu pierwszego okresu nauki, w lutym, najpóźniej na początku marca dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do publicznej wiadomości uczniów (na tablicy ogłoszeń) i rodziców (na wywiadówce).
 6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczani oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:
  1. uczniowie są informowani na pierwszych lekcjach przez nauczyciela przedmiotu,
  2. rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę klasy na pierwszym zebraniu,
  3. rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informacje bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,
  4. wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w teczkach wychowawców lub w sekretariacie, ponadto wywieszone są na tablicach informacyjnych w klasach.

§45

 1. Nauczyciel przedmiotu przy uzasadnieniu oceny stosuje wzmocnienie pozytywne, wprowadza atmosferę zdrowej rywalizacji.
 2. Nauczyciel stosuje aktywne metody nauczania, propaguje ideę samokształcenia.
 3. W planie nauczania dyrekcja uwzględnia sposoby eksponowania i nagradzania osiągnięć uczniowskich.
 4. Nauczyciel systematycznie kontroluje postępy ucznia.
 5. Wychowawca klasy oraz samorząd uczniowski zgodnie z możliwościami zajmują się organizowaniem grup pomocy koleżeńskiej.
 6. Wychowawca (opiekun) oraz pedagog szkolny udzielają informacji o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zachęcają do samooceny i budowania własnego systemu wartości.
 7. Na lekcjach wychowawczych realizowane są tematy poświęcone zasadom poprawnego zachowania, komunikacji społecznej, samokształcenia i twórczego myślenia.

§46

 1. W klasie trzeciej gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin, obejmujący:
  1. w części pierwszej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
  2. w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  określone w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".
 2. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem §50 ust. 6 i 7.

§47

Komisje okręgowe opracowują, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją Centralną", i ogłaszają informator, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", zawierający opis zakresu odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

§48

 1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w maju, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w §50 ust. 1, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut.

§49

Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów.

§50

 1. W celu zorganizowania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole.
 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 3. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:
  1. nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach, w tym wyznaczenie przewodniczących tych zespołów - w przypadku, gdy egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony w kilku salach członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu,
  3. sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz ich zabezpieczenie; w przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone, przewodniczący zawiesza egzamin gimnazjalny i powiadamia o tym komisję okręgową,
  4. sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zestawów zadań i kart odpowiedzi oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji w protokole, o którym mowa w §53 ust. 1,
  5. poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego,
  6. nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego,
  7. przedłużenie czasu trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w §48 ust. 1,
  8. sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przekazanie tego wykazu dyrektorowi komisji okręgowej,
  9. zabezpieczenie, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawów zadań i kart odpowiedzi uczniów i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
  10. nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

§51

 1. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia i, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1a. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin gimnazjalny.
 2. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz finaliści ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia.
 3. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.
 4. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, lub odpowiedniej części tego egzaminu, o której mowa w §44 ust. 2, w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 5. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego wpisuje się "zwolniony".
 7. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły."

§52

 1. W każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, przebywa co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego,
 2. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać osoby wymienione w §49 oraz przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 3. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.

§53

 1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 2. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 3. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych środków łączności.
 4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w §45 ust. 1. Przepisy §50 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§54

 1. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy, powołany przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu egzaminatorów wchodzą co najmniej trzy osoby, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego zespołu.
 3. Zespół egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2, ustala wynik większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
 4. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2, jest ostateczny.
 5. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

§55

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w §50 ust. 4 - do dnia 31 sierpnia danego roku.
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§56

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
 2. Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w §43 ust. 2, sporządza protokół przebiegu prac tego zespołu.
 3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisują członkowie odpowiednich zespołów.
 4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej.

§57

Protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§58

 1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego mogą być obecni delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej.
 2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, spośród nauczycieli lub pracowników komisji okręgowej, osoby sprawdzające prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego w upoważnionej szkole.
 3. Za zgodą dyrektora komisji okręgowej, obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być przedstawiciele szkół wyższych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wychowawca klasy, do której uczęszczał uczeń.

§59

Osoby, o których mowa w §57, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego ani w ustalaniu wyników.

§60

Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

§61

 1. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
 2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w danej szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
 4. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu.
 5. Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

§62

 1. Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla egzaminu gimnazjalnego są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
 2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, kart odpowiedzi lub arkuszy egzaminacyjnych, decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

§63

Egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się począwszy od 2002 r.

§64

 1. Ewaluację systemu oceniania nadzoruje lider WDN. W tym celu powołuje komisję spośród członków rady pedagogicznej, która na podstawie propozycji uczniów, nauczycieli i rodziców opracowuje wnioski i przedstawia je radzie pedagogicznej oraz radzie szkoły. Wnioski wynikające z ewaluacji systemu stanowią podstawę wprowadzania zmian, poprawek WSO na następny rok szkolny.
 2. Wewnątrzszkolny system oceniania jest nadzorowany przez dyrektora szkoły.
 3. Ewaluacja udokumentowana jest przez lidera WDN w postaci ankiety zbiorczej z opracowanymi wnioskami.

§65

 1. Program wychowawczy i program profilaktyki gimnazjum uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział VII

Organizacja pracy szkoły

§66

 1. Rok szkolny rozpoczyna się w pierwszym powszednim dniu września z wyjątkiem soboty każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego.
 2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i jest zgodny z ramowym planem nauczania.
 3. Organizację pracy, terminy zajęć, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są:
  1. obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
  2. zajęcia wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży,
  3. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w miarę możliwości finansowych szkoły,
  4. godziny do dyspozycji dyrektora szkoły realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy.
 5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący szkołę.
 6. Do arkusza organizacyjnego szkoły mogą być wprowadzone zmiany w formie aneksu. Aneks zatwierdza organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący szkołę.
 7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje zajęć edukacyjnych.

§67

 1. Szczegółową organizację pracy szkoły w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa dyrektor szkoły w przydziale czynności dla pracowników szkoły.
 2. Na konferencji w czerwcu dyrektor szkoły zapoznaje nauczycieli z propozycją przydziału czynności.
 3. Ostateczny przydział czynności dla nauczycieli przekazuje dyrektor na konferencji rozpoczynającej rok szkolny z możliwością zmiany w ciągu trwania roku szkolnego.
 4. Na konferencji organizacyjnej dyrektor szkoły określa szczegółowy kalendarz danego roku szkolnego.

§68

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Szkoła swe zajęcia realizuje w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
 4. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 30 uczniów.
 5. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 16.

§69

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach, dla których wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Zajęcia z W-F prowadzone są w grupach liczących od 12-26 uczniów.

§70

 1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki dojazdu do domu lub z domu do szkoły.
 2. Zajęcia w świetlicy odbywają się przed i po lekcjach w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 3. Zadaniami świetlicy są w szczególności:
  1. zaspakajanie potrzeb szkoły w zakresie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi,
  2. zapewnienie dzieciom z grup świetlicowych właściwych warunków do nauki, spędzania wolnego czasu zgodnie z rozwojem psychofizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy podczas odrabiania zadań domowych,
  3. wyrabianie u wychowanków samorządności, społecznej aktywności oraz umiejętności współżycia w grupie,
  4. zapewnienie rozwijania uzdolnień uczniów poprzez organizacje różnego rodzaju zajęć tematycznych, konkursów, imprez,
  5. kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez organizacje kącika czytelniczego,
  6. rozwijanie poczucia estetyki i kształtowanie wrażliwości na piękno poprzez m.in. dbałość o wystrój pomieszczenia świetlicy,
  7. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez organizowanie zajęć tematycznych, konkursów rocznicowych, akademii okolicznościowych,
  8. wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu poprzez gry i zabawy ruchowe oraz wycieczki po najbliższej okolicy,
  9. budzenie świadomości ekologicznej, działania na rzecz ochrony środowiska poprzez włączanie się wychowanków do akcji tematycznych ogólnoszkolnych, organizowanie konkursów i gazetek tematycznych,
  10. przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem kultury współżycia z innymi, zachowania się w miejscach publicznych, współodpowiedzialności za siebie i innych, kultury i higieny osobistej,
  11. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji poprzez otoczenie uczniów zaniedbanych i zagrożonych niedostosowaniem opieką i wsparciem, podejmowanie wspólnie z pedagogiem działań profilaktycznych, w tym organizacja konkursów, dyskusje na temat problemów współczesnego świata,
  12. prowadzenie współpracy z rodzinami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym jak również z przedstawicielami służb społecznych /policja, służba zdrowia/ w celu prowadzenia działań profilaktycznych.

§71

 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych, a w szczególności:
  1. przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne z uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
  2. wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela w czasie zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, przez wychowawcę w ramach obowiązków wychowawcy klasy (zgodniez regulaminem wycieczek).
 2. Dyżury nauczycielskie określa zatwierdzony przez dyrektora szkoły harmonogram dyżurów.
 3. Szkoła wykonuje również swoje zadania opiekuńcze poprzez opiekę indywidualną, a zwłaszcza nad:
  1. uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządu słuchu, ruchu i wzroku, do których w oparciu o opinie specjalistycznych poradni lekarskich i w stałym kontakcie z rodzicami ustala się indywidualny plan pracy z uczniem,
  2. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczegółowe formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna uzgodniona na podstawie wywiadów środowiskowych i informacji z PPP, OPSu, sądu i policji.

§72

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wzajemnie się uzupełniają, tworzą podstawowe elementy pracy szkoły.
 2. W sytuacjach uzasadnionych przez dyrektora szkoły, szkoła może realizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, zajęcia rekreacyjno-sportowe w zamian za zajęcia dydaktyczne przewidziane planem zajęć.
 3. Organizację takich zajęć określa dyrektor szkoły po uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej informując o tym organ prowadzący szkołę.

§73

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2. biblioteki,
  3. gabinetu medycyny szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
  4. gabinetu pedagoga,
  5. szatni,
  6. archiwum,
  7. sali gimnastycznej,
  8. boiska sportowego,
  9. sal lekcyjnych,
  10. gabinetu dla dyrektora,
  11. sekretariatu.

Biblioteka

§74

 1. W szkole działa biblioteka i kącik czytelniczy.
 2. Biblioteka szkolna i kącik czytelniczy są pracowniami służącymi do realizacji:
  1. potrzeb i zainteresowań uczniów,
  2. zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  3. doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli,
  4. popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
  5. popularyzowania tematyki ekologicznej i regionalnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
  1. gromadzenie zbiorów i ich katalogowanie,
  2. korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym,
  3. wypożyczenie pozycji książkowych do domu.
 5. Godziny pracy bibliotekarza umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 6. Godziny otwarcia biblioteki ustala dyrektor szkoły oraz bibliotekarz uwzględniają tygodniowy podział zajęć uczniów oraz ich potrzeby. Czas pracy biblioteki może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 7. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  3. prowadzenie katalogów i kart czytelników,
  4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  5. dbanie o stan techniczny księgozbioru,
  6. dbanie o wystrój estetyczny pomieszczeń biblioteki,
  7. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  8. prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzu szkolnym,
  9. przeprowadzanie konkursów czytelniczych,
  10. współpraca z innymi bibliotekami.
 8. Bibliotekarz może prowadzić kiermasze książek i podręczników szkolnych. Dochód osiągnięty z tego tytułu przeznaczony jest na potrzeby biblioteki tj. na uzupełnianie zbiorów, na zakup potrzebnych materiałów bibliotecznych itp.
 9. Organizację pracy biblioteki określa jej regulamin.

Rozdział VIII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§75

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Wszyscy zatrudnieni pracownicy szkoły wykonują swe obowiązki w oparciu o regulamin pracy szkoły oraz indywidualny zakres czynności opracowany przez dyrektora szkoły przekazany pracownikowi szkoły przy zatrudnieniu lub zmianie jego treści.
 4. Szczególne zasady określające obowiązki pracownika są zawarte w przydziałach czynności opracowanych dla każdego z pracowników.
 5. Zasady wynagradzania w/w pracowników określają odrębne przepisy.

§76

 1. W szkole zatrudniony jest pedagog.
 2. Do podstawowych zadań pedagoga należy:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  2. dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,
  3. kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,
  4. rozpoznawanie i diagnozowanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających kłopoty w nauce i zachowaniu,
  5. ścisła współpraca z wychowawcami klas, w celu objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów potrzebujących takiej pomocy,
  6. organizowanie współpracy z PPP,
  7. koordynowanie działań wychowawczych rodziców i poradni PP w każdym przypadku,
  8. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom wybitnie uzdolnionym, w tym realizującym indywidualny program lub tok nauki,
  9. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktyki szkoły i programu wychowawczego szkoły,
  10. współpraca z policją, organami sądowymi w przypadkach uczniów zaniedbanych przez środowisko rodzinne,
  11. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku dalszego kształcenia,
  12. organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin o niskich dochodach, dbanie o zapewnienie dożywiania dzieci,
  13. prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej (dzienników oraz indywidualnych kart podopiecznych),
  14. przedstawienie dyrektorowi szkoły corocznych planów pracy oraz organizacji doradztwa zawodowego.

§77

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą-opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. kierowanie przebiegiem procesu dydaktycznego,
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  4. spieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  6. sprawiedliwe, bezstronne, obiektywne, systematyczne i jawne ocenianie uczniów,
  7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych poprzez dokształcanie się i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły oddziałowe, których zadaniem jest ustalanie zestawów programów nauczania, zestawów podręczników oraz monitorowanie realizacji ścieżek edukacyjnych. Zespoły zbierają się dwa razy w roku i w zależności od potrzeb.
 4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe:
  1. Zespół Przedmiotów Humanistycznych,
  2. Zespół Matematyczno-Przyrodniczy (przedmiotów ścisłych),
  3. Zespół Języków Obcych,
  4. Zespół Kultury Fizycznej,
  5. Zespół Wychowawczy,
  6. Zespół Kierowniczy,
  7. Zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w poszczególnych oddziałach.
 5. Do zadań ogólnych zespołów wymienionych w ust. 1 pkt. 1-4 należą:
  1. opracowanie, w części dotyczącej zespołu, szkolnego zestawu programów nauczania, w razie potrzeby, jego modyfikacja i przedstawienie Dyrektorowi szkoły,
  2. sporządzenie wykazu podręczników przedmiotowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
  3. opracowanie planu pracy zespołu w danym roku szkolnym, planu hospitacji diagnozującej, jej terminarza oraz arkusza hospitacyjnego,
  4. przeprowadzanie hospitacji diagnozującej przez przewodniczących zespołów, gromadzenie dokumentacji z odbytych hospitacji,
  5. przeprowadzanie lekcji koleżeńskich prezentujących ciekawe metody i rozwiązania dydaktyczne,
  6. udział nauczycieli zespołu w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących: realizacji ścieżek edukacyjnych, przeprowadzania sprawdzianów kompetencji i egzaminu gimnazjalnego, analizy sprawozdań z badania wyników nauczania,
  7. opracowanie testów do wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania, analiza i wykorzystanie ich wyników w dalszym procesie nauczania,
  8. przygotowanie i udział w konferencjach samokszałceniowych według harmonogramu ustalonego przez dyrekcję szkoły,
  9. udział w konferencjach metodycznych, utrzymywanie kontaktu z metodykami przedmiotowymi,
  10. podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  11. przeprowadzanie sprawdzianu kompetencji z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w klasach pierwszych w celu zdiagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum,
  12. przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w klasach drugich w celu zdiagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów przed egzaminem gimnazjalnym i wyrównywania szans rozwojowych uczniów,
  13. systematyczne przygotowywanie uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego,
  14. przeprowadzanie próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach trzecich,
  15. zachęcanie uczniów do rozwijania wiedzy i zainteresowań w szkolnych kołach przedmiotowych oraz przygotowywanie ich do udziału w olimpiadach przedmiotowych,
  16. prezentacja sukcesów uczniowskich w prasie, gazetce szkolnej, w Internecie itp.
  17. motywowanie uczniów do systematycznej pracy i osiągania jak najlepszych wyników w nauce (podkreślanie ważnej roli zajęć wyrównujących szanse rozwojowe i korzystania z różnych form pomocy w nauce, np. samopomocy koleżeńskiej.)
  18. organizowanie szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych konkursów rozwijających zainteresowania uczniów,
  19. podejmowanie działań dydaktyczno-wychowawczych zmierzających do podniesienia kultury zachowania w szkole, właściwych stosunków i postaw koleżeńskich (pogadanki, ankiety, konkursy, filmy video, imprezy szkolne)
  20. współpraca z rodzicami w organizowaniu życia kulturalnego w szkole,
  21. zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym szkoły, regionu, środowiska,
  22. popularyzowanie czytelnictwa w ramach współpracy z biblioteką szkolną i miejską,
  23. pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu projektów przez uczniów, prezentacja wyników ich pracy w środowisku, organizowanie dni otwartych szkoły,
  24. organizowanie wycieczek dydaktycznych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, itp. w ramach kształcenia kulturalnego uczniów,
  25. systematyczne wzbogacanie warsztatu i bazy dydaktycznej o niezbędne pomoce (biblioteka, pracownie)
  26. zachęcanie uczniów i pomoc w pracach związanych z wystrojem pracowni, szkolnych korytarzy, gazetek ściennych i gazetki szkolnej,
  27. przestrzeganie dyscypliny i porządku na lekcjach i innych zajęciach pozalekcyjnych,
  28. udział w pracy nad nowelizacją WSO, statutu i innych dokumentów szkolnych.
 6. Do zadań Zespołu Wychowawczego należą:
  1. opieka nad uczniami i monitorowanie problemów wychowawczych,
  2. pomoc dydaktyczna i wychowawcza uczniom i ich rodzicom w sytuacji zaburzeń emocjonalnych i problemów wychowawczych,
  3. rozpoznawanie warunków materialnych uczniów i pomoc najbardziej potrzebującym,
  4. czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,
  5. udzielanie pomocy uczniom przeżywającym problemy zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem uczniów kwalifikowanych do grup dyspanseryjnych.
  Przy realizacji zadań Zespołu Wychowawczego współpracuje z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, higienistką szkolną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą Rodziców oraz specjalistami i instytucjami wychowawczymi.
 7. Przewodniczących Zespołów wymienionych w ust. 1 pkt. 1-4 powołuje Rada Pedagogiczna na wniosek Dyrektora.
 8. Z Zespołem Kierowniczym Dyrektor konsultuje najważniejsze decyzje dotyczące całokształtu pracy szkoły. Zespół zbiera się na wniosek i pod przewodnictwem Dyrektora doraźnie - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
 9. Do zadań zespołów wymienionych w ust. 1 pkt. 7 należą:
  1. opracowanie zestawu programów nauczania uwzględniających możliwości intelektualne uczniów, ich zainteresowania oraz potrzeby edukacyjne,
  2. wybór podręczników przedmiotowych dostosowanych do specyfiki klasy,
  3. zapoznanie uczniów i ich rodziców z kryteriami na poszczególne oceny, terminami i sposobami przeprowadzania sprawdzianów oraz zasadami ich oceniania i poprawy,
  4. bieżące informowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce,
  5. opracowanie testów do badania wyników nauczania i ich przeprowadzanie oraz uwzględnianie wyników badań w dalszej pracy z uczniami,
  6. przeprowadzanie sprawdzianu kompetencji z bloku przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w klasach pierwszych w celu zdiagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum,
  7. systematyczne przygotowywanie uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego (w tym egzaminu próbnego),
  8. realizacja ścieżek edukacyjnych według zasad przyjętych w dokumencie "Realizacja ścieżek edukacyjnych w Gimnazjum nr 7",
  9. systematyczne informowanie wychowawców klas oraz szkolnego pedagoga o zwiększonej absencji uczniów i wynikających stąd problemach w nauce,
  10. w uzasadnionych przypadkach kierowanie uczniów na badania do PPP, diagnozowanie trudności uczniów w nauce w formie opinii,
  11. zachęcanie uczniów do korzystania z zajęć wyrównujących szanse rozwojowe uczniów,
  12. motywowanie uczniów do systematycznej nauki i osiągania jak najlepszych wyników, pomoc w zorganizowaniu samopomocy koleżeńskiej,
  13. udział nauczycieli w spotkaniach konsultacyjnych w celu omówienia zadań do realizacji mających związek z nauczaniem w danym oddziale i jego specyfiką,
  14. pomoc w realizacji projektów przez uczniów,
  15. zachęcanie młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań w szkolnych kołach przedmiotowych,
  16. organizowanie różnego rodzaju konkursów, imprez szkolnych i międzyszkolnych będących okazją do wykazania wiedzy i umiejętności uczniów,
  17. zachęcanie i pomaganie uczniom w pracach związanych z wystrojem pracowni, szkolnych korytarzy, gazetek ściennych i w innych twórczych inicjatywach,
  18. organizowanie wycieczek dydaktycznych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, bibliotek itp. w celu rozwijania zainteresowań uczniów i kształcenia kulturalnego,
  19. popularyzowanie czytelnictwa, zachęcanie do korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  20. ukazywanie przydatności różnych środków multimedialnych w codziennej nauce i rozwijaniu własnych zainteresowań,
  21. podejmowanie działań dydaktyczno-wychowawczych zmierzających do podniesienia kultury zachowania w szkole, właściwych stosunków koleżeńskich (pogadanki, ankiety, konkursy, filmy video, imprezy szkolne itp.)
  22. systematyczne wzbogacanie warsztatu i bazy dydaktycznej o niezbędne pomoce,
  23. podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego (specjalizacje, kursy, warsztaty, studia podyplomowe itp.),
  24. przestrzeganie dyscypliny i porządku na lekcjach,
  25. planowanie różnych narzędzi diagnozujących pracę uczniów (ankiety, wywiady, obserwacja, analiza dokumentacji, testów),
  26. przygotowywanie uczniów uzdolnionych do udziału w olimpiadach przedmiotowych.

Rozdział IX

Uczniowie szkoły

Zasady przyjmowania uczniów do gimnazjum

§78

 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych, którzy w poprzednim roku szkolnym ukończyli klasę szóstą.

§79

Do szkoły przyjmuje się:

 1. Z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
 2. Uczniów spoza obwodu - na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Jeśli ilość chętnych jest większa niż ilość miejsc o przyjęciu decydują następujące kryteria:
  1. pierwszeństwo mają uczniowie będący laureatami wojewódzkich konkursów, których zakres obejmuje w całości lub poszerza podstawy programowe z przynajmniej jednego przedmiotu nauczania,
  2. w następnej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów przy czym:
  3. za stopnie na świadectwie z przedmiotów: j. polski, matematyka, historia, biologia, geografia i inne wymienione osiągnięcia można uzyskać maksymalnie 50 pkt,
  4. za wyniki sprawdzianu po klasie szóstej można uzyskać maksymalnie 50 pkt,
  5. zasad powyższych nie stosuje się w stosunku do uczniów zwolnionych z egzaminu.
 4. Termin rekrutacji ustala Kuratorium Oświaty.
 5. Lista osób przyjętych do Gimnazjum wywieszona będzie nie później niż trzy dni po zakończeniu rekrutacji.

Prawa i obowiązki uczniów

§80

 1. Dziecko-Uczeń ma prawo, zgodnie Konwencją o prawach dziecka do:
  1. W zakresie sfery bezpieczeństwa i zdrowia psycho-fizycznego:
   1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
   2. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych; okresu przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich,
   3. korzystania z wycieczek szkolnych, zaplanowanych na początku roku szkolnego, zgodnie z regulaminem wycieczek,
   4. opieki medycznej,
   5. zgłaszania w sekretariacie szkoły wszelkich wypadków w drodze do szkoły i ze szkoły oraz na jej terenie,
   6. opieki prawnej,
  2. W zakresie sfery obrony wartości intelektualnych i dóbr osobistych ucznia:
   1. prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
   2. jawnej i na bieżąco udokumentowanej oceny stanu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania,
   3. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez indywidualizację programu nauczania (możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych),
   4. realizowania programu nauczania z danego przedmiotu w ramach indywidualnego toku nauczania oraz indywidualnego programu nauczania, z możliwością ukończenia szkoły w skróconym czasie,
   5. do opieki wychowawczej, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej i moralnej,
   6. do zachowania swojej tożsamości, inności, bycia sobą, prywatności, samostanowienia, poszanowania własnej godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
   7. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, przez co szkoła zapewnia mu pełny rozwój w naturalny sposób,
   8. pomocy w przypadku trudności w nauce, poprzez zajęcia w zespole wyrównawczym, świetlicy szkolnej lub przez zorganizowaną na terenie klasy samopomoc koleżeńską,
   9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym, specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
   10. przedstawienia wychowawcy klasy, nauczycielom, dyrekcji swoich problemów i uzyskania odpowiedniej pomocy,
   11. uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
   12. do swobodnej wypowiedzi, rozwijania własnej osobowości poprzez stosowanie swobodnej ekspresji (werbalnej, plastycznej, muzycznej czy ruchowej) w różnych dziedzinach życia i twórczości szkoły,
   13. aktywnego i nieskrępowanego zdobywania informacji i wiadomości z różnych źródeł; dziecku należy przekazać podstawową wiedzę prawniczą,
   14. wyboru nauki religii lub etyki w szkole (za pisemną zgodą rodziców, prawnych opiekunów); w przypadku wyboru etyki lub realizacji lekcji religii poza szkołą, uczeń informuje wychowawcę i wspólnie z nim uzgadnia miejsce pobytu w szkole w czasie trwania lekcji,
   15. uczeń ma prawo realizacji w szkole zajęć z wychowania do życia w rodzinie w klasach od pierwszej do trzeciej gimnazjum na podstawie pisemnej deklaracji rodziców,
  3. W zakresie sfery uczestnictwa w demokratyzacji szkoły uczeń ma prawo do:
   1. zapoznania się z treścią statutu szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki
   2. swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
   3. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową (Samorząd Uczniowski); uczniom przysługuje prawo wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego,
   4. organizowania działalności społecznej (w zakresie tworzenia stowarzyszeń czy przygotowania zgromadzeń, publicznego dialogu o charakterze pokojowym), kulturalnej, artystycznej, sportowej i rekreacyjnej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z wychowawcą lub innym nauczycielem oraz dyrektorem szkoły,
   5. uczestnictwa w planowaniu zadań, sposobów ich realizacji przez zespół klasowy i każdego wychowanka osobno, kierowania i oceniania własnych projektów i działalności,
   6. założenia i redagowania własnej gazetki szkolnej, radia szkolnego w których mogą być zawarte opinie, uwagi i spostrzeżenia dotyczące życia szkoły, przy czym bez szkody dla drugiego człowieka,
   7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,
   8. przekazania rodzicom pisemnego oświadczenia od wychowawcy klasy, informującego ich o grożącej uczniowi okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub nieodpowiedniej ocenie z zachowania,
   9. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Uczeń ma obowiązek:
  1. dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet w środowisku,
  2. przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły i w wewnętrznych regulaminach,
  3. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania,
  4. uzupełniania braków wiadomości wynikających z dłużej absencji, po ustaleniu formy i terminu ich realizacji z nauczycielem prowadzącym zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,
  5. przyswajania sobie wiadomości we własnym zakresie w przypadku jednorazowej nieobecności na zajęciach,
  6. prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymogami nauczyciela prowadzącego,
  7. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
  8. nosić strój szkolny (w tonacji biało-granatowej) na uroczystościach szkolnych,
  9. przestrzegania zakazu opuszczania budynku szkoły w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych oraz zastępstw,
  10. usprawiedliwiania nieobecności u wychowawcy klasy w terminie do trzech dni od zakończenia nieobecności, a w przypadku dłuższej nieobecności do poinformowania o jej przyczynie wychowawcę klasy do tygodnia od pierwszego dnia nieobecności; formę usprawiedliwienia nieobecności uzgadnia wychowawca klasy z rodzicami na początku roku szkolnego,
  11. przestrzegania ustalonych zasad zwalniania z lekcji, tj. na pisemny wniosek rodziców, wychowawca może zwolnić ucznia, jednak tylko w przypadku, gdy zwolnienie opatrzone jest klauzulą:
   "Od momentu zwolnienia syna/córki przez nauczyciela, rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo",
  12. przestrzegania przepisów ruchu drogowego i dla pieszych w drodze do i ze szkoły; jeżeli uczeń dojeżdża do szkoły rowerem, a jest mieszkańcem Palowic, rodzice winni na początku roku szkolnego złożyć u wychowawcy pisemne oświadczenie o rezygnacji czasowej lub całkowitej z gimbusu, opatrzone następującą klauzulą:
   "Od momentu zwolnienia syna/córki przez nauczyciela, rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo",
  13. przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów i pracowników szkoły poprzez:
   1. okazywanie szacunku,
   2. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
   3. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
   4. szanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
   5. naprawienie wyrządzonej szkody drugiej osobie,
  14. dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów poprzez:
   1. przestrzeganie zakazu siedzenia na schodach, parapetach, kaloryferach oraz opieranie się o balustrady,
   2. przestrzeganie zakazu stosowania przemocy i poniżania godności wszystkich uczniów, a szczególnie uczniów klas I-szych,
  15. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd poprzez:
   1. korzystanie z szatni zgodnie z jej umową,
   2. w budynku szkolnym nosić obuwie zmienne,
   3. zgłaszanie u pracownika szkoły zaobserwowane usterki,
   4. dbać o sprzęt i wyposażenie w klasach i innych pomieszczeniach szkoły,
  16. przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, a także stosowania wszelkich używek,
  17. przestrzegania zakazu używania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających,
  18. przestrzegania zakazu uprawiania hazardu na terenie szkoły,
  19. dbać o kulturę słowa, higienę osobistą, estetyczny wygląd.
 3. Bezwzględnie zakazuje się:
  1. palenia tytoniu,
  2. picia alkoholu pod dowolną postacią,
  3. posiadania i używania narkotyków oraz innych środków odurzających,
  4. noszenia do szkoły ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów,
  5. bójek i znęcania się nad kolegami i koleżankami,
  6. samowolnego wychodzenia poza teren szkoły w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych,
  7. samowolnego oddalania się od grupy w czasie wycieczek oraz zorganizowanych wyjść poza teren szkoły,
  8. siedzenia na schodach, parapetach, kaloryferach oraz opierania się o balustrady.

Rodzaje nagród i kar

§81

 1. Na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej za szczególnie wyróżniające wyniki w nauce i osiągnięcia w życiu szkoły i wzorową postawę uczeń otrzymuje nagrody:
  1. pochwałę wobec klasy za właściwą postawę uczniowską, pomoc koleżeńską, dbałość o wystrój klasy, przeciwstawianie się aktom wandalizmu, udział w konkursach i zawodach sportowych,
  2. pochwałę Dyrektora wobec uczniów szkoły za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych, szczególnie wyróżniającą postawę uczniowską, uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem, wzorową frekwencję, aktywną pracę na rzecz szkoły,
  3. dyplomy, nagrody rzeczowe oraz inne formy nagród (zależnie od możliwości finansowych szkoły) za osiągnięcia wymienione w punkcie 1i 2,
  4. listy gratulacyjne, listy pochwalne dla uczniów i ich rodziców za wzorową postawę uczniowską i bardzo dobre wyniki w nauce,
  5. świadectwo z wyróżnieniem,
  6. wpis do kroniki szkolnej za szczególnie aktywny udział w życiu szkoły, wzorową postawę, otrzymanie wyróżnienia "Absolwent roku", Sportowiec roku" oraz inne wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
 2. Za niewywiązanie się ze szkolnych obowiązków oraz nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego uczeń może być ukarany na wniosek:
  1. wychowawcy klasy,
  2. nauczyciela przedmiotu,
  3. Rady Samorządu Uczniowskiego,
  4. Dyrektora szkoły,
  5. innych pracowników szkoły.
 3. Rodzaje stosowanych kar:
  1. upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawcę za notoryczne nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych i norm współżycia społecznego,
  2. upomnienie ustne Dyrektora szkoły za niszczenie mienia szkoły, naruszenie godności i dóbr osobistych uczniów oraz pracowników szkoły,
  3. upomnienie Dyrektora z powiadomieniem rodziców o zachowaniu dziecka,
  4. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych z powiadomieniem o tym rodziców,
  5. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz z powiadomieniem o tym rodziców,
  6. nagana Dyrektora szkoły na apelu szkolnym z obniżeniem zachowania do nieodpowiedniego na dany semestr,
  7. przeniesienie ucznia do równoległej klasy z powiadomieniem rodziców w przypadku notorycznego zakłócania pracy zespołu klasowego i naruszanie prawa uczniów do bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, oraz ochrony i poszanowania ich godności,
  8. warunkowe pozostawienie w szkole z groźbą usunięcia w przypadku następnego wykroczenia,
  9. przeniesienie ucznia do innego gimnazjum przez kuratora oświaty na wniosek Dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
   1. naganne zachowanie i brak poprawy zachowania mimo zastosowania wszelkich dostępnych kar i środków zaradczych,
   2. uczeń umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
   3. uczeń dopuszcza się kradzieży,
   4. uczeń nagminnie wchodzi w kolizję z prawem,
   5. uczeń z premedytacją demoralizuje innych uczniów,
   6. uczeń permanentnie narusza postanowienia statutu,
   7. uczeń przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest powiadomienie rodziców ucznia o zastosowanej nagrodzie lub karze.

Tryb odwołania się

§82

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary w ciągu 14 dni od momentu zatwierdzenia i wydania decyzji w przypadku kar (art. 3, ust. 3) oraz we wszystkich kwestiach spornych do Dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do powołania zespołu rozstrzygającego odwołanie w składzie:
  1. Dyrektor szkoły,
  2. wychowawca,
  3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  4. Przedstawiciel rodziców wytypowany przez Radę Rodziców.
 3. Wyżej wymieniony zespół może:
  1. ustanowioną decyzję podtrzymać,
  2. uchwalić nową decyzję,
  3. karę uchylić.
 4. Decyzja zespołu rozstrzygającego w obrębie szkoły jest ostateczna.
 5. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły uczeń ma prawo zwrócić się o pomoc bądź wnieść zażalenie do:
  1. Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci,
  2. Rzecznika Praw Ucznia (biuro w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach),
  3. Kuratorium Oświaty, właściwego dla miejsca zamieszkania,
  4. organu prowadzącego szkołę,
  5. instancji sądowej, a w przypadku oddalenia powództwa przez kolejną wyższą instancję,
  6. Pogotowia Rodzinnego czy instytucji o podobnym charakterze,
  7. organizacji, stowarzyszeń społecznych odpowiedniego szczebla, komisji powołanych na odrębnych zasadach, działających w obrębie gminy-miasta Czerwionka-Leszczyny, powiatu rybnickiego, województwa śląskiego, np. Towarzystwa Pomocy Młodzieży.
 6. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani; w razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony Dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§83

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§84

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§85

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu.
 2. Rada Szkoły uchwala zmiany postanowień w statucie.
 3. Ze zmianami postanowień w statucie zapoznani zostają przez wychowawców klas:
  1. rodzice - na zebraniach rodzicielskich,
  2. uczniowie - na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Janiszewska, Gimnazjum nr 7, ul. Szymochy 16, 44-237 Bełk, tel.: (32) 431 26 42, e-mail: g7.belk@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2002.11.08
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:28
Liczba odwiedzin strony: 3565 (ostatnie odwiedziny 2019.01.11 20:40:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny