Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Regulamin organizacyjny
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

§1

Postanowienia ogólne

 1. Podstawą prawną regulaminu Miejskiego Ośrodka Kultury jest statut nadany uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/118/99 z dnia 01.07.1999 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną MOK, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych.
 3. Każda komórka organizacyjna gromadzi dokumenty według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

§2

Organizacja Miejskiego Ośrodka Kultury

 1. Funkcjonowanie MOK opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Dla wykonania zadań powołuje się komórki organizacyjne i placówki podległe. Do zakresu działania komórek organizacyjnych należą czynności zawarte w §6 regulaminu, a także zadania powierzone odrębnymi poleceniami Dyrektora lub wynikające z odrębnych przepisów.
 3. W skład MOK wchodzą:
  1. Dział organizacji imprez i reklamy.
  2. Dział księgowości.
  3. Dział kadr.
  4. Dział ogólno-administracyjny.
  5. Sekretariat.
  6. Dom Kultury w dzielnicy Leszczyny.
  7. Dom Kultury w dzielnicy Czerwionka.
  8. Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach.

§3

Zakres działania Dyrektora

 1. Jako kierownik zakładu pracy organizuje jego pracę, kieruje bieżącymi sprawami MOK oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych ustaw oraz Statutu MOK, określających status Dyrektora.
 3. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych i pozostałych pracowników MOK.
 4. Przygotowuje plany działalności MOK oraz sprawozdania z ich wykonania.
 5. Nadzoruje prowadzenie spraw finansowo - księgowych MOK.
 6. Nadzoruje działalność kierowników komórek organizacyjnych.
 7. Bezpośrednio kieruje Działem ogólno-administracyjnym, Działem organizacji imprez i reklamy oraz Działem kadr.
 8. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji.
 9. Zatwierdza regulaminy: płacowe, organizacyjny, pracy, funduszu socjalnego, dodatków specjalnych a także instrukcje finansową oraz zasady opłacania i korzystania z usług MOK.
 10. Wydaje w obowiązującym trybie instrukcje i zarządzenia wewnętrzne.
 11. Podejmuje działania w celu pozyskania dodatkowych dochodów.
 12. Pertraktuje z kontrahentami.
 13. Przygotowuje akcje promocyjne związane z działalnością MOK.
 14. Prowadzi stałą współpracę z ośrodkami kultury w powiecie, województwie, kraju i za granicą.
 15. Dysponuje majątkiem trwałym, środkami obrotowymi i funduszami w zakresie swoich kompetencji oraz uprawnień otrzymanych od organów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 16. W ramach uprawnień swoich i otrzymanych od Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zawiera umowy. Czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, dla zachowania swojej ważności, musza posiadać kontrasygnatę Głównego Księgowego MOK.
 17. Określa szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników MOK.
 18. Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski pracowników.
 19. Udziela urlopów pracownikom i zatwierdza roczne plany urlopowe.
 20. Podejmuje decyzje dotyczące skarg i wniosków zgłaszanych przez korzystających z usług i pomieszczeń MOK.
 21. Dyrektor MOK ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych.
 22. Podejmuje decyzje w sprawach odpowiedzialności służbowej pracowników.

§4

Zakres działania Głównego Księgowego

 1. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi MOK.
 2. Prowadzi sprawy finansowo-księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Planuje dochody i koszty prowadzenia działalności oraz sporządza inne plany finansowe.
 4. Przygotowuje faktury i rachunki do rozliczeń wewnętrznych i zewnętrznych.
 5. Sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacja budżetu MOK.
 6. Sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem księgowości i kadr.
 7. Sprawuje kompleksowy nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.
 8. Współpracuje ze Skarbnikiem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawach dotyczących dotacji dla MOK.
 9. Wykonuje inne zadania powierzone mu przez Dyrektora MOK.

§5

Podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych

Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy, którzy kierują ich pracą i odpowiadają przed Dyrektorem za powierzony im majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania podporządkowanych im komórek.

Do zadań kierownika należy:

 1. Organizowanie pracy swojego działu oraz jej usprawnianie.
 2. Wydawanie poleceń służbowych oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez podległych sobie pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w zakresie skarg i wniosków.
 5. Przygotowanie projektów zarządzeń Dyrektora w zakresie należącym do właściwej komórki organizacyjnej.
 6. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 7. Występowanie do Dyrektora z wnioskami dotyczącymi awansowania, wyróżnienia, a także zwalniania i karania pracowników na zasadach określonych przepisami prawa pracy.
 8. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.
 9. Udział w merytorycznych pracach danej komórki organizacyjnej zgodnie z indywidualnym zakresem czynności.
 10. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.
 11. Zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do wiadomości podległym pracowników.
 12. Przestrzegania zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania.
 13. Organizowanie pracy kierowanej komórki organizacyjnej, ustalenie szczegółowych zakresów czynności i odpowiedzialności podległych pracowników i kontrola realizacji tych obowiązków.
 14. Informowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w rocznym planie działalności MOK.
 15. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych.
 16. Właściwe planowanie wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników i powierzenie wzajemnych zastępstw.
 17. Wykonywanie innych czynności zlecanych przez Dyrektora.

§6

Zakres działania komórek organizacyjnych

 1. Dział organizacji imprez i reklamy.
  1. Organizacja pracy w zespołach zainteresowań oraz zespołach amatorskiego ruchu artystycznego.
  2. Koordynacja, instruktarz i kontrola zajęć oraz sporządzanie ich harmonogramów.
  3. Realizacja zadań programowych wynikających z kalendarza imprez.
  4. Prowadzenie dokumentacji pracy (dzienniki zajęć zespołów, sprawozdawczość, kalendarz imprez).
  5. Rozbudzanie zainteresowań społeczeństwa w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego, opieka merytoryczna, konsultacje instruktorskie.
  6. Opracowanie informacji dla prasy, radia, TV itp.
  7. Przygotowanie materiałów do wystaw organizowanych na terenie ośrodka i poza nim.
  8. Opracowanie materiałów popularyzujących działalność MOK (plakaty, informatory, foldery, afisze, ogłoszenia itp.).
  9. Współpraca z innymi ośrodkami kultury, instytucjami, klubami osiedlowymi, placówkami oświatowymi, innymi organizacjami w zakresie upowszechniania kultury.
  10. Sporządzanie analiz dotyczących działalności zespołów.
  11. Programowanie pracy w postaci sporządzania scenariuszy i planów imprez.
  12. Realizacja zadań programowych wynikających z planów i scenariuszy.
  13. Sporządzanie kalkulacji kosztów imprez.
  14. Organizacja imprez plenerowych i w pomieszczeniach zamkniętych.
  15. Przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  16. Obsługa wycieczek.
  17. Sporządzanie analiz dotyczących organizowania imprez.
  18. Organizowanie seansów filmowych - kino MOK.
  19. Prowadzenie impresariatu artystycznego.
  20. Prowadzenie obsługi imprez organizowanych przez inne podmioty.
  21. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży - akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście".
  22. Organizowanie imprez (warsztaty, seminaria, prelekcje, pokazy) w ramach współpracy kulturalnej prowadzonej przez Klub Kultury Japońskiej.
  23. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie imprez.
  24. Przygotowanie akcji promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością MOK.
  25. Prowadzenie działalności kulturalnej w sołectwie Bełk:
   • organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
   • organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,
   • organizacja imprez okolicznościowych i plenerowych,
   • sporządzanie harmonogramu zajęć,
   • prowadzenie i organizacja form aktywnego wypoczynku dla dorosłych (gimnastyka).
  26. Klub Młodzieżowy w Dębieńsku - placówka podległa:
   • organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
   • organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,
   • organizacja imprez okolicznościowych i plenerowych,
   • sporządzanie harmonogramu zajęć,
   • prowadzenie zajęć w ramach modelarni lotniczej.
 2. Dział księgowości.
  Dział zajmuje się obsługą finansowo-księgową oraz sprawami kadrowymi. Kieruje nim główny księgowy, który podlega bezpośrednio dyrektorowi. Do zadań działu należy:
  1. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych.
  2. Przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych.
  3. Opracowanie projektów planu finansowego.
  4. Sporządzanie sprawozdań i analiz ekonomiczno-finansowych.
  5. Kontrolowanie gospodarki materiałowej.
  6. Prowadzenie finansowej kontroli wewnętrznej.
  7. Przedkładanie Dyrektorowi okresowych analiz dotyczących realizacji planu finansowego.
  8. Opiniowanie sprawozdań i analiz dotyczących spraw finansowych sporządzanych przez inne komórki organizacyjne.
  9. Sporządzanie list: płac i wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników.
  10. Prowadzenie obsługi kasowej: sprzedaż biletów, pobieranie opłat, prowadzenie dokumentacji kasowej, bieżących rozliczeń rachunków.
  11. Załatwianie spraw ubezpieczeniowych i rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie zaświadczeń w związku z zatrudnieniem.
  12. Współdziałanie z Bankiem i Wydziałem Finansowym Gminy i Miasta.
  13. Prowadzenie i nadzór księgowania i fakturowania.
  14. Opracowanie i wdrażanie w MOK instrukcji finansowej.
 3. Dział kadr.
  Do zadań działu należy:
  1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
  2. Załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, przeniesieniem, zwalnianiem, odznaczaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników.
  3. Prowadzenie kart ewidencji personalnej, list obecności, rocznych kart obecności, rocznych planów urlopów, imiennych wykazów pracowników w poszczególnych działach, ewidencji nieobecności w godzinach służbowych.
  4. Wydawanie świadectw pracy.
  5. Sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia.
  6. Przegotowanie załączników do listy płac.
  7. Prowadzenie archiwum.
  8. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych zgodnie z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
  9. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 4. Dział ogólno-administracyjny.
  Do zadań działu należy:
  1. Prowadzenie gospodarki materiałowej (zaopatrywanie placówek w sprzęt, materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronną, obuwie robocze, kontrola ich wykorzystania).
  2. Nadzór nad utrzymaniem czystości obiektu, obejścia, pomieszczeń administracyjnych, konserwacja obiektu.
  3. Nadzór nad zabezpieczeniem pomieszczeń MOK.
  4. Nadzór nad pracownikami obsługi (sprzątaczki, gospodarz).
  5. Przeprowadzanie i nadzór nad remontami (prowadzenie dokumentacji remontowej).
  6. Nadzór nad zabezpieczeniem właściwej ochrony p.poż. i odpowiednich warunków BHP, współpraca z inspektorem BHP.
  7. Przeprowadzanie inwentaryzacji.
  8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych (przygotowanie przetargów, prowadzenie rejestru, sporządzanie sprawozdań).
  9. Kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych przez wszystkie działy MOK.
  10. Zaopatrywanie imprez w sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający oraz inny według doraźnych potrzeb.
  11. Zabezpieczenie imprez zgodnie z wymogami wynikających z przepisów BHP.
 5. Sekretariat.
  Do zadań sekretariatu należy:
  1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz skarg i wniosków przestrzeganie terminowości w ich załatwianiu.
  2. Rejestracja korespondencji wpływającej i wychodzącej, przedkładanie Dyrektorowi placówki (z zachowaniem jej poufności i nie udostępnianie osobom trzecim).
  3. Sporządzanie maszynopisów.
  4. Prowadzenie kartoteki znaczków pocztowych (wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji pocztowej).
  5. Załatwianie spraw związanych z wyjazdami służbowymi (rezerwacje, delegacje).
  6. Obsługa narad, konferencji itp.
  7. Pomoc w rozprowadzaniu biletów, zbieranie zamówień na spektakle.
  8. Rzetelna informacja o imprezach.
  9. Sporządzanie umów, umów zleceń, umów o dzieło oraz prowadzenie rejestrów umów.
  10. Prowadzenie sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 6. Dom Kultury w Leszczynach.
  Do zadań Domu Kultury należy:
  1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych zespołów artystycznych i zainteresowań.
  2. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych.
  3. Organizacja imprez środowiskowych w DK dla wszystkich grup wiekowych.
  4. Organizacja imprez masowych - festyny, majówki, wieczory taneczne, biesiady, spotkania z ciekawymi ludźmi.
  5. Organizacja wystaw prac plastycznych mieszkańców naszej jednostki.
  6. Współorganizacja imprez zleconych.
  7. Współdziałanie z zakładami, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi naszej jednostki przy organizacji imprez.
  8. Wynajem pomieszczeń na działalność i uroczystości.
  9. Usługi studia nagrań "Audio-Art".
 7. Dom Kultury w dzielnicy Czerwionka.
  Do zadań Domu Kultury należy:
  1. Organizacja występów artystycznych.
  2. Administrowanie i wynajem sali widowiskowej w celu organizacji imprez.
  3. Sporządzanie wykazu niezbędnych remontów i sygnalizowania potrzeb w tym zakresie dyrektorowi MOK.
  4. Sprawowanie pieczy nad parkiem im. P. Furgoła.
  5. Zabezpieczanie i organizacja placu zabaw na terenie parku im. P. Furgoła.
  6. Stwarzanie warunków dla działalności zespołów zainteresowań.
 8. Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach.
  Do zadań wiejskiego Domu Kultury należy:
  1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa (Akcja Lato i Zima).
  2. Organizacja imprez środowiskowych (jubileusze, akademie, biesiady, festyny, wieczory taneczne).
  3. Współpraca z miejscowymi organizacjami, z placówką oświatową i sportową oraz klubami i związkami działającymi na terenie sołectwa.
  4. Edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży w ramach "Teatru Żywego Słowa".
  5. Wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe.
  6. Prowadzenie działalności w ramach społecznego ruchu artystycznego (Zespół Śpiewaczy Familijo).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Czajkowska, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 89 55, e-mail: mok@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2002.05.06
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:29
Liczba odwiedzin strony: 9077 (ostatnie odwiedziny 2018.12.13 14:12:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny